časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Nová kniha o denním osvětlení

|

číslo 4/2002

Nová kniha o denním osvětlení

Kaja

V edici technická knihovna vydavatelství ERA Brno vyšla kniha Denní osvětlení a oslunění budov. Jedná se o práci kolektivu autorů vedených prof. Ing. Jiřím Vaverkou, DrSc., z Fakulty architektury VUT v Brně. Kniha je rozdělena do devíti kapitol, které pokrývají všechna hlavní témata oboru stavební světelná technika v logickém sledu od definování základních pojmů a veličin, přes fyziologický význam denního osvětlení, požadavky současně platné legislativy, praktické uplatnění denního osvětlení v architektuře, optické vlastnosti skel a materiálů používaných pro zasklení až po rozsáhlou problematiku výpočtů a měření.

Jedná se o významný nakladatelský počin. Posledními publikacemi podobného zaměření a rozsahu, které byly na pultech knihkupectví v českých zemích, totiž jsou druhé vydání knihy Kittler, Kittlerová: Návrh a hodnotenie denného osvetlenia z roku 1975 a vysokoškolská učebnice Halahyja a kolektiv: Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie z roku 1985. Protože uplynula poměrně dlouhá doba od vydání těchto dnes již nedostatkových knih, nová publikace si jistě najde své místo v knihovnách architektů a stavebních inženýrů zabývajících se přípravou a realizací investiční výstavby, hygieniků a pracovníků státní správy, kteří vykonávají dozor nad investiční výstavbou. Kniha může sloužit i jako pomůcka pro studenty středních a vysokých škol stavebního zaměření.

Během posledních dvanácti let se v naší republice podmínky stavění změnily. Těžiště výstavby se přesunulo ze zelené louky a okrajů měst do center, kde jsou složité podmínky vzájemného stínění budov i složité majetkoprávní vztahy. Tendence k zahušťování a ke zvyšování městské zástavby jsou diktovány ekonomickými hledisky a jsou silné. Naproti tomu potřeba zachování příznivých podmínek pro práci i odpočinek uživatelů budov, včetně zachování dostatečného přístupu denního světla a slunečního záření do interiérů, je evidentní. Vzájemné stínění budov je také častým předmětem sousedských sporů. Proto orgány státní správy v rámci územního a stavebního řízení v mnohem větší míře než dříve požadují průkazy o souladu navrhované výstavby s požadavky předpisů a norem. To klade nové nároky na posuzování, výpočet i měření denního osvětlení a proslunění budov. Odborníci zabývající se přípravou a realizací investiční výstavby zejména objektů pozemních staveb se proto dnes bez informací z oboru stavební světelná technika neobejdou. Kvalitním zdrojem těchto informací může být i zmiňovaná nová kniha.

Vítané je, že významným způsobem do publikace přispěli autoři ze Slovenské republiky. Již od dob našeho společného státu má totiž na Slovensku stavební světelná technika velkou tradici. Stačí jen připomenout pracoviště Ústavu stavebníctva SAV s unikátním zařízením – umělou oblohou, kde lze uskutečňovat měření denního světla na modelech budov nejen za podmínek totožných s výpočtovým modelem zatažené oblohy v zimě podle CIE, ale i při dalších definovaných stavech oblohy jako plošného zdroje světla. Je přirozené, že kniha v mnohém reflektuje vývoj stavební světelné techniky u našich východních sousedů. To však není na závadu, protože v ČR je vývoj obdobný. (Srovnejme např. práce Fehéra a Hrašky s článkem o Waldramově diagramu v prvním čísle letošního ročníku našeho časopisu.)

Kniha má 270 stran. Text členěný do devíti kapitol a řady podkapitol je uspořádán přehledně a je doplněn řešenými příklady, celkem 136 grafy a obrázky, rejstříkem a obsáhlým odkazem na další literaturu. Deset příloh v závěru knihy je možné použít jako grafické pomůcky pro řešení úloh z praxe světelné techniky. Skutečnost, že tyto přílohy by lépe sloužily svému účelu, kdyby tvořily oddělitelnou součást knihy a nebyly zašity do její vazby, snad může být jedinou výtkou na adresu vydavatele. Doporučená cena knihy, uvedená na zadní straně obálky, je 360 Kč.