časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Nedostatky Analýzy vlastností kompaktných žiariviek


Nedostatky Analýzy vlastností kompaktných žiariviek

prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.,
FEI STU Bratislava

V mimoriadnom čísle EE – časopisu pre elektrotechniku a energetiku (október 2004) [1] a v časopise pre svetelnou techniku a osvetľovanie (č. 4/2004) [2] bol uverejnený takmer zhodný text Ing. D. Gašparovského, PhD., k problematike súvisiacej s hodnotením integrálnych kompaktných žiariviek. Číselné hodnoty a technické dáta v časopise SVĚTLO [2] boli rozšírené o poznámky Ing. V. Dvořáčka z pohľadu výrobcu svetelných zdrojov. Publikované informácie dokladajú nedokonalú znalosť posudzovania metrologickej presnosti a vplyvov pôsobiacich na rôzne druhy merania. Naproti tomu by mal autor príspevku Analýzy ... poznať vlastné žiarenie Hg výboja žiariviek, podrobnosti označovania integrálnych kompaktných žiariviek energetickým štítkom [3] a [4] a zoznam technických predpisov i požiadaviek harmonizovaných slovenských technických noriem.

Zachovanie anonymity výrobcov vylučuje reprezentatívny prieskum hodnôt svetelného toku integrálnych kompaktných žiariviek. Komicky vyznieva aj triedenie integrálnych kompaktných žiariviek s klasickým žiarovkovým závitom E27, ako aj s „miňonkovým„ závitom E14 podľa známych alebo neznámych značiek.

Spektrum otázok súvisiacich s chybou presnosti etalónnych zdrojov i integrálneho fotometra, ale aj štatistické nejasnosti a nedôslednosti merania svetelného toku svetelných zdrojov v Skúšobni STU FEI v Bratislave (SL STZ) som vysvetlil v odbornom časopise JMO [5], [6] a [7] a v mimoriadnom čísle EE [8]. Podrobnejšie informácie poskytnem predplatiteľom časopisu SVĚTLO v najbližšom čísle.

Hodnoty merného výkonu nielen lineárnych, ale aj integrálnych kompaktných žiariviek závisia od tlaku prislúchajúceho tlaku nasýtených pár Hg pri teplote asi 40 °C. Táto teplota musí byť v trubici alebo aspoň v najchladnejšom mieste zachovaná. Keďže pre rôzne použitie v domácnosti sú potrebné rôzne rozmery (priemer – D a dĺžka – l) svetelných zdrojov, zhotovujú sa integrálne kompaktné žiarivky v rôznych dĺžkach trubice. Preto je aj merný výkon žiariviek rovnakého príkonu odstupňovaný. Svetelný výkon a účinnosť integrálnych kompaktných žiariviek, v ktorých je využívaný kladný stĺpec, je možné zvýšiť predĺžením trubice. Napríklad energeticky úsporné kompaktné žiarivky s príkonom 5 a 7 W typu OSRAM DULUX EL CLASSIC majú hlavné rozmery: D = 46 mm a l = 131 mm. Tvarovo zhodné žiarivky typu MiniLynx Candle majú: D = 42 mm a l = 112 mm (s príkonom 5 W) a D = 44 mm a l = 125 mm (s príkonom 7 W). Naproti tomu alternatívne energeticky úsporné kompaktné žiarivky typu Softone E Saver 6 yr majú hlavné rozmery: D = 45 mm a l = 127,6 mm (s príkonom 6 W) a D = 51,2 mm a l = 136,7 mm (s príkonom 9 W). Platí pravidlo, že pri úprave rozmerov sviečkových žiariviek podľa technológie výrobcov sa dosiahne väčší svetelný výkon z väčšej žiarivky rovnakého príkonu. Určite z hľadiska uplatnenia týchto žiariviek v domácnosti sú výhodnejšie žiarivky typu MiniLynx Candle, lebo nahrádzané sviečkové žiarovky s príkonom 15, 25 a 40 W majú rozmery: D = 35 mm a l = 97 mm. Aby sa dalo vyhovieť rozdielnym požiadavkám svietidiel pre domácnosť, je dovolené vyrábať integrálne kompaktné žiarivky s rozličným svetelným tokom. Preto nie je pochýb, že energeticky úsporné kompaktné žiarivky nemožno porovnávať spôsobom uvedeným v publikácii Ing. D. Gašparovského, PhD.

Mimochodom, pre označovanie integrálnych kompaktných žiariviek energetickým štítkom neexistuje nariadenie o rovnosti svetelného toku vyrábaných žiariviek a nahrádzaných žiaroviek. Energetický štítok umiestnený na obale alebo pripevnený k obalu obsahuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2002 Z. z. [9]:

  • triedu energetickej hospodárnosti podľa stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná),
  • svetelný tok,
  • príkon,
  • priemernú vypočítanú životnosť.

