časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Jubileum prof. Ing. Jiřího Habela, DrSc.


Jubileum prof. Ing. Jiřího Habela, DrSc.

Vážený pane profesore,
dovol, abych se připojil k zajisté dlouhé řadě gratulantů, kteří budou chtít v den Tvého životního jubilea Ti stisknout ruku, poděkovat a blahopřát.

Jako dlouholetý spolupracovník v Tobě ctím poctivého inženýra, význačného odborníka v oboru světelné techniky a osvětlování, který své bohaté celoživotní zkušenosti předává mladé generaci na Elektrotechnické fakultě ČVUT Praha a na mnoha světelnětechnických pracovištích, která se na něho obracejí s řešením složitých problémů.

Význačný den v životě profesora Habela připadá na 10. října 2005. Rodák z Teplic absolvoval s červeným diplomem Elektrotechnickou fakultu ČVUT v roce 1958 a byl přijat jako pedagogický asistent na katedru elektroenergetiky. Tomuto pracovišti zůstal věrný po celý svůj život a přes odborné praxe (zkušebna transformátorů ČKD Praha, poruchová služba sítí nn Energetických rozvodných podniků v Praze) směroval a profiloval své profesní zaměření k výuce a vědecké práci ve světelnětechnických disciplinách v oboru elektroenergetika. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1970 a habilitační práci v roce 1974. V roce 1975 byl jmenován docentem v oboru elektroenergetika. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1990 a v roce 1993 byl jmenován profesorem.

Obr. 1.

Vědecko-výzkumnou činnost prof. Habel zaměřuje na problematiku výpočtů světelných polí, hodnocení prostorových vlastností osvětlení interiérů i venkovního prostředí, na úspory elektrické energie v budovách a na problematiku vlivu energetických zařízení na životní prostředí.

Výzkumná činnost je součástí grantových projektů České grantové agentury a v posledním období i dílčích úkolů Světelná pohoda prostředí, řešeného v rámci výzkumného záměru Tvorba a monitorování životního prostředí, a Úspory energie v rámci výzkumného záměru Výzkum efektivnosti a kvality energie.

Výsledky výzkumné činnosti promítl profesor Habel do 44 původních odborných článků, jež byly uveřejněny v zahraničních a tuzemských časopisech, a do 70 příspěvků na tuzemských a zahraničních konferencích. Dále je autorem či spoluautorem dvou vynálezů, 21 odborných studií a tematických úkolů, 26 výzkumných zpráv, 34 referativních článků a šestnácti publikovaných recenzí knih.

Vysoká odbornost a schopnost nacházet objektivní přístupy jsou jistě důvodem rozsáhlého působení profesora Habela v domácích a zahraničních společnostech a organizacích. Z těch dlouhodobých je třeba uvést: předseda redakční rady časopisu Světlo, člen předsednictva národního komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování CIE, člen vědecké rady Českého metrologického institutu, místopředseda České společnosti pro osvětlování. Je pravidelným účastníkem ve vědeckých výborech mezinárodních konferencí organizovaných národními komitéty CIE České republiky a Slovenské republiky.

Ani tento výčet není konečný, protože v plné šíři nevystihuje aktivity prof. Habela. Nebylo by spravedlivé neuvést např. vedoucího laboratoře světelné techniky Elektrotechnické fakulty ČVUT Praha, akreditované Úřadem pro civilní letectví České republiky pro hodnocení světelnětechnických parametrů pozemních letištních svítidel a návěstidel. Dále je to členství v technických komisích Českého normalizačního institutu pro normy v oblasti veličin a jednotek (TNK12) a norem pro osvětlování (TNK 76 ), působí jako expert Českého akreditačního institutu, předseda odborné komise pro posuzování jakosti svítidel Sdružení pro cenu České republiky za jakost a člen posuzovatelské komise pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost České metrologické společnosti.

Stejně záslužná je podle mého názoru i aktivita profesora Habela v pedagogické oblasti. Zde je základním úkolem katedry elektroenergetiky připravit studenty oboru elektroenergetika na problematiku navrhování a provozu osvětlovacích soustav vnitřních a venkovních prostorů a ověřování jejich kvality.

Zájem studentů o tento obor elektroenergetiky dokazují studenti, kteří absolvují souhrnný předmět světelná technika. V posledních letech je to průměrně 60 studentů ročně a většinu specializovaných předmětů, které si mohou vybrat, si zapisuje asi dvanáct až dvacet studentů. Diplomové práce na závěr studia obhajuje každý rok šest až dvanáct studentů. Přispívá k tomu jistě i skutečnost, že studenti, kteří se zaměřili na problematiku světelné techniky, nacházejí odpovídající pracovní místa nejen bez problémů (i díky poradám s profesorem Habelem a jeho pracovním kontaktům s průmyslovou praxí), ale obvykle si mohou vybírat mezi nabídkami několika firem.

K zajištění výuky příslušnou literaturou přispěl jako vedoucí autor knihy Světelná technika a osvětlování (FCC PUBLIC Praha, 1995) a deseti vysokoškolských skript a jako spoluautor čtyř učebních pomůcek. K úspěšnému závěru přivedl čtyři studenty postgraduálního doktorandského studia, v přípravě jsou nyní tři studenti.

V této oblasti činností je třeba se zmínit o pedagogických funkcích na úrovni fakulty – z nichž nejvýznačnější a časově nejnáročnější jistě byla funkce proděkana, kterou vykonával v období let 1980 až 1990. Účast ve vědecké radě FEL a funkce předsedy komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru elektroenergetika na FEL ČVUT a FEI ZČU potvrzují uznání jeho odborných a lidských vlastností.

Čeho si nesmírně cením na profesorovi Habelovi, je jeho statečný přístup k životu, který neumdlévá ani při jeho sedmdesátce. Ne každý ví, jaké zdravotní problémy musel překonat, přitom zachoval vynikající výsledky své práce ve všech aktivitách.

Přeji mu, společně se svými kolegy z katedry elektroenergetiky, do dalších let pevné zdraví, hodně pracovních a vědeckých úspěchů, klidu a pohody. Věřím, že toto přání mohu tlumočit i jménem všech přátel, kteří měli to štěstí s profesorem Habelem spolupracovat.

S úctou
prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc.

Rádi se připojujeme k tomuto krásnému blahopřání, velmi oceňujeme všestrannou plodnou práci profesora Habela pro světelnou techniku, při výchově odborníků-světelných techniků a pro časopis SVĚTLO.

Do dalších let jubilantovi přejeme pevné zdraví a nevysychající zásobu tvůrčí energie.

Redakce časopisu SVĚTLO

Foto: Pavel Stupka