časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Konferencia SVETLO 2009 (21. 10. až 23. 10.) – prednášky

|

Č. Štát Autor Názov príspevku

01 SK Hraška, J. Normalizovať priemerný činiteľ dennej osvetlenosti obytných miestností?
02 SK Flimmel, M. Problematika znižovania parametrov denného osvetlenia pri prevádzkovaní budov
03 SK Novotný, D. Nové harmonizované predpisy a normy EÚ v SR pre posudzovanie zhody výrobkov svetelnej techniky
04 SK Hudák, M. Zásady konštrukčných riešení a meranie zariadení elektrického osvetlenia z hľadiska požiadaviek elektromagnet. kompatibility
05 CZ Novák, M. Efektivní vizuální komfort
06 CZ Bílek, P. Komfortní ovládání svítidel DALI
07 CZ Urbanová-Kasanová, K. Světlo v architektuře
08 SK Kocifaj, M., Kundarcik, F. Modelovanie účinnosti svetlovodov pomocou nového freewaru programu „Holigilm 4.1“
09 CZ Hurt, L. Využití výpočetního programu pro optimalizaci provozu osvětlovacích soustav
10 HU Schwarz, P. Nový prístup k návrhu osvetlenia
11 SK Darula, S., Kittler, R. Meranie optických vlastností častí svetlovodov pomocou oblohových simulácií
12 CZ Baxant, P., Škoda, J., Pavelka, T. Pokrok v oblasti zpracování digitální fotografie pro účely jasové analýzy
13 CZ Novák, T., Sokanský, K., Dostál, F. Osvetľovanie vonkajších pracovných priestor v kombinácii s kamerovými systémami
14 CZ Dostál, F., Novák, T., Sokanský, K. Vliv městské aglomerace na hodnoty osvětleností v nočních hodinách
15 PL Zagan, W. Osvetlenie grachtov v Amsterdame – nové technológie vo vonkajšom osvetlení
16 CZ Závada, P., Maixner, T., Novák, T. Modelovanie rušivého svetla
17 CZ Tesař, J., Sokanský, K., Novák, T. Verejné osvetlenie a jeho súčasný stav v ČR
18 SK Krasňan, F. Oslnenie v doprave a jeho vplyv na reakčný čas vodiča
19 SK Krasňan, F. Meranie sústav verejného osvetlenia v podmienkach Slovenska
20 SK Krasňan, F. Osvetľovanie bilboardov
21 SK Krasňan, F. Overovanie vlastností núdzového osvetlenia v praxi
22 SK Krasňan, F. Meranie svetelnotechnických parametrov svietidiel v Akreditovanej skúšobni s využitím počítačom riadeného goniofotometra
23 SK Magač, M., Krasňan, F., Krasňan, M. Návrh programu pre riadenie goniofotometra
24 SK Krasňan, F., Rusnák, A. Skúmanie parametrov LED
25 SK Krasňan, F. Návrh iluminácie Csakyho paláca v Bratislave
26 SK Krasňan, F. Využívanie slnečného svetla v priestoroch bez denného osvetlenia
27 SK Krasňan, F. Výskum exteriérového oslnenia
28 CZ Škoda, J., Baxant, P. Fotometrie svítidel s využitím digitální fotografie
29 TR Onaygil, S. Svetelněotechnické audity v rámci aktivít energetickej účinnosti v Turecku
30 SK Vanek, R. Nová norma pre osvetľovanie športovísk
31 SK Vanek, R. Vonkajšie osvetlenie z pohľadu aktuálnych problémov riešených v CIE
32 SK Mácha, M. Vplyv vonkajších podmienok a konštrukcie svietidla na prevádzkové fotometrické parametre
33 SK Lipa, M. Vývoj foriem rekonštrukcií VO a ich financovania od roku 2005 z pohľadu projektu UNDP
34 TR Erkin, E., Onaygil, S. Vývoj svetelnotechnických noriem v CEN vo svetle dokumentov CIE
35 SK Pípa, M. Kalibrácia spektrofotometra pre merania svetelných tokov a účinností svietidiel
36 SK Pípa, M., Krasňan, F. Verifikácia návrhu osvetlenia počítačovej učebne
37 SK Pípa, M., Janiga, P. Spektrum energetického rušenia predradníkov pri stmievaní
38 SK Pípa, M. Stmievanie svetelných zdrojov verzus regulácia príkonu
39 SK Pípa, M. Vplyv tvaru plochy svietivosti na chyby metód merania svetelného toku
40 SK Pípa, M. Korekcie spektrálnej chyby fotometrov v meraniach svetelných tokov a účinnosti svietidiel
41 CA Šimčisko, J., Baboľ, R. Komunikačné protokoly riadiacich systémov osvetlenia
42 SK Polomová, B. Prezentácia interiérových pamiatkových hodnôt prostredníctvom umelého osvetlenia
43 SK Janiga, P. Kvalita elektrickej energie vo svetelných obvodoch elektroinštalácií
44 DE Bieske, K., Vandahl, C. Štúdia o prahových rozdieloch farieb
45 SK Gašparovský, D., Bagačka, R., Janiga, P. Návrh algoritmizácie a štandardného kódu pre výpočet verejného osvetlenia
46 TR Onaygil, S., Gašparovský, D. Komparatívna analýza programov pre výpočet verejného osvetlenia
47 SK Gašparovský, D., Erkin, E. Softvérová podpora pre výpočet spotreby energie na osvetlenie v rámci energetickej certifikácie budov
48 SK Gašparovský, D., Smola, A., Janiga, P., Lieskovská, L. Implementácia energetickej certifikácie osvetlenia v praxi
49 SK Lieskovská, L., Gašparovský, D., Janiga, P., Pomothy, L. Súčasný stav osvetlenia školských zariadení na Slovensku
50 CZ Maixner, T. Environmentalismus ve veřejném osvětlení
51 SK Krasňan, M. Meranie optických vlastností svetlovodov
52 SK Krasňan, M. Svetlovody a perspektívy ich využitia
53 HU Schanda, J., Vidovszky-Németh, A. Použitie LED vo vonkajších a vnútorných aplikáciách
54 CZ Maixner, T. Špeciálne problémy verejného osvetlenia v súčasnosti
55 SK Smola, A. Čo priniesla konferencia LUX Europa 2009?
56 SK Dubnička, R. Spektrálne chyby luxmetrov a ich dopad na výsledky merania osvetlenia v praxi
57 SK Hrdlík, M. Svetelná technika a životné prostredie
58 SK Kačík, R., Kačík, E. Nové trendy v osvetľovaní architektúry svietidlami LED
59 CZ Bátora, B., Toman, P., Macháček, J., Mastný, P. Moderní způsoby řízení osvětlení v inteligentní elektroinstalaci
60 DE Franz, O. Verejné osvetlenie
61 SK Krajňák, R. LED technológie a aplikácie
62 CZ Staněk, P. Porovnání výpočtu denního osvětlení s měřením
63 HU Tóth, Z. Vývoj halogenidových výbojok s keramickým horákom
64 CZ Plch, J. Parametrické posuzování vlastností světelných diod
65 SK Fric, R. Výpočet oteplenia žiarovky analytickou metódou
66 CZ Plch, J., Mohelníková, J. Hodnocení osvětlení skladovací haly se světlovody
67 SK Kačík, E., Kačík, R. Aktuálne trendy vo verejnom osvetlení
68 CZ Skála, J. Svítidla LED – mýty a skutečnost
69 SK Smola, A., Gašparovský, D. Prehľad nových noriem pre oblasť svetelnej techniky
70 CZ Plch, J., Kubela, D. Energetické úspory v OS s halogenidovými výbojkami
71 CZ Plch, J., Markytán, A. Světelné diody a jejich použitelnost ve VO
72 CZ Kropáč, M. Nové trendy v exteriérovom osvetlení automobilov
73 SI Kobav, M., Grega, B. Analýza údajov z oblohového skenera a definovanie typov oblôh CIE
74 SK Dubnička, R. Legislatíva v oblasti metrológie osvetlenia
75 SK Španko, J. Praktické meranie jasu
76 SK Švantner, J. Ekonomické hodnotenie osvetľovacích sústav s LED diódami
77 SK Španko, J. Svetelné scény v sakrálnom objekte
78 SK Smola, A. Pokroky a trendy v automobilovom osvetlení