Popravde, príkony nahrádzaných žiaroviek pred prijatím Smernice Komisie č. 98/11/ES, týkajúcej sa energetického označovania svietidiel pre domácnosť (do tejto skupiny určených výrobkov patria aj žiarovky a integrálne kompaktné žiarivky), uvedené na starých obaloch integrálnych kompaktných žiariviek vyjadrujú iba najbližší menovitý príkon z typového radu obyčajných žiaroviek. Táto zámena žiaroviek mala zabezpečiť podmienky bezpečnosti svietidiel pre domácnosť pri zapaľovaní energeticky úsporných kompaktných žiariviek. Na nových obaloch sa uvádza príkon (často neskutočný) nahrádzaných žiaroviek, ktorý je stanovený teoretickým rozborom vyžarovaného svetelného toku volfrámovou žiarovkou. Toto nariadenie sa nevzťahuje na žiarivky, ktoré majú príkon menší ako 4 W. Laicky povedané, percentuálne vyjadrenie menovitého svetelného toku integrálnych kompaktných žiariviek a nahrádzaných žiaroviek nevystihuje triedu energetickej hospodárnosti. Tá sa určí podľa Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 188/2002 Z. z. [9]. Na obale integrálnych kompaktných žiariviek sa podľa nariadenia vlády č. 188/2002 Z. z. [9] nemusí uvádzať náhradná teplota chromatickosti Tcp. Katalógové listy týchto žiariviek zvyčajne uvádzajú náhradnú teplotu chromatickosti 2 700 a 3 000 K alebo skrátene: žiarivka teplo bielej farby (ww). Žiarivky teplo bielej farby (ww) s úzkopásmovými luminoformi majú náhradnú teplotu chromatickosti pod hodnotou 3 300 K. Aj preto sa môže meranie náhradnej teploty chromatickosti Tcp žiariviek pre domácnosť vynechať.

Uvedené spektrum kompaktnej žiarivky značky M (viď obr. 2) [2] zodpovedá podľa katalógu firmy PHILIPS skupine podania farieb 1B (Ra = 80 až 89) a náhradnej teplote chromatickosti 2 700 K. Presnejšie, údaje spektra integrálnych kompaktných žiariviek v podstate nepresvedčia, či sa oplatí byť zákazníkom napr. firmy PHILIPS. V maloobchodnej sieti všetko bude závisieť od marketingových metód. Slovenskí zákazníci sa čoraz stávajú rozhľadenejšími i prieberčivejšími. Vedia si vybrať medzi jednotlivými značkami integrálnych kompaktných žiariviek. Tvarovo zhodné žiarivky nekvalitných výrobcov kupuje čoraz menej zákazníkov.

Meranie elektrických veličín integrálnych kompaktných žiariviek nechám bez komentára, lebo v priebehu skúšok sa nepoužívali kalibrované objímky a spotreba meracích prístrojov počas celej prevádzky prístrojov nebola vyrátaná.

Energeticky úsporné kompaktné žiarivky podliehajú nariadeniu Smernice EÚ:

  • č. 73/23/EEC – Technické požiadavky na elektrické zariadenia nízkeho napätia,
  • č. 89/336/EEC – Technické požiadavky na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

Je škoda, že Ing. Gašparovský neposudzoval integrálne kompaktné žiarivky podľa zákona o zhode. Isté je, že ak výrobok nemá zmenené vlastnosti oproti tomu, na ktorý bol vystavený protokol o skúškach a vyhlásená zhoda, môže výrobca alebo dovozca s istotou uviesť tento výrobok na trh aj v našej republike. Neuznávať protokoly o skúškach iných krajín a značku CE na Slovensku je z hľadiska EÚ neprípustné. Z tohto dôvodu je dôležité analýzu vlastností energeticky úsporných kompaktných žiariviek čo najviac spojiť s praxou. Okrem toho sa nesmie zabudnúť na profesionálny prístup k riešeniu problému integrálnych kompaktných žiariviek. Toto je pointa mojich poznámok k problematike súvisiacej s hodnotením integrálnych kompaktných žiariviek.

Literatúra:
[1] GAŠPAROVSKÝ, D.: Analýza svetelných, elektrických a technicko-ekonomických vlastností kompaktných žiariviek. EE – časopis pre elektrotechniku a energetiku, október 2004, roč. 10 (mimoriadne číslo).
[2] GAŠPAROVSKÝ, D. – DVOŘÁČEK, V.: Analýza vlastností kompaktných žiariviek. SVĚTLO, 2004, roč. 7, č. 4, s. 49–53.
[3] Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.
[4] Smernica Komisie č. 98/11/ES z januára 1998 týkajúca sa energetického označovania svietidiel pre domácnosť.
[5] HORŇÁK, P.: Svetelné normály. JMO, roč. 49, č. 6.
[6] HORŇÁK, P.: Fotometrické integrátory. JMO, roč. 49, č. 6.
[7] HORŇÁK, P.: Meranie rovinnej osvetlenosti pri rôznych experimentoch. Jemná mechanika a optika, 2004, č. 7-8.
[8] HORŇÁK, P.: Ako objektívne zisťovať a posudzovať skutkový stav. EE – časopis pre elektrotechniku a energetiku, október 2004, roč. 10 (mimoriadne číslo).
[9] Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom.

Poznámka redakce
Využíváme vzácnou příležitost, kdy jsme mohli publikovat reakci na dřívější článek v časopisu SVĚTLO, abychom znovu zdůraznili zájem redakce o aktivní účast našich autorů a čtenářů.

Jsme připraveni poskytnout v této rubrice místo pro věcnou i širší diskusi k publikovaným článkům a náplni časopisu i v případech, kdy se s názory autorů redakce neztotožňuje.

V daném případě musíme s politováním konstatovat, že v důsledku nezdařené privatizace hlavního tuzemského výrobce světelných zdrojů a. s. Tesla Holešovice v devadesátých letech minulého století stále více chybějí odborníci v tomto oboru, kteří by mohli Českou republiku zastupovat při tvorbě a přejímání příslušných technických norem na mezinárodním fóru a zasvěceně informovat prodejce a uživatele výrobků o vlastnostech a správné volbě a použití světelných zdrojů. Jsme proto rádi, že se touto problematikou začínají zabývat pracoviště vysokých škol.