časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Co je nového v CIE

Ing. Vladimír Dvořáček | ČNK CIE |

Publikace CIE 187-2010: UV-C Photocarcinogenesis Risks from Germicidal Lamps (Riziko vzniku rakoviny vlivem UV-C záření germicidních výbojek)

Stále více medializované dezinfikování vzduchu UV-C zářením (100 až 280 nm) a zejména zářivou energií s vlnovou délkou 254 nm nízkotlakých rtuťových výbojek se používá k úpravě prostředí v budovách, přičemž cílem je poskytnout ochranu osob před patogeny, jakými jsou např. bakterie tuberkulózy, chřipkové viry a jiné škodlivé látky rozptýlené ve vzduchu. Některé aplikace UV-C záření vyžadují přímé ozařování vzduchu v místnosti v horizontální rovině nad hlavami personálu. V takovém případě vzniká rozptýlené nebo odražené UV-C záření, které může způsobit ozáření osob. Jsou známy vedlejší účinky nadměrné expozice UV-C záření, zahrnující přechodné podráždění rohovky a zánět očních spojivek (foto-keratokonjuktivitida) a zarudnutí pokožky (erytém), které se ztratí během 24 až 48 hodin, aniž by podle současných vědomostí způsobily trvalá biologická poškození. Mezní hraniční hodnota ACGIH a ICNIRP pro osmihodinovou trvalou expozici UV-C záření s vlnovou délCo je nového v CIE kou 254 nm je 6 mJ·cm–2 (60 J·m–2) s tím, že řádná instalace správně navržené ozařovací soustavy s UV-C zářením tato kritéria splňuje. Avšak vyskytly se již i případy nevhodné instalace, jejichž důsledkem bylo náhodné nadměrné ozáření UV-C zářením. Všeobecné tvrzení, že veškeré UV záření je karcinogenní, vedlo ke zvýšení bezpečnosti otevřených soustav s UV-C zářením. Ačkoliv – ze základních biologických principů – je UV-C záření karcinogenní, působí – ze stejných důvodů – i jako efektivní germicidní faktor; útlum způsobený rohovitou vrstvou a epiteliální tkání pokožky značně snižuje riziko vzniku rakoviny až na úroveň rizika od záření UV-B.

Germicidní UV záření se může efektivně a bezpečně používat k dezinfikování horních vrstev vzduchu bez podstatného rizika dlouhodobých opožděných následků, jakými je rakovina pokožky.

Publikace je v angličtině, s krátkým resumé ve francouzštině a němčině, má 23 str., 7 obr. a 1 tab.

Publikace je v současné době – s ohledem na zvýšený zájem veřejnosti o využití UV záření v boji s infekcí koronavirem – volně ke stažení na webových stránkách CIE. Publikace CIE x046:2019 Proceedings of the 29th Session of the CIE Washington D.C., USA, June 14–22, 2019 (Sborník z 29. generální konference CIE, konané ve dnech 14. až 22. června 2019 ve Washingtonu D.C., USA)

Sborník z 29. generální konference CIE sestává ze dvou dílů.

První díl obsahuje přednášky z třídenní technické konference konané v průběhu zasedání ve dnech 17. až 19. června. Je rozdělen do dvou částí a vedle všeobecných informací týkajících se CIE obsahuje na 1 858 stránkách kompletní přednášky, vystavené postery a postery prezentované na konferenci.

Druhý díl obsahuje oficiální zprávy z administrativních a technických setkání uskutečněných v rámci konference a poskytuje přehled o technických výsledcích dosažených v CIE za poslední čtyřleté období. Bude po příslušné proceduře volně přístupný na stránkách CIE.