časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Jarní technický seminář SRVO v Jihlavě

|

Jarní setkání členů Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení se tentokrát uskutečnilo ve dnech 22. až 23. dubna 2010 v centru Jihlavy v historických prostorách zrekonstruovaného areálu bývalého dominikánského kláštera, nyní hotelu Gustav Mahler. Garantem setkání byla společnost GE Lighting Hungary.
 
Program byl poprvé rozdělen do dvou částí. Čtvrtek byl věnován přednáškám určeným členům SVRO, na pátek byli pozváni zástupci měst a obcí z kraje Vysočina. Jim byly určeny přednášky zaměřené na získání nebo doplnění znalostí potřebných pro správné rozhodování při řešení projektů veřejného osvětlení (VO). Při té příležitosti mohli zástupci měst a obcí konzultovat s členy SRVO své aktuální problémy.
 
Čtvrteční dopolední program byl zahájen uctěním památky zesnulého Jiřího Horáka, jednoho ze zakládajících členů SRVO (viz Světlo 2/2010, str. 63) Poté hosty pozdravil náměstek primátora Jihlavy Ing. Josef Kodet. Následovala prezentace garanta setkání, společnosti GE Lighting Hungary. Zástupci společnosti přítomné informovali o nabídce světelných zdrojů a novinkách v LED svítidlech pro VO. Poté hovořil P. Kulhánek o způsobech zjišťování koroze a mechanické pevnosti stožárů. Po představení metod
předvedl názorné příklady poškozených sloupů a možné příčiny těchto poškození. S informacemi důležitými pro pasportizaci pomocí zařízení GPS přítomné seznámil M. Holub. Představil zařízení vhodná pro tyto účely a především funkce, které firma provádějící pasport využívá. Výsledkem je poměrně přesné zanesení jednotlivých světelných bodů do mapy a možnost přiřadit k nim fotografie či štítky sloupů.
 
V úvodu odpolední části odborného programu se přítomní dozvěděli od K. Kuchty o hrozbě tzv. blackoutů a možnostech, jak předcházet těmto stavům napájecí sítě a jak je řešit. V rámci své prezentace objasnil události, které vedly ke známým blackoutům ve světě. S aktuálním stavem ve vývoji světelných diod seznámil přítomné v následujícím příspěvku J. Černoch. Předseda SRVO T. Maixner přednesl příspěvek na téma úspory ve VO. Odpolední blok odborných přednášek uzavřel J. Skála představením systému pro vyhodnocení dopravních nehod v dané lokalitě a nabídl členům SRVO možnost přístupu do tohoto systému.
 
Z důvodu volby nového člena revizní komise za zesnulého J. Horáka se po skončení bloku odborných přednášek konala mimořádná valná hromada SRVO. Nejvíce hlasy byla zvolena K. Procházková.
 
V části programu zaměřené na vnitřní záležitosti SRVO byly mj. představeny nově navrhované pracovní skupiny SRVO:
  • Pracovní skupina pro spolupráci s městy a obcemi – navrhovatel J. Tesař,
  • Pracovní skupina pro normy a elektrickou bezpečnost – navrhovatel. P. Žák,
  • Pracovní skupina LED – navrhovatel J. Skála,
  • Tisková pracovní skupina – navrhovatel H. Bartík.
Zájemci o aktivní přístup k těmto tématům a o spoluúčast na jejich řešení v rámci SRVO mohou kontaktovat jednotlivé navrhovatele tak, aby mohly být pracovní skupiny uvedeny do života.
 
Čtvrteční program byl zakončen přednesením návrhu společného prohlášení SRVO k problematice nástupu LED do oblasti VO (schválené znění dokumentu je na str. 3). a pozváním garanta setkání, GE Lighting Hungary, na večerní raut.
 
Na pátečním setkání Svazu obcí Vysočina se SRVO vyslechli zástupci měst a obcí vedle informací přednesených již ve čtvrtek několik dalších přednášek. J. Skála hovořil o LED svítidlech pro VO a o regulaci VO, T. Pergl přednesl příspěvek o odpovědnostech provozovatele VO, přítomní se dozvěděli o energetické koncepci kraje Vysočina a o možnostech čerpání podpory pro VO, J. Tesař vysvětlil, proč by měla obec vlastnit pasport VO, a T. Maixner uvedl svůj příspěvek nazvaný Světelné znečištění?
 
Páteční setkání bylo úspěšné, zúčastnilo se ho osmnáct zástupců měst a obcí. SRVO proto hodlá taková setkání do budoucna podporovat.
 
Jarní setkání SRVO je minulostí. Již teď organizátoři připravují další, podzimní setkání, které se bude konat na podzim v Jablonci nad Nisou.
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. První den se konaly přednášky ve velkém sále historických prostor areálu bývalého dominikánského kláštera, nyní hotelu Gustav Mahler
Obr. 2. Doprovodná výstavka výrobků a služeb pro VO
Obr. 3. Diskuse nad jedním z vystavených LED svítidel