Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Tradiční podzimní akce pro odborníky - seminář Interiéry 2017 Šestý ročník odborného semináře INTERIÉRY 2017 se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 na…

Více aktualit

Aktuality

číslo 4/2002

Jubileum doc. Plcha

Dne 16. července tohoto roku oslavil významných 65 let vysokoškolský pedagog doc. Ing. Jiří Plch, CSc.

Obr. 1.

Po absolvování vyšší průmyslové školy textilní v roce 1956 pokračoval ve studiu na Elektrotechnické fakultě VUT Brno, kde po ukončení a krátké praxi nastoupil jako odborný asistent. V roce 1970 ukončil vědeckou aspiranturu, v roce 1987 se habilitoval. Po dobu šesti let vedl katedru elektroenergetiky. Působí jako soudní znalec v oboru světelná technika, pracuje v předsednictvu národního komitétu pro osvětlování. V roce 1994 byl zvolen předsedou České společnosti pro osvětlování, která významně působí na poli osvětlovací techniky v ČR. Z celé řady publikací a odborných projektů zmiňuji Světelnou techniku, Světelnou techniku v praxi, Léčbu novorozenecké žloutenky modrým světlem, Racionalizaci konstrukčních a kancelářských prací z pohledu světelné techniky, Expertní systémy v osvětlovací technice, projekt osvětlení expozice v areálu Jiřského kláštera, osvětlení Anežského kláštera, osvětlení souboru kostela Na Františku.

Osobně se znám s docentem Jiřím Plchem od roku 1964, kdy jsem jako student VUT Brno pod jeho vedením pracoval jako pomocná vědecká síla. Naše spolupráce stále trvá a pevně věřím, že ještě dlouho bude.

Za sebe a mnoho spolupracovníků přeji Jiřímu zdraví a duševní sílu do dalších let.

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.,
katedra elektroenergetiky VŠB TU FEI Ostrava

K tomuto přání se připojuje i redakce časopisu Světlo, děkuje jubilantovi za spolupráci a těší se na zajímavé příspěvky v dalších letech.


Prof. Sokanský-světlonoš Moravy

Pro naše světelné techniky se počátek nového století pojí s významnou událostí – svého životního jubilea se dožívá jeden z našich světelných techniků, pan prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Narodil se 27. října 1942 v Ostravě a jeho cesta ke světelné technice byla poněkud zdlouhavější. Po absolvování středoškolských studií na Průmyslové škole elektrotechnické v Ostravě nastoupil ke studiu na Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, obor užití elektrické energie. Během studia velmi aktivně pracoval jako pomocná vědecká síla ve specializaci elektrické světlo a teplo. Obhajobou se státní závěrečnou zkouškou svá vysokoškolská studia v roce 1966 úspěšně ukončil. Vzhledem ke své profesní orientaci a velmi dobrým studijním výsledkům byl v konkursním řízení přijat jako středoškolský profesor na Průmyslovou školu elektrotechnickou v Ostravě. Jeho pedagogické působení se vyznačuje dokonalým zvládnutím teorie předmětů a její aplikací v průmyslové praxi. V té době se začínala budovat nová Elektrotechnická fakulta na Vysoké škole báňské v Ostravě, kterou aktivně pomáhal budovat i prof. Jiří Brauner, vysokoškolský učitel a vedoucí katedry elektroenergetiky. Zde jubilant ukončil svá vysokoškolská studia.

Obr. 2.

Po krátké době úspěšně absolvoval konkurs na místo odborného asistenta katedry elektroenergetiky FE VŠB. V roce 1983 ukončil a obhájil disertační práci s názvem Napěťové poměry v elektrických sítích a jejich obecný vliv na světelné zdroje, následující rok byl jmenován docentem. Po roce 1990 se habilitoval a před nástupem nového tisíciletí byl jmenován profesorem.

Jeho činnost na zmiňované katedře je mimo jiné zaměřena právě na obor světelné a osvětlovací techniky. Publikuje množství článků z oboru a zaměřuje se na zavádění moderních technologií. Je jedním z hlavních průkopníků v profesním využití výpočetních systémů v osvětlování i v jiných aplikacích. Svoje vědomosti z oboru světelné techniky a osvětlování předává studentům při řešení jejich diplomních projektů, vede mnoho aspirantů.

Je hlavním iniciátorem odborné spolupráce s průmyslovými a jinými organizacemi v ČR. Jeho přičiněním se do spolupráce zapojuje většina českých odborníků.

Vzniklo množství nově koncipovaných odborných materiálů, jež se vyznačují profesionalitou a nadčasovým obsahem. Do těchto prací se v konkrétní podobě dostávají výsledky získané dlouhodobým výzkumem a srovnávacími měřeními v mnoha průmyslových podnicích.

Co se týče odborné činnosti, prof. Sokanský začínal již dříve v někdejší Vědeckotechnické společnosti.

Za jeho nejvýznamnější aktivity po roce 1990 lze považovat spoluzakládání nové České společnosti pro osvětlování (ČSO), jež sídlí v Plzni. Stal se předsedou regionální skupiny této společnosti v Ostravě, která pod jeho vedením získala prestižní postavení v naší republice. Kursy osvětlovací techniky pořádané touto skupinou, spojené se společenskými večery, obohacují všechny jejich účastníky. Úspěšně organizuje i mezinárodní konference SVĚTLO v Ostravě. V současné době zastává funkci prvního místopředsedy ČSO. V Českém národním komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování CIE je členem předsednictva.

V roce 1998 publikoval monografii Volně hořící elektrický oblouk. Byl spoluřešitelem grantového úkolu Expertní systémy v technice osvětlování a dalších. Vybudoval fotometrickou laboratoř na katedře VŠB––TU atd. Tímto výčet jeho odborných činností zdaleka nekončí, v těchto dnech si je jen připomínáme a přejeme, aby mu činorodost vydržela i nadále.

K jeho životnímu jubileu našemu příteli, kolegovi – panu prof. Ing. Karlu Sokanskému, CSc., přejeme mnoho světlých zítřků, pevné zdraví, neutuchající elán a životní pohodu do dalších let.

Česká společnost pro osvětlování a dále Český národní komitét CIE,
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení a redakce časopisu Světlo


Vzpomeňme na Ing. Jaromíra Sedláčka

Nedávno (5. října) odešel do světelného nebe dlouholetý významný, ale skromný pracovník v československé světelné technice Ing. Jaromír Sedláček.

Narodil se 10. listopadu 1911 ve Vídni. Maturoval na reálném gymnáziu roku 1930 a vystudoval Vysokou školu strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze. V roce 1949 absolvoval nástavbový kurs světelné techniky.

Pracoval v osvětlovací dílně ve výtopně ČMD Praha, potom v projektové kanceláři firmy Ing. V. Klásek, v licenční kanceláři závodu AVIA v Čakovicích, ve Zkušebně ESČ (pozdější EZÚ) v Praze--Troji, kde se zabýval zkoušením a fotometrováním svítidel, a od roku 1961 až do svého odchodu do důchodu v útvarech světelné techniky podniku Tesla Holešovice.

Věnoval se měření osvětlovacích soustav v průmyslu i ve veřejném osvětlení, navrhoval osvětlení a zpracovával normy a doporučení pro osvětlení. K jeho nejvýznamnějším pracím patří Směrnice pro osvětlení poštovních úřadů a přepážek pro ministerstvo dopravy a spojů a spolupráce na vývoji laboratorního nábytku (digestoří) s osvětlením. I v důchodovém věku se aktivně podílel na činnosti klubu důchodců.

Vždy se živě zajímal o novinky z oboru a své znalosti a zkušenosti velmi rád předával svým mladším kolegům.

jný