časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Bezpečnostní hlediska v sítích veřejného osvětlení

|

číslo 3/2003

Bezpečnostní hlediska v sítích veřejného osvětlení

Dr.-Ing. Bernhard Pfeiffer, manažer výrobků uličního osvětlení,
Tyco Electronics, Divize silnoproud
Přeložil Ing. Vladimír Trpišovský

Zajištění osvětlení veřejných prostranství je jedním z důležitých úkolů obecní samosprávy. Na jedné straně obyvatelé žádají bezpečné ulice, dobře osvětlené pro dopravu a chodce, což je v mnoha zemích podpořeno zákonem zajišťujícím stanovenou úroveň bezpečnosti. Na druhé straně jsou náklady na veřejné osvětlení často pokládány za příliš vysoké.

Obr. 1.

Od doby, kdy je možné náklady na elektrickou energii považovat za fixní, se organizace provozující osvětlení snaží uspořit na materiálu a údržbě. Přitom neberou v úvahu, že to může snížit bezpečnost – jak při montáži samotné, tak i během stárnutí materiálu, vlivem vandalismu nebo v případě krádeží, jak je patrné např. z obr. 1.

Dokonce i za běžných okolností jsou provozní podmínky pro součásti veřejného osvětlení náročné: denní změny teploty, vlhkosti, zatížení větrem a vibracemi vyvolanými dopravou. Uvedené vlivy samy o sobě nebo velmi často i v kombinaci působí na součásti veřejného osvětlení při stárnutí všech jeho prvků: stožárů, svítidel, světelných zdrojů, kabelů, předřadníků a jejich připojení.

Zásadou návrhu veřejného osvětlení je omezení vlivu jedné poruchy na co nejnižší míru. Použití levných součástí nemusí nezbytně vést k ekonomicky efektivní síti. Z tohoto důvodu by měly prvky používané v síti splňovat určité normy, které jsou mezinárodně nebo alespoň národně stanoveny.

Výběr správného výrobku je proto prvním krokem k vytvoření bezpečné a spolehlivé osvětlovací sítě.

Stožáry osvětlení by měly být voleny podle řady EN 40. Tento soubor norem zahrnuje rozměry a technické standardy i pro různé materiály stožárů.

Pro svítidla je podobným standardem EN 60598. Svítidla, která vyhovují této normě, mohou být opatřena značkou ENEC, jež je udělována jednou z 25 evropských nezávislých zkušeben (pro další informace viz www.enec.com). Protokoly ze zkoušek uvádějí, že výrobky odpovídají současnému stavu vývoje z hlediska elektrických, tepelných a mechanických vlastností.

Stejně důležitá jako svítidla jsou pro spolehlivost sítí veřejného osvětlení připojovací prvky: kabely, spojky, svorkovnice, pojistkové rozvodnice atd.

K zajištění bezporuchového provozu sítě by všechny součásti měly být schopny snést podmínky prostředí, ve kterém jsou provozovány. Kovové prvky je nezbytné chránit proti korozi, svorkovnice by měly vydržet elektrické cyklické zatěžování, izolační materiály by měly být odolné proti svodovým proudům a zároveň samozhášivé. Pojistky a svorkovnice by měly být uzavřeny v pouzdrech s minimálním krytím IP43 pro zajištění ochrany svorek a izolačních prvků proti vlhkosti a nečistotě.

Nejčastější příčiny poruch a možnosti prevence

Zkratový proud
Při zkratovém proudu v prvku (světelný zdroj, předřadník, kabel) je nezbytné příčiny poruchy vymezit co nejblíže k místu závady. To lze zajistit umístěním pojistek co nejblíže k místu defektu. Každý osvětlovací stožár je třeba vybavit alespoň jednou pojistkou, která přeruší proud v případě zkratu v osvětlovacím bodě, přičemž zbytek větve může fungovat dál bez přerušení. V zájmu dosažení tohoto požadavku je rovněž třeba dodržovat pravidla selektivity. Vezme-li se v úvahu stárnutí pojistek, je nutné udržovat rozdíl velikostí proudů alespoň na dvou stupních. Například ve skříni je kabel chráněn pojistkou 25 A, maximální pojistka v osvětlovacím stožáru může být 10 A. To zajišťuje funkci přerušení obvodu zmíněnou pojistkou, přičemž funkce pojistky 25 A jistící kabel je nedotčena.

Pro zabezpečení osazení pojistky s odpovídající hodnotou proudu i během údržby je nezbytné používat v pojistkových spodcích vymezovací kroužky.

Obr. 2.

Tyto kroužky omezují proudy použitých pojistek na určenou maximální velikost.

