časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Architektonické osvětlení historického centra Karviné

|

číslo 2/2004

Architektonické osvětlení historického centra Karviné

Ing. Alena Muchová – PTD – Ostrava,
Ivo Hercig, TS Karviná, a. s.

Úvod

Karviná se nachází na severním okraji předhůří Beskyd v údolí řeky Olše, osmnáct kilometrů východně od Ostravy. Ve zdejším regionu patří k místům s nejstarším lidským osídlením. Ačkoliv je toto město v povědomí většiny lidí zapsáno jako oblast těžby uhlí s velkým soustředěním průmyslu, má svou bohatou historii. Tu připomíná mnoho cenných kulturních památek převážně v městských částech Fryštát a Darkov. Toto území bylo v roce 1992 vyhlášeno chráněnou městskou památkovou zónou. Nejhezčí částí města je nesporně Masarykovo náměstí s litinovou kašnou uprostřed, obklopené historickými památkami. V rámci programu regenerace městské památkové zóny a s tím spojeného zatraktivnění historického centra města také ve večerních a nočních hodinách bylo rozhodnuto realizovat architekturní osvětlení (dále AO) náměstí. Na základě pověření Městského úřadu Karviná vypracovala projekty AO významných historických objektů projektová kancelář Ing. Alena Muchová – PTD – z Ostravy. Návrh nasvětlení vychází z architektonického charakteru jednotlivých objektů, jejich tvaru a siluety, barevnosti, světelné odraznosti a struktury.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 1. Farní kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým jádrem z počátku 14. století, s „moravskou kaplí “ z roku 1611

Celý projekt AO byl rozdělen do čtyř dílčích projektů na jednotlivé objekty:
A) Kostel Povýšení sv. Kříže s farou a solitérními prvky, budova pošty.
B) Empírový zámek.
C) Empírová radnice s renesanční věží s hodinami.
D) Litinová kašna z roku 1900.

A) Kostel Povýšení svatého Kříže s farou a solitérními prvky, budova pošty

Nejstarší památkou městské části Karviná-Fryštát je farní kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým jádrem z počátku 14. století, s „moravskou kaplí“ z roku 1611 a epitafem Václava Cigána ze Slupska z roku 1577 (obr. 1).

Při nasvětlení kostela byly odstupňovaně osvětleny významné části stavby, které jsou působivé samy o sobě: věž, zvonička, průčelí a plochy, jež v noci dávají celkovou představu o architektuře stavby.

Obr. 4.

K osvětlení určenému pro dálkové pohledy tak rozlehlé stavby byla použita jednak svítidla umístěná v dlažbě, jednak světlomety umístěné na střechách okolních domů – fara a pošta, dále světlomety instalované na střeše kostela a jedno svítidlo ve zvoničce. Celkový obraz kostela Povýšení sv. Kříže byl vytvořen nasvětlením věže a lodí kostela. Stěny jsou nasvětleny zemními svítidly LIGHT-UP WALK pro halogenidové výbojky 70 W. Barva zemních svítidel je teple bílá, světlomety LINGOTTO pro halogenidové výbojky 400 W a 250 W pro nasvětlení fasády věže mají zdroje různé náhradní teploty chromatičnosti, světlo teple bílé přechází ve světlo neutrálně bílé, které z dálkových pohledů opticky „vytáhne„ věž a podkreslí její dominantní strohý tvar. Průčelí – tympanon nad vchodem do kostela, je nasvětleno z fary dvěma světlomety LINGOTTO 250 W se zdroji teple bílé barvy. Tímto barevným rozlišením při dálkovém pohledu se průčelí opticky přibližuje a věž se prodlužuje. To dokresluje záměr gotické architektury. Prosvětlení zvoničky teple žlutým světlem vysokotlaké sodíkové výbojky, umístěné ve svítidle RADIUS 70 W, dotváří kolorit kostela (obr. 2, obr. 3).

U pošty je nasvětleno pouze průčelí ze strany náměstí. Stěny u hlavního vchodu jsou zvýrazněny zemními svítidly LIGHT-UP WALK 70 W. Pro nasvětlení štukové výzdoby v prvním patře a štítu pošty byla zvolena svítidla WOODY 50 W/12 V. Celkové nasvětlení fasády je řešeno dvěma svítidly PLATEA s halogenidovou výbojkou 150 W teple bílé barvy (obr. 4).

Solitérní prvky – socha Madony na budově fary a kříž naproti vchodu kostela – jsou osvětleny zemními svítidly LIGHT-UP WALK 70 W (barva světla teple bílá). Socha sv. Patrika je nasvětlena svítidlem WOODY, které bylo původně umístěno na parapetu okna zámku a odborně nasměrováno na sochu. Později bylo přemístěno na fasádu zámku a do dnešního dne nebylo nasměrováno; výsledkem je neosvětlená socha sv. Patrika a unikající světlo.

Celkový příkon soustavy AO kostela, fary a pošty je 8,9 kW, pořizovací cena byla 1 240 000 Kč bez DPH.

