časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Co je nového v CIE 2021/01

Ing. Vladimír Dvořáček | ČNK CIE |

Publikace CIE 230-2019: Validity of Formulae for Predicting Small Colour Differences (Platnost vzorce pro predikci malých barevných rozdílů)
ISBN: 978-3-902842-11-4

Zpráva byla vypracována Technickým výborem 1-81 divize č. 1 Vidění a barva. Pojednává o hodnocení vzorce na stanovení barevných rozdílů založeném na výsledcích pokusů vizuálně hodnotících barevné rozdíly. Zpráva je zaměřena na malé barevné rozdíly sousedících barev. Vizuální odezvy jsou porovnávány s barevnými rozdíly vypočtenými podle pěti vzorců pro sousedící barvy: CIELAB, CMC, LABJND, CIE94 a CIEDE2000. Zahrnuje rovněž korekci pomocí mocninné funkce. Predikční schopnost vzorců pro výpočty barevných rozdílů je hodnocena prostřednictvím STRESS indexu (standardizovaný reziduální součet čtverců) s korekcí mocninnou funkcí a bez ní.

Navíc k datovému souboru COM, použitému pro odvození CIEDE 2000, bylo do této studie zahrnuto devět nových datových souborů (se zvláštním důrazem na barevné rozdíly menší než dvě jednotky CIELAB). Tyto datové soubory lze stáhnout ze serveru CIE.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 31 str., 4 obr. a 12 tab.

Publikace CIE 231-2019: CIE Classification System of Illuminance and Luminace Meters (Klasifikační systém CIE pro luxmetry a jasoměry)
ISBN: 978-3-902842-11-4

Vlastnosti luxmetrů a jasoměrů jsou charakterizovány řadou vybraných kvalitativních ukazatelů definovaných v ISO/ /CIE 19476:2014. Hodnocení technických parametrů luxmetrů a jasoměrů, publikované již dříve jako CIE S023:2013.

Tato technická zpráva shrnuje existující národní a regionální klasifikační systémy luxmetrů a jasoměrů a doporučuje klasifikační systém CIE. Stejně jako existující systémy je i navrhovaný klasifikační systém CIE založen na mezních hodnotách pro různé ukazatele, avšak na rozdíl od všech existujících systémů je nejistota stanovení kvalitativních ukazatelů explicitně zahrnuta do klasifikace. V příloze je doporučováno, aby některé požadavky týkající se aplikací byly uvažovány ve vhodných případech. Klasifikační systém CIE se vyznačuje tím, že každému kvalitativnímu ukazateli přiřazuje třídu od 4* do 1*, kde 4* znamená nejlepší kvalitu. Nejnižší třída ze všech kvalitativních ukazatelů specifikuje třídu přístroje. Je to první mezinárodně schválený klasifikační systém pro fotometrické měřicí přístroje.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 42 str., 7 obr. a 18 tab.

Publikace CIE 232-2019: Discomfort Caused by Glare from Luminaires with a Non-Uniform Source Luminance (Zraková nepohoda vyvolaná oslněním svítidly se zdroji s nerovnoměrným jasem)
ISBN: 978-3-902842-15-2

V roce 1995 vypracoval Technický komitét CIE č. 3-13 jednotné hodnocení rušivého oslnění (UGR) s cílem předvídat rušivé oslnění pro vnitřní osvětlovací soustavy. UGR pro praktické účely vychází ze středního jasu zdroje. Zavedení světelných diod do všeobecného osvětlení umožnilo konstruovat nové typy svítidel, někdy s nevídaně vysokými kontrasty jasu. Přehled literatury uvedený v této zprávě ukazuje, že UGR má tendenci podceňovat rušivé oslnění vyvolané takovými svítidly s velmi nerovnoměrným jasem zdroje. Několik metod korigujících UGR je vyhodnocováno srovnáním experimentálních údajů skutečného rušivého oslnění od světelných zdrojů s rovnoměrným a nerovnoměrným jasem. Upřednostňovaná metoda obsahuje přesnou definici oslňujícího zdroje vycházející ze zobrazení jasu světelného zdroje. S cílem zaměřit budoucí práce ohledně metod předvídání oslnění je uveden stručný přehled nedostatků UGR.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 41 str., 12 obr. a 1 tab.

Publikace CIE 233-2019: Calibration, Characterization and Use of Array Spectroradiometers (Kalibrace, charakterizace a použití maticových spektroradiometrů)
ISBN: 978-3-902842-75-6

Maticové spektroradiometry se používají především pro světelnětechnická měření. Jejich vlastnosti však nejsou uživatelům všeobecně známé. Tato zpráva se snaží poučit uživatele o parametrech A-spektroradiometrů, které jsou důležité k získání přesných výsledků měření. Kromě toho jsou navrhovány výkonnostní ukazatele, které uživatelům umožní zvolit přístroje podle parametrů, které ovlivňují jejich použití. V mnoha případech, je-li A-spektroradiometr správně charakterizován, lze provést korekci měření, která zvýší přesnost. Jsou uvedeny podrobnosti o podstatě a použití těchto korekcí a probírány postupy kalibrace a nejistoty pro různé běžné veličiny zvyšující důvěryhodnost měření. Základní informace pro diskuse lze najít v přílohách a odkazech.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 103 str., 50 obr. a 2 tab.

