časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. z STU v Bratislave bol vymenovaný za profesora

Ing. Jana Kotková | FCC Public s. r. o. | www.svetlo.info

Obr. 1. Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.Dionýz Gašparovský (*5. 8. 1971) sa narodil v Nových Zámkoch – meste, ktoré bolo vo vtedajšom Československu považované za akúsi Mekku svetelnej techniky. Po ukončení Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v rodnom meste a ročnom štúdiu na Ľvovskom polytechnickom inštitúte v ZSSR pokračoval v štúdiu na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1995 v odbore elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo so zameraním na elektroenergetiku – svetelnú techniku.

V roku 1996 bol na svojej alma mater prijatý do pracovného pomeru ako asistent, po ukončení doktorandského štúdia v roku 1998 ako odborný asistent. Za docenta sa habilitoval v roku 2006 a 14. júla 2020 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala Dionýza Gašparovského za vysokoškolského profesora v odbore elektroenergetika.

Prof. Gašparovský sa od počiatku svojej profesionálnej kariéry intenzívne zaujímal o problematiku verejného osvetlenia. Práve v tejto oblasti možno nájsť jeho najvýznamnejší prínos vo vedeckovýskumnej činnosti i najzaujímavejšie publikácie vo vedeckých, odborných aj populárnych časopisoch či príspevky na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Nemenej významné sú však aj jeho práce v oblasti udržiavacieho činiteľa osvetľovacích sústav, osvetlenia pracovísk, škôl a domácností a energetickej hospodárnosti osvetlenia. Okrem svetelnej techniky sa v istom období svojej profesionálnej kariéry venoval aj problematike koncentrátorov solárnej energie a elektrickým inštaláciám nízkeho napätia zostal verný až doteraz.

Dionýz Gašparovský S Ing. Janou Raditschovou, PhD. (v strede) a prof. Karlom Sokanským na konferencii LUX EUROPA 2017 v slovinskej Ľubľane
Obr. 2. S Ing. Janou Raditschovou, PhD. (v strede) a prof. Karlom Sokanským na konferencii LUX EUROPA 2017 v slovinskej Ľubľane

Výsledkom publikačnej činnosti prof. Gašparovského je štrnásť monografií, 291 vedeckých a odborných publikácií a 22 popularizačných článkov. Najpopulárnejšou knižkou je ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, pripravuje sa už jej siedme vydanie. Veľký ohlas v odbornej verejnosti mala aj knižka Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov. Je autorom devätnástich noriem STN a hlavným autorom či spoluautorom viacerých európskych noriem EN, ako aj dvoch medzinárodných noriem ISO.

Pedagogické pôsobenie prof. Gašparovského sa sústreďuje najmä okolo odborných predmetov, ktoré zabezpečuje na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Vo svojich prednáškach uplatňuje inovatívne metódy vzdelávania, dôraz kladie na praktickú aplikáciu nadobudnutých vedomostí s dôslednou analýzou riešeného odborného problému a s chápaním vzájomných súvislostí pri ich uplatňovaní. V súčasnosti prednáša predmety osvetľovacie zariadenia a sústavy, svietidlá a elektrické inštalácie, v predchádzajúcom akreditačnom období bol veľký záujem aj o predmet svetelnotechnické aplikácie. Prof. Gašparovský vychoval štyroch doktorandov, 55 inžinierov a 42 bakalárov. Pre študentov napísal dve skriptá, dvanásť učebných textov a jednu stredoškolskú učebnicu. V rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získal spolu so študentmi úspechy vo fakultnom aj medzinárodnom kole. Je členom komisií pre štátne záverečné skúšky a členom komisií pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov.

Obr. 3. Prof. Gašparovský (druhý zľava) ako riaditeľ CIE Divízie 4 pre vonkajšie osvetlenie diskutuje k problematike smart osvetlenia na tematickej konferencii CIE 2018 v Taipei na Taiwane
Obr. 3. Prof. Gašparovský (druhý zľava) ako riaditeľ CIE Divízie 4 pre vonkajšie osvetlenie diskutuje k problematike smart osvetlenia na tematickej konferencii CIE 2018 v Taipei na Taiwane

Prof. Gašparovský je horlivým propagátorom svetelnej techniky v kruhu odbornej aj laickej verejnosti. Dlhoročne sa podieľa na organizovaní medzinárodných a domácich odborných podujatí. Okrem známej konferencie SVETLO treba spomenúť predovšetkým medzinárodnú konferenciu LUMEN V4 a seminár SLOVALUX, za ktorými stál ako ich spoluzakladateľ. Je tiež členom programových výborov takých významných medzinárodných podujatí, ako sú kongresy CIE či konferencia LUX EUROPA, a členom redakčnej rady časopisu SVĚTLO.

Z medzinárodného hľadiska za najväčší úspech prof. Gašparovského možno považovať jeho pôsobenie v Medzinárodnej komisii pre osvetlenie CIE. V súčasnosti zastáva už druhé funkčné obdobie pozíciu riaditeľa Divízie 4 Doprava a vonkajšie aplikácie, je členom výkonného výboru CIE, predsedom či členom viacerých technických komisií. Vedie napr. technickú komisiu JTC 13 Znehodnocovanie a údržba osvetľovacích sústav, podieľa sa na vedení JTC 18 Vzdelávanie vo svetelnej technike, založil technické komisie TC 4-62 Adaptívne verejné osvetlenie, TC 4-58 Rušivé svetlo z pestrofarebného a dynamického osvetlenia a jeho obmedzenie a ďalšie. Je spoluautorom smerníc CIE 140 Výpočet verejného osvetlenia, 2. vydanie, a CIE 234 Generel verejného osvetlenia.

Prof. Gašparovskému udelil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v roku 2009 čestné uznanie.