časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Nová legislativa v oboru osvětlování

|

číslo 2/2002

Nová legislativa v oboru osvětlování

Ing. Jiří Slezák

Při návrhu, kontrole i provozu osvětlovacích soustav pro denní, umělé i sdružené osvětlení je nutné vycházet ze závazných dokumentů, což jsou zákony, jejich prováděcí vyhlášky i nařízení vlády ČR (platí to pro projektanty, hygieniky i provozovatele). Cílem příspěvku je upozornit na tuto legislativu a uceleně i přehledně o ní informovat. Citace jednotlivých odstavců však nebyla s ohledem na velký rozsah do tohoto článku zahrnuta. Základní legislativní podklady jsou:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

Jeho prováděcí vyhlášky:

 • Vyhláška MZd. ČR č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.

 • Vyhláška MZd. ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

 • Vyhláška MZd. ČR č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 • Vyhláška MZd. ČR č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.

 • Vyhláška MZd. ČR č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví zařazování pracovišť do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů…

 • Vyhláška MZd. ČR, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Indoor) – zatím není vydána.

 • Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se doplňuje a mění zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Jeho prováděcí nařízení vlády je:

 • Nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.... (o ochraně zdraví zaměstnanců).

 • Stavební zákon

Jeho prováděcí vyhláška je:

 • Vyhláška MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Následují upřesněné části legislativních podkladů týkající se osvětlení:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

 • § 7 Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení.

 • § 13 Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy.

 • § 14 Výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7.

 • § 23 Další podmínky provozování stravovacích služeb.

Vyhláška MZd. ČR č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

 • § 1Základní ustanovení.
 • § 7 až 9 Osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky...
 • Příl. č. 3 část a) Požadavky na osvětlení ve školách a školských zařízeních.
 • Příl. č. 3 část b) Požadavky na osvětlení v předškolních zařízeních.
 • Příl. č. 3 část c) Ostatní požadavky na osvětlování.

Vyhláška MZd. ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

 • § 4 Ubytování, osvětlení, vybavení a úklid.

Vyhláška MZd. ČR č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 • § 2 Výklad pojmů.
 • § 7 až 8 Osvětlení provozovny.

Vyhláška MZd. ČR č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch

 • § 11 Požadavky na mikroklimatické podmínky a osvětlení.

 • Příl. č. 6 Mikroklimatické podmínky a osvětlení haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor.

 • Příl. č. 7 Mikroklimatické podmínky a osvětlení sauny.

Vyhláška MZd. ČR č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví zařazování pracovišť do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů…

 • Příloha 1, část A – odst. 11 Psychická zátěž.
 • Příloha 1, část A – odst. 12 Zraková zátěž.

Vyhláška MZd. ČR, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Indoor) – zatím není vydána

 • § 1 Předmět úpravy.
 • § 2 Výklad pojmů.
 • § 3 Osvětlení.

Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se doplňuje a mění zákoník práce č. 65/1965 Sb.

 • § 134 Pracoviště a pracovní prostředí – odst. b).

Nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci… (o ochraně zdraví zaměstnanců)

 • § 1 Základní ustanovení.

 • § 2 Osvětlení.

 • § 9 Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací.

 • § 10 až 12 Zdravotní rizika práce a opatření k ochraně zdraví při práci na zařízeních se zobrazovacími jednotkami.

 • § 27 Zjišťování a hodnocení faktorů pracovních podmínek.

 • Příl. č. 8 Požadavky na pracoviště se zobrazovací jednotkou.

Vyhláška MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

 • § 3 odst. m definice obytné místnosti.
 • § 3 odst. n definice pobytové místnosti.
 • § 4 odst. 1 umísťování staveb.
 • § 23 Denní osvětlení, větrání a vytápění – odst. 1 až 3.
 • § 24 Proslunění.
 • § 60 Stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci.
 • § 61 Výjimky (proslunění).

Kromě vyhlášky MZd. ČR č. 108/2001 Sb. a č. 464/2000 Sb., v nichž jsou uvedeny požadavky na osvětlení, je všude odvolání na dodržení hodnot norem pro osvětlení. Tím vlastně došlo k  zezávaznění příslušných norem.

Článek vznikl na základě poznání, že projektanti, hygienici i provozovatelé tuto legislativu dobře neznají.

Závěrem je třeba upozornit na to, že je nutné sledovat i vývoj v oblasti norem – vznik nových, změny či zrušení starých. I zde vznikají zbytečné problémy způsobené neznalostí.