Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Tradiční podzimní akce pro odborníky - seminář Interiéry 2017 Šestý ročník odborného semináře INTERIÉRY 2017 se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 na…

Více aktualit

Chystáte odborný článek nebo publikaci?


Chystáte odborný článek nebo publikaci?

Původní autorův název příspěvku Rady a doporučení autorům odborných publikací, kteří se domnívají, že je mohou potřebovat – výstižně, ale na titulek článku v periodiku příliš dlouze – připomíná význam a principy publikační činnosti. Článek poukazuje na důležitost cílevědomého a svědomitého přístupu autorů ke psaní rukopisů. Je v něm předložena doporučená struktura odborných publikací určených ke zveřejnění jednak obecně, jednak s ohledem na publikační profil časopisu SVĚTLO či jiných podobně profilovaných periodik.

Cílem příspěvku je vyvolat zamyšlení nad smyslem odborné publikační činnosti vůbec a nad přístupem autorů k ní. Snahou původce příspěvku je pomoci začínajícím, mladým či jiným autorům s menšími publikačními zkušenostmi (včetně autorů s ambicemi publikovat v zahraničí), jejichž možnosti získávat publikační praxi jsou u nás v současné době do jisté míry omezené. Autoři zde mohou najít užitečné pokyny, opřené o dlouholetou a rozsáhlou publikační činnost původce příspěvku v renomovaných tuzemských i zahraničních periodikách a konferenčních tiskovinách, o kontakty s jejich redakcemi i o jeho činnost jako editora.

Doporučení uvedená v příspěvku nejsou oficiální redakční směrnicí. Mají být pouze nápomocna těm z již činných nebo teprve potenciálních autorů, kteří si chtějí nechat poradit.

Několik slov úvodem

Zajišťovat hmotné i nehmotné potřeby nutné k existenci a všestrannému rozvoji lidské společnosti nelze bez využívání světového fondu odborných poznatků. Čerpají z něj proto nejrůznější subjekty každého z ekonomicky i jinak činného státního či národního společenství. Naproti tomu, nejen z pragmatických důvodů, ale též z etických a nakonec i čistě lidských ohledů je povinností každého ze zmíněných společenství do tohoto fondu v rámci možností přispívat. Týká se to nejen poznatků nových, ale i poznatků převzatých a modifikovaných nebo kompilovaných, pokud mají význam pro pokrok v určitých oblastech lidské činnosti.

Jednou z nejdůležitějších forem přispívání do světového fondu odborných poznatků je publikační činnost. Tuto skutečnost by si měl uvědomit každý autor, který se rozhodl publikovat, a měl by z ní pro sebe vyvodit poctivý a zodpovědný přístup k pojatému záměru. Přitom vůbec nerozhoduje, zda jeho publikační úmysl má formát regionální či národní, státní, nebo světový. V každém případě se očekává, že bude přínosem a že na určité, autorovým schopnostem a možnostem dostupné úrovni doplní nebo obohatí dosavadní soubor vědomostí, jimiž lidstvo disponuje.

Řečené se někomu může zdát příliš nadneseným, tématu nepřiměřeným. Není tomu tak – chce pouze v širších souvislostech poukázat na poslání a význam odborné publikační činnosti jakéhokoliv druhu, a to zejména proto, že v současné době se na ně v záplavě zejména komerčně a kariérně motivovaných tlaků často zapomíná. Vytrácí se úcta k písemnému projevu. Na tom má vedle současného životního stylu nesporně velký podíl i snadná a téměř žádnými pravidly neusměrňovaná publikovatelnost čehokoliv s použitím počítačů a internetu.

Jestliže autor vzal poslání publikační činnosti za své, měl by se vždy cítit zavázaným k seriózní práci na rukopisu. Ta znamená oprostit se od bezobsažnosti i od balastu typu nevěcnosti, formalismu, irelevantního předvádění vlastní způsobilosti apod., a též od beznadějnosti spojené s úsilím podávat neužitečné jako užitečné, známé (někdy i notoricky) jako nové a, bohužel i to se stává, zcizené jako vlastní.

Nedílnou součástí tvorby dobrého rukopisu je i péče o kvalitu jazyka a vyjadřování včetně používání správné odborné terminologie. Píše-li autor česky, měl by se vyvarovat zavádění odborných výrazů poznamenaných cizími jazyky či přímo cizích odborných výrazů, v současnosti tak častého. V naprosté většině případů je to zbytečné a místo dojmu světovosti to vyvolává trapné pocity.

Aby rukopis autorem obsahově seriózně připravený poskytl informace k danému tématu způsobem očekávaným odbornou veřejností, je třeba, aby byl napsán v jisté struktuře. Ta zajistí zveřejnění obsahu v členění, rozsahu a souvislostech obvyklých v nepříliš se lišících obdobách po celém světě.

