Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Tradiční podzimní akce pro odborníky - seminář Interiéry 2017 Šestý ročník odborného semináře INTERIÉRY 2017 se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 na…

Více aktualit

Jubileum doc. Ing. Jiřího Plcha, CSc.

Dne 16. července 2007 oslavil v dobré duševní i tělesné kondici sedmdesáté narozeniny významný odborník z oblasti světelné techniky Jiří Plch.
Vysokoškolská studia zahájil v roce 1956 na FE VUT (Brno) v oboru výroba, rozvod a užití elektrické energie. Do praxe nastoupil v roce 1961 do oddělení mechaniky a energetiky v n. p. Retex, později
pracoval ve Výzkumném ústavu vlnařském v Brně. V roce 1964 se přihlásil do konkurzu na místo
odborného asistenta na katedře elektroenergetiky VUT Brno, byl přijat a roku 1966 zahájil studium
externí aspirantury. Po jejím úspěšném ukončení v roce 1972 mu byl udělen vědecký titul kandidát věd (CSc.). Na katedře elektroenergetiky nadále působil jako odborný asistent. V roce 1987 získal pedagogický titul docent. V letech 1990 až 1996 vykonával funkci vedoucího katedry elektroenergetiky. V roce 2002 odešel do důchodu.
Během působení na VUT Brno zastával mnoho dalších funkcí. Byl členem vědecké rady Fakulty elektrotechniky, členem oborové rady komise pro elektrotechniku a pro bakalářské studium. Pracoval
ve funkci předsedy komise státních závěrečných zkoušek pro denní i dálkové studium. Byl u vzniku Fakulty elektrotechniky na Vysoké škole báňské v Ostravě. V rámci pedagogického působení vedl
asi 200 diplomových prací. Byl školitelem dvou aspirantů, které úspěšně dovedl k titulu kandidát věd. Napsal šest výukových skript, je autorem nebo spoluautorem šesti výzkumných úkolů a v rámci
mimoškolní činnosti napsal dvě příručky ohledně osvětlování a více než sto odborných článků, které publikoval na seminářích a v časopisech. V rámci znalecké činnosti vypracoval asi 250 znaleckých
posudků v oboru elektrotechnika.
Docent Plch jako předseda České společnosti pro osvětlování, kterým je již od roku 1996, organizoval národní i mezinárodní konference světelné techniky. Od roku 1972 je také členem předsednictva ČNK CIE. Ani odchod do důchodu v roce 2002 ho od jeho dalších odborných aktivit neodradil. Kromě již zmíněných funkcí vyučuje v Ústavu soudního inženýrství, spolupracuje se Stavební fakultou VUT Brno na řešení problematiky světlovodů a je členem prezidiální rady Moravského elektrotechnického svazu. Z vlastních prostředků si koupil jasovou kameru typu LMK a spektrální analyzátor Spektos a uskutečnil s nimi množství měření. Následně navrhl metodu měření
a vyhodnocování jasových poměrů. Příkladem je měření v tunelu Valík, Sitina a měření rušivého světla noční oblohy v rámci řešení zadání grantu Výzkum emisí světelného rušení vyvolaného veřejným osvětlením za účelem jeho omezení v dopravě
měst a obcí.
Znám Juru již od jeho nástupu na VUT Brno v roce 1964, kdy jsem jako student téže fakulty postoupil do druhého ročníku. Začínal jsem u něj jako pomocná vědecká síla za odměnu 200 korun za dvacet hodin. To byly časy! Dostal jsem se však ke světlu a to se mi později vrátilo i s úroky. Řešili jsme mnoho úkolů
a sestavovali laboratorní úlohy. Při letošní exkurzi v laboratoři světelné techniky, kterou mě provázel Ing. Petr Baxant, CSc., jsme zjistili, že jedna z těchto úloh, která měří kolorimetrické souřadnice x, y s využitím Donaldsonova kolorimetru, se dosud používá. Naše vztahy byly po celou dobu spolupráce
korektní. Jury Plcha si vážím nejen jako odborníka, ale také jako slušného člověka.
Přeji mu společně se širokou „světlařskou“ veřejností pevné zdraví, invenci, klid a pohodu do dalších let.

S úctou prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Mnoho zdraví a tvůrčích sil jubilantovi přeje redakce časopisu Světlo.

Obr. 1. Doc. Jiří Plch na konferenci LUMEN V4 2006 s maďarskou tlumočnicí