časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Nová norma na svítidla

Světlo 2/01

Ing. Jiří Novotný, předseda TNK 76 Osvětlení při ČSNI

Aktuální informace o evropských normách pro osvětlení

Úvod
Již několik let řeší řada pracovních skupin v rámci komise TC169 Světlo a osvětlení Evropského výboru pro normalizaci (CEN) různé normy, které budou (až na některé národní odchylky) platit ve všech zemích Evropské unie a v dalších zemích, které se staly právoplatnými členy CEN. To se týká i České republiky, která je rovněž členem Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). Spoluprací s oběma těmito částmi evropské normalizace je pověřen Český normalizační institut (ČSNI), který při této činnosti využívá doporučení technických normalizačních komisí (TNK), složených z dobrovolných odborníků v jednotlivých oborech techniky.

Za TNK 76 poskytujeme pravidelně informace o stavu normalizačních prací na odborných konferencích, v časopisu SVĚTLO. TNK 76 je poradním orgánem ČSNI, který na průběžné sledování činnosti CEN nemá pracovní kapacity.

Současný stav
Připomeňme si, že v současné době platí u nás tyto převzaté evropské normy pro osvětlení:

  • ČSN EN 1837 Bezpečnost strojů – Integrované osvětlení strojů (36 0453) s účinností od 2000.04.01.
  • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (36 0453) s účinností od 2000.10.01.
  • ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť (36 0454) s účinností od 2000.08.01.

V souvislosti s vydáním těchto nových norem byla změněna řada termínů a byly zavedeny termíny nové, o nichž se zmíním dále.

V únoru t. r. jsme obdrželi dlouho očekávanou EN 12665 Light and Lighting – Basic terms and criteria for specifying lighting requirement (Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení). V průvodním dopise od tajemníka komise CEN/TC 169 dr. Seidla bylo vysvětlení, že se z časových důvodů upouští od formálního hlasování (které mělo podle poslední verze plánu prací ze srpna 2000 začít v lednu 2001), jelikož byl tento dokument dostatečně připomínkován při informačním oběhu a v konečných jazykových verzích (anglické, francouzské a německé) připraven odborníky zemí s příslušnými úředními jazyky. Před oficiálním schválením se proto požadovaly pouze písemné připomínky týkající se tiskových chyb a drobných redakčních úprav (do konce května 2001). Zde připomínám, že tato norma byla připravena ještě před přijetím ČR za člena CEN a měla být logickým základem pro tvorbu všech ostatních evropských předpisů pro osvětlování, a byla proto i v přijatých normách citována ve tvaru prEN 12665, tj. jako navrhovaná.

V dubnu 2001 byl k formálnímu hlasování s termínem 2001.06.05 zaslán konečný návrh prEN 12464 Light and Lighting – Lighting for indoor work places (Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních pracovních prostorů). Tato norma zásadně ovlivní současné české předpisy pro osvětlení. Při jejím zavedení bude nutné zrušit nebo revidovat řadu ČSN a doplnit novou soustavu některými dalšími normami, např. zavést do systému ČSN nový způsob hodnocení oslnění podle Publikace CIE No 117/1995 atd. Na tomto místě je třeba uvést zajímavou informaci. V únoru letošního roku obdržel ČSNI návrh mezinárodního standardu ISO/DIS 8995 CIE DS 008.3/E Lighting of Indoor work places (Osvětlení vnitřních pracovních prostorů). Tento standard je po věcné stránce shodný s již zmíněnou EN 12464, což svědčí o zpracování stejným týmem odborníků i o fungující spolupráci mezi CEN/TC 169 a Mezinárodní komisí pro osvětlování CIE. Podle sdělení pracovníků ČSNI je ČR v Mezinárodní organizaci pro standardizaci ISO v oblasti osvětlování pouze členem – pozorovatelem, a tudíž bude do soustavy ČSN prioritně zavedena zmíněná EN 12464.

Série evropských norem pro osvětlení silničních komunikací, která měla být podle Pracovního plánu CEN/TC 169 Světlo a osvětlení ze srpna 2000 předložena k hlasování na počátku roku 2001, zatím nebyla zaslána. Navíc, na základě návrhu expertů spolupracující subkomise TC 226 a následného hlasování členů CEN bylo zřejmě v rozporu s předcházejícím hlasováním rozhodnuto, že Série evropských norem pro osvětlení silničních komunikací, která měla být podle Pracovního plánu CEN/TC 169 Světlo a osvětlení ze srpna 2000 předložena k hlasování na počátku roku 2001, zatím nebyla zaslána. Navíc, na základě návrhu expertů spolupracující subkomise TC 226 a následného hlasování členů CEN bylo zřejmě v rozporu s předcházejícím hlasováním rozhodnuto, že (Osvětlení silničních komunikací – Část 1: Třídění silničních komunikací) bude vydána pouze v podobě Technické zprávy CEN, a nikoliv jako informativní příloha k EN 13201-1 Road Lighting – Part 1: Performance requirements (Osvětlení silničních komunikací – Část 1: Požadavky na osvětlení). Toto nelogické řešení je také v rozporu s hlasováním ČR, které jsme za TNK 76 zdůvodňovali mimo jiné tím, že požadavky na osvětlení bez zatřídění komunikací na základě provozních a technických kritérií postrádá smysl.

Nakonec uveďme zajímavou informaci o prvních výsledcích pracovní skupiny CEN/TC 169/WG 8 Fotobiologie. Tento tým vypracoval první verzi předpokládané evropské normy s názvem Light and Lighting – Incoherent optical radiation – Measurement and assessment of radiation exposures by artificial UV-sources in the workplace (Světlo a osvětlení – Nekoherentntní optické záření – Měření a hodnocení dávky ozáření umělými zdroji UV záření na pracovních místech). Tento materiál je první částí předpokládané skupiny norem pro měření a hodnocení UV záření na pracovištích, což má význam z hlediska posouzení zdravotních rizik při práci se zdroji záření a jejich omezení a bude jistě zajímat pracovníky hygienického dozoru. V tomto prvním stadiu informačního oběhu je zřejmě nejvhodnější předkládat připomínky k věcné i formální náplni dokumentu, k čemuž zainteresované odborníky tímto vyzývám.

Závěr
Ze stručného přehledu nejdůležitějšího dění v evropské normalizaci pro osvětlení je zřejmé, že nás čekají významné změny, na něž se musíme připravit. Především je nutné zajistit kvalitní připomínky k připravovaným EN a také kvalitní zavedení schválených EN do systému ČSN, včetně nové terminologie. Ta by si vyžádala zvláštní přednášku. Vždyť i tak běžný termín jako místně průměrná a časově minimální osvětlenost bude v podstatě se stejným významem znít (průměrná) udržovaná osvětlenost. Doplněk světelnětechnického názvosloví je obsažen ve zmíněné EN 12665, kterou bude třeba v nejbližší době převzít do soustavy ČSN.

Pro další normalizační činnost uvítá Technická normalizační komise další aktivní spolupracovníky, nejlépe se znalostí angličtiny.