Publikace CIE 234-2019: Směrnice pro plánování městského osvětlení (Guide to Urban Lighting Masterplanning)
ISBN: 978-3-902842-16-9

Účelem této publikace je poskytnout poradenství o úkolech a hlavních principech ohledně vlivu osvětlení na noční ráz města. Zabývá se vizuálními, organizačními, enviromentálními a technickými aspekty plánování měst. Tato směrnice stanovuje kritéria plánování osvětlení, která musí být vzata v úvahu v případech, kdy jsou přijímána rozhodnutí ohledně nového nebo existujícího osvětlení v městských částech nebo v nově plánovaných městských aglomeracích. Směrnice se týká funkčních i výrazových aspektů osvětlení. Publikace je zamýšlena pro podporu rozhodnutí těch řídicích orgánů, od nichž je požadováno iniciovat, prosazovat a spravovat noční podobu svého města a které vyžadují generel poskytující solidní základ pro dlouhodobou koncepci osvětlení.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 62 str., 16 obr. a 9 tab.

Publikace CIE 235-2019: Optical Measurement of LED Modules and Light Engines (Optická měření LED modulů a LED světelných sestav)
ISBN: 978-3-902842-25-1

LED moduly a LED sestavy představují široký okruh velmi rozdílných výrobků s unikátními fyzikálními vlastnostmi. Nelze je pokládat ani za jednotlivé LED součástky (u nichž jsou měření vztažena ke konkrétní teplotě přechodu p-n jednotlivých světelných diod nebo k průměrné teplotě matrice u světelných diod s více přechody), ani za kompletní světelné zdroje nebo svítidla (u nichž se měření vztahují na okolní teplotu). Tato technická zpráva popisuje metody měření fotometrických, radiometrických a kolorimetrických souřadnic LED modulů (s integrovaným předřadníkem nebo bez něj) a světelné komplety, které jsou zapojeny na stejnosměrné nebo střídavé napájení. Zpráva specifikuje teplotu měřicího bodu jako referenční teplotu při měření.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 38 str., 17 obr. a 1 tab.

Publikace CIE 236- 2019: Lighting for Pedestrians: A Summary of Empirical Data (Osvětlení pro chodce: Souhrn empirických údajů)
ISBN: 978-3-902842-62-6

Zpráva se zabývá osvětlením ulic, jejichž hlavními uživateli jsou chodci. Směrnice týkající se osvětlení doporučuje určitá kritéria pro cílové hodnoty osvětlenosti v projektu osvětlení. Zásady v těchto doporučeních ale nejsou většinou uváděny anebo nebyly publikovány v mezinárodních časopisech a ztratily se. Úkolem této zprávy je proto poskytnout souhrn věrohodných empirických důkazů ohledně vlivu změn osvětlení na zrakové vjemy a zrakovou výkonnost chodců jako základ budoucích úprav projektových norem.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 49 str., 11 obr. a 7 tab.

Publikace CIE 237- 2020: Non-Linearity of Optical Detector Systems (Nelinearita systémů s optickými čidly)
ISBN: 978-3-902842-63-3

Technická zpráva uvádí doporučení pro charakterizaci, výběr a použití čidel optického záření na zajištění podmínek linearity při měření. Pomáhá uživatelům najít případy nelineárního chování a předejít tak nelineárnímu provozu. Pojednává o pracovních obvodech čidel, podmínkách měření, měření signálu čidel v různých modech a měření předzesilovačů. Ukazuje, jak zhotovit systém čidel, který minimalizuje nejistoty měření způsobené nelineárním provozem. Jsou diskutovány metody a postupy kontroly nelinearity, s jejichž pomocí lze stanovit linearitu čidel a jejich pracovních obvodů.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 35 str., 18 obr. a 1 tab.

Publikace CIE 238-2020: Characterization of AC-Driven LEDs for SSL Applications (Charakterizace světelných diod na střídavé napětí pro aplikace SSL)
ISBN: 978-3-902842-64-0

Světelné diody na střídavé napětí (AC LED) jsou provozovány na střídavé napětí a mohou být připojeny přímo do sítě bez potřeby jakékoliv elektroniky (např. LED měničů nebo předřadníků) transformující střídavý na konstantní stejnosměrný proud. Podobně jako u světelných diod na stejnosměrné napětí (DC LED), jsou přesná měření AC LED rovněž obtížná vzhledem k vysoké citlivosti jejich optických a elektrických vlastností na teplotních aprovozních podmínkách. Kromě toho napětí, proud a teplota přechodu p-n v propustném směru AC LED se rychle mění, což ještě více ztěžuje provedení měření.

