Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2019 vyšlo tiskem
11. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 17. 7. 2019.

Veletrhy a výstavy
Euroluce 2019 očima designérky
Výstava Světlo v architektuře 2019
Amper 2019 v zajetí „chytrých“ technologií

Pro osvěžení paměti
Osvětlovací sklo z Kamenného pahorku

Aktuality

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost Objevte novou, chytřejší a bezpečnější budoucnostna 30. ročníku mezinárodního stavebního…

Osram přebírá společnost Ring Automotive Po schválení převzetí společnosti Ring Automotive společností Osram britským Úřadem pro…

Evropský projekt Premiumlight Pro zahájil spolupráci s celosvětovou databází Lumispec Evropský projekt Premiumlight Pro zahájil spolupráci s celosvětovou databází Lumispec,…

Více aktualit

ELKOV elektro a veřejné osvětlení

Společnost ELKOV elektro a.s. patří k největším dodavatelům elektromateriálu a svítidel v České republice. Od roku 2007 disponuje i jedním z nejmodernějších skla­dů elektromateriálu v Evropě. V roce 2009 dosáhla obratu ve výši 870 milionů korun. Její sortiment zahrnuje přes 35 tisíc polo­žek od více než 400 tuzemských i zahra­ničních dodavatelů. Dalších patnáct ti­síc položek je k dispozici na objednávku.
 
Jednou z oblastí, ve které ELKOV elek­tro působí, je veřejné osvětlení, a to pře­devším se zaměřením na:
 • osvětlení místních komunikací,
 • osvětlení významných, historických i průmyslových objektů,
 • osvětlení sportovišť,
 • vánoční osvětlení.
V průběhu několika posledních let se společnost ELKOV elektro podílela na mnoha zajímavých zakázkách v ob­lasti veřejného osvětlení po celé České republice. Bezesporu k nim patří např. architekturní osvětlení České národní banky v Brně nebo veřejné osvětlení Vel­kého Hrozenkova či Napajedel.
 
S problematikou osvětlování se mohou zákazníci obracet na tým světelných tech­niků, který poskytuje tyto služby:
 • zpracování světelnětechnických návr­hů osvětlení,
 • pomoc při výběru úsporných světel­ných zdrojů a účinných svítidel,
 • zpracování cenové kalkulace s výpo­čtem návratnosti investice,
 • poradenství při regulaci soustav veřej­ného osvětlení,
 • zajištění finančních prostředků formou leasingu,
 • zprostředkování elektroinstalační fir­my k vykonávání montážních prací,
 • ekologická likvidace starých svítidel a světelných zdrojů.
V nabídce svítidel pro veřejné osvětle­ní získala díky dlouhodobému kladnému hodnocení uživatelů velkou oblibu svíti­dla společnosti GE Lighting. Jako nej­větší současný výrobce světelných zdrojů na světě může GE Ligting svým zákazní­kům nabídnout také širokou paletu vysoce kvalitních světelných zdrojů pro nej­různější použití.
 

Svítidla pro veřejné osvětlení od GE – Eurostreet a M2A

 

Svítidla Eurostreet

Skupina výrobků Eurostreet je kon­struována pro provoz s 80W až 400W vy­sokotlakými rtuťovými výbojkami, 70W až 400W vysokotlakými sodíkovými vý­bojkami a 250W až 400W halogenidovými výbojkami. Svítidla jsou vyrobena nejno­vější technologií a ve své kategorii před­stavují nejvyšší kvalitu, co se týče použi­tých materiálů, jednoduchosti instalace, údržby a bezpečnosti.
 

Těleso svítidla

Litý, termoplastický technopolymer stabilizovaný proti UV záření s vysokou mechanickou a chemickou odolností.
 

Horní kryt

Technopolymer zavěšený na čelo tě­lesa. Připevněný závěsem a nylonovými sponami s upevňovacími šrouby. Snadný přístup shora k prohlídkám a mimořádné údržbě. Pro automatické zapínání lze in­stalovat fotobuňku nastavenou na úroveň osvětlení okolí.
 

Předřadník

Odnímatelná izolační deska z polya­midu zpevněného skleněným vláknem, na kterou je nainstalována napájecí jed­notka s kompenzací účiníku na cos φ ≥ 0,9,dvoupólová svorkovnice pro vodiče o prů­řezu 2,5 mm2 a bezpečnostní spínač, kte­rý při otevření horního krytu automaticky odpojí přívod proudu. Zapojení je prove­deno vodiči se silikonovou izolací.
 
Elektronický předřadník nahrazuje ve svítidle standardní tlumivku, vysoko­napěťový zapalovač a kompenzační kon­denzátor. Jeho použití přináší nové mož­nosti: zvýšení měrného výkonu svítidla, snížení ztrátového výkonu (úspora elek­trické energie 25 až 35 %), regulaci odbě­ru elektrické energie (optimalizace doby svícení podle astronomického kalendáře s tzv. učící funkcí), automatické odpojení vadné výbojky a rovněž zvýšení komfor­tu užívání. Výkon výbojky je při použití elektronického předřadníku stabilizován v celém napěťovém rozsahu, a tím se vý­razně prodlužuje její život. Dále zaručuje stejnou intenzitu osvětlení jako konvenč­ní předřadník s možností volby mezi in­tenzitou a příkonem. Výhodou je i jedno­duchá montáž do svítidla.
 
Montovaný předřadník IRV vyvinula a dodává česká společnost CODES CZ s.r.o.
 

Reflektor

Anodicky upravený a leštěný hliník o čistotě 99,85 %, zajišťující cloněné rozlo­žení světla. Je navržen počítačovým pro­gramem a zaručuje vynikající účinnost.
 

Refraktor

Tvrzené ploché sklo o tloušťce 4 mm pro všechny typy (pro provedení ET25 je mož­né dodat lisovaný UV stabilizovaný trans­parentní polykarbonát). V obou případech jsou refraktory připevněny k tělesu šrouby a nemusí se při výměně výbojky odnímat.
 

Objímka

Termoplast s obrubou a úpravou pro ochranu před vyšroubováním; nastavitel­ná ve čtyřech polohách.
 

Izolace

Silikonová pryž a expandovaný poly­uretan s dlouhou životností.
 

Montáž

Na sloupy o Ø 42 až 76 mm. Adaptér z hliníkového odlitku umožňuje nasta­vit náklon svítidla v úhlech –5˚, 0˚, +5˚, +10˚ a +15˚.
 

Výměna výbojky

Snadné, rychlé a bezpečné vyjmutí horního víka podepřeného otevíracím ra­menem. Při otevření bezpečnostní vypí­nač ihned odpojí přívod proudu.
 

Svítidla M2A

 
Svítidla skupiny M2A pro osvětlování vozovek, ulic, náměstí, parků, parkova­cích ploch, průmyslových a provozních ploch jsou konstruována pro vysokotla­ké sodíkové výbojky 70 W, 100 W a 150 Ws čirou baňkou.
 

Elektrické zapojení

Wielandova svorkovnice pro beznástro­jovou montáž vodiče o průřezu 2, 5 mm2.
 

Objímka

Porcelánová ob­jímka Vossloh.
 

Kryt

Odlitek z hliníko­vé slitiny s antikoroz­ní úpravou plastem.
 

Reflektor

Vysoce čistý hlu­bokotažný hliník se speciální antikoroz­ní povrchovou úpra­vou ALGLAS® a fil­trační vložkou s ak­tivním uhlím.
 

Refraktor

Nárazuvzdorný prizmatický polymetyl­metakrylát nebo polykarbonát (LEXAN) připevněný sponou z korozivzdorné oceli.
 

Montáž

Na výložník stožáru o Ø 42 mm nebo 60 mm.
 

Barva svítidel

Světle hnědá.
 

Údržba

Rychlá výměna výbojky bez použití nástrojů. Po uvolnění spony se refraktor odklopí směrem dolů tak, že zůstane vi­set na svítidle. (Po jeho odklopení o dal­ších přibližně 30˚ lze refraktor odejmout.) Nyní se může výbojka vyšroubovat a na­hradit novou.
 
Prvky elektrického obvodu nutné k provozu výbojky jsou na rozvodné des­ce připevněné na víku prostoru předřad­níkové skříně. Po uvolnění šroubu upev­ňujícího víko lze dvířka odklopit směrem dolů tak, aby zůstala viset na krytu; od­pojením dvoudílné svorkovnice k vyjmutí nebo výměně celé jednotky nebo její opra­vě na stožáru je třeba dvířka dále odklopit přibližně o 30˚. Očíslovaný štítek na svíti­dle odpovídající příkonu použitého svě­telného zdroje, viditelný ze země, může usnadnit jak výměnu, tak údržbu elektro­niky a zkrátit dobu potřebnou na údržbu.
 
ELKOV elektro a.s.
Centrála společnosti:
Kšírova 255, 619 00 Brno
tel.: 547 212 269, 547 212 276–7
e-mail: info@elkov.cz
 
Provozní doba:
Po–Pá: 6.30–16.30
 
 
Pobočky:
pobočka Blansko
Vodní 5, 678 01 Blansko
tel.: 516 419 533
 
pobočka Brno
Kšírova 255, 619 00 Brno
tel.: 547 212 269
e-mail: brno@elkov.cz
 
pobočka Česká Třebová
Dr. E. Beneše 125, 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 530 646
 
pobočka Kroměříž
Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
 
pobočka Pardubice
Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–3
 
pobočka Praha
Náchodská 2604/21a, 193 00 Praha 9
tel.: 281 864 574
 
pobočka Svitavy
V Zahrádkách 4, 568 02 Svitavy
tel.: 461 530 847
 
pobočka Zlín
Chmelník 1178, 763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350–2
e-mail: zlin@elkov.cz
 
pobočka Žďár nad Sázavou
Jihlavská 128, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 627 448
e-mail: zdar@elkov.cz
 
Obr. 1. Centrála společnosti
Obr. 2. Centrální sklad
Obr. 3. ČNB Brno, světelný návrh a dodávka dekorativních svítidel – ELKOV elektro
Obr. 4. Osvětlení mostu v Budapešti svítidly se sodíko­vými a halogeni­dovými výbojkami GE
Obr. 5. Svítidlo řady Eurostreet
Obr. 6. Svítidlo řady M2A
Obr. 7. Použití svítidel GE M2A na Malinovského náměstí v Brně