časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Jsou „levnější“ inteligentní instalační systémy skutečně levnější?

|

číslo 3/2002

Jsou „levnější“ inteligentní instalační systémy skutečně levnější?

Ing. Josef Kunc, ABB s. r. o. , Elektro-Praga

Je použití jednodušších a levnějších systémů doopravdy výhodnější? Přináší uživatelům dostatečné úspory pořizovacích nákladů? Jak je to s provozními náklady? Obr. 1. Pro získání objektivního názoru je nutné podrobné posouzení předností i nedostatků jednotlivých systémů. Potenciální uživatel si pak může vytvořit vlastní názor. K tomu je ale třeba předem se podrobněji seznámit s dosažitelnými parametry příslušného systému, včetně jeho schopnosti splnit všechny uživatelovy požadavky na úroveň komfortu, na rentabilitu provozu, na úroveň variability instalace, na možnosti dodatečných změn nebo doplňování novými funkcemi, v porovnání s náklady na jeho pořízení. Pokusme se naznačit srovnání alespoň některých vlastností jednodušších systémů (A) se systémem (B), využívajícím evropskou instalační sběrnici EIB (viz tab.).

Poměrně snadno lze v praxi nalézt příklady instalací s pořizovacími náklady nižšími při použití systému A, rovněž tak existuje množství instalací se systémem B s nižšími pořizovacími náklady. Jak zjistit, která cesta je výhodnější? Jednoduše, lze si nechat zpracovat nabídku na instalaci oběma systémy a pak se rozhodnout. Ovšem ani v případě, kdy některý ze systémů může být zdánlivě výhodnější z hlediska pořizovací ceny, nemusí vyhovět z dalších hledisek. Především je třeba brát v úvahu provozní náklady. Dalším kritériem je nabízená úroveň komfortu a možnost výběru designu ovládacích prvků. Pro méně náročné uživatele a pro ty, pro něž úspory provozních nákladů nepatří právě k těm významným parametrům, může postačit systém A, ostatní se patrně rozhodnou pro systém B.

