časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Neváhajte a čím skôr sa vyberte na konferencie do sveta

|

číslo 4/2004

Neváhajte a čím skôr sa vyberte na konferencie do sveta

Inšpirujúce dni v Stuttgarte

Nemecká svetelnotechnická spoločnosť (LiTG) a Rakúska svetelnotechnická spoločnosť (LTG) v spolupráci so Zväzom pre prevádzku sietí (VDN) aj tento rok usporiadali konferenciu Verejné a vonkajšie osvetlenie 2004. Konferencia sa konala 26. a 27. októbra v kongresovej hale hotela Maritim v Stuttgarte. Na konferencii sa zúčastnilo 255 odborníkov a zástupcov firiem zaoberajúcich sa verejným osvetlením (VO) a vystúpilo osemnásť prednášateľov. Program konferencie uvádzali H. Roth (VDN, Berlin), W. Prahl (www.litg.de) a Fr. Lindemuth (Büro für Lichttechnik, Berlin). Rokovacím jazykom bola nemčina. Súčasťou tejto akcie bola aj výstava svetelných zdrojov a svietidiel s akcentom na VO.

Prednášajúci W. Prahl zoznámil účastníkov konferencie s hlavnými smermi odbornej činnosti LiTG v oblasti osvetlenia vonkajších priestorov, výpočtov v osvetľovacej technike, prevádzky osvetlenia, osvetlenia vnútorných priestorov a denného osvetlenia.

N. Thiemann (www.ltg.at) rozobral problematiku VO vo Viedni. Na úseku VO je tu zamestnaných 144 pracovníkov, z toho v samotnej prevádzke 80 robotníkov. V uliciach rakúskej metropole je inštalovaných asi 153 000 svietidiel, 244 000 svetelných zdrojov, 100 000 stožiarov a 2 850 km kábelových sietí. Za povšimnutie iste stojí skutočnosť, že celkový príkon osvetľovacieho zariadenia VO v tomto meste je takmer 14 MW. Zariadenie však starne, má 25 až 30 rokov. Avšak rekonštrukcia VO metódou tzv. kontraktingu neprichádza do úvahy. Cieľom VO v dnešných podmienkach je správne osvetlenie v správnom čase a na správnom mieste.

D. Decker v referáte Služby majiteľa (správcu) sietí VO poukázal na to, že orientácia VDN je na zabezpečovanie komunálnych projektov. Najviac ma zaujal F. Bodenhaut (www.strassenlicht.de) s témou kontraktingová metóda. Ekonomickou analýzou a hodnotením projektov VO sa zaoberal T. Ratzer (www.vdn-berlin.de). Aktuálny stav technickej normalizácie a legislatívy na úseku VO rozobral H.-H. Meseberg (www.bast.de). Právne predpisy a aktuálne právne otázky VO boli obsahom referátu D. Schiebolda (www.bbh-berlin.de). Nemožno tu nepripomenúť, že využitie výpočtovej techniky – digitálneho pasportu (R.Beck) je predpokladom správneho spracovania plánu VO. Referát B. Winterstellera sa zaoberal optimalizáciou spotreby VO v Salzburgu a zvýšením jasu nočnej oblohy. Len pre porovnanie, v Salzburgu je inštalovaných približne 18 400 svetelných bodov s celkovým príkonom 2,5 MW.

Svetelným zdrojom na úseku VO sa venovali: F. Serick – Svetelné zdroje pre VO, R. Heinz – VO, trendy a význam moderných zdrojov svetla a S. Müller – Žiarivky na úseku VO. Veľmi aktuálny bol referát H. v. Weltziena Európa a elektroodpad, ktorý sa dotýkal hlavne výrobcov svetelných zdrojov a svietidiel. Netradičné (nepriame) svietidlá pre verejné a vonkajšie osvetlenie (U. Slabke) sú z bezpečnostných a architektonických dôvodov prijateľné. P. Kücherer podrobne rozobral tému Elektrická bezpečnosť VO. Rozsah skúšok stožiarov VO prezentoval W. Rödiger. Príklady osvetľovacích zariadení pre verejné a vonkajšie osvetlenie demonštroval P. J. Roos. Napokon možnosti, ktoré majú miestne samosprávy pri zadávaní verejných objednávok na úseku VO, v referáte rozobral O. Mietzsch.

Ešte treba povedať, že zborník prednášok prednesených na tejto konferencii obdržal v hoteli Maritim každý účastník pri prezentácii.

prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.