Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Tradiční podzimní akce pro odborníky - seminář Interiéry 2017 Šestý ročník odborného semináře INTERIÉRY 2017 se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 na…

Více aktualit

Co je nového v CIE?

číslo 1/2004

Co je nového v CIE?

Aktivita Mezinárodní komise pro osvětlení CIE tradičně spočívá zejména v publikační činnosti a v pořádání konferencí a seminářů. Ty CIE, resp. jednotlivé národní komitéty, zajišťuje samostatně anebo se na jejich realizaci podílí ve spolupráci s dalšími národními světelnětechnickými organizacemi. I v období 2004 až 2005 je, jako každoročně, plán činnosti CIE dostatečně bohatý. Upozorňujeme na některé důležitější akce.

Akce pořádané CIE

7. a 8. července 2004 se v Tokiu koná sympozium týkající se problematiky velmi perspektivních světelných zdrojů – diod LED. Navazuje na úspěšná sympozia z let 1997 a 2001 na dané téma. Pozornost se soustředí na množství dosud nevyřešených otázek, jako je např. fyzikální měření optických vlastností LED, vizuální hodnocení barev a jasu, fotometrické standardy pro LED, požadavky na fotobiologickou bezpečnost apod.

30. září až 2. října 2004 se ve Vídni setkají experti zabývající se problematikou vztahu světla a lidského zdraví. Vystoupí zde mezinárodně uznávaní odborníci s informacemi o objevech uskutečněných za poslední tři roky, které se týkají vlivu světla na denní biologické rytmy a náladu, nových aplikací světla, použití světla např. při léčení mentálních poruch nebo přínosu či nebezpečí vyplývajících z použití UV záření. Konference je vhodnou příležitostí pro výměnu informací mezi lékařskými a světelnětechnickými odborníky.

12. až 21. května 2005 se ve španělském Leónu uskuteční setkání CIE pravidelně pořádané v mezidobí mezi dvěma generálními konferencemi CIE. Setkání nejvyšších představitelů CIE, jejích jednotlivých divizí a technických komitétů, během něhož budou projednány aktuální otázky související s činností CIE, je organizováno v rámci kongresu Lighting for XXI. century, pořádaného Španělským národním komitétem CIE. Program konference je zaměřen na několik oblastí světelné techniky: zobrazovací technologii, fotobiologii a fotochemii, diody LED a jejich aplikace, osvětlení a signalizaci v dopravě, ekonomické i všeobecné aspekty osvětlování a nové světelnětechnické aplikace. Tradičně se očekává účast nejvyššího vedení CIE, významných vědců a dalších odborníků ze všech oborů světelné techniky.

Další světelnětechnické akce se spoluúčastí národních komitétů CIE

30. března až 3. dubna 2004 se v Sofii koná světelnětechnický veletrh Expolight, pořádaný mezinárodní organizací OWP (Ost- West Partners) ve spolupráci s Bulharským národním komitétem CIE.

18. až 22. července 2004 se ve francouzském Toulouse koná desáté mezinárodní sympozium Věda a technika světelných zdrojů. Program konference zahrnuje tato témata: modelování a diagnostika vysokotlakých výbojek, zářivek, nízkotlakých zdrojů a LED, žárovky a halogenové žárovky, elektronické příslušenství světelných zdrojů, materiály používané pro světelné zdroje, otázky vztahu životního prostředí a světelných zdrojů, fotometrie světelných zdrojů, osvětlovací soustavy, použití světelných zdrojů v automobilech, nové světelné zdroje apod.

19. až 22. září 2004 organizuje Německá světelnětechnická společnost a Německý NK CIE v Dortmundu mezinárodní konferenci Licht 2004.

8. až 13. května 2005 se v Granadě koná desátý kongres Mezinárodní asociace pro barvu.

19. až 21. září 2005 se v Berlíně uskuteční mezinárodní kongres Lux Europa 2005.

Podrobnější informace o pořádaným akcích budou postupně k dispozici v ČNK CIE.

Výsledkem rozsáhlé činnosti jednotlivých technických komitétů v období od poslední generální konference CIE jsou tyto nové publikace CIE:

  • Publikace CIE 153 – 2003: Zpráva o výsledcích srovnávacích měření vysokotlakých sodíkových výbojek, která shrnuje výsledky mezinárodního porovnání měření světelného toku vysokotlakých sodíkových výbojek. Porovnávají se výsledky získané ve třinácti laboratořích z devíti zúčastněných zemí, a to u výrobců i národních měřicích laboratoří. Je konstatována velmi dobrá shoda dosažených výsledků, které se u devíti ze třinácti účastníků nacházejí v rozmezí ±2 % od průměrné hodnoty.

  • Publikace CIE 154 – 2003: Údržba venkovních osvětlovacích soustav. Ve zprávě jsou uvedeny hodnoty udržovacích činitelů respektující změny parametrů osvětlovacích soustav v průběhu jejich provozu. Jsou popsány faktory ovlivňující zhoršování těchto parametrů a navržen postup stanovení udržovacích cyklů u venkovních soustav, včetně dalších doporučení pro obsluhu.

  • Publikace CIE 155 – 2003: Dezinfekce vzduchu UV zářením. Zpráva podává historický přehled o výzkumu vlivu UV záření na živé organismy a o změnách vyvolávaných v těchto organismech v důsledku jeho absorpce. Je studován vliv UV záření na biologické systémy s cílem vypracovat zásady ochrany lidí před šířením infekčních nemocí pomocí deaktivace mikroorganismů v potravě, vodě a vzduchu, a to v souvislosti s eskalací bioterorismu na přelomu tisíciletí i v souvislosti s rostoucím výskytem odolných infekčních mikroorganismů. Publikace poskytuje informaci o současném stavu vědy a techniky v oblasti dezinfekce vzduchu pomocí UV záření a nabízí doporučení pro další práci ve výzkumu, standardizaci a při zkušebních postupech.

Uvedené publikace je možné získat prostřednictvím ČNK CIE.

Ing. Vladimír Dvořáček,
předseda ČNK CIE