časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Metodika provozního měření osvětlení luxmetrem

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. Michal Kozlok | ČVUT FEL v Praze | www.fel.cvut.cz

Úvod

Nedílnou součástí navrhování a provozování osvětlovacích soustav je kontrola parametrů osvětlení na začátku i v průběhu jejich provozu. V současné době je toto hodnocení v převážné většině případů zúženo pouze na měření osvětlenosti, popř. jasu na stanovených srovnávacích rovinách. Požadavky na osvětlení stanovené v technických normách jsou ale komplexnější a některé parametry se v praxi vůbec nekontrolují.

V současné praxi chybějí metodické postupy, které by takové hodnocení popisovaly a na kterých by se shodla odborná veřejnost. Nejednoznačnosti v hodnocení osvětlení jednak mohou být příčinou nedostatečné kontroly důležitých parametrů osvětlení a povolení nevhodného osvětlení např. z pohledu oslnění nebo podání barev a jednak mohou přispět k vyžadování kontrol, které nejsou součástí norem nebo nejsou smysluplné (např. hodnocení indexu oslnění UGR na svislé rovině).

Cílem příspěvku je otevření diskuse nad možností zpracování metodických postupů pro ověřování parametrů osvětlení v praxi, které by obsahovaly požadavky osvětlení uvedené v technických normách.

Metodické postupy by měly obsahovat jasná a jednoznačná pravidla a postupy, které by zajistily kontrolu všech parametrů osvětlení ovlivňující jeho kvalitu a současně byly v souladu s právními předpisy i technickými normami. Hodnocení by mělo být komplexní, ale současně jednoduché, aby bylo časově i finančně přijatelné a realizovatelné. Vhodnou platformou pro případnou budoucí diskusi o zpracování takových metodických pokynů by mohla být pracovní skupina České společnosti pro osvětlování (ČSO). Tyto metodiky by do budoucna mohly být postupně zpracovány pro všechny aplikační oblasti:
– hodnocení denního osvětlení budov,
– hodnocení umělého normálního osvětlení ve vnitřních prostorech,
– hodnocení nouzového osvětlení,
– hodnocení osvětlení venkovních pracovních prostorů,
– hodnocení osvětlení pozemních komunikací,
– hodnocení osvětlení v tunelech,
– hodnocení rušivého světla.

Obr. 1. Ukázka titulní strany certifikátu o schválení typu měřidla
Obr. 1. Ukázka titulní strany certifikátu o schválení typu měřidla

celý článek ZDE