Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Legislativa vztahující se k problematice OZE

 • Zákon 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
 • Vyhláška č. 51/2006 Sb. ve znění vyhlášky 81/2010 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře vyu­žívání obnovitelných zdrojů
 • Pravidla provozování distribučních soustav – příloha 4
 • Cenové rozhodnutí energetického regulačního úřadu č. 4/2009

Výtah klíčových legislativních ustanovení pro OZE

 

Vyhláška č. 51/2006 Sb. ve znění vyhlášky 81/2010 Sb., o pod­mínkách připojení k elektrizační soustavě

§ 5 odst. 4
Nejsou-li dány důvody stanovené energetickým zákonem, pro které nelze zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuč­ní soustavě připojit, předloží provozovatel distribuční soustavy žadateli do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do na­pěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžá­dáno, návrh smlouvy o připojení nebo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. V případě zařízení připojovaného do přeno­sové soustavy činí lhůta pro předložení návrhu smlouvy o připoje­ní nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení 90 dnů od podá­ní úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připoji­telnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy určí v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo smlouvy o připojení lhůtu pro přijetí návrhu smlouvy v dél­ce 30 dnů, jedná-li se o připojení zařízení k napěťové hladině níz­kého napětí, nebo 60 dnů, jedná-li se o připojení zařízení k napě­ťové hladně vysokého napětí nebo vyšších.
 
§ 5 odst. 6
Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se uzavírá zpravidla tehdy, pokud připojení zařízení žadatele vyžaduje stavebně tech­nická opatření v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, je­jichž realizace vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územ­ní souhlas podle stavebního zákona.
 
§ 5 odst. 9
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rezervuje žadateli požadovaný výkon nebo příkon od oka­mžiku předložení návrhu smlouvy podle odstavce 4.
 
§ 5 odst. 10
Pokud žadatel nepřijme návrh smlouvy do 30 dnů pro připoje­ní k napěťové hladině nízkého napětí nebo do 60 dnů pro připoje­ní k napěťové hladně vysokého napětí a vyšších, rezervace výkonu nebo rezervace příkonu zaniká.
 

Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustano­vení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů


§ 3 odst. 1
Výrobce oznámí rozhodnutí o výběru způsobu podpory elek­třiny vyrobené z obnovitelných zdrojů ve svých výrobnách formou povinného výkupu podle § 4 odst. 4 zákona provozovateli přeno­sové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distri­buční soustavy nejpozději jeden kalendářní měsíc před plánova­ným zahájením výroby.
 
§ 3 odst. 3
Vzor oznámení o výběru formy podpory výroby elektřiny z ob­novitelných zdrojů a o její změně je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 3 odst. 5
Termínem pro oznámení předpokládaného ročního množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů provozovateli přenoso­vé soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distribuč­ní soustavy, jež má být v následujícím kalendářním roce vyrobena z obnovitelného zdroje a uplatněna k podpoře, je vždy 31. srpen kalendářního roku. Pro nové výrobny předá výrobce tyto údaje nej­méně čtyři měsíce před plánovaným uvedením výrobny do provozu.
 

Pravidla provozování distribučních soustav – příloha 4

13.1 ZKUŠEBNÍ PROVOZ
 • Po realizaci výrobny a předložení podkladů dle bodu č. 4.5 po­volí PDS na základě požadavku výrobce zkušební provoz vý­robny. Tento provoz bude časově omezen a bude povolen pouze za účelem uvedení výrobny do provozu, provedení potřebných zkoušek a měření. Zkušební provoz probíhá bez instalovaného obchodního měření dodávky do DS.
 • Před uvedením do provozu je zapotřebí, aby zřizovatel potvr­dil, že vlastní výrobna je provedena podle předpisů, norem a zá­sad uvedených v části 3, stejně jako podle PPDS a této přílohy a předložil protokol o provedení výchozí revize.
 • První paralelní připojení k síti je zapotřebí provést v přítom­nosti zástupce PDS.
 • Před připojením je zapotřebí provést celou řadu kontrol, pro­hlídek a zkoušek v místě připojení výrobny k distribuční sou­stavě.
 • Doporučuje se body zkoušek provádět podle seznamu. Uvádě­ní do provozu, zejména funkční zkoušky ochran, je zapotřebí dokumentovat, např. zkušebním protokolem (viz 16.5).
 
13.2 SCHVÁLENÍ VÝROBNY K TRVALÉMU PROVOZU, UZA­VŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ
 • Na základě výzvy výrobce provede PDS v průběhu nebo po ukončení zkušebního provozu výrobny její kontrolu za­hrnující potřebné zkoušky a měření. Z této kontroly vyhoto­ví PDS protokol o uvedení výrobny do provozu, který bude podkladem pro uzavření smlouvy o připojení zařízení výrob­ce k DS. Smlouvu PDS uzavírá pouze na základě souhlasných výsledků uvedené kontroly, popř. doložení odstranění zjiště­ných závad.
 • Další navazující smlouvy (výkup vyrobené el. energie, systémo­vé služby) jsou uzavřeny až po uzavření smlouvy o připojení za­řízení výrobce k DS.
4.5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
 • Požadovaná prováděcí projektová dokumentace dle vyhlášky 499/2006, předložená PDS k odsouhlasení musí obsahovat mi­nimálně základní definované podklady.
 • K projektové dokumentaci vystaví PDS do 30ti dnů vyjádření, jehož součástí bude požadavek na předložení výchozích reviz­ních zpráv výrobny, jejího připojení k DS, ochran souvisejících s DS a dále místních provozních předpisů.
 • V případě, že připojení výrobny připojením výrobny vzniká ná­rok PDS na úhradu podílu za připojení dle vyhlášky žadatelem, bude žadateli zaslán také návrh smlouvy o připojení k DS.
 • V opačném případě lze smlouvu o připojení uzavřít až v rámci zahájení zkušebního provozu (viz. odst. 12.1.).

Cenové rozhodnutí energetického regulačního úřadu č. 4/2009

bod (1.9.) U nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce začal v soula­du s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou ze­lených bonusů.

(zdroj: Prezentace Letní škola fotovoltaiky 2010, autor Ing. Jan Kanta)