Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Ako sa rodí LED svietidlo

Ing. Marek Mácha, OMS spol. s r. o.
 

Idea

 
Svietidlo, ktoré distribuuje svetelný tok do priestoru pomocou difúzneho rozptylu, je na trhu už niekoľko rokov. Existujú rôzne varianty svietidiel toh­to typu. Používajú sa v kombinácii s pl­nými, perforovanými tienidlami, ale aj s parabolickou mriežkou. V sortimente firmy OMS je kompletná rada svietidla tohto typu s názvom Indirect. Vzhľadom na jeho obľúbenosť u zákazníkov bolo rozhodnuté prísť s niečím iným, novým, s niečím, čo toto svietidlo pozdvihne a posunie do vyššej triedy. Ideou bolo použiť LED svetelné zdroje, ktoré sú sú­časným trendom a využiť všetky výhody tejto techniky.
 

Návrh a dizajn

 
Prvým ideovým krokom bol prototyp vytvorený s použitím svietidla Indirect C PV L2. Boli vymenené lineárne žiarivky za LED moduly. Účinnosť bola zvýšená zo 40 % pri použití lineárnych žiariviek na 50 % pri po­užití LED modulov. Bolo zistené, že poten­ciál môže ísť s účinnosťou ešte vyššie. Tak ako všetky nové produkty, aj svietidlo Indi­rect VEGA prešlo rukami firemných dizajné­rov. Potrebné zladenie jednotlivých tvarov, pozícií komponentov a vybraných materiá­lov bolo spoluprácou dizajnéra, konštruk­téra a rovnako LED špecialistu a optické­ho dizajnéra. Výsledkom zladenia všetkých troch členov tímu bolo efektívne a vizuálne príťažlivé svietidlo s najnovším svetelným zdrojom. Požiadaviek na toto svietidlo bolo veľa. Bolo treba nájsť cestu nielen k čo na­jvyššej účinnosti, ktorá je v smere koncep­cie „energy saving“. Zodpovedajúca krivka svietivosti, rovnomerne osvetlené biele roz­ptyľovače a zvládnuté chladenie vlastných OMS LED modulov sa stali prioritou. Svie­tidlo Indirect VEGA je pripravené na naj­novší trend v osvetľovaní interiéru. Mieša­nie bielej farby je prídavkom, ktorý toto svietidlo ponúka z technického hľadiska. Bielu farbu možno miešať od teplej bielej až po studenú bielu bez efektu „multicolour – multishadow“.
 

Svietidlo pod drobnohľadom

 
Návrh optickej časti svietidla podlie­hal dizajnovej štúdii už od začiatku. Re­latívny nedostatok priestoru pre zložitý reflektorový systém, ktorý usmerňuje sve­telný tok LED, však technikom dal dostatok priestoru pre skombinovanie satino­vaného difúzora s jednoduchým typom reflektoru. Práve vďaka kombinácii tých­to dvoch častí sú zadné biele rozptyľova­če Indirect VEGA rovnomerne osvetle­né bez viditeľných svetlejších a tmavších miest. Pred samotnou výrobou jednotli­vých častí a následným kompletizovaním prešlo svietidlo po dokončení konštruk­čnej dokumentácie detail­ným skúmaním najlepší­mi dostupnými programami. Pomocou softvéru LightTools 7.1 bola nie­len počítačovo simulova­ná výsledná krivka svieti­vosti z priestrového (3D) modelu svietidla, ale aj bol meraný priemerný jas svietidla, účinnosť, svetelná stopa s finálnym vygenerovaním fotome­trického súboru vo for­máte eulumdat. Použitie vygenerovaného súboru eulumdat a následné vý­počty v programe DIA­Lux poskytli prvú reálnu predstavu o možnostiach tohto svietidla. Všetky fo­tometrické výsledky zo simulácií boli po násled­nom skompletizovaní re­álneho prototypu a jeho meraniach porovnané s realitou. Návrh svieti­diel vytvorený pomocou programov 3D CAD je výhodný nielen z hľadis­ka skrátenia doby vývo­ja svietidla, kompletnej konštrukčnej dokumen­tácie, prehľadu o zákazníckych zmenách svietidiel, ale aj z finančného hľadiska.
 

Nielen všeobecné osvetlenie

 
Čoraz viac sa do popredia dostáva ni­elen potreba všeobecného osvetlenia, ale aj náladové osvetlenie (mood lighting). Svietidlo ako prostriedok pre osvetlenie má funkciu „svietiť“, ale aj vytvárať at­mosféru, vyvolávať pocity, nálady, emó­cie. Práve svietidlo Indirect VEGA to vie. Spomínané miešanie studenej a teplej far­by je doplnené farebným náladovým prv­kom. Spomedzi rebier chladiča môže vy­chádzať rôznofarebné svetlo a užívateľ si môže vybrať svietidlo presne podľa svojej potreby a pocitu.
 

Záver

 
V spoločnosti OMS je pri vývoji dba­né na všetky aspekty efektívneho vývo­ja produktu. Od prvotnej idei, zadania špecifikácie, cez najmodernejšie metó­dy pre návrh optiky za pomoci najlep­ších softvérov na trhu až po konštrukciu a návrh „thermal managementu“. Výsled­ný prototyp, ktorý sa čo najviac pribli­žuje finálnemu produktu, ktorý dosta­ne zákazník do ruky, postupne prejde všetkými fázami pre zamedzenie chýb, či už pri výpočtoch alebo pri finálnom kompletovaní.
 
Vďaka všetkým krokom, ktoré sú po­trebné pre vypracovanie správneho ná­vrhu svietidla, Indirect VEGA ponúka 73% účinnosť, svetelný tok zo svietidla na úrovni 3 300 lm, príkon 61 W, možnosť miešať teplú a studenú farbu svetla, rovnomerne osvetlené rozptyľovače a mož­nosť vybrať dekoratívne osvetlenie. Všet­ky spomínané parametre posunuli toto svietidlo do najvyššej triedy osvetľova­nia interiéru.
 
Obr. 1. Návrh optiky pre svietidlo Indirect VEGA
Obr. 2. Krivka svietivosti svie­tidla Indirect VEGA
Obr. 3. Svietidlo Indirect VEGA
Obr. 4. Použitie svietidla Indirect VEGA – chodba
Obr. 5. Študovňa s počítačmi osvetlená svietidlami Indirect VEGA