Technická zpráva poskytuje návod pro optická měření AC LED prováděná ve zkušebních laboratořích s důrazem na reprodukovatelnost a malou nejistotu měření díky přesnému nastavení a regulování teploty přechodu p-n. Zpráva zahrnuje metody měření, přístrojové vybavení a postupy. Metody a postupy měření používané při optických měřeních AC LED vycházejí ze specifikovaných teplot přechodu p-n, a to buď během jedné periody, anebo během kontinuálního AC provozu.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 25 str. a 15 obr.

Publikace CIE 239-2020: Goniospectroradiometry of Optical Radiation Sources (Goniospektroradiometrie zdrojů optického záření)
ISBN: 978-3-902842-79-4

Technická zpráva pojednává o základních principech měření a podává praktická doporučení v měření zdrojů optického záření na goniospektroradiometru (tj. spektrálního složení jako funkce úhlu vyzařování zdroje). Jmenovitě zahrnuje principy měření úhlového rozložení spektrálních, radiometrických, fotometrických a kolorimetrických veličin zdrojů optického záření, související metody snímání a praktická doporučení pro výběr velikosti intervalu, hlediska nejistoty a kalibrace.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 22 str. a 10 obr.

Publikace CIE 015-2018: Colorimetry, 4th Edition (Kolorimetrie, 4. vydání)
ISBN: 978-3-902842-13-8

Technická zpráva byla vypracována TC 1-85, divize č. 1 Barva a vidění, a byla schválena správní radou a vedením divize č. 1 CIE. 

Publikace poskytuje informace CIE v oblasti kolorimetrie. Jmenovitě zahrnuje použití standardních a doplňkových kolorimetrických pozorovatelů a normalizovaných iluminantů, referenčních standardů činitele odrazu a dále podmínky osvětlení a pozorování, výpočet trichromatických složek, trichromatických souřadnic, souřadnic v kolorimetrickém prostoru, rozdílů barev a různé další kolorimetrické postupy a vzorce.

Nově publikace uvádí další podrobnosti moderní kolorimetrie, včetně modelů barevného vzhledu a nového – třetího pozorovatele CIE, založeného na základních čípkových odezvách, který umožňuje výpočet kolorimetrických parametrů pro různý věk a zorný úhel s příslušnými odkazy na další publikace CIE. Kromě toho jsou zavedeny nové iluminanty pro různé typy světelných diod.

Tabulky s údaji použité ve zprávě jsou pro majitele publikace k dispozici v elektronické formě ke stažení na příslušné adrese uvedené v dokumentu.

Publikace je v souladu se základními údaji a postupy popsanými v normě CIE Mezinárodní normy v kolorimetrii.

Další informace ohledně některých témat probíraných v tomto dokumentu může čtenář nalézt v příslušné technické zprávě CIE.

Tato zpráva nahrazuje 3. vydání Publikace CIE 15:2004 Kolorimetrie. Je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 111 str., 1 obr. a 26 tab.

Publikace CIE 018-2019: The basis of Physical Photometry, 3rd Edition (Základy fyzikální fotometrie, 3. vydání)
ISBN: 978-3-902842-24-4

Dne 20. května 2019 mezinárodní soustava jednotek (SI) prošla základní změnou. Rozhodnutím přijatým na 26. zasedání Generální konference pro míry a váhy, konané ve Versailles, Francie, byly všechny jednotky definovány pomocí sedmi konstant, které popisují okolní svět. To zajišťuje budoucí stabilitu SI a otevírá možnost implementovat do definic nové technologie, včetně kvantové. V revidované SI jsou fotometrické veličiny propojeny s radiometrickými veličinami definováním fotometrické konstanty – světelného účinku monochromatického záření s kmitočtem 540 × 1012 Hz, Kcd = 683 lm/W.

Tato publikace, hlavní revize CIE 18.2- 1983, byla společně vypracována CIE aPoradním výborem pro fotometrii a radiometrii CCPR (Consultative Committee for Photometry and Radiometry) Mezinárodního výboru pro váhy a míry (CIPM). Jejím hlavním účelem je aktualizovat ji pro novou SI a propojit definici kandely s aktualizovaným souborem mezinárodně odsouhlasených funkcí poměrné spektrální světelné účinnosti. Tato revize přináší základní zásady a principy fyzikální fotometrie s definicemi fotometrických jednotek, jak jsou přeformulovány v revidované soustavě SI, a fotometrickými veličinami a funkcemi spektrální světelné účinnosti, včetně funkcí pro mezopické vidění vycházející z CIE 191:2010 a pro 10° fotopické vidění vycházející z CIE 165:2005, rovněž pro fotopické a skotopické vidění. Je popsán vztah mezi fotometrickými a radiometrickými veličinami na základě konstanty Kcd a rovněž vztah mezi fotochemickými a fotobiologickými veličinami a fotometrickými veličinami. Jsou popsány základní principy kolorimetrie pro definice kolorimetrických funkcí pro 2° a 10° zorná pole, trichromatických složek a trichromatických souřadnic.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 47 str., 1 obr. a 6 tab.