Architekturní osvětlení uvedených objektů realizovala firma MASPO Karviná jako vůbec první nasvětlení spojené s generální opravou celého historického centra v Karviné v roce 2001.

B) Empírový zámek

Hlavní dominantou náměstí je empírový zámek z konce 18. století. Během doby doznal mnoha změn i podob, k nimž vedly především požáry. Budova zámku a vedlejší budova zámku Lottyhaus tvoří ucelený prostor části náměstí, která je obklopena okolní zástavbou (obr. 5).

Obr. 5.

Budovy mají malé členění povrchů. Jednopatrové budovy s okny jsou doplněny atikovým patrem se slepými okny. Sloupoví u hlavního vchodu podpírá balkon, nad vchodem v atice je znak hrabat Larisch-Mönnichů. Koncepce návrhu vycházela z názoru, že architektonické osvětlení zámku bude sloužit blízkým pohledům z náměstí, osvětlení nesmí potlačit plastické podání budovy.

Stěny hlavní i vedlejší (Lottyhaus) budovy zámku jsou nasvětleny zemními svítidly LIGHT-UP WALK se světelnými zdroji HQI T 70W/WDL teple bílé barvy. K nasvětlení stěn nad římsou jsou instalována svítidla EDGE se světelnými zdroji pro halogenové žárovky na malé napětí HALOSPOT 2 x 35 W/12 V rovněž teple bílé barvy. Tato svítidla jsou určena k architektonickému nasvětlení pro velmi specifický světelný efekt, optický systém svítidla za pomoci refraktoru dosahuje rozptylu světelného toku až do úhlu 120°. Svítidla jsou upevněna na zdi těsně nad římsou úchytem, který není vidět a splývá se svítidlem. Svítidla jsou vyrobena v šedé barvě; původně se předpokládalo, že zmíněná svítidla splynou s oplechováním římsy. To se však vzhledem ke sklonu a velikosti římsy na budově Lottyhausu nepotvrdilo, svítidla byla za denního světla viditelná více než odborní pracovníci magistrátu byli ochotni respektovat. Proto byla svítidla demontována a odborná firma ILLUMINO, spol. s r. o., zajistila povrchovou úpravu svítidel v souladu s barvou fasády budov, se kterou nyní splývají (obr. 7).

Nad vchodem do zámku je nasvětlen kamenný rodový erb Larisch-Mönnichů dvěma svítidly typu WOODY s halogenovými žárovkami na malé napětí 50 W/12 V.

Hlavní budova zámku je propojena s vedlejší budovou – Lottyhausem (expozice Národní galerie Praha) dřevěným spojovacím „krčkem„.

Tento spojovací krček byl zespodu nasvětlen zemními svítidly a římsa pod okny je podkreslena světelným kabelem, na snímku (obr. 6) nebyl funkční.

Obr. 6. Obr. 7.

Ze strany parku je fasáda budovy zámku nasvětlena čtyřmi světlomety LINGOTTO 400 W, jež jsou umístěny na stožárech veřejného osvětlení (VO), zadní vchod do zámku je prosvětlen zemními svítidly. Původní požadavek a návrh na plošné nasvětlení budovy určené pro průhledy v parku následně přinesl problém. Dvě okna vinárny, která vedou směrem do parku, byla přímo nasvětlena a hosté sedící u oken byli oslněni. Bylo tedy třeba hledat řešení, protože provozovatel vinárny nesouhlasil se žaluziemi či závěsy na oknech. Bylo navrženo osvětlit část plochy pod okny zemními svítidly či světlomety umístěnými v chráněné šachtici v zemi a světlomet na stožáru VO odstínit a osvětlovat pouze horní část budovy. Byly uskutečněny dvě zkoušky řešení a v současné době provozovatel osvětlení – Statutární město Karviná, zvažuje varianty řešení.

Instalovaný příkon soustavy hlavní budovy zámku je 6,16 kW, pořizovací cena byla 1 330 000 Kč.

Instalovaný příkon soustavy AO vedlejší budovy zámku, Lottyhausu, je 4,4 kW, pořizovací cena byla 1 180 000 Kč bez DPH.

Projekt realizovaly TS Karviná, a. s., v roce 2002

C) Radnice a věž s hodinami

Dominantou východního čela náměstí je radnice s renesanční věží z roku 1569. Stěny radnice jsou nasvětleny svítidly LIGHT-UP WALK osazenými halogenidovými výbojkami 70 W/WDL. K osvětlení věže byly vybrány světlomety LINGOTTO s výbojkami HQI TS 150 W barvy neutrálně bílé. Z čelní strany je osvětlen znak bývalých majitelů dynastie těšínských Piastovců a hodiny svítidly LINGOTTO s výbojkami HQI TS 150 W denní barvy. Znak města nad vchodem do radnice je zvýrazněn světlem úzkoúhlého světlometu LINGOTTO 150 W s halogenidovou výbojkou s neutrálním denním světlem.