Tab.: Srovnání vlastností instalačních systémů

Srovnávací hledisko Vlastnosti jednodušších systémů (A) Vlastnosti systémů využívajících evropskou instalační sběrnici EIB (B)
Výběr ovládacích přístrojů Omezený počet, systém je vyráběn jediným výrobcem. Použitelné designy ovládacích přístrojů jsou závislé právě na tomto výrobci. Na výrobě se podílí více než 110 evropských výrobců, jejichž přístroje musí být schopny vzájemně komunikovat po společné sběrnici. Z toho vyplývá i prakticky neomezený výběr designů ovládacích přístrojů. Navíc je možné využití jakýchkoliv tlačítkových ovladačů a dalších přístrojů v designu libovolného dalšího výrobce. Je tedy možné důsledně dodržet jednotnost designu všech domovních elektroinstalačních přístrojů.
Výběr akčních členů K dispozici jsou pouze 12násobné spínací akční členy, 6násobné žaluziové akční členy a 12násobné spínací akční členy pro propojení se stmívači. Pouze pro montáž do rozvodnic. Není možnost volby jiné násobnosti při potřebě jiných počtů prvků v jedné rozvodnici. Výběr spínacích, stmívacích i žaluziových akčních členů nejen pro montáž do rozvodnic, ale i pro zapuštěnou montáž do elektroinstalačních krabic (například pod ovládací tlačítkový nebo jiný snímač), pro montáž do podhledů, elektroinstalačních kanálů nebo svítidel, pro nástěnnou montáž, od jednonásobných přístrojů až po mnohonásobné kombinace, určené pro řízení požadovaného počtu obvodů.
Výběr logických prvků Nejsou k dispozici, spínací, stmívací a žaluziové jednotky jsou schopny reagovat současně na příkazy i několika snímačů. Stmívací jednotky jsou vybaveny funkcí pro vytváření světelných scén. Obvyklou funkcí akčních členů, kromě reakce na příkazy řady snímačů je možnost naprogramování jeho činnosti bez logických závislostí, či s logickou funkcí AND nebo OR. Řízení světelných scén může být svěřeno aplikačnímu programu některých typů tlačítkových nebo kombinovaných snímačů. Samostatnými logickými a aplikačními moduly lze vytvářet libovolně složité logické i časově závislé funkce.
Napájení sběrnice Napájecí zdroj je součástí spínací jednotky. Není zřejmé, jak se bude chovat i několik napájecích zdrojů na společné sběrnici, při potřebě použití několika těchto spínacích jednotek. Nedojde ke snížení jejich životnosti průtokem vyrovnávacích proudů takto paralelně zapojených zdrojů? K dispozici je několik typů napájecích zdrojů jednoduše připojitelných ke sběrnici. Typ zdroje se volí podle počtu připojených prvků ke sběrnici. Některé typy zdrojů dovolují naopak napájení i dvou větví sběrnice. V nabídce nechybí ani záložní zdroje pro různé doby provozu sběrnice po výpadku síťového napětí (od 10 minut do cca 17 h).
Provoz po skončení výpadku napájení Na výstupech řídicích jednotek se obnoví stav, který byl před výpadkem napětí. Dojde-li tedy k delšímu výpadku, například ve večerních hodinách, po obnovení dodávky mohou být v nežádoucím provozu mnohé ze spotřebičů. Systém tedy nepřispívá k úsporám, naopak může napomáhat i k výraznému zvýšení provozních nákladů. U každého akčního členu je základní nastavení pro vypnutý stav spotřebiče po obnovení dodávky elektrické energie, při programování je ale možné zvolit stav zapnutý anebo stejný, jaký byl před výpadkem. Volba je individuální u každého ze spotřebičů, podle provozních potřeb. Krátkodobé přerušení dodávky (cca do 2 s) systém nevyhodnocuje jako výpadek napájení – nedojde k poklesu napětí na sběrnici. Při potřebě překlenout i delší výpadky se používá příslušných záložních zdrojů pro napájení sběrnice.
Dálkové ovládání Místně prostřednictvím rádiového přenosu, lze i v infračerveném pásmu, na velké vzdálenosti vybrané funkce po telefonu. Místně infračervenými ovladači nebo rádiovým ovladačem, na velké vzdálenosti telefonicky, sítí ISDN, po Internetu.
Vzájemná podpora funkcí pro snížení provozních nákladů Pouze velmi omezené možnosti. Libovolné vazby dané možností využití údajů kteréhokoliv snímače k řízení potřebného počtu funkcí. Příklady Společný termostat řídí topení i chlazení. Okenní kontakt blokuje klimatizační funkce během větrání, je součástí zabezpečení objektu a navíc podává informaci o otevřeném okně pro zobrazení (vizualizaci). Snímač intenzity osvětlení řídí provoz osvětlovací soustavy a současně nastaví lamely žaluzií pro snížení spotřeby energie využitím slunečního tepla pro přitápění v zimním období anebo pro jeho odrážení do venkovního prostoru v letním období, pro snížení energetické náročnosti chlazení. Snímač přítomnosti řídí osvětlení na konstantní osvětlenost, je součástí systému zabezpečení budovy a současně přepíná mezi standby a komfortním režimem topení (chlazení) v závislosti na přítomnosti osob – tím dále zvyšuje úspory provozních nákladů
Optimalizace spotřeby Nemá potřebné prvky. Softwarovými opatřeními (při využití logických funkcí a údajů o okamžité spotřebě, např. ze systémového elektroměru) lze běžně dosáhnout spotřeby dovolující snížení jmenovité hodnoty proudu jističe před elektroměrem o jeden stupeň. Je možné i vzájemné blokování činnosti energeticky náročnějších spotřebičů podle libovolně stanovených (i proměnných) logických vazeb.
Rozsah instalace Nejvýše 256 prvků, nelze zajistit všechny funkce, které mohou být požadovány nyní nebo někdy v budoucnu. Od nejmenších pro zajištění provozu třeba jen vybraných funkcí, až po nejrozsáhlejší instalace s více než 56.000 připojeními ke sběrnici.
Způsob programování Bez nutnosti použití programovacího software, pouze podle návodu k programování. Nebezpečí náhodného přeprogramování a tím i ztráta správné funkčnosti. Pouze s využitím společného software ETS (nejnověji verze 1.3), který dovoluje jednoduché uživatelské nastavování předem dohodnutých vybraných parametrů. Nedovoluje uživatelské přeprogramování a tedy i případnou náhodnou ztrátu důležitých funkcí. V závislosti na nárocích je možné uživatelské nastavení provozní teploty topení či chlazení, nastavení světelných či jiných scén, časových programů (včetně libovolných programů pro dobu nepřítomnosti).
Indikace provozního stavu spotřebičů Systém nepodává zpětná hlášení, proto například tlačítkové ovladače nejsou vybaveny kontrolními LED diodami pro indikaci provozního stavu. Kromě zpětných hlášení pro nastavení barvy LED diod jsou přístroje vybaveny komunikačními objekty pro odesílání zpráv o aktuálním stavu. Pak je možné správně indikovat nejen provozní stav spínacích nebo žaluziových akčních členů, ale také odečítat úroveň nastavení stmívačů, aktuální teplotu nebo jakoukoli jinou měřenou veličinu.
Vizualizace Je možná jen na základě zobrazení odvozeného z vysílání příkazů snímačů, nemůže být odvozena od aktuálního stavu akčních členů. Nemusí tedy vůbec odpovídat skutečnosti. Vizualizační prostředky odvozují svou činnost od zpětných hlášení a odečtem nastavených či měřených hodnot. Zobrazuje se tedy skutečný stav. Vizualizace je možná jednoduššími prostředky (malé displeje s textovými zprávami a s údaji o měřených hodnotách, tabla s tlačítkovými ovladači a LED diodami), náročnějšími prvky (elektronická tabla nebo velké displeje s možností zobrazení i ovládání vyšších počtů funkcí) anebo na displejích PC (popř. na dotykových displejích) s prakticky neomezenou zobrazovací kapacitou i s možnostmi libovolných změn nastavení parametrů nebo vytváření scén a časových programů. Náročný uživatel ocení i možnost zobrazení provozního stavu funkcí s možností jejich ovládání i na dálku, např. po síti Internetu nebo linkou ISDN.
Servis At´ již opakovaný pravidelný servis na základě servisní smlouvy anebo jakékoliv další zásahy vyžadují fyzickou přítomnost odborného pracovníka. To může mnohdy narážet na termínovou shodu mezi možnostmi servisní organizace a požadavky zákazníka. Kromě toho se tím servis prodražuje. V závislosti na vybavení systémové instalace potřebným hardwarem i softwarem mohou být veškeré kontroly technického stavu, změn aplikačních programů a podobné práce vykonávány na dálku prostřednictvím sítě Internetu. Znamená to praktickou možnost okamžitého zásahu podle potřeb uživatele a současně výrazné slevnění této činnosti. Tyto práce probíhají bez zbytečných ztrátových časů pro přepravu z místa na místo. Jen ve výjimečných případech, např. při doplňování instalace dalšími prvky, je nezbytná fyzická přítomnost odborníka.

Abb s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz