časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Český národní komitét Mezinárodní komise pro osvětlování (ČNK CIE)

|

Světlo 1/01

Ing.Vladimír Dvořáček,
Teslamp Holešovice a. s.

Český národní komitét Mezinárodní komise pro osvětlování (ČNK CIE)

Dne 20. listopadu 2000 se konalo ustavující zasedání nově zaregistrovaného Českého národního komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE). Cílem této schůze bylo především obnovení činnosti organizace, která byla v minulém čtyřletém období – v souvislosti s mnoha personálními a organizačními změnami v podnicích a organizacích, jež byly hlavními nositeli jejích aktivit, značně omezena, což se velmi negativně projevilo mj. i v ekonomické situaci. Postupně vznikaly problémy s plněním závazků vůči ústředí ve Vídni a hrozilo nebezpečí našeho vyloučení. Schůze zvolila nové představenstvo a revizní komisi a byly přijaty zásady členství v ČNK, které by měly umožnit pokračování činnosti a postupné vyrovnání našich existujících závazků.

Složení nového představenstva:
předseda
Ing. V. Dvořáček, Teslamp Holešovice a. s.
místopředseda
Ing. J. Kotek, Eltodo a. s.
místopředseda
ing. arch. L. Monzer, CSc., AST Praha
vědecký tajemník
Dr. Ing. M. Šmíd, Český metrologický institut
pokladník
Ing. J. Novotný, FCC PUBLIC s. r. o.
členové
prof. Ing. J. Habel, CSc., ČVUT Praha
doc. Ing. J. Plch, CSc., VUT Brno
prof. Ing. K. Sokanský, CSc., VŠB – TU Ostrava

Složení revizní komise: předseda Ing. L. Adámek, FIAT LUX členové Ing. B. Berounský, Ing. J. Horák, Teslamp Holešovice a. s.

Zprávu o současné situaci v CIE, její sruktuře a poslání přednesl Ing. Dvořáček. Ze zprávy vyjímáme některé základní informace o CIE.

A. Organizace CIE

Mezinárodní komise pro osvětlování (Commission Internationale de l´Éclairage – CIE) je organizace, jejímž posláním je mezinárodní spolupráce a výměna informací mezi jednotlivými členskými zeměmi v oblasti světelné techniky. Jejími členy jsou národní komitéty třiceti devíti zemí, jedna geografická oblast a jedenáct individuálních členů. Úkolem CIE je:

 • vytvořit mezinárodní fórum pro disakusi o všech záležitostech týkajících se vědy, techniky a umění v oboru světlo a osvětlení a pro mezinárodní výměnu informací v tomto oboru,
 • vytvářet základní normy a postupy metrologie v oblasti světla a osvětlení,
 • poskytnout návody k používání principů a postupů při tvorbě mezinárodních a národních norem v oboru světlo a osvětlení,
 • připravovat a uveřejňovat normy, zprávy a další publikace týkající se záležitostí majících vztah k vědě, technice a umění v oboru světlo a osvětlení,
 • zajišťovat spolupráci a vzájemné technické působení s jinými mezinárodními organizacemi zabývajícími se záležitostmi vztahujícími se k vědě, technice, standardizaci a umění v oboru světlo a osvětlení.

  Rozmanitost a šíře oboru světelná technika se projevuje i ve struktuře CIE a v rozdělení její činnosti do sedmi divizí aktivních v současné době, v jejichž rámci pracují tzv. technické komise (kolem dvaceti v každé). Technické komitéty se soustřeďují na zpracování konkrétního problému a po jeho vyřešení jejich činnost končí vydáním Publikace CIE, normy nebo zprávy, popř. referátem na zasedání divize nebo na generální konferenci. Normy a technické zprávy vytvořené v rámci těchto komitétů jsou respektovány v celosvětovém měřítku a používány i v normotvorné činnosti dalších mezinárodních organizací (IEC, ISO). Podmínkou vzniku příslušného technického komitétu je zájem více členů o řešení daného problému. Členové nejdříve spolupracují písemnou formou, téma se následně společně projedná na nejbližším zasedání příslušné divize. Zasedání divizí se obvykle konají v rámci generální konference a dále podle potřeby v mezidobí, přičemž k těmto setkáním jsou využívány i velké mezinárodní konference, jako např. LUX Europa aj.Činnost CIE je rozdělena do těchto divizí:

  Divize č. 1 Vision and Colour – Vidění a barva
  Předmět činnosti: Zkoumání zrakových funkcí a stanovení norem pro tyto funkce, modely a procesy, jestliže mají vztah k fotometrii, měření barev, podání barev, zrakovému výkonu a k hodnocení světla a osvětlení.