Obr. 8.

Dvě svítidla osvětlující východní stranu radniční věže jsou napájena z vnitřního rozvodu radnice. Aby bylo dosaženo společného sepnutí svítidel z rozvodů AO a svítidel napájených z rozvodů radnice, bylo nutné instalovat bezdrátové rádiové ovládání firmy ENIKA, spol. s. r. o., na frekvenci 433 MHz. Problém nastal ve chvíli, kdy vysílač potřeboval být před vysláním signálu asi 5 s pod napětím. Zmíněný vysílač je umístěn v odbočné skříňce VO, která je pod napětím až ve chvíli sepnutí VO, proto muselo být instalováno zpožďovací relé. Nakonec se tedy svítidla osvětlující východní část věže rozsvěcují asi o 10 s později než ostatní svítidla AO radnice. To je při náběhu výbojek nepatrné zpoždění.

Co se týče svítidel osvětlujících hodiny a znak na věži ze strany náměstí, památkový úřad nesouhlasil s instalací předřadných skříní společně se svítidly LINGOTTO. Proto projektant zvolil umístění předřadných skříní v šachticích v zemi. Vzdálenost mezi svítidly a předřadníky byla asi 8 m. Toto řešení vyžadovalo propojení speciálními kabely. Propojení realizovala firma ILLUMINO, spol. s r. o., Olomouc.

Celkový příkon soustavy slavnostního osvětlení radnice je 1,27 kW, pořizovací cena byla 625 000 Kč bez DPH.

Projekt realizovaly TS Karviná, a. s., v roce 2002.

D) Kašna

Kašna z roku 1900 je dominantou středu náměstí. Je tvořena kruhovým pískovcovým bazénem, dvěma talíři a vrcholovou růžicí. Každý z talířů je opatřen osmi lvími hlavami, které slouží jako výpustné trysky. Kašna je prvním výrobkem Vítkovických železáren.

Projektanti vypracovali dvě varianty. Byla vybrána verze bez zásahu do litinové konstrukce kašny. Osm svítidel THORN MINI DAUPHIN 35 W je zabetonováno v pískovcovém bazénu, osm svítidel stejného typu s příkonem 20 W uchyceno na kovové konstrukci ve velkém talíři. Vrcholová růžice je v polostínu.

Celkový příkon pro AO kašny je 0,75 kW, pořizovací cena byla 335 000 Kč bez DPH.

Projekt realizovaly TS Karviná, a. s., v roce 2002.

Obr. 9.

Úskalí montáže

Návrh osvětlení architektur není otázkou pouze zvolení vhodných svítidel, zdrojů, ale také jejich umístění a elektroinstalace. Nejdříve je idea, následuje zjištění, zda je uskutečnitelná, zda majitelé objektů, na které je třeba umístit světlomety, souhlasí s věcným břemenem a za jakých podmínek. Je nutné najít cestu, kudy vést elektrickou energii, je zapotřebí vybudovat vedení tak, aby nerušilo vzhled budovy. Ne vždy je možné kabel skrýt za okapový svod. Například v budově pošty bylo proraženo zdivo do sklepa, sklepem přiveden rozvod k výtahové šachtě a výtahovou šachtou veden až na půdu. Bylo nutné kromě souhlasu majitele budovy zajistit i speciální dokumentaci pro souhlas na IBP, protože výtah je technické zařízení podléhající mnoha bezpečnostním předpisům. Umístit světlomety na střeše pošty již bylo možné bez větších problémů. Na faře bylo problematické instalovat světlomety tak, aby minimálně rušily pohled na budovu fary, protože střecha není členitá a světlomety byly viditelné. Na zvláštní konstrukci byly umístěny světlomety a jejich předřadné části byly skryty pod střechu do půdního prostoru. Konstrukce i světlomety jsou šedé barvy a se střechou fary splývají. Zkušenému pozorovateli neuniknou, ale většina kolemjdoucích je nevnímá (obr. 8). Nesnáze s montáží svítidel nad římsou zámku nebo plošným osvětlením zámku ze strany parku byly již popsány.

Závěr

Závěrem je možné říci, že při řešení osvětlovací soustavy v kontextu s okolím nelze posuzovat pouze strohé číselné hodnoty nebo ekonomickou výhodnost. Je především nutné si uvědomit, že daný prostor slouží člověku a ten se zde musí cítit dobře. Nasvětlení architektur, jako každá práce, potřebuje nejen teoretické znalosti, ale zejména praxi, umění se dívat, sbírat poznatky a zkušenosti. Jednou vidět je více než desetkrát spočítat.

Použitá svítidla AO na všech objektech (kromě kašny) jsou výrobkem italské firmy iGUZZINI.

ETNA s. r. o.
Mečislavova 2
140 00 Praha 4
tel.: 257 320 595 (97), 241 742 748 (50)
fax: 257 310 604, 241 742 759
e-mail: etna@etna.cz
http://www.etna.cz