časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

doc. Ing. Richard Kittler, DrSc., slávi jubileum

doc. Ing. Stanislav Darula, CSc. | www.sav.sk

Vedec, pedagóg, aplikátor a propagátor najnovších poznatkov v oblasti denného osvetlenia doc. Ing. Richard Kittler, DrSc., slávi jubileum

Doc. Ing. Richard Kittler, DrSc., sa narodil 6. decembra 1930. Celý svoj aktívny život pôsobí na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave v oblasti základného výskumu v stavebníctve so zameraním na využitie denného svetla a slnečného žiarenia v budovách. V rokoch 1990 až 1992 bol riaditeľom Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave a členom Predsedníctva Slovenskej akadémie vied.

Už počas štúdia na Fakulte architektúry a pozemného stavebníctva SVŠT v Bratislave, ktoré úspešne ukončil v roku 1953 so špecializáciou pozemné staviteľstvo, inklinoval k stavebnej fyzike a vedám orientovaným na riešenie vnútorného prostredia budov. Počas posledného ročníka pracoval ako asistent na katedre konštrukcií pozemných stavieb. Patril k prvým zamestnancom a vedeckým ašpirantom novozaloženého Ústavu stavebníctva a architektúry, kde nastúpil pracovať roku 1954. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1957 na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe. Doktorskú dizertačnú prácu obhájil v roku 1966 tiež na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe a stal sa tak druhým doktorom vied na Slovensku v odbore stavebná fyzika. Pedagogický titul docent mu bol udelený v roku 1965. Doc. R. Kittler je vedec, pedagóg, aplikátor a propagátor najnovších poznatkov v oblasti stavebnej fyziky. Je autorom prvých slovenských knižných publikácií o dennom svetle a slnku v architektúre.

Obr. 1. S prof. R. Perezom v Albany, USA, september 1996 (foto: doc. S. Darula)  Zľava Dr. Alfred Dresler, doc. Gunnar Pleijel, prof. Ralph Hopkinson a doc. R. Kittler na Meteorologickom inštitúte v Bruseli – Uccle, jún 1959 (foto: P. Petherbridge, UK)
Obr. 1. (vlevo) S prof. R. Perezom v Albany, USA, september 1996 (foto: doc. S. Darula)
Obr. 2. (vpravo) Zľava Dr. Alfred Dresler, doc. Gunnar Pleijel, prof. Ralph Hopkinson a doc. R. Kittler na Meteorologickom inštitúte v Bruseli – Uccle, jún 1959 (foto: P. Petherbridge, UK)

Členstvo v odborných organizáciách

Od roku 1956 bol členom ČSVTS a v rokoch 1963 až 1966 predsedom ČO ČSVTS pri Ústave stavebníctva a architektúry. Je členom Zväzu vedeckotechnických spoločností, Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti a Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti pri SAV a jednou z najvýraznejších osobností doma i v zahraničí vo vednom odbore denné osvetlenie budov. Ako dlhoročný člen medzinárodných organizácií CIE (Commission Internationale de ľ Éclairage – Medzinárodná komisia pre osvetľovanie) od roku 1960 a CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction – Medzinárodná komisia pre výskum a inovácie v budovách a stavebníctve) v rokoch 1965 až 1988 si získal uznanie na celom svete. Pracoval ako predseda odbornej skupiny pre denné osvetlenie pri ČSVTS a Československého národného komitétu CIE (1960 až 1986). Významne prispieval ako člen k riešeniu problémov v oblasti denného osvetlenia budov v expertných technických komisiách CIE (E-3.2, TC4.2, TC3.9, TC3.12, TC3.15, TC3.19, TC3.25, TC3.37 a TC3.51).

 Zľava doc. R. Kittler s prof. N. M. Gusevom a doc. V. Maňákom na exkurzii počas 14. generálnej konferencie CIE v Bruseli, jún 1959 (foto: archív doc. R. Kittlera)  Obr. 4. Na IDMP stanici v Sydney na letisku, máj 1991 (foto: archív doc. R. Kittlera)
Obr. 3. Zľava doc. R. Kittler s prof. N. M. Gusevom a doc. V. Maňákom na exkurzii počas 14. generálnej konferencie CIE v Bruseli, jún 1959 (foto: archív doc. R. Kittlera)
Obr. 4. (vpravo) Na IDMP stanici v Sydney na letisku, máj 1991 (foto: archív doc. R. Kittlera)

