Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Ako sa rodí LED svietidlo

Ing. Marek Mácha, OMS spol. s r. o.
 

Idea

 
Svietidlo, ktoré distribuuje svetelný tok do priestoru pomocou difúzneho rozptylu, je na trhu už niekoľko rokov. Existujú rôzne varianty svietidiel toh­to typu. Používajú sa v kombinácii s pl­nými, perforovanými tienidlami, ale aj s parabolickou mriežkou. V sortimente firmy OMS je kompletná rada svietidla tohto typu s názvom Indirect. Vzhľadom na jeho obľúbenosť u zákazníkov bolo rozhodnuté prísť s niečím iným, novým, s niečím, čo toto svietidlo pozdvihne a posunie do vyššej triedy. Ideou bolo použiť LED svetelné zdroje, ktoré sú sú­časným trendom a využiť všetky výhody tejto techniky.
 

Návrh a dizajn

 
Prvým ideovým krokom bol prototyp vytvorený s použitím svietidla Indirect C PV L2. Boli vymenené lineárne žiarivky za LED moduly. Účinnosť bola zvýšená zo 40 % pri použití lineárnych žiariviek na 50 % pri po­užití LED modulov. Bolo zistené, že poten­ciál môže ísť s účinnosťou ešte vyššie. Tak ako všetky nové produkty, aj svietidlo Indi­rect VEGA prešlo rukami firemných dizajné­rov. Potrebné zladenie jednotlivých tvarov, pozícií komponentov a vybraných materiá­lov bolo spoluprácou dizajnéra, konštruk­téra a rovnako LED špecialistu a optické­ho dizajnéra. Výsledkom zladenia všetkých troch členov tímu bolo efektívne a vizuálne príťažlivé svietidlo s najnovším svetelným zdrojom. Požiadaviek na toto svietidlo bolo veľa. Bolo treba nájsť cestu nielen k čo na­jvyššej účinnosti, ktorá je v smere koncep­cie „energy saving“. Zodpovedajúca krivka svietivosti, rovnomerne osvetlené biele roz­ptyľovače a zvládnuté chladenie vlastných OMS LED modulov sa stali prioritou. Svie­tidlo Indirect VEGA je pripravené na naj­novší trend v osvetľovaní interiéru. Mieša­nie bielej farby je prídavkom, ktorý toto svietidlo ponúka z technického hľadiska. Bielu farbu možno miešať od teplej bielej až po studenú bielu bez efektu „multicolour – multishadow“.
 

Svietidlo pod drobnohľadom

 
Návrh optickej časti svietidla podlie­hal dizajnovej štúdii už od začiatku. Re­latívny nedostatok priestoru pre zložitý reflektorový systém, ktorý usmerňuje sve­telný tok LED, však technikom dal dostatok priestoru pre skombinovanie satino­vaného difúzora s jednoduchým typom reflektoru. Práve vďaka kombinácii tých­to dvoch častí sú zadné biele rozptyľova­če Indirect VEGA rovnomerne osvetle­né bez viditeľných svetlejších a tmavších miest. Pred samotnou výrobou jednotli­vých častí a následným kompletizovaním prešlo svietidlo po dokončení konštruk­čnej dokumentácie detail­ným skúmaním najlepší­mi dostupnými programami. Pomocou softvéru LightTools 7.1 bola nie­len počítačovo simulova­ná výsledná krivka svieti­vosti z priestrového (3D) modelu svietidla, ale aj bol meraný priemerný jas svietidla, účinnosť, svetelná stopa s finálnym vygenerovaním fotome­trického súboru vo for­máte eulumdat. Použitie vygenerovaného súboru eulumdat a následné vý­počty v programe DIA­Lux poskytli prvú reálnu predstavu o možnostiach tohto svietidla. Všetky fo­tometrické výsledky zo simulácií boli po násled­nom skompletizovaní re­álneho prototypu a jeho meraniach porovnané s realitou. Návrh svieti­diel vytvorený pomocou programov 3D CAD je výhodný nielen z hľadis­ka skrátenia doby vývo­ja svietidla, kompletnej konštrukčnej dokumen­tácie, prehľadu o zákazníckych zmenách svietidiel, ale aj z finančného hľadiska.
 

Nielen všeobecné osvetlenie

 
Čoraz viac sa do popredia dostáva ni­elen potreba všeobecného osvetlenia, ale aj náladové osvetlenie (mood lighting). Svietidlo ako prostriedok pre osvetlenie má funkciu „svietiť“, ale aj vytvárať at­mosféru, vyvolávať pocity, nálady, emó­cie. Práve svietidlo Indirect VEGA to vie. Spomínané miešanie studenej a teplej far­by je doplnené farebným náladovým prv­kom. Spomedzi rebier chladiča môže vy­chádzať rôznofarebné svetlo a užívateľ si môže vybrať svietidlo presne podľa svojej potreby a pocitu.
 

Záver

 
V spoločnosti OMS je pri vývoji dba­né na všetky aspekty efektívneho vývo­ja produktu. Od prvotnej idei, zadania špecifikácie, cez najmodernejšie metó­dy pre návrh optiky za pomoci najlep­ších softvérov na trhu až po konštrukciu a návrh „thermal managementu“. Výsled­ný prototyp, ktorý sa čo najviac pribli­žuje finálnemu produktu, ktorý dosta­ne zákazník do ruky, postupne prejde všetkými fázami pre zamedzenie chýb, či už pri výpočtoch alebo pri finálnom kompletovaní.
 
Vďaka všetkým krokom, ktoré sú po­trebné pre vypracovanie správneho ná­vrhu svietidla, Indirect VEGA ponúka 73% účinnosť, svetelný tok zo svietidla na úrovni 3 300 lm, príkon 61 W, možnosť miešať teplú a studenú farbu svetla, rovnomerne osvetlené rozptyľovače a mož­nosť vybrať dekoratívne osvetlenie. Všet­ky spomínané parametre posunuli toto svietidlo do najvyššej triedy osvetľova­nia interiéru.
 
Obr. 1. Návrh optiky pre svietidlo Indirect VEGA
Obr. 2. Krivka svietivosti svie­tidla Indirect VEGA
Obr. 3. Svietidlo Indirect VEGA
Obr. 4. Použitie svietidla Indirect VEGA – chodba
Obr. 5. Študovňa s počítačmi osvetlená svietidlami Indirect VEGA