Pojistky D01 a DII s vymezovacími kroužky jsou na obr. 2.

Spojení fáze-zem
Tyto poruchy mohou vznikat z důvodů:

 • vadného svítidla či zařízení (mezi živými částmi a stožárem),
 • vadného kabelu ve stožáru (mezi živými částmi a stožárem),
 • průchodu svodového proudu způsobeného vlhkostí.

Tyto poruchy zavlékají nebezpečná dotyková napětí na sloup, kde může dojít ke zranění chodců, personálu vykonávajícího údržbu, nebo dokonce hrajících si dětí, jestliže stožár není správně uzemněn. Problémem je, že ve většině případů protékající proud není tak velký, aby vybavil pojistku. Nebezpečnost spojení fáze-zem může být minimalizována použitím zařízení bezpečnostní třídy II (dvojitá izolace nebo zvýšená izolace):

 • svítidla třídy II,
 • propojení svítidel pomocí kabelů (bez použití jednožilových vodičů),
 • pojistkové rozvodnice třídy II.
Obr. 3.

Správné uzemnění osvětlovacího stožáru přímé nebo pomocí tzv. PE-vodiče sítě minimalizuje riziko výskytu nebezpečného dotykového napětí na stožáru v případě spojení fáze-zem.

Má-li stožár vstup pro kabel podle EN 40, průchodky kabelů mohou sloužit jako „třetí“ izolace pro kabely a zamezit poškození pláště kabelu během montáže a blízkých stavebních prací. Zaústění kabelů do stožáru s použitím ochranného rámečku je ukázáno na obr. 3.

„Ztráta„ krytů (dvířek), vandalismus
Někdy se dvířka stožárů „ztrácejí“ nebo jsou poškozena a tzv. uzamčené elektrické provozní prostory již nikdy více nejsou tím, čím by měly být. Nepoučení lidé mají přístup ke konektorům, svorkovnicím nebo pojistkám, když nejsou zakryty izolačním krytem.

Provozovatelé sítí veřejného osvětlení se nemusí obávat těchto skutečností, pokud používají výrobky typově zkoušené, které jsou vyrobeny zejména pro použití v sítích veřejného osvětlení se všemi prvky dále uvedenými:

 • pouzdro je vyrobeno z vysokopevnostních samozhášivých plastů s krytím alespoň IP43;

 • kryty mohou být odejmuty pouze s použitím nářadí;

 • během údržby (výměna pojistek) jsou všechny části pod napětím navíc opatřeny alespoň krytím IP2X. Tyto kryty mohou být rovněž sejmuty pouze pomocí nářadí. Provedení dvojité izolace dává zařízení bezpečnostní třídu II (IEC 60536);

 • izolační části odolné proti svodovým proudům (požadavky normy IEC 60439-1 by měly být dodržovány, což obnáší povrchové vzdálenosti, velikosti mezer a kvalitu materiálů závisející na předpokládané třídě znečištění);

 • kovové části s protikorozní ochranou;

 • pojistkové spodky používající vymezovací kroužky (IEC 60269-3);

 • svorkovnice vhodné pro příslušné průměry jader žil podzemních kabelů, typově zkoušené pomocí elektrického cyklického zatěžování.

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6. Obr. 7. Obr. 8. Obr. 9.

Připojovací skříňky veřejného osvětlení GURO jsou výrobní řadou Tyco Electronics, Divize silnoproud, která využívá své více než padesátileté zkušenosti v této oblasti k trvalému vývoji vedoucímu ke zlepšení bezpečnosti a usnadnění použití těchto výrobků. Výrobky GURO pokrývají široký rozsah pro instalaci v osvětlovacích stožárech (obr. 4 a obr. 5) i ve venkovním prostředí (obr. 8) na průřezech kabelů od 1,5 do 50 mmémy pojistek nebo miniaturních jističů. Dokonce jsou k dispozici skříňky s dodatečným prostorem pro proudové chrániče nebo časovací moduly, jak je patrné z obr. 9. Více než pět milionů připojovacích skříněk GURO bylo uvedeno do provozu k zajištění bezpečného a spolehlivého osvětlení veřejných prostranství.

Společně s kabelovým příslušenstvím, svorkami pro venkovní vedení a omezovači přepětí Tyco Electronics, Divize silnoproud, nabízí široký rozsah elektrických zařízení pro venkovní použití i pro instalaci ve veřejném osvětlení.

Více informací je možné získat na adrese:
Tyco Electronics Czech s. r. o.
Divize silnoproud
Limuzská 8
100 00 Praha 10
tel.: 272 011 103
fax: 272 700 811
e-mail: EN-CZ@tycoelectronics.com
http://energy.tycoelectronics.com