časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

ELKOV elektro a veřejné osvětlení

|

Společnost ELKOV elektro a.s. patří k největším dodavatelům elektromateriálu a svítidel v České republice. Od roku 2007 disponuje i jedním z nejmodernějších skla­dů elektromateriálu v Evropě. V roce 2009 dosáhla obratu ve výši 870 milionů korun. Její sortiment zahrnuje přes 35 tisíc polo­žek od více než 400 tuzemských i zahra­ničních dodavatelů. Dalších patnáct ti­síc položek je k dispozici na objednávku.
 
Jednou z oblastí, ve které ELKOV elek­tro působí, je veřejné osvětlení, a to pře­devším se zaměřením na:
 • osvětlení místních komunikací,
 • osvětlení významných, historických i průmyslových objektů,
 • osvětlení sportovišť,
 • vánoční osvětlení.
V průběhu několika posledních let se společnost ELKOV elektro podílela na mnoha zajímavých zakázkách v ob­lasti veřejného osvětlení po celé České republice. Bezesporu k nim patří např. architekturní osvětlení České národní banky v Brně nebo veřejné osvětlení Vel­kého Hrozenkova či Napajedel.
 
S problematikou osvětlování se mohou zákazníci obracet na tým světelných tech­niků, který poskytuje tyto služby:
 • zpracování světelnětechnických návr­hů osvětlení,
 • pomoc při výběru úsporných světel­ných zdrojů a účinných svítidel,
 • zpracování cenové kalkulace s výpo­čtem návratnosti investice,
 • poradenství při regulaci soustav veřej­ného osvětlení,
 • zajištění finančních prostředků formou leasingu,
 • zprostředkování elektroinstalační fir­my k vykonávání montážních prací,
 • ekologická likvidace starých svítidel a světelných zdrojů.
V nabídce svítidel pro veřejné osvětle­ní získala díky dlouhodobému kladnému hodnocení uživatelů velkou oblibu svíti­dla společnosti GE Lighting. Jako nej­větší současný výrobce světelných zdrojů na světě může GE Ligting svým zákazní­kům nabídnout také širokou paletu vysoce kvalitních světelných zdrojů pro nej­různější použití.
 

Svítidla pro veřejné osvětlení od GE – Eurostreet a M2A

 

Svítidla Eurostreet

Skupina výrobků Eurostreet je kon­struována pro provoz s 80W až 400W vy­sokotlakými rtuťovými výbojkami, 70W až 400W vysokotlakými sodíkovými vý­bojkami a 250W až 400W halogenidovými výbojkami. Svítidla jsou vyrobena nejno­vější technologií a ve své kategorii před­stavují nejvyšší kvalitu, co se týče použi­tých materiálů, jednoduchosti instalace, údržby a bezpečnosti.
 

Těleso svítidla

Litý, termoplastický technopolymer stabilizovaný proti UV záření s vysokou mechanickou a chemickou odolností.
 

Horní kryt

Technopolymer zavěšený na čelo tě­lesa. Připevněný závěsem a nylonovými sponami s upevňovacími šrouby. Snadný přístup shora k prohlídkám a mimořádné údržbě. Pro automatické zapínání lze in­stalovat fotobuňku nastavenou na úroveň osvětlení okolí.
 

Předřadník

Odnímatelná izolační deska z polya­midu zpevněného skleněným vláknem, na kterou je nainstalována napájecí jed­notka s kompenzací účiníku na cos φ ≥ 0,9,dvoupólová svorkovnice pro vodiče o prů­řezu 2,5 mm2 a bezpečnostní spínač, kte­rý při otevření horního krytu automaticky odpojí přívod proudu. Zapojení je prove­deno vodiči se silikonovou izolací.
 
Elektronický předřadník nahrazuje ve svítidle standardní tlumivku, vysoko­napěťový zapalovač a kompenzační kon­denzátor. Jeho použití přináší nové mož­nosti: zvýšení měrného výkonu svítidla, snížení ztrátového výkonu (úspora elek­trické energie 25 až 35 %), regulaci odbě­ru elektrické energie (optimalizace doby svícení podle astronomického kalendáře s tzv. učící funkcí), automatické odpojení vadné výbojky a rovněž zvýšení komfor­tu užívání. Výkon výbojky je při použití elektronického předřadníku stabilizován v celém napěťovém rozsahu, a tím se vý­razně prodlužuje její život. Dále zaručuje stejnou intenzitu osvětlení jako konvenč­ní předřadník s možností volby mezi in­tenzitou a příkonem. Výhodou je i jedno­duchá montáž do svítidla.
 
Montovaný předřadník IRV vyvinula a dodává česká společnost CODES CZ s.r.o.
 

Reflektor

Anodicky upravený a leštěný hliník o čistotě 99,85 %, zajišťující cloněné rozlo­žení světla. Je navržen počítačovým pro­gramem a zaručuje vynikající účinnost.
 

Refraktor

Tvrzené ploché sklo o tloušťce 4 mm pro všechny typy (pro provedení ET25 je mož­né dodat lisovaný UV stabilizovaný trans­parentní polykarbonát). V obou případech jsou refraktory připevněny k tělesu šrouby a nemusí se při výměně výbojky odnímat.
 

Objímka

Termoplast s obrubou a úpravou pro ochranu před vyšroubováním; nastavitel­ná ve čtyřech polohách.
 

Izolace

Silikonová pryž a expandovaný poly­uretan s dlouhou životností.
 

Montáž

Na sloupy o Ø 42 až 76 mm. Adaptér z hliníkového odlitku umožňuje nasta­vit náklon svítidla v úhlech –5˚, 0˚, +5˚, +10˚ a +15˚.
 

Výměna výbojky

Snadné, rychlé a bezpečné vyjmutí horního víka podepřeného otevíracím ra­menem. Při otevření bezpečnostní vypí­nač ihned odpojí přívod proudu.
 

Svítidla M2A

 
Svítidla skupiny M2A pro osvětlování vozovek, ulic, náměstí, parků, parkova­cích ploch, průmyslových a provozních ploch jsou konstruována pro vysokotla­ké sodíkové výbojky 70 W, 100 W a 150 Ws čirou baňkou.
 

Elektrické zapojení

Wielandova svorkovnice pro beznástro­jovou montáž vodiče o průřezu 2, 5 mm2.
 

Objímka

Porcelánová ob­jímka Vossloh.
 

Kryt

Odlitek z hliníko­vé slitiny s antikoroz­ní úpravou plastem.
 

Reflektor

Vysoce čistý hlu­bokotažný hliník se speciální antikoroz­ní povrchovou úpra­vou ALGLAS® a fil­trační vložkou s ak­tivním uhlím.
 

Refraktor

Nárazuvzdorný prizmatický polymetyl­metakrylát nebo polykarbonát (LEXAN) připevněný sponou z korozivzdorné oceli.
 

Montáž

Na výložník stožáru o Ø 42 mm nebo 60 mm.
 

Barva svítidel

Světle hnědá.
 

Údržba

Rychlá výměna výbojky bez použití nástrojů. Po uvolnění spony se refraktor odklopí směrem dolů tak, že zůstane vi­set na svítidle. (Po jeho odklopení o dal­ších přibližně 30˚ lze refraktor odejmout.) Nyní se může výbojka vyšroubovat a na­hradit novou.
 
Prvky elektrického obvodu nutné k provozu výbojky jsou na rozvodné des­ce připevněné na víku prostoru předřad­níkové skříně. Po uvolnění šroubu upev­ňujícího víko lze dvířka odklopit směrem dolů tak, aby zůstala viset na krytu; od­pojením dvoudílné svorkovnice k vyjmutí nebo výměně celé jednotky nebo její opra­vě na stožáru je třeba dvířka dále odklopit přibližně o 30˚. Očíslovaný štítek na svíti­dle odpovídající příkonu použitého svě­telného zdroje, viditelný ze země, může usnadnit jak výměnu, tak údržbu elektro­niky a zkrátit dobu potřebnou na údržbu.
 
ELKOV elektro a.s.
Centrála společnosti:
Kšírova 255, 619 00 Brno
tel.: 547 212 269, 547 212 276–7
e-mail: info@elkov.cz
 
Provozní doba:
Po–Pá: 6.30–16.30
 
 
Pobočky:
pobočka Blansko
Vodní 5, 678 01 Blansko
tel.: 516 419 533
 
pobočka Brno
Kšírova 255, 619 00 Brno
tel.: 547 212 269
e-mail: brno@elkov.cz
 
pobočka Česká Třebová
Dr. E. Beneše 125, 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 530 646
 
pobočka Kroměříž
Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
 
pobočka Pardubice
Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–3
 
pobočka Praha
Náchodská 2604/21a, 193 00 Praha 9
tel.: 281 864 574
 
pobočka Svitavy
V Zahrádkách 4, 568 02 Svitavy
tel.: 461 530 847
 
pobočka Zlín
Chmelník 1178, 763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350–2
e-mail: zlin@elkov.cz
 
pobočka Žďár nad Sázavou
Jihlavská 128, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 627 448
e-mail: zdar@elkov.cz
 
Obr. 1. Centrála společnosti
Obr. 2. Centrální sklad
Obr. 3. ČNB Brno, světelný návrh a dodávka dekorativních svítidel – ELKOV elektro
Obr. 4. Osvětlení mostu v Budapešti svítidly se sodíko­vými a halogeni­dovými výbojkami GE
Obr. 5. Svítidlo řady Eurostreet
Obr. 6. Svítidlo řady M2A
Obr. 7. Použití svítidel GE M2A na Malinovského náměstí v Brně