Stručná doporučení uvedená v dalším textu lze uplatnit při sestavování veřejných i interních odborných publikací vydávaných v souborech (články v periodickém tisku, příspěvky ve sbornících) nebo samostatně (zprávy, studie apod.). Netýkají se knižních publikací.

Je však třeba zdůraznit, že předložené rady a doporučení v žádném případě nereprezentují oficiální redakční směrnici. Každý autor je svým pánem a píše tak, jak uzná za vhodné. Poté záleží na rozhodnutí redakce, jako příjemce rukopisu, zda příspěvek shledá či neshledá způsobilým k publikování.

Co se týče konkrétně publikace v časopisu SVĚTLO či jiných, obdobně profilovaných periodikách, je následně upozorněno na vhodné účelové modifikace struktury odborné publikace doporučené v následující kapitole.

Členění odborné publikace

Odbornou publikaci je žádoucí členit způsobem patrným z dalších odstavců.

Název

Název má být co nejkratší, ale výstižný, bez nadbytečných přídavných jmen. Věnuje mu pozornost asi 98 % zájemců o obsah např. časopisu.

Původ

Uvádí se jméno autora či jména všech autorů, tituly a název pracoviště či názvy pracovišť a někdy také stručné odborné kurikulum autora (autorů).

Stručný výtah

Stručný výtah (anotace) je velmi důležitou součástí práce, často podceňovanou. Informuje o předmětu, obsahu, výsledcích a využitelnosti příspěvku v praxi a je nositelem informace zařazované do katalogů. Nemá obsahovat více než 900 znaků, zpravidla bez obrázků a matematických výrazů. Přečte si jej asi 85 % zájemců o obsah časopisu. Asi 20 % z nich buď přijme udávané skutečnosti za platné a řídí se jimi v další činnosti, nebo si práci prostuduje.

Seznam značek

Seznam značek obsahují pouze příspěvky s rozsáhlejším matematickým výkladem. Zpřehledňuje místní vysvětlování označení v různých místech textu. Způsob označování veličin musí odpovídat platným normám.

Úvod

Úvod celkově charakterizuje příspěvek a postavení problematiky (předmětu), které je věnován. Výrazně ovlivňuje zájem čtenáře o prostudování. Stručně, ale co nejvýstižněji uvádí:

 • důvod, účel a cíl příspěvku (v uvedeném pořadí: např. nedostatečné dynamické vlastnosti servomechanismu s převody, vypracování dynamicky dokonalejšího servomechanismu, zvýšení produktivity pracovního stroje s novým servomechanismem),

 • předmět příspěvku (např. nový polohový servomechanismus se synchronním lineárním motorem),

 • současný stav problematiky předmětu příspěvku (ve světě) s odkazy na hlavní literární prameny,

 • zaměření, povahu a vymezení rozsahu příspěvku (např. teoretické podklady použitelné v praxi v oblasti menších výkonů do řádu jednotek kilowattů),

 • podklady použité k vypracování příspěvku s odkazy na literární prameny a popř. sdělení, na které předchozí příspěvek navazuje,

 • o čem příspěvek pojednává (např. blokové schéma soustavy s novým servomechanismem, její abstraktní model a matematická reprezentace, syntéza na základě matematického modelu, metoda návrhu, funkční vzor a jeho ověření atd.),

 • omezení vztažená na obsah příspěvku (např. uvažování rychlostně nezávislého Coulombova tření),

 • při několika spoluautorech podíly jednotlivců.

Hlavní stať

V přehledné, podrobnostmi nezatěžované formě popisuje vlastní řešení, dané předmětem příspěvku. Již známé a přejaté skutečnosti se dokládají odkazy na literární prameny. Obsahuje:

 • specifikaci a rozbor předmětu příspěvku,

 • principy a popis toho, co je zkoumáno nebo zpracováváno (modelu, zařízení, fyzikálního jevu, teoretické souvislosti, komerční situace apod.),

 • teoretické podklady a přijatá zjednodušení,

 • metodu postupu řešení a její zdůvodnění,

 • vlastní postup řešení až k výsledkům,

 • rozbor a posouzení výsledků co do platnosti, přesnosti a shody se skutečností, s výsledky jiných obdobných prací nebo se zadáním.

