Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Legislativa vztahující se k problematice OZE

 • Zákon 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
 • Vyhláška č. 51/2006 Sb. ve znění vyhlášky 81/2010 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře vyu­žívání obnovitelných zdrojů
 • Pravidla provozování distribučních soustav – příloha 4
 • Cenové rozhodnutí energetického regulačního úřadu č. 4/2009

Výtah klíčových legislativních ustanovení pro OZE

 

Vyhláška č. 51/2006 Sb. ve znění vyhlášky 81/2010 Sb., o pod­mínkách připojení k elektrizační soustavě

§ 5 odst. 4
Nejsou-li dány důvody stanovené energetickým zákonem, pro které nelze zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuč­ní soustavě připojit, předloží provozovatel distribuční soustavy žadateli do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do na­pěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžá­dáno, návrh smlouvy o připojení nebo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. V případě zařízení připojovaného do přeno­sové soustavy činí lhůta pro předložení návrhu smlouvy o připoje­ní nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení 90 dnů od podá­ní úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připoji­telnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy určí v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo smlouvy o připojení lhůtu pro přijetí návrhu smlouvy v dél­ce 30 dnů, jedná-li se o připojení zařízení k napěťové hladině níz­kého napětí, nebo 60 dnů, jedná-li se o připojení zařízení k napě­ťové hladně vysokého napětí nebo vyšších.
 
§ 5 odst. 6
Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se uzavírá zpravidla tehdy, pokud připojení zařízení žadatele vyžaduje stavebně tech­nická opatření v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, je­jichž realizace vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územ­ní souhlas podle stavebního zákona.
 
§ 5 odst. 9
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rezervuje žadateli požadovaný výkon nebo příkon od oka­mžiku předložení návrhu smlouvy podle odstavce 4.
 
§ 5 odst. 10
Pokud žadatel nepřijme návrh smlouvy do 30 dnů pro připoje­ní k napěťové hladině nízkého napětí nebo do 60 dnů pro připoje­ní k napěťové hladně vysokého napětí a vyšších, rezervace výkonu nebo rezervace příkonu zaniká.
 

Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustano­vení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů


§ 3 odst. 1
Výrobce oznámí rozhodnutí o výběru způsobu podpory elek­třiny vyrobené z obnovitelných zdrojů ve svých výrobnách formou povinného výkupu podle § 4 odst. 4 zákona provozovateli přeno­sové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distri­buční soustavy nejpozději jeden kalendářní měsíc před plánova­ným zahájením výroby.
 
§ 3 odst. 3
Vzor oznámení o výběru formy podpory výroby elektřiny z ob­novitelných zdrojů a o její změně je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 3 odst. 5
Termínem pro oznámení předpokládaného ročního množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů provozovateli přenoso­vé soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distribuč­ní soustavy, jež má být v následujícím kalendářním roce vyrobena z obnovitelného zdroje a uplatněna k podpoře, je vždy 31. srpen kalendářního roku. Pro nové výrobny předá výrobce tyto údaje nej­méně čtyři měsíce před plánovaným uvedením výrobny do provozu.
 

Pravidla provozování distribučních soustav – příloha 4

13.1 ZKUŠEBNÍ PROVOZ
 • Po realizaci výrobny a předložení podkladů dle bodu č. 4.5 po­volí PDS na základě požadavku výrobce zkušební provoz vý­robny. Tento provoz bude časově omezen a bude povolen pouze za účelem uvedení výrobny do provozu, provedení potřebných zkoušek a měření. Zkušební provoz probíhá bez instalovaného obchodního měření dodávky do DS.
 • Před uvedením do provozu je zapotřebí, aby zřizovatel potvr­dil, že vlastní výrobna je provedena podle předpisů, norem a zá­sad uvedených v části 3, stejně jako podle PPDS a této přílohy a předložil protokol o provedení výchozí revize.
 • První paralelní připojení k síti je zapotřebí provést v přítom­nosti zástupce PDS.
 • Před připojením je zapotřebí provést celou řadu kontrol, pro­hlídek a zkoušek v místě připojení výrobny k distribuční sou­stavě.
 • Doporučuje se body zkoušek provádět podle seznamu. Uvádě­ní do provozu, zejména funkční zkoušky ochran, je zapotřebí dokumentovat, např. zkušebním protokolem (viz 16.5).
 
13.2 SCHVÁLENÍ VÝROBNY K TRVALÉMU PROVOZU, UZA­VŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ
 • Na základě výzvy výrobce provede PDS v průběhu nebo po ukončení zkušebního provozu výrobny její kontrolu za­hrnující potřebné zkoušky a měření. Z této kontroly vyhoto­ví PDS protokol o uvedení výrobny do provozu, který bude podkladem pro uzavření smlouvy o připojení zařízení výrob­ce k DS. Smlouvu PDS uzavírá pouze na základě souhlasných výsledků uvedené kontroly, popř. doložení odstranění zjiště­ných závad.
 • Další navazující smlouvy (výkup vyrobené el. energie, systémo­vé služby) jsou uzavřeny až po uzavření smlouvy o připojení za­řízení výrobce k DS.
4.5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
 • Požadovaná prováděcí projektová dokumentace dle vyhlášky 499/2006, předložená PDS k odsouhlasení musí obsahovat mi­nimálně základní definované podklady.
 • K projektové dokumentaci vystaví PDS do 30ti dnů vyjádření, jehož součástí bude požadavek na předložení výchozích reviz­ních zpráv výrobny, jejího připojení k DS, ochran souvisejících s DS a dále místních provozních předpisů.
 • V případě, že připojení výrobny připojením výrobny vzniká ná­rok PDS na úhradu podílu za připojení dle vyhlášky žadatelem, bude žadateli zaslán také návrh smlouvy o připojení k DS.
 • V opačném případě lze smlouvu o připojení uzavřít až v rámci zahájení zkušebního provozu (viz. odst. 12.1.).

Cenové rozhodnutí energetického regulačního úřadu č. 4/2009

bod (1.9.) U nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce začal v soula­du s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou ze­lených bonusů.

(zdroj: Prezentace Letní škola fotovoltaiky 2010, autor Ing. Jan Kanta)