časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Co je nového v CIE

|


Co je nového v CIE

Mezinárodní komise pro osvětlování zveřejnila informace o čtyřech nových publikacích CIE. Jde o publikaci 161-2004, o sborník materiálů ze sympozia CIE konaného v červnu 2004 v Tokiu, věnovaného problematice elektroluminiscenčních diod LED, a dále o publikace CIE 166-2005 Kognitivní barvy a 167-2005 Doporučený postup tabelování spektrálních údajů při výpočtech barev. Ústředí CIE ve Vídni dále informuje o vzniku pěti nových technických komitétů.

CIE x026:2004: LED Light Sources: Physical Measurement and Visual and Photobiological Assessment (Elektroluminiscenční diody LED: fyzikální měření a vizuální a fotobiologické hodnocení), 7. až 8. červen 2004, Tokio

V současné době jsou ve světelné a informační technice velmi rozšířeny diody LED a právem se očekává, že v budoucnosti budou patřit k nejrozšířenějším světelným zdrojům v osvětlovací praxi. Nehledě na jejich široké a rychlé rozšíření, je otázka jejich spolehlivého vizuálního a fotobiologického hodnocení ještě sporná. V letech 1997 a 2001 uspořádala CIE dvě úspěšná sympozia věnovaná problematice LED. Přesto existuje ještě mnoho nevyřešených otázek, k nimž patří měření dílčího světelného toku a záření, vizuální hodnocení např. podání barev nebo požadavky na fotobiologickou bezpečnost. S cílem projednat tato témata uspořádaly 1., 2. a 6. divize CIE sympozium odborníků v oblasti LED, které se konalo 7. až 8. června 2004 v AIST (National Institut of Advanced Industrial Science and Technology) v Tokiu, s podporou Japonského národního komitétu CIE a AIST.

Setkání bylo rozděleno do čtyř hlavních oblastí:

  • podání barev,
  • vidění,
  • fotobiologická bezpečnost,
  • měření.

Základní přednášky byly věnovány tématům Fyzikální a vizuální požadavky na LED s cílem jejich využití v budoucích osvětlovacích soustavách a Elektroluminiscenční diody s bílým světlem. V rámci sympozia byly prezentovány také postery. Sborník obsahuje 30 přednášek včetně stručného obsahu diskusních setkání.

Publikace má 150 str., 127 většinou barevných obr. a 7 tab. Sborník rovněž obsahuje všechny přednášky na CD-ROM.

Publikace CIE 165:2005 CIE 10 Degree Photopic Photometric Observer (Fotopický fotometrický pozorovatel CIE 10°)

Funkce V(l), přijatá v roce 1924, platí pro fotopické vidění. Již dlouhou dobu však bylo známo, že tato funkce nepopisuje vnímání jasu (luminance perception) při para-foveálním vidění správně. CIE zavedla v roce 1964 pojem kolorimetrický pozorovatel pro velké zorné pole, avšak tato soustava nemá žádný fotometrický protějšek. Následný výzkum ukázal, že funkce y10 (l) může být použita jako funkce spektrální světelné účinnosti fotometrického pozorovatele 10°. Tato zpráva poskytuje návod, kdy a jak lze použít pozorovatele s velkým zorným polem, zejména při para-foveálním stanovení jasu.

Na základě podrobného vyhodnocení literárních údajů přišel technický komitét TC 1-59 k závěru, že CIE může být doporučena adaptace fotopického fotometrického pozorovatele 10° [V10(l)] a že tato soustava může vycházet – v souladu s původními doporučeními komitétu CIE pro kolorimetrii – z funkce y10 (l) standardního kolorimetrického pozorovatele CIE 1964.

Zpráva je napsána v angličtině, se stručným souhrnem ve francouzštině a němčině. Má 23 str. a 3 tab.

Publikace CIE 166:2005 Cognitive Colour (Kognitivní barva)

Tato zpráva mapuje poznávací aspekty barvy z hlediska chování a neuropsychologických a neurofyziologických údajů. Barva je obvykle definována jako barevný podnět nebo barevný vjem. V této zprávě je diskutován koncept kognitivních barev ve vztahu ke kategorizaci barev, kódování barev, pojmenování barev, Stroopovu jevu, prostorovému uspořádání barevných objektů vidění, zrakovému vyhledávání (visual search) a paměti na barvy.

