časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Kurz osvětlovací techniky XXVI

Počínající podzim a Jeseníky oděné do pestrého, sluncem zalitého hávu jsou dobou tradičního ostravského kurzu. Letošní Kurz osvětlovací techniky XXVI – Národní konference s mezinárodní účastí s výstavou světelné techniky se uskutečnil 6. až 8. října 2008 opět ve známých prostorách hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Pořadatelé akce, Česká společnost pro osvětlování Regionální skupina Ostrava a VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, jak je již dobrou tradicí, věnovali přípravě potřebnou péči, aby dostáli očekávání věrných účastníků. Partnery akce byli časopis Světlo, FCC Public, ČKAIT, PTD Muchová, s. r. o., časopis Elektrotechnika v praxi, BAEL, časopis Interiér veřejných budov, Nakladatelství Mise, a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.
 

První den

V pondělí 6. října 2008 odpoledne po krátkém zahájení akce prof. Ing. Karlem Sokanským, CSc., se konala přednáška paní Johany Pauly a Ing. Vladimíra Dvořáčka na téma Poklady světelné techniky v Národním technickém muzeu v Praze. Posluchači si ani neodskočili na kávu, aby jim neuniklo nic z informací o prvních vyrobených žárovkách a historii designu svítidel. Mluvené slovo bylo bohatě doplněno názornou prezentací fotografií a posluchači byli seznámeni s historickým vývojem konstrukce žárovek a různými typy svítidel ze sbírek Národního technického muzea. Večerní welcome drink vytvořil důvěrnou atmosféru pro setkání přátel světla. Lehké občerstvení s jihomoravským vínem, včetně čerstvého burčáku, v plně obsazené kavárně hotelu podporovalo diskuse účastníků, kteří si po roce měli mnoho co říci. Konverzace se nesla v duchu klidu a pohody až do pozdních večerních hodin.
 

Druhý den

Při oficiálním zahájení konference se za předsednickým stolem sešli prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., za ČSO, doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., za VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., za Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosť a Ing. Vladimír Dvořáček za ČNK CIE. Prof. Karel Sokanský konferenci zahájil, s šarmem jemu vlastním přivítal všechny účastníky a vyjádřil potěšení ze stálého zájmu odborníků o tuto akci. Slovo předal doc. Vítězslavu Stýskalovi, který za VŠB-TU zdůraznil nutnost spolupráce univerzity s praxí a vyzdvihl nový obor projektování elektrických zařízení, který je v rámci této spolupráce v republice jedinečný. Prof. Alfonz Smola, předseda Slovenské svetelnotechnické spoločnosti, s obvyklou noblesou a srdečností pozdravil všechny účastníky a vyzdvihl trvalou a plodnou spolupráci s Českou společností pro osvětlování. Ing. Vladimír Dvořáček v rámci krátké zdravice podal zprávu o činnosti ČNK CIE.
 
V dopoledních hodinách odezněl blok nosných přednášek společných pro všechny účastníky. Po obědě už byly přednášky rozděleny do odborných sekcí. Sekce Elektro se konala pod vedením Ing. Tomáše Nováka, sekce Venkovní osvětlení pod vedením Ing. Aleny Muchové a sekce Hygiena pod vedením RNDr. Marie Juklové. V rámci přednášek v sekcích byly předneseny také příspěvky autorů posterů, instalovaných v přízemí hotelu. V těchto prostorách rovněž od ranních hodin vystavovatelé prezentovali své produkty. Program konference obohatilo celkem dvacet firem, jejichž zástupci svými krátkými vstupy v rámci společných přednášek pozvali účastníky na prohlídku svých stánků. Vystavovaly tyto firmy: ABB s. r. o. Elektro-Praga, ABC, s. r. o., Akté, s. r. o., Artechnic Schréder a. s., Astra92 a. s., Bohuslav Čepelík-Elkovo, Brilum.CZ s. r. o., Comlux, spol. s r. o., Elektro-Lumen, s. r. o., Elight s. r. o., Elstav Lighting s. r. o., Lightech s. r. o., Hormen CE, a. s., Ing. Jozef Sedlák Seak, Inge Opava, s. r. o., Kompar s. r. o., LED Lamps s. r. o., Pragolab s. r. o., Trevos a. s., Vyrtych a. s.
 
