časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Co je nového v CIE

|


Co je nového v CIE

Koncem loňského roku se objevily dvě nové publikace a jedna norma. Jsou to publikace 169-2005 ohledně projektování osvětlení sportovních akcí pro přenosy barevné televize a filmu, druhé vydání publikace 97-1992 věnované údržbě vnitřních osvětlovacích soustav, norma S 012 o hodnocení simulátorů denního světla a norma S 016 s požadavky na bezpečnost při osvětlování venkovních pracovišť.

Publikace CIE 97-2005 (2nd edition): Guide on the Maintenance of Indoor Electric Lighting (Směrnice k údržbě vnitřních osvětlovacích soustav – 2. vydání)
V průběhu života osvětlovací soustavy se v důsledku stárnutí soustavy a usazování nečistot na jejím povrchu postupně snižuje její užitečný světelný tok. Míra snížení je ovlivněna výběrem zařízení, okolním prostředím a provozními podmínkami. Při vypracovávání světelnětechnického projektu je nutné s těmito případy počítat a využívat udržovací činitel a vhodný plán údržby, kdy cílem je uvedené znehodnocení omezit. V kapitole 4.8 normy pro osvětlení ISO 8995/CIE S 008-2001 Osvětlení vnitřních pracovišť je doporučena minimální hodnota udržovacího činitele. Norma stanovuje, že „Osvětlovací soustava má být projektována se souhrnným udržovacím činitelem určeným pro vybrané osvětlovací zařízení, okolní prostředí a specifický plán údržby.„ Velká hodnota udržovacího činitele a efektivní plán údržby podporují energeticky efektivní projekt osvětlovací soustavy a omezují požadavky na instalovaný příkon na osvětlení.

V revizi této směrnice jsou popsány parametry ovlivňující proces stárnutí a je zde předložen postup umožňující odhadnout udržovací činitel pro vnitřní osvětlovací soustavy. Je v ní podána informace potřebná pro výběr zařízení a předběžné stanovení ekonomických intervalů údržby a informace o technických pomůckách pro obsluhu osvětlovací soustavy. Rovněž jsou zde uvedeny některé příklady parametrů, avšak zároveň doporučení získávat přesné údaje od výrobců.

Tato směrnice nahrazuje CIE 97-1992 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav. Je v angličtině se stručným obsahem ve francouzštině a němčině. Má 34 str.,13 obr. a 6 tab.

Poznámka: Českou verzi prvního vydání uvedené publikace připravil Český normalizační institut k vydání v podobě Technické normalizační informace ke konci loňského roku. S ohledem na zprávu CIE o připravovaném druhém vydání bylo rozhodnuto, že česká verze vyjde až po její aktualizaci v souladu s druhým vydáním zmíněné směrnice. Tato aktualizovaná publikace se objeví v prvním pololetí letošního roku.

Publikace CIE 169-2005: Practical Design Guidelines for the Lighting of Sport Events for Colour Television and Filming (Praktické směrnice k projektování osvětlení sportovních akcí pro přenosy barevné televize a filmu)

Tato technická zpráva obsahuje směrnice určené projektantům sportovních zařízení, u nichž je požadováno, aby osvětlení splňovalo veškeré požadavky na snímání pro barevnou televizi a film.

Je ji třeba používat v návaznosti na publikaci CIE 83-1989, která stanovuje kvantitativní požadavky na osvětlení.

Zmíněná zpráva je rozdělena do tří hlavních sekcí. V první části jsou všeobecné směrnice pro projektování osvětlení sportovních akcí. Jsou v ní zahrnuty typy svítidel a světelných zdrojů, výpočetní metody a informace o elektrické instalaci. Ve druhé části je přehled 51 druhů sportů se specifickými radami ohledně osvětlení pro každý z nich. Třetí část obsahuje odkazy na příslušné normy a na jednotlivé publikace, v nichž jsou popisovány nové osvětlovací soustavy ve sportovních zařízeních.

Zpráva je v angličtině s krátkým obsahem ve francouzštině a němčině. Má 79 str., 80 obr. a 1 tab.

ISO 23603-2005(E)/CIE S 012/E-2004: Standard Method of Assessing the Spectral Quality of Daylight Simulators for Visual Appraisal and Measurement of Colour (Normalizovaná metoda hodnocení spektrální kvality simulátorů denního světla k vizuálnímu hodnocení a měření barvy)

Tato norma specifikuje metodu hodnocení spektrální kvality ozářenosti od simulátoru denního světla používaného k vizuálnímu hodnocení barev anebo při měření barev a metodu hodnocení úrovně kvality ve vztahu k simulátoru. Specifikuje maximálně přípustnou odchylku chromatičnosti simulátoru od chromatičnosti normalizovaného denního světla CIE anebo od denního světla CIE, které je napodobováno, a pro simulátor, který má být touto metodou ohodnocen.

Základem hodnocení je speciální index metamerie při výměně světla s použitím dvojice virtuálních (lépe než reálných) vzorků specifikovaných jejich odraznými a fluorescenčními vlastnostmi. Dvojice vzorků je metamerně shodná při osvětlení denním světlem CIE, je-li hodnocena standardním fotometrickým pozorovatelem CIE 1964. Metoda popisovaná v této normě kvantifikuje neshodu při osvětlení dvojice virtuálních vzorků zkoumaným světlem a při vyhodnocení stejným standardním pozorovatelem.

K normě je přiložen CD-ROM s tabulkami 3 až 6 obsahujícími spektrální údaje ve formátu MS Excel.

Norma byla schválena CIE a ISO.

CIE Standard S016/E-2005: Lighting of Outdoor Work Places-Lighting Requirements for Safety and Security (Osvětlení venkovních pracovišť – požadavky na bezpečnost a ochranu)

Pro efektivní a přesné plnění zrakových úloh, zejména v noci, je nutné zajistit přiměřené a odpovídající osvětlení. Míra viditelnosti a zrakové pohody požadovaná pro širokou oblast venkovních pracovišť je dána charakterem a dobou dané aktivity.

Tato norma specifikuje požadavky na osvětlení, které přispějí ke splnění potřeb vidění z hlediska bezpečnosti a ochrany na venkovních pracovištích. Byla vypracována v rámci 5. divize CIE a měla by být používána v návaznosti na normu CIE S 015/E:2005 Osvětlení venkovních pracovišť.

Norma je v angličtině, francouzská a německá verze se připravují.

Ing. Vladimír Dvořáček,
předseda ČNK CIE