časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Diskuse, návrhy , připomínky

|


Diskuse, návrhy , připomínky

Od samotného počátku vydávání časopisu Světlo jsme zařadili rubriku Názory a zkušenosti. Doufali jsme, že ji naši čtenáři budou využívat k vyjádření svých názorů, námětů, ke kritice chybných nebo nepřesných informací, a zejména k výměně informací, k dotazům na legislativu a technické normy ohledně světelné techniky. Zasílané příspěvky jsme do této rubriky zařazovali hlavně v souladu s tímto záměrem, avšak také podle závažnosti obsahu a objektivity článků. Redakce zde umísťuje rovněž příspěvky, které se oboru týkají jen okrajově a s jejichž obsahem se plně neztotožňuje. Na tomto místě je třeba připomenout, že za obsah článků obecně odpovídají především jejich autoři. V ročních rejstřících (vždy v č. 1 za minulý rok) přiřazujeme některým článkům souběžně s hlavní rubrikou jako vedlejší téma také Názory a zkušenosti.

Tímto redakčním příspěvkem bychom chtěli podnítit větší účast čtenářů při využívání této rubriky.

Revize některých ČSN

V současné době se revidují dvě technické předpisové normy, a to:

1. ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky. Tř. znak: 360020. Vydána: 1994.08.01.
2. ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. Tř. znak: 730580. Vydána: 1999.10.01.

Obě tyto důležité české normy je nutné revidovat v důsledku převzetí překladem evropské normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Tř. znak: 360450. Vydána: 2004.03.01.

ad 1. Normu pro sdružené osvětlení zpracovává Ing. Tomáš Maixner (e-mail: dql@dql.cz) a v současné době předal k připomínkám první návrh této revize. Domníváme se, že je ještě čas, aby se ke spolupráci přihlásili ti, kdo mají se současnou normou zkušenosti a mají náměty a názory na úpravu jejích ustanovení.

Zde je třeba připomenout, že v členských zemích Evropského výboru pro normalizaci CEN nemá tato norma obdobu a rovněž mezi českými odborníky se vedou spory o nutnosti existence této normy. Její hlavní význam je v tom, že umožňuje celodenní využívání prostorů s nevyhovujícím denním osvětlením tím, že řeší vhodné doplnění umělým osvětlením. Nedostatečné denní osvětlení však vzniká také při použití manuálně ovládaných protislunečních stínicích zařízení. To tato norma zatím neřešila.

ad 2. Revizi normy pro denní osvětlení zpracovává doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. (e-mail: ooakanka@centrum.cz). První návrh revize má být zpracován do konce třetího čtvrtletí t. r. Podle sdělení zpracovatele bude současně revidována ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Tř. znak: 730580. Vydána: 1992.10.01.

Důležitost této normy spočívá mimo jiné v tom, že její ustanovení podmiňují dispoziční řešení pozemních staveb z hlediska denního osvětlení vnitřních prostorů. Vyzýváme všechny odborníky zabývající se denním osvětlováním, aby využili možnost podílet se na vzniku nové verze normy a přihlásili se se svými náměty a konkrétními návrhy přímo zpracovateli revize této normy.

Ing. Jiří Novotný,
šéfredaktor časopisu Světlo

K vyzařovacím charakteristikám svítidel SW-DISC 3 a GALAXSiE

V článku [2] jsem omylem zaměnil svítidlo GALAXSiE se svítidlem SW-DISC 3 (obě od firmy Siteco). Na chybu jsem byl upozorněn v článku [2]. Za toto nedopatření se omlouvám výrobci i čtenářům.

V zájmu objektivity bych rád upozornil, že do diskuse o nulovém nebo téměř nulovém vyzařování světelného toku uvedenými svítidly do horního poloprostoru lze přispět i fotometrickými charakteristikami uveřejněnými na webových stránkách výrobce (www.siteco.de), např. [3] a [4]. V přehledu výrobků jsou mezi venkovními dekoračními svítidly u těchto svítidel vyzařovací charakteristiky, z nichž vyplývá, že svítidlo SW-DISC 3 vyzařuje do horního poloprostoru 3,1 až 5,1 % z celkového světelného toku (podle příkonu světelného zdroje a provedení reflektoru). Obdobně svítidlo GALAXSiE vyzařuje do horního poloprostoru 3,1 až 3,2 % celkového světelného toku.

Ing. Jaroslav Kotek,
ELTODO EG, a. s.

[1] KOTEK, J.: Existuje světelné znečištění? Světlo, 2006, č. 1, s. 46.
[2] HADŽIOSMANOVIČ, M.: K článku Existuje světelné znečištění? Světlo, 2006, č. 2, s. 56.
[3] Fotometrické údaje svítidla SW-DISC 3 5NA316E1MA08, LP 37146_1, Siteco; http://www.siteco.de/products/images/lp/37146_1.pdf
[4] Fotometrické údaje svítidla GALAXSiE 5NA314E1MA08, LP 37142_1, Siteco; http://www.siteco.de/products/images/lp/37142_1.pdf