Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2017 vyšlo tiskem
7. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 7. 3. 2017.

Veletrhy a výstavy
Pozvánka na výstavu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE 2017 

Architekturní a scénické osvětlení
Světelný design v kostce – Část 28
Osvětlení spiegeltentu a jeho specifika

Aktuality

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Konferencia SVETLO 2017 – 1. oznámenie Slovenská svetelnotechnická spoločnosť a Česká společnost pro osvětlování vás pozývajú na…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Efektivní využití LED svítidel v praxi

Bc. Martin Vacek, DiS., ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
 
Originální a efektivní světelné soustavy esteticky situované do interiérových i exte­riérových prostor dnes patří k nejatraktivnějšímu stylu osvětlování. Diody emitující světlo (LED) jsou právě pro takové použi­tí ideálním světelným zdrojem. LED vyni­kají zejména svou variabilitou a dlouhým životem. Jejich využitím lze však uspořit i nemalé náklady na elektrickou energii. A v průběhu životnosti svítidla opatřené­ho LED lze kromě toho zredukovat část výdajů spojených s údržbou svítidla a vý­měnou běžných světelných zdrojů.
 
Přestože je LED technika relativně mladá, rozvíjí se velmi dynamicky a zpra­vidla je vnímána pozitivně.
 
Firma ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., se může pochlubit jak vlastními zkušenost­mi s projektováním LED svítidel, tak i je­jich realizacemi. Příkladem je originální instalace světelné soustavy v Očním cen­tru Vision. Velmi neotřelé je použití nejen svítidel s lineárními zářivkami, ale i svíti­del s LED zdroji. V tomto zajímavém pro­jektu nalezly místo LED svítidla Coronel­la, která jsou funkčním a navíc i vhodným dekorativním prvkem. Svítidla Coronella byla instalována ve vstupní hale, na chodbách, v recepci i oční ordinaci. Ve druhém podlaží je takto nasvětlena dokonce pro­storná kancelář. Návrh i realizace splňu­jí požadavky platné legislativy.
 
Designové svítidlo Coronella lze vyro­bit v několika variantách: pro montáž za­věšením, přisazením, uchycením na zeď i do podhledu. Na přání architekta či investora je možné dodat svítidlo v růz­ných délkách. V Očním centru Vision má nejkratší svítidlo délku pouhých 30 cm. Oproti tomu nejdelší souvislá linie do­sahuje délky 7,5 m. Stejně jako variabil­nost délek je nabízeno několik výkono­vých verzí se světelným tokem od 1 000 lm z metru až po hodnotu 5 000 lm z met­ru, s rozličnou teplotou chromatičnosti. Díky těmto parametrům dokážou pro­jektanti firmy ELEKTRO-LUMEN na­vrhnout pro konkrétní podmínky velmi efektivní a úspornou světelnou soustavu. Zároveň dlouhá životnost LED čipů firmy Cree a téměř nulové náklady na údržbu jsou pro výběr těchto svítidel rozhodující.
 
K osvětlení v tzv. office centru firmy ATS aplikované technické systémy s. r. o. byly původně použity lineární zářivky. Na požadavek investora byla nová kon­cepce projektu navržena s LED svítidly, což uspořilo 50 % příkonu oproti před­chozímu řešení. V této trojpodlažní bu­dově byla instalována nejen svítidla Coro­nella, ale i svítidla Vipera Boiga. Vipera je LED svítidlo typu downlight s vyso­kou účinností (η = 94 %). I tato svítidla jsou dodávána v několika variantách: pro montáž zavěšením, přisazením i do pod­hledu. Lze je dodat s různým světelným tokem a teplotou chromatičnosti světla. Svítidla jsou vhodným prvkem pro pro­story toalet, kde efektivně řeší časté spí­nání i požadavek ze strany platných no­rem (Ep = 200 lx). Svítidlo Boiga je neokázalé LED svítidlo s velmi dobrou účinností a variabilním světelným tokem určené k mon­táži do podhledu. Konkrétní typ v tomto projektu disponuje 360 lm při příkonu 6 W.
 
LED svítidla jsou velmi vhod­ná i k osvětlení venkovních pro­stor a popularita takového po­užití neustále roste. Zkušenos­ti firmy ELEKTRO-LUMEN v praxi s projektováním osvětlení svítidlem Stela Wide s příkonem pouhých 62 W je možné spatřit v Trutnově, v ulicích Zámečnická a Železničářská. Zde byla původ­ně nainstalována svítidla se sodí­kovou výbojkou 250 W, stará více než 30 let. Spotřebu se tak nyní podařilo snížit o 76 %.
 
Při použití LED svítidel v in­teriéru (kancelářské budovy, ško­ly aj.) i exteriéru (veřejné komu­nikace, parky atd.) je možné do­ložit srovnáním návratnosti LED soustavy oproti soustavě s lineár­ními zářivkami, popř. s haloge­nidovými či sodíkovými výbojkami. Zkušenosti firmy ELEK­TRO-LUMEN s LED svítidly jsou velmi pozitivní a projek­tantům se s nimi dobře pracuje. Je však k těmto svítidlům třeba přistoupit bez předpojatosti. Realizace takových projek­tů a především spokojený investor nebo zákazník jsou pak příjemnou odměnou za houževnatou práci. Případové studie, kde se podařilo snížit nainstalovaný pří­kon, mohou zájemci zhlédnout na strán­kách www.svetelnyaudit.cz.
 
ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV – Drahotuše
Česká republika
tel.: +420 581 699 411
fax: +420 581 699 419
 
Obr. 1. Svítidlo Coronella, Oční centrum Vision
Obr. 2. Svítidlo Coronella, Oční centrum Vision
Obr. 3. Svítidlo Coronella, Dřevostavby Abete