Závěr

Závěr rekapituluje a hodnotí celý příspěvek. Poskytuje přehled o hlavních skutečnostech a poznatcích obsažených v příspěvku. Významně se podílí na vytváření čtenářova názoru na kvalitu, přínosy a užitečnost příspěvku. Stručně a co nejvýstižněji předkládá:

 • rekapitulaci obsahu příspěvku,
 • hlavní myšlenky a původní poznatky uvedené v příspěvku (v případě externí kooperace též vymezení přínosů jednotlivých pracovišť),
 • informaci o míře souhlasu výsledků a závěrů s referencemi (viz poslední bod v odst. Hlavní stať),
 • přínosy příspěvku a jeho výsledků,
 • návrh možného dalšího postupu,
 • způsoby možného využití výsledků v praxi.

Seznam literatury

Seznam literatury podává přehled literárních pramenů podle odkazů v textu příspěvku. Citace musí mít standardní formu; to se týká zejména pramenů z elektronických médií.

Dodatek, popř. dodatky

Dodatek, popř. číslované a názvy opatřené dodatky slouží k podrobnějšímu studiu nebo zevrubnějšímu popisu předmětu příspěvku a postupu řešení. Hlavní stať se tak odlehčuje od detailů, jimiž mohou být např. odvozování teoretických vztahů, tabulky různých hodnot, podrobné diagramy, pomocná vyobrazení a další doplňující informace.

Doplněk, popř. doplňky

Doplněk, popř. doplňky se uveřejňují až po publikování příspěvku. Jde o doplnění problematiky v něm řešené o nová fakta. Uspořádání doplňku závisí na jeho obsahu a rozsahu. Kratší doplňky mívají formu sdělení, delší mohou být strukturovány, zčásti nebo zcela, jako standardní příspěvek.

K publikování v časopisu SVĚTLO a obdobně profilovaných periodikách

Odborné publikace zveřejňované v časopisu SVĚTLO (a obdobných periodikách) mají v převážné míře povahu technických sdělení a inzertních článků týkajících se nových výrobků, projektových nebo realizačních postupů, norem a předpisů, profilů společností apod. Jen menší část příspěvků tvoří naučné články, seznamujících zpravidla s vědeckými a technických poznatky a s možnostmi jejich využívání v praxi.

Všeobecně lze říci, že všechny zmíněné druhy publikací by měly být strukturovány s uvážením pravidel (doporučení) rozvedených v předchozí kapitole, přičemž ovšem budou uplatněna (popř. vhodně modifikována) pouze ta hesla, která odpovídají typu dané publikace a záměrům jejího autora. Použití téže sady pravidel pro příspěvky všeho druhu zabezpečí, že nebude opomenuto žádné z hledisek, která mohou přicházet v úvahu, a že výběr těch, která by čtenáře dané publikace mohla zajímat, bude pokud možno úplný. Je na autorovi, v jakém rozsahu uvedená pravidla využije a do jaké míry bude podle nich svou publikaci členit i opticky, co do vzhledu textu.

U naučných článků lze doporučit věcné i optické členění (včetně nadpisů jednotlivých částí textu) v úplné struktuře podle předešlé kapitoly.

Ostatní typy příspěvků se vyznačují členěním účelově omezeným, pouze s nejnutnějšími nadpisy částí textu, popř. i zcela bez nich. V první řadě zřejmě odpadají dodatky, doplňky a seznam literatury. Stručný výtah může mít podobu jedné či dvou shrnujících vět pod nadpisem, úvod lze omezit na krátkou předběžnou informaci o důvodu a poslání předkládaného sdělení, těžištěm hlavní stati se stane věcný popis předmětu sdělení a jeho vlastností či významu, přičemž čtenáři zpravidla kladně ocení i porovnání se současným stavem. Závěr je vhodné zaměřit především na uplatnění v praxi a s tím spojené přínosy.

Závěr

V příspěvku jsou z poněkud širšího hlediska, navozujícího možnost zamyšlení se nad věcí, připomenuty některé ze základních principů publikační činnosti. V návaznosti na ně je uvedena osvědčená struktura odborné publikace určené ke zveřejnění zejména v periodickém tisku, popř. k samostatnému vydání. Je poukázáno na účelové modifikace této struktury podle druhu publikací v časopisu SVĚTLO a podobně profilovaných periodikách. Předložená struktura se opírá o zkušenosti získané autorem během jeho rozmanité dlouholeté publikační i ediční činnosti.

Předložený souhrn doporučení není žádnou oficiální směrnicí redakce. Je nabízen pouze jako pomůcka jednak k usnadnění vstupu do publikační činnosti, jednak k podpoře snah o zdokonalování formy vypracovávaných rukopisů. Je určen, jak předznamenává na začátku zmíněný úplný původní název tohoto příspěvku, všem těm z již činných, začínajících nebo teprve potenciálních autorů, kteří mají zájem dát si poradit.

(Zpracováno podle článku zveřejněného v časopisu Automa 1/2005)

Ing. Ota Roubíček, DrSc.
(ota.roubicek@tiscali.cz)