Výskumné aktivity

Na Generálnej konferencii CIE v Bruseli v roku 1959 predstavil prehľad umelých oblôh pre merania dennej osvetlenosti v laboratórnych podmienkach [1]. Ďalšie jeho práce boli spojené s odvodením presnejších výpočtových vzťahov a tvorbou grafických pomôcok pre návrh a posudzovanie dennej osvetlenosti v budovách, tzv. Kittlerových protraktorov [2] až [6]. V technickej komisii CIE TC 4.2 bol doc. R. Kittler poverený pripraviť nový štandard pre simulovanie osvetlenosti v podmienkach jasnej oblohy. Na konferencii Slnečné svetlo v budovách v Rotterdame v roku 1967 predstavil návrh výpočtu rozloženia jasov na jasnej oblohe založený na gradačných a indikatrisových funkciách [7]. Toto riešenie sa stalo základom ďalšieho výskumu dennej osvetlenosti v reálnych podmienkach rôznej svetelnej klímy vypracovaním návrhu štandardu zohľadňujúciho zákal a znečistenie atmosféry [8], tzv. Kittlerova a Gusevova obloha, ktorý bol prijatý a publikovaný ako norma CIE roku 1973 [9]. V Ústave stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave sa zaslúžil o vybudovanie umelej oblohy pre simulovanie štandardu jasnej, zamračenej a rovnorodej oblohy s jednotkovým jasom [10].

Pokiaľ sa v 20. storočí denná osvetlenosť v budovách hodnotila len podľa rovnomerne zamračených exteriérových podmienok vyjadrených činiteľom dennej osvetlenosti, doc. R. Kittler zavádza koncept systému svetelných a radiačných parametrov [11], odvodených od svetelnej solárnej konštanty [12] a [13]. Merania distribúcie oblohových jasov pomocou skenerov umožnili v spolupráci s prof. R. Perezom z ASRC Albany (USA) odvodiť gradačnú funkciu a funkciu indikatrix rozptylu [14] a navrhnúť pätnásť typov oblôh [15], zahrňujúcich jestvujúcu CIE zamračenú oblohu, jasnú oblohu, a tiež najstarší model, rovnorodú, tzv. Lambertovu oblohu. Na zasadnutí CIE Divízie 3 v Reykjavíku roku 2001 bolo toto riešenie prijaté ako nový štandard CIE [16], ktorý je platný ako norma ISO/CIE od roku 2004 [17]. Vďaka výskumnej práci doc. Kittlera sa základy hodnotenia dennej osvetlenosti, metódy a kritéria menia z pomerového činiteľa dennej osvetlenosti na viac reálne vyhodnocovanie vo fotometrických jednotkách [18] a [19]. Doc. R. Kittler sa podieľal na vypracovaní pôvodnej normy ČSN 73 4301 Bytové domy a ČSN 36 0041:1965 Denné osvetlenie škôl.

Obr. 5. Doc. R. Kittler s prednáškou venovanou spomienke na prof. Ralpha Hopkinsona v Royal Society v Londýne, apríl 2002; Medzinárodná CIE konferencia the CIE/ARUP Symposium on Visual Enviroment (foto: prof. J. Schanda)  Obr. 6. V rozhovore (zľava) s prof. Davidom MacGowanom, UK, a prof. Mojtabou Nawaabomom, USA; Medzinárodná konferencia CIE Light and Lighting Conference with Special Emphasis on LEDs and Solid State Lighting, Budapešť, máj 2009 (foto: doc. S. Darula)
Obr. 5. Doc. R. Kittler s prednáškou venovanou spomienke na prof. Ralpha Hopkinsona v Royal Society v Londýne, apríl 2002; Medzinárodná CIE konferencia the CIE/ARUP Symposium on Visual Enviroment (foto: prof. J. Schanda)
Obr. 6. V rozhovore (zľava) s prof. Davidom MacGowanom, UK, a prof. Mojtabou Nawaabomom, USA; Medzinárodná konferencia CIE Light and Lighting Conference with Special Emphasis on LEDs and Solid State Lighting, Budapešť, máj 2009 (foto: doc. S. Darula)

Výber zriešených vedeckých a výskumných projektov

V minulosti bol doc. R. Kittler členom a tajomníkom kľúčového smeru II-8 (1981 až 1985) a koordinátorom hlavnej úlohy štátneho plánu základného výskumu (1983 až 1988), členom prognostickej komisie technických vied SAV. K významnejším výskumným úlohám, na riešení ktorých sa podieľal, patria: SK – U.K. bilaterálny medzinárodný projekt SAV a Royal Society (1988 až 1994), vedúci; EU výskumný projekt JOU2-CT92-0144 CIPD CT 92 5033 Daylight II Availability of Daylighting of a European Daylight Atlas (1992 až 1995), vedúci slovenského kolektívu riešiteľov; projekt US-SK 92 052 A set of standard skies characterising daylight conditions for computer and energy conscious design (1994 až 1998), vedúci; bilaterálne medzinárodné projekty: MVTS SK-GR 013/1998 Reference daylight conditions for energy – saving building design (1999 až 2001), riešiteľ; MVTS GR-SK 004/01 Generation of Daylight Reference Year (2002 až 2003), riešiteľ; APVV SK-CZ 0038-07 Smerové charakteristiky difúzorov pre systémy svetlovodov (2007 až 2009), riešiteľ; APVV SK-CZ 0264-07 Výskum prenosu svetla tubusovými svetlovodmi (2008 až 2010), riešiteľ; APVV-0264-07 Výskum prenosu svetla tubusovými svetlovodmi, riešiteľ; APVV-0118-12 Simulovanie denného svetla v umelej oblohe 2013 až 2016, riešiteľ. Doc. Kittler je stále vedecky aktívny, v posledných rokoch bol členom kolektívov vedeckých projektov VEGA a stále participuje na ich riešení.

Hlavné prínosy vedeckej činnosti

Umelá obloha; výpočtový algoritmus interiérového osvetlenia pre počítačové programy, na základe ktorých vypracoval výpočtové protraktory; štandard CIE jasnej oblohy a pätnásť typov jasových vzoriek CIE štandardných oblôh v celom rozsahu od zamračenej po jasnú (norma ISO 15469:2004(E)/CIE S 011/E:2003).

Obr. 7. Zľava Dr. Otakar Fojt z britskej ambasády, prof. Brian Norton, Írsko, doc. R. Kittler, prof. T. Muneer, UK, na 5. medzinárodnej konferencii Solaris 2011, 11. 8. 2011 v Brne (foto: Ing. J. Kotková)  Obr. 8. V rozhovore s doc. J. Kaňkom na 19. medzinárodnej konferencii Licht – Světlo 2011 v Prahe, 23. 9. 2011 (foto: Ing. J. Kotková)
Obr. 7. Zľava Dr. Otakar Fojt z britskej ambasády, prof. Brian Norton, Írsko, doc. R. Kittler, prof. T. Muneer, UK, na 5. medzinárodnej konferencii Solaris 2011, 11. 8. 2011 v Brne (foto: Ing. J. Kotková)

Výchova, vzdelávanie a spolupráca s vysokými školami

Doc. R. Kittler prednášal na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe (1972 až 1974), Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (1959 až 1982) a na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave (1967 až 1979) v riadnych aj postgraduálnych kurzoch, pôsobil ako hosťujúci profesor na Fakulte architektúry University of Sydney v Austrálii (1982 a 1987), na University of Manitoba v Kanade (1982) a na irackých univerzitách v Bagdade a Mosule (1988). Prednášal na pätnástich vysokých školách v zahraničí (napr. LBL Berkeley, USA, Fukuoka University, Japonsko), viedol seminár s medzinárodnou účasťou na University of New Wales, kde tiež pracoval ako vedecký pracovník. Vo funkcii hosťujúceho výskumníka pôsobil na Department of Building Science v University of Strathclyde v Glasgowe (1969), na Institute für Tageslichttechnik v Stuttgarte (1979), v Lawrence Berkeley Laboratoriu v USA (1982) a v Building Research Centre v Bagdade (1982, 1988).

Bol členom vedeckých rád a kolégií: členom vedeckej rady SvF SVŠT v Bratislave, členom vedeckej rady ÚSTARCH SAV v Bratislave (1967 až 1988), členom komisií MŠ SR, rezortných ústavov a iných vzdelávacích inštitúcií: viacejkrát bol členom a oponentom v dizertačnej komisii v odbore Teória konštrukcie pozemných stavieb – TZB 36-01-9; v habilitačných komisiách na udelenie titulu docent a inauguračných komisiách pre udelenie titulu profesor na Slovensku aj v zahraničí (Austrália, 1991, 1993, USA, 2010). Aktívne sa zapájal do práce pri organizovaní SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti) a ŠVOČ (študentskej vedeckej odbornej činnosti): nepravidelne na SvF SVŠT v Bratislave v rokoch 1978 až 1985. Pôsobil ako prednášajúci na postgraduálnych kurzoch SvF ČVUT v Prahe (1972 až 1974) a na SvF SVŠT v Bratislave (1981 až 1984) v rámci celoživotného vzdelávania inžinierov a technikov. Vyškolil piatich ašpirantov a doktorandov.