A jaký byl společenský večer? Tradiční. Zhruba 250 účastníků a hostů konference si nenechalo ujít tuto každoroční příležitost. Speciality místní kuchyně a plné poháry rychle zaplnily slavnostně prostřené stoly a dobrá nálada se rozhostila ve všech prostorách. Hlavním protagonistou se stal populární konferenciér Zdeněk Izer, který provázel přítomné celým večerem a nejednou rozesmál a pobavil přítomné obecenstvo vtipy a scénkami. Taneční vystoupení Ing. Ivo Penna a slečny Martiny potěšilo oko všech, kteří dokážou ocenit profesionalitu a krásu ladných tanečních kroků a gest. Z bohaté tomboly, složené zejména z darů vystavovatelů, si nejeden šťastlivec odnesl hezkou cenu. Ostravská hudební skupina Šajtar, která vyplňovala všechny volné chvíle, vybízela k tanci. Večer přinesl všem potřebné uvolnění a odreagování od každodenních starostí. Teprve v pozdních nočních hodinách diskusních skupinek ubývalo. Za kytarového doprovodu vydrželo jen několik nejvytrvalejších zpěváků doslova do ranního kuropění.
 

Třetí den

Přednášky probíhaly v dopoledních hodinách ve dvou sekcích. Sekce Vnitřní osvětlení a sekce Venkovní osvětlení – workshop – Propagace úsporných opatření v oblasti veřejného osvětlení ve městech a obcích, rušivé světlo. Cílem poslední sekce byla diskuse nad novou příručkou pro starosty měst a obcí, která by je měla s problematikou veřejného osvětlení seznámit.
 
Protože organizátoři objednali krásné počasí, odpoledne se pro mnoho zájemců uskutečnila exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Účastníci, kteří holdují turistice, si v jejím rámci vyšetřili trochu času a vyšlápli si horskými cestami v přilehlé lokalitě Jeseníků. I tyto akce jistě přispěly ke krátkému odpočinku a nabrání sil k dalším pracovním aktivitám.
 

A co dodat závěrem?

Organizátory akce těší především trvalý a co do počtu účastníků velký zájem. Tato akce měla 194 posluchačů a ve sborníku je zveřejněno 56 odborných sdělení. Odborná úroveň přednášek byla účastníky hodnocena velmi pozitivně. Na tomto místě je třeba vyzdvihnout nejen vysoký počet účastníků, ale také stále rostoucí poměr mladých perspektivních odborníků, kteří se snažili aktivně prezentovat své názory a zkušenosti. Ke společenské úrovni akce nemalou měrou přispěla finanční pomoc z darů sponzorů (OBO Bettermann Praha, s. r. o., Eltodo-Citelum, s. r. o., ČEZ, a. s., Hormen CE, a. s., Thorn Lighting CS, s. r. o., Elstav Lighting s. r. o., Helukabel CZ, s. r. o., Artechnic-Schréder a. s., Elektro-Lumen, s. r. o., Siteco Lighting, s. r. o., Ostravské Komunikace, a. s., Osmont, s. r. o., ABB s. r. o., Hellux Elektra s. r. o., Elektrosvit Svatobořice a Metasport a. s.).
 
Nutno ocenit i vstřícnost a ochotu veškerého personálu hotelu Dlouhé Stráně.
 
Kurz osvětlovací techniky XXVI je minulostí. Poděkování za jeho konání si zaslouží nejen organizační tým, ale všichni, kteří pomocí či účastí přispěli k jeho zdárnému průběhu. Za rok se těšíme se všemi opět na shledanou.
 
Za organizační výbor
RNDr. Marie Juklová
 
Foto: Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Úvodní přednáška paní Johany Pauly (uprostřed) a Ing. Vladimíra Dvořáčka (vlevo) Poklady světelné techniky v Národním technickém muzeu
Obr. 2. Za předsednickým stolem se sešli (zprava) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., a Ing. Vladimír Dvořáček
Obr. 3. O přestávkách se účastníci semináře mohli seznámit s nabídkou dvaceti vystavujících firem