časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Eurolux přináší světlo dětem do života


Eurolux přináší světlo dětem do života

Společnost Eurolux již mnoho let pravidelně inzeruje a uveřejňuje články na různá odborná témata v oblasti osvětlení v časopise Světlo. Tentokrát přinášíme téma světla z poněkud jiného, avšak neméně důležitého pohledu. Tématem následujícího textu není ani světelnětechnický problém, ani zrealizovaný světelný projekt; přesto je článek o světle – o světle, které Eurolux již téměř rok přináší dětem se zrakovým postižením prostřednictvím své Nadace Leontina.

Nadaci Leontina založil pan Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux. Nadace, jejímž cílem je „přinášet světlo dětem do života„, je přirozeným vyústěním podnikatelských aktivit společnosti, která se projektováním a realizací osvětlení zabývá už od roku 1995.

Obr. 1.

Obr. 1. Specialistka FN Brno při zákroku s diodovým laserem

Nadace Leontina, pod vedením výkonné ředitelky Ing. Martiny Stupkové, pomáhá dětem a studentům se zrakovým a kombinovaným postižením. Cílem nadace je vykompenzovat těmto dětem jejich vrozenou či jinak získanou vadu a umožnit jim integraci do společnosti, vzdělání a společenské aktivity.

V souladu s takto vytyčeným posláním patří k hlavním činnostem Nadace Leontina především:

  • spolupráce s občanskými sdruženími a speciálními školami pro zrakově postižené děti,

  • finanční a materiální podpora specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových center a ostatních institucí, které pomáhají zrakově postiženým dětem,

  • snaha zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů,

  • spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem,

  • informování veřejnosti o potřebách dětí se zrakovým postižením,

  • pomoc a podpora prevence zrakových onemocnění, výzkumu a aplikace nových léčebných metod.

Zrakově postiženým dětem Nadace Leontina pomáhá prostřednictvím grantů organizacím i jednotlivcům a prostřednictvím cílených projektů. Prvním projektem uskutečněným Nadací Leontina je projekt Paprsek naděje, jehož cílem byl nákup diodového laseru v hodnotě 1,4 mil. korun bez DPH pro Dětskou oční kliniku FN Brno. Projekt Paprsek naděje byl zahájen v září 2005 a jeho garantem se stal přednosta Dětské oční kliniky FN Brno doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.

Obr. 2.

Obr. 2. Nadace Leontina při předání diodového laseru: (zleva) Jindřich Lukavský, Jakub Houžvic (jeden z vyléčených pacientů), doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., Ing. Martina Stupková

Pomocí diodového laseru je prováděna především laserová fotokoagulace (operace nemocné sítnice malých nezralých dětí s retinopatií nedonošených), bez níž některým dětem hrozí trvalá slepota. Diodový laser rozšiřuje také spektrum mikrochirurgických metod při operacích dětského glaukomu (zelený zákal). Kromě toho se používá při léčbě počátečních stadií retinoblastomu (zhoubný nádor nitra oka), jehož výskyt je nejčastější do čtyř let věku a který může bez léčby ohrozit život dítěte. Operací diodovým laserem zachraňují lékaři zrak stovkám nemocných dětí ročně. Zákrok na jednom postiženém oku trvá 30 až 45 minut. Za tuto dobu jsou lékaři schopni pomoci dítěti, které by jinak bylo odsouzeno k celoživotní slepotě. Nový diodový laser předali zástupci Nadace Leontina Fakultní nemocnici Brno po uplynutí necelých osmi měsíců od zahájení projektu, dne 12.dubna 2006.

Tento první úspěch Nadace Leontina byl impulsem pro přípravu a realizaci dalších projektů na pomoc zrakově postiženým dětem. Jedním z nich je projekt Svítání, zahájený v lednu 2006, jehož garantem je Mgr. Terezie Hradilková, ředitelka občanského sdružení Společnost pro ranou péči. Tentokrát jde o dlouhodobý projekt, jehož cílem je:

  • podpořit metody rehabilitace dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením ve věku 0 až 7 let (stimulace zraku, habilitace/rehabilitace zrakových funkcí, prevence a náprava senzorické a následné psychické deprivace, nácvik využívání zbytků zraku atd.),

  • pomoci rodinám být zodpovědnými a kompetentními rodiči vychovávajícími dítě s postižením v domácím prostředí,

  • umožnit těmto dětem i jejich rodinám žít plnohodnotný život.

