časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Kurz osvětlovací techniky XXIII – střípky ze zákulisí

|

číslo 4/2004

Kurz osvětlovací techniky XXIII – střípky ze zákulisí

RNDr. Marie Juklová

Ve dnech 4. až 6. října 2004 hostil hotel Dlouhé Stráně v půvabném údolí Koutů nad Desnou účastníky zmíněného kurzu. Jeho nosné téma Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem přilákalo rekordních 149 posluchačů. Zdá se, že zúčastnit se „ostravského kurzu„ se stalo prestižní záležitostí. Rovněž přednášející se postarali o rekord – přednesli padesát tři příspěvků.

Na odpoledne 4. října, v předstihu a mimo tradici dvoudenních kurzů, byla dohodnuta výjimečná přednáška prof. Dietricha Galla z TU Illmenau na téma Nauka o barvě. Počet zájemců překonal představy organizátora. I přesto, že se z velmi závažných pracovních důvodů přednášející nemohl dostavit, posluchači nebyli zklamáni. Zmíněnou přednášku pohotově suplovali naši přední pedagogové: prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., a doc. Ing. Jiří Plch, CSc. (Zájem a příznivý ohlas posluchačů vyvolaly úvahu o pořádání podobných přednášek z oblasti teoretických základů oboru.) Po skončení náhradní přednášky zasedla valná hromada Regionální skupiny ČSO Ostrava. První den akce byl příjemně zakončen společenským posezením v baru hotelu.

Obr. 1.

Obr. 1. Organizační kolektiv RS ČSO Ostrava přeje čtenářům časopisu SVĚTLO pevné zdraví a mnoho dobrého světla v roce 2005 (zleva Ing. P. Höchsmann, Ing. T. Novák, RNDr. M. Juklová, prof. Ing. K. Sokanský, CSc., D. Hrabovská, J. Němec, Ing. A. Muchová, Ing. I. Sokanská, Ing. P. Slivka, chybí Ing. K. Kutal)

V úterý 5. října byl kurz slavnostně zahájen uvítací řečí jeho odborného garanta a předsedy RS ČSO Ostrava prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. MUDr. Helena Šebáková, ředitelka KHS Moravskoslezského kraje, hovořila o Hygienické službě v novém regionálním uspořádání. Také doc. Ing. Jiří Plch, CSc., předseda ČSO, a Ing. Stanislav Prchal, zástupce časopisu Elektrotechnika v praxi, srdečně pozdravili všechny přítomné. Prof. Ing. Alfonz Smola, předseda Slovenské spoločnosti pre osvetlovanie ve svém projevu nešetřil uznáním a chválil tradici, odbornou úroveň i přátelskou atmosféru pořádaných kurzů. Na závěr prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc., vedoucí FEI VŠB Ostrava a představitel spolupořádající organizace, zúčastněné pozdravil a seznámil je s možnostmi odborného studia na VŠB TU Ostrava.

Dopolední přednášky byly pro všechny společné. Přestávka s možností vypít si kávu v prostorách výstavy byla přítomnými využita i ke zhlédnutí vystavených exponátů. Čtrnáct vystavovatelů využilo tuto příležitost a předvedlo své produkty.

Odpolední blok přednášek byl již rozdělen: sekce elektro a sekce hygiena osvětlení. Přitažlivá témata až do večerních hodin provázela bohatá diskuse.

Den ukončil tradiční společenský večer. K dobré náladě a dlouhotrvající diskusi napomohlo jihomoravské víno a hudba skupiny Old Time Jazzband z Velkých Losin.

Ve středu 6. října ráno se většina účastníků sešla v přednáškových sálech. Ve dvou sekcích odezněly přednášky ohledně vnitřního a venkovního osvětlení. Po obědě byly pro zájemce uspořádány dvě exkurze (přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, Barokní papírny a Muzeum papíru ve Velkých Losinách).

Kurz osvětlovací techniky XXIII se vydařil. Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., přitahuje zájemce o účast na kurzech na všech úrovních. Svou nezměrnou energii předává i celému okolí v duchu „chceš-li zapalovat, musíš hořet„. Na přípravných schůzkách přiděloval úkoly s dikcí výsostného pedagoga. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., pečlivě zaznamenával vše potřebné, přiřazoval k úkolům termíny splnění, kompetence atd. Trvale byl připraven k řešení jakéhokoliv problému.

Ing. Alena Muchová, nepřehlédnutelná svým pracovním nasazením, zajistila organizaci kurzu. Ona sama či pracovníci její firmy při své rutinní práci s vlídností a klidem odpovídali na množství telefonických dotazů či zpráv elektronické pošty, kontaktovali přednášející i vystavovatele, třídili a evidovali záplavu přihlášek a průběžně řešili bezpočet problémů způsobených nejrůznějšími změnami. Spolehlivý mladý muž Ing. Petr Slivka byl tím nejvhodnějším, kdo se stoickým klidem v každém okamžiku řešil vzniklé situace.

Studenti doktorandského studia Ing. Květoslav Kutal a Ing. Petr Höchsmann pod vedením prof. Sokanského kromě jiného korigovali příspěvky a kompletovali je do sborníku, který též zpracovali v digitální formě. Sborník byl zpracován, vytištěn a na místě včas, ačkoliv velká část přednášejících nedodržela termín odevzdání příspěvku a poslední příspěvek byl dodán čtyři! dny před konáním kurzu. Přes zmíněné nepříznivé okolnosti tým pracovnic Edičního střediska VŠB-TUO stačil sborník vytisknout.

Služby hotelu Dlouhé Stráně zajistil jeho ředitel Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., přičemž akci nabídl mimořádně výhodné podmínky i osobní záštitu.

V den zahájení kurzu Ing. Ivanka Sokanská, účetní RS ČSO, přepravila nezbytné technické vybavení a agendu, aby navečer s Ing. Petrem Slivkou s úsměvem společně provedli všechny účastníky registrací a administrativními nezbytnostmi. Pan Jiří Němec se chopil organizačního zajištění výstavy a paní Dagmar Hrabovská v duchu tradice pomohla, kde bylo právě zapotřebí.

Ke zdárnému průběhu celé akce rovněž napomohli sponzoři. Hlavními sponzory byly firmy OBO Bettermann a firma Eltodo-Citelum, s. r. o. Dále významně přispěly firmy EVi Energetika Vítkovice, Helukabel, ELSTAV lighting s. r. o., Ostravské komunikace a. s., Inge Opava spol. s r. o., Metasport Ostrava, PTD Ostrava, Elektro Blahuta, Siteco, Artechnic Schréder, ES Systém, Resolux s. r. o, LUXPLAN s. r. o, Artelite studio, Energotis.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří do zdárného průběhu uvedené akce vložili svůj čas i práci, těm, kteří přispěli pečlivě připravenou přednáškou, firemní prezentací či sponzorským darem, a posluchačům za účast a projevený zájem. Organizátoři z RS ČSO Ostrava se těší na shledanou v říjnu 2005 opět v hotelu Dlouhé Stráně na Kurzu osvětlovací techniky XXIV.