Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

Aktuality

číslo 4/2002

Jubileum doc. Plcha

Dne 16. července tohoto roku oslavil významných 65 let vysokoškolský pedagog doc. Ing. Jiří Plch, CSc.

Obr. 1.

Po absolvování vyšší průmyslové školy textilní v roce 1956 pokračoval ve studiu na Elektrotechnické fakultě VUT Brno, kde po ukončení a krátké praxi nastoupil jako odborný asistent. V roce 1970 ukončil vědeckou aspiranturu, v roce 1987 se habilitoval. Po dobu šesti let vedl katedru elektroenergetiky. Působí jako soudní znalec v oboru světelná technika, pracuje v předsednictvu národního komitétu pro osvětlování. V roce 1994 byl zvolen předsedou České společnosti pro osvětlování, která významně působí na poli osvětlovací techniky v ČR. Z celé řady publikací a odborných projektů zmiňuji Světelnou techniku, Světelnou techniku v praxi, Léčbu novorozenecké žloutenky modrým světlem, Racionalizaci konstrukčních a kancelářských prací z pohledu světelné techniky, Expertní systémy v osvětlovací technice, projekt osvětlení expozice v areálu Jiřského kláštera, osvětlení Anežského kláštera, osvětlení souboru kostela Na Františku.

Osobně se znám s docentem Jiřím Plchem od roku 1964, kdy jsem jako student VUT Brno pod jeho vedením pracoval jako pomocná vědecká síla. Naše spolupráce stále trvá a pevně věřím, že ještě dlouho bude.

Za sebe a mnoho spolupracovníků přeji Jiřímu zdraví a duševní sílu do dalších let.

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.,
katedra elektroenergetiky VŠB TU FEI Ostrava

K tomuto přání se připojuje i redakce časopisu Světlo, děkuje jubilantovi za spolupráci a těší se na zajímavé příspěvky v dalších letech.


Prof. Sokanský-světlonoš Moravy

Pro naše světelné techniky se počátek nového století pojí s významnou událostí – svého životního jubilea se dožívá jeden z našich světelných techniků, pan prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Narodil se 27. října 1942 v Ostravě a jeho cesta ke světelné technice byla poněkud zdlouhavější. Po absolvování středoškolských studií na Průmyslové škole elektrotechnické v Ostravě nastoupil ke studiu na Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, obor užití elektrické energie. Během studia velmi aktivně pracoval jako pomocná vědecká síla ve specializaci elektrické světlo a teplo. Obhajobou se státní závěrečnou zkouškou svá vysokoškolská studia v roce 1966 úspěšně ukončil. Vzhledem ke své profesní orientaci a velmi dobrým studijním výsledkům byl v konkursním řízení přijat jako středoškolský profesor na Průmyslovou školu elektrotechnickou v Ostravě. Jeho pedagogické působení se vyznačuje dokonalým zvládnutím teorie předmětů a její aplikací v průmyslové praxi. V té době se začínala budovat nová Elektrotechnická fakulta na Vysoké škole báňské v Ostravě, kterou aktivně pomáhal budovat i prof. Jiří Brauner, vysokoškolský učitel a vedoucí katedry elektroenergetiky. Zde jubilant ukončil svá vysokoškolská studia.

Obr. 2.

Po krátké době úspěšně absolvoval konkurs na místo odborného asistenta katedry elektroenergetiky FE VŠB. V roce 1983 ukončil a obhájil disertační práci s názvem Napěťové poměry v elektrických sítích a jejich obecný vliv na světelné zdroje, následující rok byl jmenován docentem. Po roce 1990 se habilitoval a před nástupem nového tisíciletí byl jmenován profesorem.

Jeho činnost na zmiňované katedře je mimo jiné zaměřena právě na obor světelné a osvětlovací techniky. Publikuje množství článků z oboru a zaměřuje se na zavádění moderních technologií. Je jedním z hlavních průkopníků v profesním využití výpočetních systémů v osvětlování i v jiných aplikacích. Svoje vědomosti z oboru světelné techniky a osvětlování předává studentům při řešení jejich diplomních projektů, vede mnoho aspirantů.

Je hlavním iniciátorem odborné spolupráce s průmyslovými a jinými organizacemi v ČR. Jeho přičiněním se do spolupráce zapojuje většina českých odborníků.

Vzniklo množství nově koncipovaných odborných materiálů, jež se vyznačují profesionalitou a nadčasovým obsahem. Do těchto prací se v konkrétní podobě dostávají výsledky získané dlouhodobým výzkumem a srovnávacími měřeními v mnoha průmyslových podnicích.

Co se týče odborné činnosti, prof. Sokanský začínal již dříve v někdejší Vědeckotechnické společnosti.

Za jeho nejvýznamnější aktivity po roce 1990 lze považovat spoluzakládání nové České společnosti pro osvětlování (ČSO), jež sídlí v Plzni. Stal se předsedou regionální skupiny této společnosti v Ostravě, která pod jeho vedením získala prestižní postavení v naší republice. Kursy osvětlovací techniky pořádané touto skupinou, spojené se společenskými večery, obohacují všechny jejich účastníky. Úspěšně organizuje i mezinárodní konference SVĚTLO v Ostravě. V současné době zastává funkci prvního místopředsedy ČSO. V Českém národním komitétu Mezinárodní komise pro osvětlování CIE je členem předsednictva.

V roce 1998 publikoval monografii Volně hořící elektrický oblouk. Byl spoluřešitelem grantového úkolu Expertní systémy v technice osvětlování a dalších. Vybudoval fotometrickou laboratoř na katedře VŠB––TU atd. Tímto výčet jeho odborných činností zdaleka nekončí, v těchto dnech si je jen připomínáme a přejeme, aby mu činorodost vydržela i nadále.

K jeho životnímu jubileu našemu příteli, kolegovi – panu prof. Ing. Karlu Sokanskému, CSc., přejeme mnoho světlých zítřků, pevné zdraví, neutuchající elán a životní pohodu do dalších let.

Česká společnost pro osvětlování a dále Český národní komitét CIE,
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení a redakce časopisu Světlo


Vzpomeňme na Ing. Jaromíra Sedláčka

Nedávno (5. října) odešel do světelného nebe dlouholetý významný, ale skromný pracovník v československé světelné technice Ing. Jaromír Sedláček.

Narodil se 10. listopadu 1911 ve Vídni. Maturoval na reálném gymnáziu roku 1930 a vystudoval Vysokou školu strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze. V roce 1949 absolvoval nástavbový kurs světelné techniky.

Pracoval v osvětlovací dílně ve výtopně ČMD Praha, potom v projektové kanceláři firmy Ing. V. Klásek, v licenční kanceláři závodu AVIA v Čakovicích, ve Zkušebně ESČ (pozdější EZÚ) v Praze--Troji, kde se zabýval zkoušením a fotometrováním svítidel, a od roku 1961 až do svého odchodu do důchodu v útvarech světelné techniky podniku Tesla Holešovice.

Věnoval se měření osvětlovacích soustav v průmyslu i ve veřejném osvětlení, navrhoval osvětlení a zpracovával normy a doporučení pro osvětlení. K jeho nejvýznamnějším pracím patří Směrnice pro osvětlení poštovních úřadů a přepážek pro ministerstvo dopravy a spojů a spolupráce na vývoji laboratorního nábytku (digestoří) s osvětlením. I v důchodovém věku se aktivně podílel na činnosti klubu důchodců.

Vždy se živě zajímal o novinky z oboru a své znalosti a zkušenosti velmi rád předával svým mladším kolegům.

jný