Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

V českých zemích se svítí již 170 let 15. září 1847, tedy přesně před 170 lety se pražské ulice poprvé ozářily plameny z více…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Nejvyšší dřevěná stavba na světě zahájí konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 Přípravy 2. ročníku konference odborného portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2017,…

Více aktualit

Nová norma na svítidla

Světlo 2/01

Ing. Jiří Novotný, předseda TNK 76 Osvětlení při ČSNI

Aktuální informace o evropských normách pro osvětlení

Úvod
Již několik let řeší řada pracovních skupin v rámci komise TC169 Světlo a osvětlení Evropského výboru pro normalizaci (CEN) různé normy, které budou (až na některé národní odchylky) platit ve všech zemích Evropské unie a v dalších zemích, které se staly právoplatnými členy CEN. To se týká i České republiky, která je rovněž členem Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). Spoluprací s oběma těmito částmi evropské normalizace je pověřen Český normalizační institut (ČSNI), který při této činnosti využívá doporučení technických normalizačních komisí (TNK), složených z dobrovolných odborníků v jednotlivých oborech techniky.

Za TNK 76 poskytujeme pravidelně informace o stavu normalizačních prací na odborných konferencích, v časopisu SVĚTLO. TNK 76 je poradním orgánem ČSNI, který na průběžné sledování činnosti CEN nemá pracovní kapacity.

Současný stav
Připomeňme si, že v současné době platí u nás tyto převzaté evropské normy pro osvětlení:

  • ČSN EN 1837 Bezpečnost strojů – Integrované osvětlení strojů (36 0453) s účinností od 2000.04.01.
  • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (36 0453) s účinností od 2000.10.01.
  • ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť (36 0454) s účinností od 2000.08.01.

V souvislosti s vydáním těchto nových norem byla změněna řada termínů a byly zavedeny termíny nové, o nichž se zmíním dále.

V únoru t. r. jsme obdrželi dlouho očekávanou EN 12665 Light and Lighting – Basic terms and criteria for specifying lighting requirement (Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení). V průvodním dopise od tajemníka komise CEN/TC 169 dr. Seidla bylo vysvětlení, že se z časových důvodů upouští od formálního hlasování (které mělo podle poslední verze plánu prací ze srpna 2000 začít v lednu 2001), jelikož byl tento dokument dostatečně připomínkován při informačním oběhu a v konečných jazykových verzích (anglické, francouzské a německé) připraven odborníky zemí s příslušnými úředními jazyky. Před oficiálním schválením se proto požadovaly pouze písemné připomínky týkající se tiskových chyb a drobných redakčních úprav (do konce května 2001). Zde připomínám, že tato norma byla připravena ještě před přijetím ČR za člena CEN a měla být logickým základem pro tvorbu všech ostatních evropských předpisů pro osvětlování, a byla proto i v přijatých normách citována ve tvaru prEN 12665, tj. jako navrhovaná.

V dubnu 2001 byl k formálnímu hlasování s termínem 2001.06.05 zaslán konečný návrh prEN 12464 Light and Lighting – Lighting for indoor work places (Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních pracovních prostorů). Tato norma zásadně ovlivní současné české předpisy pro osvětlení. Při jejím zavedení bude nutné zrušit nebo revidovat řadu ČSN a doplnit novou soustavu některými dalšími normami, např. zavést do systému ČSN nový způsob hodnocení oslnění podle Publikace CIE No 117/1995 atd. Na tomto místě je třeba uvést zajímavou informaci. V únoru letošního roku obdržel ČSNI návrh mezinárodního standardu ISO/DIS 8995 CIE DS 008.3/E Lighting of Indoor work places (Osvětlení vnitřních pracovních prostorů). Tento standard je po věcné stránce shodný s již zmíněnou EN 12464, což svědčí o zpracování stejným týmem odborníků i o fungující spolupráci mezi CEN/TC 169 a Mezinárodní komisí pro osvětlování CIE. Podle sdělení pracovníků ČSNI je ČR v Mezinárodní organizaci pro standardizaci ISO v oblasti osvětlování pouze členem – pozorovatelem, a tudíž bude do soustavy ČSN prioritně zavedena zmíněná EN 12464.

Série evropských norem pro osvětlení silničních komunikací, která měla být podle Pracovního plánu CEN/TC 169 Světlo a osvětlení ze srpna 2000 předložena k hlasování na počátku roku 2001, zatím nebyla zaslána. Navíc, na základě návrhu expertů spolupracující subkomise TC 226 a následného hlasování členů CEN bylo zřejmě v rozporu s předcházejícím hlasováním rozhodnuto, že Série evropských norem pro osvětlení silničních komunikací, která měla být podle Pracovního plánu CEN/TC 169 Světlo a osvětlení ze srpna 2000 předložena k hlasování na počátku roku 2001, zatím nebyla zaslána. Navíc, na základě návrhu expertů spolupracující subkomise TC 226 a následného hlasování členů CEN bylo zřejmě v rozporu s předcházejícím hlasováním rozhodnuto, že (Osvětlení silničních komunikací – Část 1: Třídění silničních komunikací) bude vydána pouze v podobě Technické zprávy CEN, a nikoliv jako informativní příloha k EN 13201-1 Road Lighting – Part 1: Performance requirements (Osvětlení silničních komunikací – Část 1: Požadavky na osvětlení). Toto nelogické řešení je také v rozporu s hlasováním ČR, které jsme za TNK 76 zdůvodňovali mimo jiné tím, že požadavky na osvětlení bez zatřídění komunikací na základě provozních a technických kritérií postrádá smysl.

Nakonec uveďme zajímavou informaci o prvních výsledcích pracovní skupiny CEN/TC 169/WG 8 Fotobiologie. Tento tým vypracoval první verzi předpokládané evropské normy s názvem Light and Lighting – Incoherent optical radiation – Measurement and assessment of radiation exposures by artificial UV-sources in the workplace (Světlo a osvětlení – Nekoherentntní optické záření – Měření a hodnocení dávky ozáření umělými zdroji UV záření na pracovních místech). Tento materiál je první částí předpokládané skupiny norem pro měření a hodnocení UV záření na pracovištích, což má význam z hlediska posouzení zdravotních rizik při práci se zdroji záření a jejich omezení a bude jistě zajímat pracovníky hygienického dozoru. V tomto prvním stadiu informačního oběhu je zřejmě nejvhodnější předkládat připomínky k věcné i formální náplni dokumentu, k čemuž zainteresované odborníky tímto vyzývám.

Závěr
Ze stručného přehledu nejdůležitějšího dění v evropské normalizaci pro osvětlení je zřejmé, že nás čekají významné změny, na něž se musíme připravit. Především je nutné zajistit kvalitní připomínky k připravovaným EN a také kvalitní zavedení schválených EN do systému ČSN, včetně nové terminologie. Ta by si vyžádala zvláštní přednášku. Vždyť i tak běžný termín jako místně průměrná a časově minimální osvětlenost bude v podstatě se stejným významem znít (průměrná) udržovaná osvětlenost. Doplněk světelnětechnického názvosloví je obsažen ve zmíněné EN 12665, kterou bude třeba v nejbližší době převzít do soustavy ČSN.

Pro další normalizační činnost uvítá Technická normalizační komise další aktivní spolupracovníky, nejlépe se znalostí angličtiny.