  Divize č. 2 Physical Measurement of Light and Radiation – Fyzikální měření světla a záření
  Předmět činnosti: Zkoumání standardních postupů hodnocení a měření ultrafialového, viditelného a infračerveného záření, dále celkového záření a optických vlastností materiálů a svítidel. Zkoumání optických vlastností a výkonnosti fyzikálních čidel a jiných zařízení, jsou-li k jejich hodnocení potřebná.

  Divize č. 3 Interior Enviroment and Lighting Design – Návrh osvětlení interiérů
  Předmět činnosti: Zkoumání a hodnocení vizuálních faktorů, vliv na spokojenost lidí s prostředím budov a jeho působením z hlediska tepelných, vizuálních a akustických podmínek. Stanovení kritérii týkajících se návrhu přírodního a umělého osvětlení. Výzkum metod návrhu osvětlení, včetně potřebných výpočtů, vnitřního osvětlení budov a promítnutí těchto výsledků (stejně jako výsledků dalších divizí CIE) do směrnic pro interiéry, speciální prostory a pro specifické problémy vnitřního osvětlení.

  Divize č. 4 Lighting and Signalling for Transport – Osvětlení a signalizace v dopravě
  Předmět činnosti: Zkoumání osvětlení a vizuálních signálů stejně jako informačních požadavků v dopravě, kam patří osvětlení silnic a dopravních prostředků, vodorovné dopravní značení, dopravní značky a signalizace pro všechny kategorie veřejných komunikací, pro všechny uživatele a dopravní prostředky a rovněž pro vizuální orientaci a podporu v dalších oblastech provozu.

  Divize č. 5 Exterior and other Lighting Applications – Osvětlení exteriérů a další aplikace
  Předmět činnosti: Zkoumání metod a příprava směrnic pro návrhy osvětlení venkovních pracovišť, bezpečnostního osvětlení, osvěcování, osvětlení pěších zón a jiných městských částí bez automobilového provozu, zón určených ke sportovní a rekreační činnosti a osvětlení dolů.

  Divize č. 6 Photobiology and Photochemistry – Fotobiologie a fotochemie
  Předmět činnosti: Zkoumání a hodnocení účinků optického záření na biologické a fotochemické systémy (s výjimkou vizuálních vjemů).

  Divize č. 7 General Aspects of Lighting – Všeobecné aspekty osvětlení
  Předmět činnosti: Zkoumání a hodnocení otázek souvisejících s terminologií, vzděláváním a hospodárností v oblasti osvětlení a poskytování informací o světelných zdrojích. Poznámka: V současné době je činnost této divize ukončena.

  Divize č. 8 Image Technology – Zobrazovací technika
  Předmět činnosti: Zkoumání metod a vypracování směrnic a norem pro optické, vizuální a metrologické aspekty přenosu, zpracování a reprodukce zobrazení s využitím všech způsobů analogových a digitálních zařízení na snímání a reprodukování obrazu a paměťových médií.

  B. Přijaté závěry

  Plenární zasedání po projednání zprávy a diskusi schválilo bez připomínek složení obou orgánů ČNK CIE, dále přijalo rozhodnutí o výši ročních členských příspěvků (10 000 Kč pro ziskové organizace, 5 000 Kč pro neziskové organizace a 500 Kč pro individuální členy) a uložilo představenstvu vypracovat jednací řád, poskytnout zájemcům o členství informaci o zaměření jednotlivých divizí (což zčásti činíme i touto informací v časopise Světlo) a doporučilo intenzivněji propagovat činnost CIE v odborném tisku i prostřednictvím dalších médií.

  Kontaktní adresa pro zájemce o spolupráci:

  ČNK CIE
  170 04 Praha 7, Jankovcova 15,
  e-mail: dvoracek@teslamp.cz
  Číslo účtu pro platící členy, sponzory a příznivce ČNK CIE:
  ČS a. s. 000000-0212562339/0800