Společnost pro ranou péči provozuje v ČR sedm pracovišť – středisek rané péče, která od roku 1990 realizují raně poradenský program, jenž je určen dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám.

Obr. 3.

Obr. 3. Benefiční Koncert pro Leontinu za účasti houslového sólisty Pavla Šporcla, kostel sv. Salvátora, Praha

Zvláštní pozornost je věnována metodice stimulace zraku (habilitace, rehabilitace), která je v České republice rozvíjena a úspěšně uskutečňována středisky rané péče od roku 1993. Dosavadní zdravotnická a rehabilitační praxe ukázala, že u dětí po narození diagnostikovaných jako nevidící nebo těžce zrakově postižené se metodou stimulace zraku podařilo v 80 % případů rozpoznat a stimulací rozvinout zachovaný zbytek zrakových funkcí.

Společnost pro ranou péči školí odborníky na stimulaci zraku (v ČR v akreditovanm kursu, v zahraničí ve spolupráci s mezinárodní organizací ICEVI). Instruktor stimulace zraku musí být schopen standardními metodami zjistit funkčnost zrakového vnímání klienta, vypracovat plán s ohledem na jeho mentální a motorické schopnosti, instruovat pečující osobu a s touto osobou stimulaci v praxi vykonávat.

Vzhledem k tomu, že stále větší procento dětí – klientů středisek rané péče je postiženo kombinovanou vadou, vyžaduje stimulace mezioborový přístup a spolupráci. Proto Společnost spolupracuje s nejvýznamnějšími oftalmologickými pracovišti, např.: FN Olomouc, Brno, Motol, soukromá oční ordinace MUDr. Zobanové atd.

Nadace Leontina, ve spolupráci se Společností pro ranou péči, definovala hlavní potřeby středisek a postižených dětí, na jejichž splnění se projekt Svítání zaměřuje. Mezi tyto potřeby patří např. i pořízení pomůcek pro stimulaci zraku – osvětlovacích panelů Osram. Společnost Osram spol. s r. o. se stala jedním z významných partnerů tohoto projektu.

Uvedené projekty jsou pouze výběrem z aktivit, které Nadace Leontina realizuje především díky svým dlouhodobým partnerům, mezi něž patří společnosti: Kooperativa pojišťovna a. s., HVB Bank a. s., OSRAM spol. s r. o., Beghelli-Elplast a. s., Legrand s. r. o., JVS Group s. r. o., CMA Architects, Nosta-Hertz, spol. s r. o., Křídla a. s. Vedle sponzorských darů získává nadace prostředky také prostřednictvím benefičních akcí, např. benefiční Koncert pro Leontinu pořádaný v listopadu 2005 nebo právě připravovaná aukce fotografií Fotografie pro Leontinu, jejíž záštitu převzal Dům fotografie Josefa Sudka.

Činnost a výsledky teprve necelý rok staré Nadace Leontina nás naplňují radostí z toho, že i v dnešní hektické době dokážeme najít partnery z řad jednotlivců i společností, kteří rádi přispějí na realizaci dobré věci. Věříme, že Nadace Leontina bude právě díky těmto partnerům dále růst, stane se silnou a prospěšnou organizací a velkou nadějí na bohatší život pro stovky zrakově postižených dětí.

Další informace o Nadaci Leontina a jejích aktivitách lze nalézt na www.nadaceleontina.cz

Kontakt:
Nadace Leontina
BP Avenir, Radlická 714/113, 158 00 Praha 5
Citibank a. s., č. ú. 2512300102/2600
info@nadaceleontina.cz
www.nadaceleontina.cz

zřizovatel nadace:
Eurolux Lighting s. r. o.
BP Avenir, Radlická 714/113
158 00 Praha 5