Obr. 9. Doc. R. Kittler je členom Európskej akadémie vied v oblasti vied a technológií od roku 2002  Obr. 10. CIE cena Wyszeckého za dlhoročný prínos v základnom výskume udelená 4. júla 2007
Obr. 9. Doc. R. Kittler je členom Európskej akadémie vied v oblasti vied a technológií od roku 2002
Obr. 10. CIE cena Wyszeckého za dlhoročný prínos v základnom výskume udelená 4. júla 2007

Ocenenia

Za mimoriadne výsledky a prínos v oblasti vedeckého rozvoja je nositeľom viacerých vyznamenaní: Zlatej pamätnej plakety SAV (1978), plakety akademika Havelku, striebornej a zlatej medaily Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách (1980, 1990), novinárskej ceny Zväzu slovenských architektov za popularizáciu vedy v architektonickej tlači (1981), čestného odznaku austrálskej svetlotechnickej spoločnosti (1982), medaily Stavebnej fakulty SVŠT za úspešnú spoluprácu na úseku vedecko-výskumnej činnosti (1983), pamätnej plakety Stavebnej fakulty SVŠT (1987), striebornej medaily Kyushu University, Fukuoka, Japonsko (1989), plakety Lux Europe (1989), zlatej medaily SVŠT (1990). V roku 2002 bol doc. R. Kittler zvolený za člena European Academy of Sciences (Európská akadémia vied) za zásadný prínos v technických vedách, je členom Učenej spoločnosti SAV (od roku 2004 doteraz). V roku 2007 CIE udelila doc. R. Kittlerovi Wyszeckého Gold Pin (najvyššie ocenenie CIE v oblasti vedy a výskumu) za výnimočný prínos v základnom výskume. Slovenská akadémia vied na slávnostnom seminári 25. mája 2010 si uctila doc. R. Kittlera ako významnú vedeckú osobnosť Slovenskej akadémie vied pri príležitosti jeho 80. jubilea a Zväz slovenských vedekotechnických spoločností 15. decembra 2020 udelením zlatej medaily pri príležitosti 90. jubilea.

Obr. 11. Doc. R. Kittler a prezident CIE prof. van Bommel pri odovzdávaní ocenenia CIE na úvodnom zasadaní 26. generálnej konferencie CIE v Pekingu, 4. júl 2007 (foto: doc. D. Gašparovský)  Obr. 12. Zľava prof. D. Petráš, prezident ZSVTS, prof. D. Gašparovský, predseda SSTS, doc. R. Kittler a doc. S. Darula v centále ZSVTS v Bratislave, 15. 12. 2020 (foto: Ing. J. Krajčovič)
Obr. 11. Doc. R. Kittler a prezident CIE prof. van Bommel pri odovzdávaní ocenenia CIE na úvodnom zasadaní 26. generálnej konferencie CIE v Pekingu, 4. júl 2007 (foto: doc. D. Gašparovský)
Obr. 12. Zľava prof. D. Petráš, prezident ZSVTS, prof. D. Gašparovský, predseda SSTS, doc. R. Kittler a doc. S. Darula v centále ZSVTS v Bratislave, 15. 12. 2020 (foto: Ing. J. Krajčovič)

Publikačná činnosť

Doc. R. Kitler pracoval a pracuje vo vedeckých výboroch konferencií v oblasti osvetlenia budov, z ktorých je veľa organizovaných Domom techniky ČSVTS, ZSVTS, SSTS, alebo ktorých je SSTS spoluorganizátorom. Z domácich a zahraničných konferencií organizovaných v posledných rokoch je to napr. Daylighting 1990, Moskva; Ulusal Aydinlatma Kongresi ’98, Istanbul; Lux Europa 2001, Reykjavík; Lumen 2010, Brno; Light 2011, Praha; Solaris 2011, Brno; Lumen 2014, Bratislava; Light 2015, Brno; Lumen 2016, Karpacz, Poľsko. Svojimi bohatými vedomosťami a skúsenosťami prispieva k skvalitneniu časopiseckých publikácií a konferenčných zborníkov formou recenznej činnosti (napr. pre karentované časopisy Lighting Research and Technology, Solar Energy, Renewable Energy, Energy, Leukos, Lighting and Engineering). Bol členom redakčných rád časopisov: Životné prostredie (1967 až 1976), Architektúra a urbanizmus (1967 až 1976, z toho bol šéfredaktorom v rokoch 1988 až 1992), Lighting Research and Technology, UK, Architectural Science Review, Austrália.

doc. Ing. Richard Kittler, DrSc.
Obr. 13. Titulné stránky vybraných troch knižných publikácií

Doc. Kittler je držiteľom prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii prírodné a technické vedy za dielo Kittler, R., Kocifaj, M., Darula, S. Daylight Sciences and Daylight Technology. New York: Springer, 2012. Publikačná činnosť doc. Kittlera je bohatá a citačný ohlas na tieto práce ukazuje ich celosvetové uznanie (tab. 1).

