Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem
9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Veletrh Prolight + Sound 2020 s důrazem na divadelní a jevištní techniku Veletrh Prolight + Sound, který se koná od 31. března do 3. dubna ve Frankfurtu nad…

Veletrh Light + Building se vrací po dvou letech do Frankfurtu nad Mohanem Veletrh Light + Building, zaměřený na osvětlení a technologii budov, se vrací po dvou…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Nouzové osvětlení 1. část

Základní informace
 
Ing. David Drozd, Legrand
 
Nouzové osvětlení tvoří velmi malou část osvětlovací soustavy použité v uvažovaném objektu, ať už svým rozsahem nebo finančním objemem, ale patří k velmi důležitým prvkům celé této soustavy. Jak významná může být správně navržená osvětlovací soustava nouzového osvětlení, se lze přesvědčit třeba jen jednou v životě. Budeme-li však mít smůlu, již nikomu nepovíme, že nám nefunkční řešení v nouzi nepomohlo.
 
Záměrem tohoto článku je zamyslet se nad závažností uvedeného tématu, osvěžit si některé informace a prověřit časem zaběhnuté rutiny. V letošním ročníku časopisu budou čtenářům poskytnuty základní informace spojené s nouzovým osvětlením, s osvětlením únikových cest a nouzovými svítidly, s bezpečnostními tabulkami a provozem osvětlovacích soustav nouzového osvětlení.
 
Předložený článek byl zpracován na základě informací obsažených v českých technických normách, které se vztahují k nouzovému osvětlení. Často jsou uvedeny přesné definice a formulace obsažené v technických normách.
 
Jde především o to, aby zájemci o tuto oblast osvětlování dostali co nejpřesnější informace. Například ne vždy jsou používány správné termíny, což může vést k nedorozumění zvláště v případech, kdy se nouzové osvětlení může stát předmětem soudního projednávání. Uvažovaná série článků na různá témata související s nouzovým osvětlení však nemůže nahradit přesné znění ustanovení v platných normách.
 

Přehled platných norem

Jednou ze stěžejních informací je přehled platných technických norem, které přímo upravují problematiku nouzového osvětlení nebo ji zmiňují v rámci úpravy jiných bezpečnostních prvků.
 
V dalších normách pro osvětlení specifických prostorů, popř. prostranství, je pouze zmínka o nouzovém osvětlení, popř. odkaz na normu ČSN EN 1838, např. ČSN EN 12464-1, obsahující požadavky na osvětlení vnitřních pracovních prostorů. V některých normách jsou ustanovení o náhradním osvětlení upravena odlišně, např. v normě ČSN EN 12193, obsahující požadavky na osvětlení sportovišť.
 
Přehled norem pro nouzové osvětlení
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech
ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN EN 60598-2-22 Svítidla – Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady
 

Třídění a účel nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení slouží v případech nouze, kdy selže normální osvětlení. Při těchto mimořádných událostech je vždy hlavním požadavkem ochrana lidí a jejich bezpečná evakuace z prostorů, které se dočasně nebo trvale staly nebezpečnými.
 
Nouzové osvětlení se podle ČSN EN 1838 podle účelu dělí na náhradní osvětlení a nouzové únikové osvětlení. To se dále člení na nouzové osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem.
 
Náhradní osvětlení funguje jako přímá náhrada normálního osvětlení, umožňuje pokračovat v běžné činnosti bez významných omezení. Ve většině případů je otázkou řešení dodávky elektrické energie z jiného zdroje přiměřeného výkonu.
 
Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení.
 
Účelem nouzového osvětlení únikových cest je umožnit přítomným bezpečný odchod z prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení.
 
Účelem protipanického osvětlení ve veřejných prostorech je omezit nebezpečí paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám zajištěním dostatečných zrakových podmínek a určením směru úniku. Je používáno v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách nebo prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2, nebo v menších prostorech, pokud v nich je přídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidí. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou.
 
Účelem nouzového osvětlení prostorů s velkým rizikem je zajistit bezpečnost lidí při potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a umožnit jim řádně ukončit činnosti uskutečňované pro bezpečnost ostatních uživatelů těchto prostorů.
 

