časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Konferencia Svetlo – Light 2001

|

Světlo 4/01

doc. Ing. Alfonz Smola, PhD., predseda Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti

Konferencia Svetlo – Light 2001

V kongresovej sále hotela Patria vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v dňoch 10. až 12. októbra 2001 sa uskutočnil veľký sviatok svetelnej techniky. Slovenská svetelnotechnická spoločnosť v spolupráci s Českou společností pro osvětlování tu usporiadali dvanástu medzinárodnú konferenciu SVETLO – LIGHT 2001. Na organizácii konferencie významnou mierou participovala aj Sekcia výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky pri SOPK. Organizačne konferenciu zabezpečil Dom techniky ZSVTS Bratislava s. r. o. Konferencia sa konala pod záštitou ministra hospodárstva SR a rektora Slovenskej technickej univerzity.

Obr. 1.

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov, prevažne z firiem zaoberajúcich sa svetelnou technikou. Na škodu veci bola pomerne nízka účasť projektantov a architektov. S troškou nadsadenia však možno konštatovať, že na konferencii sa zúčastnil každý, kto vo svetelnej technike v SR niečo znamená alebo chce niečo znamenať.

Cieľom konferencie bolo prezentovať najnovšie trendy vývoja a výroby svetelnotechnických výrobkov u nás a v zahraničí. Na základe objektívnych analýz stavu navrhovania a využívania svetelnej techniky vo všetkých oblastiach spoločenského života konferencia ukázala nové možnosti využitia perspektívnych a racionálnych svetelných zdrojov, svietidiel a osvetľovacích sústav s akcentom na znižovanie spotreby elektrickej energie, tvorbu, ochranu a udržiavanie životného prostredia v krajine, estetické a ďalšie aspekty aplikácií.

Na konferencii vystúpilo 48 prednášateľov zo SR, ČR, Maďarska, Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska, Slovinska a Holandska s najnovšími poznatkami zo svetelnej techniky v 37 prednáškach. Súčasťou konferencie bola aj posterová sekcia s pätnástimi odbornými postermi.

Je veľmi ťažké vyzdvihnúť niektoré z prednášok. Dovoľte iba z úcty k širokej medzinárodnej účasti spomenúť príspevky prednášateľov mimo SR a ČR.

Pán Di Fraia rozobral problematiku verejného osvetlenia z hľadiska ekonomických a energetických aspektov. Pán Müller z Nemecka zaujal publikum problematikou inovatívnych svetelných zdrojov a osvetľovacích sústav. Pán Medda z Francúzska sa venoval tiež problematike ekonomických aspektov verejného osvetlenia. Načrtol možnosti financovania rekonštrukcie osvetľovacích sústav v SR. Pán Sommer z Fínska informoval odborné publikum o problematike implementácie inteligencie v osvetlení so zameraním na elektronické predradníky a protokol DALI. Pán Schwarz z Maďarska sa venoval problematike verejného osvetlenia z pohľadu kritérií moderných svietidiel pre tento účel. Pritom poukázal na význam medzinárodnej spolupráce pri racionalizácii spotreby elektrickej energie vo verejnom osvetlení. Pán Horváth z Maďarska sa zaoberal svojou typickou problematikou iluminácií miest. Predniesol poznatky získané pri osvetľovaní Kráľovského paláca v Budapešti. Pán Pages z Holandska zaujal publikum prednáškou na tému osvetľovania športovísk. Zaoberal sa dôsledkami zavedenia novej európskej normy pre tieto svetelnotechnické aplikácie. Pán Lo Verso z Talianska na konferencii uviedol veľmi akcentovanú problematiku denného osvetlenia témou zameranou na realizáciu a skúšanie umelej oblohy s delenou polguľou.

Obr. 2.

Veľmi zaujímavé boli aj prednášky kolegov z Českej republiky, ale aj našich prednášateľov zo SR.

Odborný program konferencie umocnilo najmä pekné tatranské prostredie, dobré počasie, ako aj zaujímavý spoločenský večer, na ktorom boli prítomný pravdepodobne všetci účastníci konferencie.

O úrovni konferencie svedčia mnohé pozitívne vyjadrenia účastníkov už počas konania konferencie, ale aj písomné ohlasy najmä zahraničných účastníkov, v ktorých oceňujú jej úroveň a zároveň sa tešia na stretnutie na ďalšej konferencii.

Záverom možno konštatovať, že konferencia SVETLO – LIGHT 2001 bola skutočným vyvrcholením snahy nového vedenia Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v oblasti tvorby odborného svetelnotechnického programu. Treba vyzdvihnúť aj význam konferencie z hľadiska zjednotenia záujmov slovenskej svetelnotechnickej odbornej komunity. Tak ako bolo konštatované v úvodnom prejave, bola konferencia aj bratislavská, aj novozámocká, banskobystrická či košická, slovensko-česká či česko-slovenská, no v každom prípade medzinárodná so všetkými atribútmi, čo k takejto konferencii náležia.

Odovzdávame štafetu České společnosti pro osvětlování, ktorá v budúcom roku zorganizuje medzinárodnú konferenciu na pôde Českej republiky, a želáme jej mnoho úspechov. Budeme radi, ak sa na organizácii konferencie budeme môcť spolupodieľať. Úprimne sa tešíme na našu ďalšiu vzájomnú spoluprácu.