Tab. 1. Publikačná činnosť a ohlasy

Publikačná činnosť Množstvo
monografie 5
kapitoly vo vedeckých monografiách 13
vedecké a odborné publikácie 4
príspevky publikované vo vedeckých a odborných časopisoch 163
príspevky publikované v zborníkoch vedeckých konferencií 128
Ohlasy  
citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch WOS 516
citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze Scopus 125
citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 179

Záver

Na záver netreba žiadnych slov. Výsledky práce doc. R. Kittlera, posun poznania v teórii a využití denného svetla v budovách a jeho odkaz pre nás mladších vypovedajú všetko. Ostáva už len popriať jubilantovi pevné zdravie, pohodu a stále ľudsky neutíchajúcu energiu pre vedu a pokrok.

doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.,
ZSVTS, SSTS, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava

Literatúra:
[1] KITTLER, R. An historical review of methods and instrumentation for experimental daylight research by means of models and artificial skies: Compte Rendu XIV. CIE Session. Publ. CIE. 1960, B(5), 319–334.
[2] KITTLER, R. Slnko a svetlo v architekture. Bratislava: SNTL, 1956, 117 s. Anglický preklad od E. Bok, vydavateľ J. Knowles, Private Publ., Pilkington Brothers Ltd., St. Helens, 1963.
[3] KITTLER, R. Discussion of the CIE E-3.2 Report: Compte Rendu XV. CIE Session. Publ. CIE, Paris, 1964, B(11B), 382–384.
[4] KITTLER, R. a Š. ONDREJIČKA. Exact Determination of the Daylight (Sky Component) from Rectangular Sloping Window Apertures with a „CIE Overcast Sky“. Monograph of the Illum. Eng. Soc. London, 1963, 6, 6–16.
[5] KITTLER, R. a Š. ONDREJIČKA. Allgemeine Formel für die Ermittlung der Beleuchtungsstärke von zerstreut strahlenden Rechteckflächen. Lichttechnik, 1963,15(9), 457–461.
[6] KITTLER, R. aL. KITTLEROVÁ. Návrh a hodnotenie denného osvetlenia. Bratislava: Alfa, 1968, 214 s. 2. vydanie, Alfa Publ., 1975, 243 s.
[7] KITTLER, R. Standardisation of outdoor conditions for the calculation of the Daylight Factor with clear skies. In: Proc. CIE Intern. Conf. Sunlight in Buildings. Bouwcentrum Rotterdam, 1967. 1967, s. 273–286.
[8] KITTLER, R. Informal Report on the Standardisation of the Luminance Distribution on Clear Skies: Final Draft. Expert Committee CIE E - 3.2, 1970
[9] CIE. Standardisation of luminance distribution on clear skies. CIE Publ., 22. Paris: CIE Central Bureau, 1973.
[10 ]KITTLER, R. A new artificial „Overcast and Clear“ Sky with an Artificial Sun for Daylight Research. Light. Res. and Technol., 1974, 6(4), 227–229.
[11] KITTLER, R. A new concept for standardizing the daylight climate state. In: Papers of the Lux Europa Conf., Budapest, 1989. 1989, s. 303–312.
[12] KITTLER, R. a J. PULPITLOVÁ, Základy využívania prírodného svetla. Bratislava: VEDA SAV, 1988.
[13] DARULA, S., R. KITTLER a Ch. A. GUEYMARD. Reference luminous solar constant and solar luminance for illuminance calculations. Solar Energy, 2005, 79, 559–565.
[14] KITTLER, R. Relative scattering indicatrix: Derivation from regular radiance/ /luminance sky scans. Light. Res. and Technol., 1993, 25(3), 125–127.
[15] KITTLER, R., R. PEREZ a S. DARULA. A new generation of sky standards. In: Proc. Lux Europa Conf.1997. 1997, s. 359–373.
[16] CIE. Spatial distribution of daylight – CIE Standard General Sky: CIE Standard S 011/E:2003. Vienna: CIE Central Bureau, 2003
[17] ISO 15469:2004(E)/CIE S 011/E:2003. Spatial Distribution of Daylight-CIE Standard General Sky.
[18] KITTLER, R. Daylight prediction and assessment: Theory and design practice. Archit. Sci. Review, 2007, 50(2), 94–99.
[19] KITTLER, R., M. KOCIFAJ a S. DARULA. Daylight Science and Daylighting Technology. New York: Springer, 2012.