časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

II. světelnětechnická konference LUMEN V4 – II. oznámení

Polská společnost pro osvětlování a Organizační výbor sdělují odborné veřejnosti, že se v polském Szczyrku 17. až 19. září 2008 uskuteční druhá světelnětechnická konference vyšegrádských zemí LUMEN V4.
 
Cílem konference je prezentovat vědecké a technické poznatky specialistů pracujících ve světelnětechnické praxi a zajistit výměnu nových poznatků v tomto odvětví mezi Českou republikou, Maďarskem, Slovenskem, Polskem a ostatními zeměmi. Součástí konference bude výstava výrobců a prodejců světelné techniky. Zájemce na tuto konferenci srdečně zveme.
 
Bližší informace jsou na internetové adrese www.lumenv4.com
 
Programový a koordinační výbor z České republiky doporučil k prezentaci na této konferenci příspěvky, jejichž abstrakty jsou zde uvedeny.
 

Vyžádané přednášky z ČR

 

Problematika prostorových vlastností osvětlení

Habel J., Žák P., Sousedík T., ČVUT Praha
 
Světelné prostředí se obecně charakterizuje jak kvantitativními parametry, tak kvalitativními ukazateli, k nimž patří prostorové a spektrální vlastnosti osvětlení.
 
V předloženém příspěvku se autoři pokoušejí shrnout dosavadní poznatky o směrových vlastnostech osvětlení a popsat možné způsoby jejich využití při návrhu osvětlovacích soustav.
 

Ústní prezentace z ČR

 

Energetické úspory ve veřejném osvětlení

Sokanský K., Novák T., VŠB-TU Ostrava
Příspěvek se zabývá možnostmi energetických úspor v oblasti veřejného osvětlení. Na základě dosud realizovaných úsporných opatření se uvádí celkové vyhodnocení možností energetických úspor.
 

Cirkadiánní účinky v teorii a praxi

Plch J., ČSO
V příspěvku jsou rozvedeny účinky cirkadiánní energie jak denního, tak umělého světla na lidský činitel. Jsou zde uvedeny některé dopady způsobené opomíjením účinků při pracovních činnostech, a jsou konfrontovány se současným směrem vycházejícím z pohledu nízkoenergetické architektury.
 

Fotometrické údaje o svítidlech a jejich správné použití

Baxant P., VUT Brno
Příspěvek se zabývá problematikou popisu svítidel fotometrickými údaji prostřednictvím elektronických formátů pro výměnu fotometrických dat a popisuje úskalí, které tyto formáty a popisy v praxi představují. Nejčastěji používaný formát Eulumdat je v praxi často špatně používán, a tudíž je obecně zkreslován výklad některých pojmů, jako např. účinnosti svítidla.
 

Kritéria ovlivňující návrh umělého osvětlení

Linda J., Hurt L., Západočeská univerzita v Plzni
Při návrhu umělého osvětlení je nutné respektovat kromě základních světelnětechnických a hygienických požadavků také množství dalších požadavků. Jde o bezpečnostní, energetická, ekonomická, ekologická a estetická kritéria. Všechny zmiňované aspekty spolu úzce souvisejí a vzájemně se ovlivňují.
 

Postery z ČR

 

Rušivé světlo a svítidla s plochými skly

Maixner T., Siteco
Příspěvek řeší problematiku použití svítidel uzavřených plochými skly. Srovnává je se svítidly s „klasickou“ mísou, jejichž účinnost a vyzařovací úhel jsou větší. V důsledku toho jsou skla s plochým sklem investičně i provozně o 5 až 35 % dražší, a dokonce mohou mít i větší rušivé účinky.
 

Měření rušivého světla

Novák T., Dostál F., VŠB-TU Ostrava
V článku je posuzováno zvýšení osvětlenosti noční oblohy, které mimo jiné zhoršuje pozorování hvězd. Článek vysvětluje světelnětechnické termíny používané světelnými inženýry a zveřejňuje výsledky měření osvětlenosti pod noční oblohou v České republice.
 

Metodika pro vyhodnocení stavu energetických úspor veřejného osvětlení

Litschmannová M., VŠB-TU Ostrava
Příspěvek popisuje využití statistických metod při zpracování pilotního projektu České energetické agentury Potenciál energetických úspor veřejného osvětlení v ČR. Na konkrétních údajích o stavu veřejného osvětlení v ČR je prezentováno použití exploratorní statistiky a metod statistické indukce.
 

Svítidla nebodového charakteru a jejich fotometrie

Škoda J., VUT Brno
Článek popisuje systém nekonvenčního způsobu měření křivek svítivosti moderními fotometry se snímači CCD ovládanými kompaktními řídicími systémy. Rovněž se zabývá rozborem chyby výpočtu osvětlení vznikající při použití svítidel s reálnými rozměry ve srovnání se svítidly bodového charakteru.
 

Instalace tubusových světlovodů v obytné budově v Praze

Plch J., Mohelníková J., VUT Brno
Tubusové světlovody jsou moderní systémy osvětlení vnitřních částí budov obtížně přístupné pro denní světlo. Příspěvek uvádí příklad instalace speciálního světlovodu umístěného ve schodišťovém prostoru obytné budovy v Praze.
 

Měření jasových polí světlovodů

Žwak Z., Kropáč M., Martoch J., VŠB-TU Ostrava
Světlovody mohou mít významnou úlohu v interiérech i exteriérech automobilů. Zvláště v exteriérech nabízejí skvělou příležitost jako odlišující prvek daného výrobce, jehož design nese „vizuální podpis“ jednotlivých výrobců automobilů. Příspěvek se zabývá měřením jasových polí světlovodů a definováním parametrů pro posuzování rovnoměrnosti jasů.
 

Problematika výpočtu denního světla u velkých obchodních center

Staněk P., ASTRA 92
Tento příspěvek se zabývá problémy modelování a výpočtů denního světla ve velkých obchodních centrech. U těchto komplexů nelze matematický model zjednodušit pouze na osvětlovací otvor a popř. na jednu venkovní překážku. Je nutné řešit atria, pasáže, průsvitné podlahy atd. v souvislosti s místy trvalých pobytů prodavačů a ostatních pracovníků, kteří mají přístup k dennímu světlu pouze v podobě odražených složek světla.
 

Osvětlení krátkých tunelů

Hladký L., Eltodo EG, a. s.
Stanovení nutnosti denního osvětlení je zásadní otázka při vypracovávání návrhu osvětlení tunelu. V současnosti se využívá několik přístupů k rozhodnutí o vybavení tunelu osvětlovací soustavou a jejím řešením. Příspěvek se zabývá současnými způsoby návrhu osvětlení krátkých tunelů a ukazuje mezi nimi styčné body.
 
Za programový a koordinační výbor z České republiky
prof. Ing. Karel Sokanský,CSc.,
Ing. Tomáš Novák, Ph.D.