Požární bezpečnost

Oblastí, která se velmi úzce dotýká problematiky nouzového osvětlení a silně ji ovlivňuje, je požární bezpečnost. Požadavky na požární bezpečnost jsou předmětem několika zákonů upravujících zákonné požadavky, zejména v oblasti povolování staveb, definice a pravomocí orgánů dozoru nad požární bezpečností nejen z hlediska prevence apod. Tato problematika je velmi rozsáhlá a není hlavním předmětem tohoto cyklu článků.
 
O některých důležitých prvcích ohledně požární bezpečnosti staveb, které bezprostředně ovlivňují návrh nouzového osvětlení (zejména u únikových cest), bude pojednáno v příslušných místech tohoto sdělení.
 

Termíny a definice

Pro snadnou orientaci a připomenutí si přesných významů některých termínů je v následující části uveden výčet nejdůležitějších termínů. Jde o termíny z technických norem. V běžné praxi se lze setkat s různými výrazy, které často nemají s technickou terminologií nic společného. Nejznámějším je zkrácené pojmenování svítidla pro nouzové osvětlení, kterému elektrikář neřekne jinak než „nouzák“.
 
V nových technických normách přejatých ze systému evropských norem je již běžné uvádět v českém znění příslušné normy anglické originály českých termínů, které usnadňují práci se zahraničními informacemi o výrobcích.
 
Nouzové osvětlení (emergency lighting): osvětlení, které se používá při výpadku napájení normálního osvětlení.
 
Porucha normálního napájení (normal supply failure): stav, ve kterém normální osvětlení nemůže zabezpečit minimální osvětlování únikové cesty a kdy by mělo být nouzové osvětlení uvedeno do provozu.
 
Náhradní osvětlení (standby lighting): část nouzového osvětlení, která umožňuje běžnou činnost, nebo v ní bez podstatné změny pokračovat.
 
Nouzové únikové osvětlení (emergency escape lighting): druh nouzového osvětlení, které zajišťuje bezpečnost lidí opouštějících prostor, nebo snažících se dokončit potenciálně nebezpečný proces před opuštěním prostoru.
 
Protipanické osvětlení (open area lighting): druh nouzového osvětlení, které má zabránit panice a poskytnout osvětlení umožňující lidem dosáhnout místa, odkud může být rozeznána úniková cesta.
 
Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem (high risk task area lighting): druh nouzového únikového osvětlení, které poskytuje osvětlení pro bezpečnost lidí zúčastněných v potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a umožňuje řádné ukončení práce bez nebezpečí pro operátora a ostatní osoby přítomné v budově a jejím příslušenství.
 
Svítidlo pro trvalé nouzové osvětlení (maintained emergency luminaire): svítidlo, ve kterém jsou světelné zdroje pro nouzové osvětlení zapnuté po celou dobu, po kterou je potřebné normální nebo nouzové osvětlení.
 
Svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (non-maintained emergency luminaire): svítidlo, ve které jsou světelné zdroje pro nouzové osvětlení v činnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvětlení přerušeno.
 
Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení (combined emergency luminaire): svítidlo pro nouzové osvětlení, ve kterém jsou dva, nebo více světelných zdrojů, ze kterých alespoň jeden je připojen na napájení nouzového osvětlení a ostatní na napájení normálních osvětlení; kombinované svítidlo může být pro trvalé nebo dočasné nouzové osvětlení.
 
Centrálně napájené svítidlo pro nouzové osvětlení (self-contained emergency luminaire): svítidlo na trvalé nebo dočasné nouzové osvětlení, které má všechny součásti, jako je baterie, světelný zdroj, ovládací jednotky, zkušební a monitorovací zařízení, pokud existují, uvnitř svítidla, nebo v jeho blízkosti (tj. ve vzdálenosti do 1 m délky kabelu).
 
Centrálně napájené svítidlo pro nouzové osvětlení (centrally supplied emergency luminaire): svítidlo pro trvalý nebo dočasný provoz, které je napájené z centrální nouzové napájecí soustavy, jež není obsažena ve svítidle
 
Centrální napájecí systém (CPS – systém) (central power supply system (CPS-System)): centrální napájecí systém, který poskytuje požadovanou energii v případě nouze základním bezpečnostním zařízením bez omezení jejich výstupního výkonu.
 
