Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2019 vyšlo tiskem
9. 12. 2019. V elektronické verzi na webu 9. 1. 2020.

Činnost odborných organizací
Svetelnotechnická konferencia Vyšehradských krajín LUMEN V4 2020 – 1. oznámenie
23. mezinárodní konference SVĚTLO – LIGHT 2019
56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Plzni
Co je nového v CIE

Osvětlení interiérů
Halla osvětlila nové kanceláře Booking.com v centru Prahy

Aktuality

Veletrh Prolight + Sound 2020 s důrazem na divadelní a jevištní techniku Veletrh Prolight + Sound, který se koná od 31. března do 3. dubna ve Frankfurtu nad…

Veletrh Light + Building se vrací po dvou letech do Frankfurtu nad Mohanem Veletrh Light + Building, zaměřený na osvětlení a technologii budov, se vrací po dvou…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Více aktualit

Efektivní řízení veřejného osvětlení


Efektivní řízení veřejného osvětlení

V rámci zlepšování veřejného osvětlení buduje město Plzeň ve spolupráci s ZPA CZ spol. s r. o. a firmou Radek Pechman systém efektivního řízení veřejného osvětlení (dále SERVO).

Obr. 1.

Obr. 1. Struktura SERVO a přenosu informací v něm

V současné době má veřejné osvětlení (VO) města asi 17,5 tis. světelných míst s roční spotřebou okolo 18 MW·h elektrické energie, které jsou napájeny ze 177 rozváděčů. Tento poměrně rozsáhlý a nákladný systém VO má na starosti Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP).

Úvod

Veřejné osvětlení donedávna bylo ovládáno z více míst kaskádově, tj. s využitím fotobuňky postupným zapínáním (popř. vypínáním) jednotlivých větví systému od řídicího místa. Tento způsob má několik již známých nedostatků: např. výpadek značné části VO při poruše ovládacího kabelu blízko ovládacího centra a zjišťování nesvítících míst pouze osobním dohledem nebo po hlášení občanů. O postupu řešení celého systému řízení VO bylo rozhodnuto na základě výsledků studie (Návrh ovládání, měření a regulace sítě veřejného osvětlení v městě Plzni, Radek Pechman, Ing. Ladislav Vostrý, 2003). Nový systém má při přijatelných nákladech především usnadnit řízení VO a zvýšit jeho spolehlivost a zlepšit kvalitu.

Popis SERVO

Vlastní projekt a výstavba systému jsou výsledkem spolupráce správce, řešitele a dodavatele technického vybavení (hardwaru). Systém má tyto tři části:

  • řídicí velín, jehož hlavním prvkem je modul MegaSX1) spojený s čidlem monitorujícím osvětlenost denním (oblohovým) světlem, který zapíná a vypíná siť VO,

  • soustavu rozváděčů veřejného osvětlení (RVO), vybavených řídicími a dohledovými moduly (MegaSX), elektroměry ZE 310. DU (popř. ZE 310.I.DU) s komunikačním modulem RSM 310,

  • server SERVO s webovým rozhraním, který s pomocí aplikací SCADA2) spravuje a distribuuje provozní a poruchová hlášení, a rovněž řízení, nastavování a dozor připojených RVO.

Obr. 2.

Obr. 2. Technické vybavení rozváděče SERVO (1 – nahoře elektroměr s komunikačním modulem, 2 – hlavní jistič, 3 – vlevo nahoře modul Mega SX, 4 – akumulátor pro napájení modulu při výpadku sítě, 5 – dveřní spínač, 6 – silová část rozváděče, 7 – stykač, 8 – pojistky pro čtyři větve VO)

Funkce jednotlivých částí systému jsou velmi autonomní, tj. nemají přímou vazbu na ostatní části. To v praxi znamená, že při výpadku jedné části není ovlivněno fungování ostatních částí. Ke komunikaci mezi jednotlivými částmi je využívána síť GSM. Konstrukce systému upřednostňuje vyhodnocovací logiku v místech dozoru (RVO), systém je tudíž odolnější proti možným poruchám a zmenšuje objem komunikace na minimum. Struktura systému a přenosu informací v něm je na obr. 1.

Řídicí modul zapíná VO při hodnotě denní osvětlenosti 80 lx, vypíná ho při denní osvětlenosti 40 lx a distribuuje spínací povely všem připojeným RVO. Zapnutí a vypnutí je podmíněno „oknem„ pro danou akci, v interakci s astronomickým kalendářem.

Jednotlivé připojené RVO zapínají nebo vypínají VO a regulaci (je-li použita) podle došlých povelů, hlídají provozní a poruchové stavy, odesílají a přijímají příslušné zprávy a spouštějí akustický alarm při neoprávněném otevření. Příklad technického vybavení RVO je na obr. 2.

Obr. 3.

Obr. 3. Příklady hlášení SMS vysílaných RVO

Rozsah dohledu a odpovídající signalizace lze rozdělit na alarmy (stav dveří, hlavního stykače, hlavního jističe napájení a regulace, je-li použita), měření analogových hodnot v zapnutém stavu a hlášení o překročení uživatelsky nastavených běžných stavů (napětí jednotlivých fází, poměru U/I na jednotlivých fázích a při použití regulace proudy v jednotlivých fázích v neregulovaném a regulovaném stavu) a vyžádaná hlášení (zejména o celkovém provozním stavu a hodnotách RVO a o nastavených provozních parametrech).

Příklad komunikace pomocí zpráv SMS zasílaných na mobilní telefon dozoru (nebo na obrazovku notebooku, popř. PC) je na obr. 3. Tyto zprávy jsou běžného typu (nezašifrované), přirozeně srozumitelné a o rozsahu do 160 znaků. Přístup do systému je zabezpečen přístupovými hesly a evidovanými tzv. SIM kartami mobilních telefonů.

Zobrazení systému na webovém rozhraní SERVO po potvrzení přístupových hesel je uvedeno na obr. 4. Zde je červenou barvou signalizována porucha na R102, jejíž charakteristiku lze zjistit aktivací zobrazení daného rozváděče.

Závěr

V tomto příspěvku je velmi stručně popsána koncepce, funkce a technické vybavení nového, velmi zajímavého systému řízení VO. Vážní zájemci z jiných obcí jistě najdou způsob a čas se s tímto systémem seznámit přímo na místě.

Obr. 4.

Obr. 4. Okno zobrazení SERVO na připojeném PC

V současné době je do SERVO začleněno 29 RVO, tedy asi 16,5 % z jejich celkového počtu. Systém spolehlivě funguje a náklady na jeho realizaci jsou díky dobré spolupráci všech zúčastněných velmi příznivé.

Podle ředitele Správy veřejného statku města Plzně Ing. S. Lišky je hlavním přínosem uvedeného systému zvýšení spolehlivosti VO a odpovídající zlepšení této služby obyvatelům i návštěvníkům města.

Pan P. Synáč, odpovědný za provoz VO, kladně hodnotí zejména zlepšení pohodlí a operativnosti obsluhy VO.

S novým systémem nás seznámil a podklady pro napsání této zprávy nám poskytl pan R. Pechman.

Ing. Jiří Novotný,
šéfredaktor časopisu Světlo


1) programovatelný automat (PLC) s komunikačním modulem GSM
2) systémy pro řízení a sběr dat (Supervisory Control and Data Acquisition)