časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Krátké zprávy

|

Světlo 3/01

Kurz osvětlovací techniky XX.
(30. 10. až 31. 10. 2001)

1. oznámení
Jubilejní kurs, který nese název Projektování vnitřního a venkovního osvětlení, se tentokrát koná na dvou místech. V úterý 30. října 2001 začíná tradičně v areálu VŠB TU v 09:00 h společným programem s vybranými stěžejními přednáškami. Ve 12:00 h se účastníci autobusy přesunou do malebného střediska RS Důl Paskov na Morávce v Beskydech. Od 14:00 h se zájemci zúčastní programu ve dvou sekcích (Projektování vnitřního osvětlení a Projektování venkovního osvětlení), který bude pokračovat ve středu dopoledne. Součástí semináře bude i výstava světelné techniky, která bude zahájena v úterý ve 14:00 h a bude ji možné zhlédnout i ve středu. Kromě příspěvků přednesených špičkovými domácími i zahraničními odborníky a výstavy moderní světelné techniky účastníkům středisko dolu Paskov nabízí množství atrakcí, jako jsou pěší túry po Beskydech, volejbal, tenis, sauna, masáže atd. Tradiční bude i večerní program. Zájemci, kteří se nezúčastňujete našich seminářů pravidelně, ozvěte se na adresu:

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB TU FEI Ostrava
17. listopadu č. 15
708 33 Ostrava-Poruba
tel.: 069/699 51 81
fax: 069/691 95 97
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostravaprof. Ing. Karel Sokanský

Zpráva z plenárního zasedání CEN/TC 169 v Reykjavíku

Česká republika je právoplatným členem Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a spoluprací s touto institucí je pověřen Český normalizační institut (ČSNI).

CEN je tvořen řadou komisí, z nichž komise TC 169 se nazývá Světlo a osvětlení. Tato komise se skládá z devatenácti pracovních skupin podle zaměření, jako např. skupina pro osvětlování vnitřních prostorů, skupina pro osvětlování silničních komunikací atd.

ČSNI koordinuje svou činnost na základě doporučení technických normalizačních komisí (TNK), v nichž pracují odborníci-dobrovolníci. Předsedou TNK 76 v oblasti Osvětlení je Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor tohoto časopisu.

Dvanácté zasedání CEN/TC 169 se konalo 21. a 22. června 2001 v Reykjavíku. Zasedání se uskutečnilo při příležitosti pořádání konference LUX EUROPE 2001. Pracovním programem zasedání bylo projednávání nových norem, které budou platit v zemích Evropské unie, a diskuse k nim. Šlo např. o normy Light and Lighting – Lighting of indoor work places – EN 12464 (Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních pracovních prostorů), která je v současné době k dispozici pro oficiální schvalování, Light and Lighting Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part 1. Measurement and file format – pr EN 13032-1 (Světlo a osvětlování – Měření a vyhodnocování fotometrických veličin zdrojů u svítidel část 1 – Měření a formát souborů), která je v revizi pro oficiální hlasování, a mnoho dalších.

Česká republika se prostřednictvím TNK na činnosti TC 169 podílí např. hlasováním o některých rezolucích, které se vyjadřují k jednotlivým návrhům norem, popř. písemně zaslanými připomínkami a zúčastňuje se oficiálního hlasování. Na základě přímé účasti byly vzneseny dotazy na možnost revize už vydaných norem z důvodu chyb, které se v nich vyskytují, jako např. připomínky k normě o nouzovém osvětlení. Rovněž byly vzneseny dotazy k dennímu osvětlení atd.

Další zasedání komise TC 169 se bude konat v roce 2002 v Kodani. Předběžně bylo dohodnuto, že zasedání komise v roce 2003 by se mohlo uskutečnit v Praze. Česká republika se tak stává právoplatným a užitečným členem při tvorbě a schvalování evropských norem v oblasti osvětlování.prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Stali jsme se členy asociace Lux Europa

Ve dnech 18. až 20. června 2001 se konala devátá evropská konference o osvětlování pod názvem LUX EUROPA 2001. Konference se uskutečnila v hlavním městě Islandu Reykjavíku. V rámci této konference se konalo zasedání asociace Lux Europa.

Na pořadu zasedání asociace bylo kromě běžné agendy, související s činností této asociace, a zajištění průběhu konference také přijetí České republiky za člena rady. Naše republika se stala řádným členem vedle Belgie, Chorvatska, Francie, Německa, Maďarska, Islandu, Itálie, Nizozemí, Rumunska, Ruska, Španělska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie.

Cílem asociace Lux Europa je zprostředkovat technické informace z oblasti světelné techniky a prohlubovat vědecké i kulturní poznatky mezi členy asociace. Dalšími úkoly je vytvářet diskusní fórum při zprostředkovávání informací a také napomáhat při výměně odborných publikací mezi členy asociace z CIE i dalších institucí. Každé čtyři roky pořádá asociace konferenci, která se – jak již bylo řečeno – konala v Reykjavíku. Konference se letos zúčastnilo 250 účastníků ze 30 zemí. Sborník je k dispozici u autora tohoto článku.

Účast v této prestižní asociaci napomůže získat množství informací v oblasti světelné techniky na poli Evropské unie a snad bude i tím užitečná při vstupu ČR do Evropské unie.