Nepřerušovaný provoz (mode without interruption): provoz, při němž zdroj nouzového napájení pracuje souběžně s normálním napájením, je k němu připojena zátěž a bez přerušení přebírá napájení, jestliže normální napájení selže.
 
Jmenovitý světelný výkon nouzového osvětlení (emergency luminaire rated lumen output): světelný výkon deklarovaný výrobcem svítidla, vyvíjený 60 s (0,5 s pro riziková pracoviště) po přerušení normálního napájení a dále až do konce jmenovité doby trvání provozu.
 
Jmenovitá doba trvání nouzového provozu (rated duration of emergency operation): čas deklarovaný výrobcem, po který je zajišťován dodávaný jmenovitý nouzový světelný výkon.
 
Normální režim (normal mode): stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které je připravené na nouzový provoz, když je zapnuté normální napájení; v případě poruchy normálního napájení se samostatné svítidlo automaticky přepne na nouzový režim.
 
Nouzový režim (emergency mode): stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které zabezpečuje osvětlení při napájení ze svého vnitřního napájecího zdroje, když nastala porucha normálního napájení.
 
Režim klidového stavu (rest mode): stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, které je záměrně zhasnuté, když se vypne normální napájení, a v případě obnovení normálního napájení se vrátí automaticky do normálního režimu.
 
Dálkový vypínací režim (remote inhibiting mode): stav samostatného svítidla pro nouzové osvětlení, jehož provoz se vypíná dálkovým zařízením při zapnutém normálním napájení a v případě poruchy normálního napájení se nepřepne na nouzový režim.
 
Bezpečnostní barva (safety colour): barva speciálních vlastností (specifikována kolorimetrickými a fotometrickými vlastnostmi materiálů), které je přiřazen bezpečnostní význam.
 
Bezpečnostní značka (safety sign): značka, která vyjadřuje obecné bezpečnostní sdělení. Je tvořena kombinací barvy a geometrického tvaru a spolu s grafickým symbolem nebo textem zpřesňuje bezpečnostní informaci, podskupinu tvoří požárně bezpečnostní značky.
 
Bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením (internally illuminated safety sign): značka, která je, je‑li to požadováno, osvětlena vnitřním zdrojem.
 
Bezpečnostní značka s vnějším osvětlením (externally illuminated safety sign): značka, která je, pokud je to požadováno, osvětlena vnějším zdrojem.
 
Úniková cesta (escape route): cesta určená k úniku v případě nebezpečí; komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. postup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.
 
Nechráněná úniková cesta: trvale volný komunikační prostor směřující z posuzovaného požárního úseku k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty.
 
Chráněná úniková cesta: trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství chráněný proti účinkům požáru.
 
Nouzové osvětlení únikové cesty (emergency escape route lighting): část nouzového únikového osvětlení, která umožňuje, aby prostředky úniku mohly být jednoznačně rozeznány a bezpečně použity po celou dobu, po kterou jsou prostory používány.
 
Otevřený prostor (protipanický) (open area (anti-panic)): prostor nedefinované únikové cesty v halách nebo prostorech o podlahové ploše větší než 60 m2 nebo i v menších prostorech, jestliže v nich je přídavné riziko, jako je to, že se v něm zdržuje větší množství lidí.
Místo bezpečí (place of safety): místo, na kterém jsou osoby mimo nebezpečí.
 
Nouzový východ (emergency exit): cesta ven určená pro použití v případě nouze.
 
Konečný východ (final exit): místo, kde končí úniková cesta.
 
Náhradní úniková možnost: možnost úniku osob mimořádným způsobem (tj. namáhavěji než chůzí) nebo použitím pomocných prostředků (např. použitím únikových a požárních žebříků, skluzných tyčí, oken); náhradní úniková možnost se nepovažuje za únikovou cestu.
 
Evakuační výtah: výtah sloužící k evakuaci osob; jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný.
 
Požární výtah: výtah zajišťující rychlou dopravu požárních jednotek a požární techniky do všech podlaží objektu; jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný.