Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

V českých zemích se svítí již 170 let 15. září 1847, tedy přesně před 170 lety se pražské ulice poprvé ozářily plameny z více…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Nejvyšší dřevěná stavba na světě zahájí konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 Přípravy 2. ročníku konference odborného portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2017,…

Více aktualit

Efektivní využití LED svítidel v praxi

Bc. Martin Vacek, DiS., ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
 
Originální a efektivní světelné soustavy esteticky situované do interiérových i exte­riérových prostor dnes patří k nejatraktivnějšímu stylu osvětlování. Diody emitující světlo (LED) jsou právě pro takové použi­tí ideálním světelným zdrojem. LED vyni­kají zejména svou variabilitou a dlouhým životem. Jejich využitím lze však uspořit i nemalé náklady na elektrickou energii. A v průběhu životnosti svítidla opatřené­ho LED lze kromě toho zredukovat část výdajů spojených s údržbou svítidla a vý­měnou běžných světelných zdrojů.
 
Přestože je LED technika relativně mladá, rozvíjí se velmi dynamicky a zpra­vidla je vnímána pozitivně.
 
Firma ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., se může pochlubit jak vlastními zkušenost­mi s projektováním LED svítidel, tak i je­jich realizacemi. Příkladem je originální instalace světelné soustavy v Očním cen­tru Vision. Velmi neotřelé je použití nejen svítidel s lineárními zářivkami, ale i svíti­del s LED zdroji. V tomto zajímavém pro­jektu nalezly místo LED svítidla Coronel­la, která jsou funkčním a navíc i vhodným dekorativním prvkem. Svítidla Coronella byla instalována ve vstupní hale, na chodbách, v recepci i oční ordinaci. Ve druhém podlaží je takto nasvětlena dokonce pro­storná kancelář. Návrh i realizace splňu­jí požadavky platné legislativy.
 
Designové svítidlo Coronella lze vyro­bit v několika variantách: pro montáž za­věšením, přisazením, uchycením na zeď i do podhledu. Na přání architekta či investora je možné dodat svítidlo v růz­ných délkách. V Očním centru Vision má nejkratší svítidlo délku pouhých 30 cm. Oproti tomu nejdelší souvislá linie do­sahuje délky 7,5 m. Stejně jako variabil­nost délek je nabízeno několik výkono­vých verzí se světelným tokem od 1 000 lm z metru až po hodnotu 5 000 lm z met­ru, s rozličnou teplotou chromatičnosti. Díky těmto parametrům dokážou pro­jektanti firmy ELEKTRO-LUMEN na­vrhnout pro konkrétní podmínky velmi efektivní a úspornou světelnou soustavu. Zároveň dlouhá životnost LED čipů firmy Cree a téměř nulové náklady na údržbu jsou pro výběr těchto svítidel rozhodující.
 
K osvětlení v tzv. office centru firmy ATS aplikované technické systémy s. r. o. byly původně použity lineární zářivky. Na požadavek investora byla nová kon­cepce projektu navržena s LED svítidly, což uspořilo 50 % příkonu oproti před­chozímu řešení. V této trojpodlažní bu­dově byla instalována nejen svítidla Coro­nella, ale i svítidla Vipera Boiga. Vipera je LED svítidlo typu downlight s vyso­kou účinností (η = 94 %). I tato svítidla jsou dodávána v několika variantách: pro montáž zavěšením, přisazením i do pod­hledu. Lze je dodat s různým světelným tokem a teplotou chromatičnosti světla. Svítidla jsou vhodným prvkem pro pro­story toalet, kde efektivně řeší časté spí­nání i požadavek ze strany platných no­rem (Ep = 200 lx). Svítidlo Boiga je neokázalé LED svítidlo s velmi dobrou účinností a variabilním světelným tokem určené k mon­táži do podhledu. Konkrétní typ v tomto projektu disponuje 360 lm při příkonu 6 W.
 
LED svítidla jsou velmi vhod­ná i k osvětlení venkovních pro­stor a popularita takového po­užití neustále roste. Zkušenos­ti firmy ELEKTRO-LUMEN v praxi s projektováním osvětlení svítidlem Stela Wide s příkonem pouhých 62 W je možné spatřit v Trutnově, v ulicích Zámečnická a Železničářská. Zde byla původ­ně nainstalována svítidla se sodí­kovou výbojkou 250 W, stará více než 30 let. Spotřebu se tak nyní podařilo snížit o 76 %.
 
Při použití LED svítidel v in­teriéru (kancelářské budovy, ško­ly aj.) i exteriéru (veřejné komu­nikace, parky atd.) je možné do­ložit srovnáním návratnosti LED soustavy oproti soustavě s lineár­ními zářivkami, popř. s haloge­nidovými či sodíkovými výbojkami. Zkušenosti firmy ELEK­TRO-LUMEN s LED svítidly jsou velmi pozitivní a projek­tantům se s nimi dobře pracuje. Je však k těmto svítidlům třeba přistoupit bez předpojatosti. Realizace takových projek­tů a především spokojený investor nebo zákazník jsou pak příjemnou odměnou za houževnatou práci. Případové studie, kde se podařilo snížit nainstalovaný pří­kon, mohou zájemci zhlédnout na strán­kách www.svetelnyaudit.cz.
 
ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV – Drahotuše
Česká republika
tel.: +420 581 699 411
fax: +420 581 699 419
 
Obr. 1. Svítidlo Coronella, Oční centrum Vision
Obr. 2. Svítidlo Coronella, Oční centrum Vision
Obr. 3. Svítidlo Coronella, Dřevostavby Abete