Výsledky ukazují, že existují hlediska, která nejsou v definicích CIE pro psychologickou a vnímanou barvu obsažena, ačkoliv si některých z nich do určité míry všímá. Tento jev by mohl být vztažen ke „kognitivní barvě“; to směřuje k potřebě vytvořit v terminologii CIE novou formální definici barvy.

Kognitivní barva je velmi důležitá v určitých specifických úlohách. Společnou vlastností těchto úkolů je důležitost úspornosti poznávání lidského mozku. To znamená, že vnímané barvy jsou zobrazeny a ukládány v komprimované formě, tj. jako kognitivní barvy. To urychluje plnění složitých úkolů, jakými jsou zraková pozornost, vyhledávání zrakem, uspořádání obrazů a vyčleňování (figural organization, segragation) atd. U těchto úkolů mohou být samotné modely vzhledu barvy, zahrnující výpočty doporučené k vyhodnocení barvy a rozdílů v barvě, ovlivněny chováním pozorovatele. Je nutné definovat kognitivní barvy v mezích kontinuálně vnímaného souboru barev anebo pomocí představitele tohoto souboru a přiřadit této kognitivní barvě název.

Závěrečná zpráva Kognitivní hlediska barvy byla publikována v časopise Color Research and Application, 29(1), str. 7 – 19, 2004, pod názvem Kognitivní barvy ze Zpravodaje CIE s laskavým svolením p. J. Wiley and Sons, Inc.

Zpráva je napsána v angličtině, se stručným obsahem ve francouzštině a němčině. Má 24 str. a 14 barevných obr.

Publikace CIE 167:2005 Recommended Practice for Tabulating Spectral Data for Use in Colour Computations (Doporučený postup tabelování spektrálních údajů při výpočtech barev)

Tato technická zpráva popisuje několik problémů vyplývajících z nekompatibility tabulek spektrálních údajů používaných např. při výpočtech barev na automatických digitálních počítačích a poskytuje návod pro tabelování spektrálních údajů s cílem usnadnit jejich používání. Doporučované postupy z hlediska spektrálních intervalů atd. vycházejí ze zkušeností členů komitétu, kteří jsou experty v oblasti měření a výpočtu barev.

Zpráva je napsána v angličtině, se stručným obsahem ve francouzštině a němčině. Má 21 str., 3 obr. a 12 tab.

Výše uvedené materiály lze získat prostřednictvím ČNK CIE.

Nově vzniklé komitéty CIE

TC 1-67: Vlivy dynamických a stereovizuálních zobrazení na lidské zdraví. Předsedou je p. Hiroyasu Ujike z Japonska. Cílem je vypracování technické zprávy ohledně fyziologických a psychofyzických vlivů dynamických a stereovizuálních zobrazení z hlediska fotosenzitivních záchvatů, nevolnosti a únavy očí vyvolaných vizuálními podněty.

TC 1-68: Vliv velikosti podnětu na barevný vzhled. Předsedou je p. Peter Bodrogi z Maďarska. Cílem je srovnání vzhledu malých (<2°) a velkých (>20°) rovnoměrných podnětů na neutrálním pozadí.

TC4-44: Řízení a údržba uličního osvětlení. Předsedou je p. Pentti Hautala z Finska. Cílem je revidovat publikaci CIE 115-1995 tak, aby se požadavky na osvětlení mohly měnit v závislosti na aktuálním stavu prostředí a podmínkách silničního provozu.

TC 4-45: Metoda hodnocení technických parametrů hlavních světlometů automobilů. Předsedou je p. Geoff Draper z Velké Británie. Cílem je vypracování technické zprávy definující objektivní metodu hodnocení technických parametrů přední světelné soustavy z hlediska aktivní bezpečnosti. Možné pokračování ve vývoji metody jako průmyslového standardu.

TC 6-59: Riziko vzniku rakoviny vyvolané působením UVC záření germicidních výbojek. Předsedou je p. Richard Vincent z USA. Cílem je připravit technickou zprávu o potenciálním riziku vzniku rakoviny od nízkotlakých rtuťových výbojek používaných k ozařování ultrafialovým germicidním zářením.

V souladu se stanovami CIE mohou Národní komitéty CIE jmenovat své zástupce, kteří jsou připraveni k aktivní spolupráci.

Ing. Vladimír Dvořáček,
předseda ČNK CIE