časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

27. kongres CIE v Sun City – pozdrav z južného cípu Afriky

|

V dňoch 10. až 15. júla 2011 sa v Sun City (Južná Afrika) uskutočnil 27. kongres Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie CIE. Približne 350 registrovaných delegátov prišlo z 39 krajín sveta. Delegáciu z Českej republiky a Slovenskej republiky
tvoria prof. Karel Sokanský, doc. Dionýz Gašparovský, Ing. Stanislav Darula a Ing. Marek Mácha.
Kongres sa koná každé štyri roky a vždy zásadným spôsobom určuje ďalšie smerovanie svetelnej techniky.

CIE v súčasnosti čelí predovšetkým problému nesmierne rýchleho vývoja technológií. Aby normy a technické správy dokázali držať s týmto búrlivým vývojom krok, CIE musí pristúpiť k zavádzaniu nových informačných technológií a k zrýchleniu procesných úkonov pri tvorbe a zavádzaní nových noriem a publikácií. Vedenie CIE prechádza od administratívneho riadenia k dohľadovému riadeniu a sústredí sa na prijímanie strategických rozhodnutí. Na zvýšenie operatívnosti a tiež z legislatívnych dôvodov sa CIE rozdelila na dve samostatné, avšak prepojené organizácie – pôvodné jadro CIE a CIE Scientific Services (Vedecké služby CIE). CIE prechádza na plnú elektronizáciu – od prednostného vydávania elektronických noriem a technických správ vo formáte PDF, cez vydávanie periodika CIE Newsletter v elektronickej podobe, vydávanie zborníkov z konferencií výlučne v elektronickej podobe až po organizovanie online stretnutí WebEX a využívanie online pracovných nástrojov Collaborative Tools.

Kongres CIE je súčasne medzníkom funkčného obdobia pre vedenie tejto organizácie
. Úradujúci prezident Franz Hengstberger na valnom zhromaždení a tiež na spoločenskej večeri oznámil zloženie nového vedenia. Prvý raz v histórii tejto organizácie sa prezidentom stala žena – Ann Webbová z Veľkej Británie. Program kongresu tvorí doobedňajšia konferenčná časť a poobedňajšie rokovania divízií a technických komisií. V rámci konferencie odzneli zaujímavé príspevky na aktuálne riešené problémy predovšetkým na vedeckovýskumnej báze. Dominancia tém zameraných na problematiku LED svetelných zdrojov a využitie denného svetla je citeľná. K zásadným bodom programu patrila prednáška Liisy Halonenovej z Fínska o aktuálnom stave v oblasti mezopického videnia. Z ČR v rámci ústnych prezentácií vystúpil prof. Sokanský na tému Analýza a vyhodnotenie meraní svetelnotechnických parametrov pod nočnou oblohou (spoluautorom prednášky je Ing. Tomáš Novák), za SR doc. Gašparovský na tému Nové prístupy pri určovaní činiteľa znečistenia svietidiel v rôznych podmienkach spoluautori prof. Smola, Ing. Janiga a Ing. Mácha). Ing. Darula vystúpil s príspevkom Vplyv rozloženia jasu oblohy na činnosť prestupu svetla tubusovými svetlovodmi (spoluautori doc. Kittler a RNDr. Kómar).

Uvedení autori na konferencii vystavujú aj svoje posterové príspevky. V divíziách a technických komisiách prebiehajú rokovania ku konkrétne riešeným technickým otázkam, ktorých cieľom je vypracovanie technickej normy či technickej správy. Ing. Darula sa zúčastnil rokovania divízie 3 Vnútorné prostredie a návrh osvetlenia a ako predseda viedo rokovanie technickej komisie TC 3-51 Smernica na aplikáciu štandardných všeobecných oblôh CIE. V rámci tejto divízie Ing. Mácha prejavil záujem o členstvo v technickej komisii TC3-48 Štandardná metóda CIE na výpočet UF tabuliek pre interiérové svietidlá. Rokovanie divízie 4 Osvetlenie a signalizácia pre dopravu je plánované na posledný deň kongresu a v čase písania tohto príspevku ešte nie sú známe jej závery. Rokovania sa zúčastní člen divízie za SR doc. Gašparovský, ktorý bude informovať o stave prác na publikácii CIE 140, na príprave ktorej participuje ako tajomník komisie TC4-15 Výpočet verejného osvetlenia a testovacie údaje.

Doc. Gašparovský sa okrem toho na zasadnutí divízie 5 Vonkajšie osvetlenie a iné aplikácie stal jej tajomníkom (funkčné obdobie 2011 až 2015). Dvadsiaty siedmy kongres CIE sa pomaly končí. Účastníci kongresu a aktívni členovia divízií či technických komisií CIE budú odchádzať domov plní nových vedomostí, informácií, nápadov či inšpirácií, ale aj nezabudnuteľných zážitkov a spomienok na pohostinnosť tejto pre nás exotickej krajiny. O dva roky, v roku 2013, sa bude konať menší kongres CIE (tzv. Mid-term Session). Bude však o to dôležitejší, že CIE na ňom oslávi sto rokov svojej existencie a vracia sa tam, kde to v roku 1913 všetko začalo, do Paríža. A o štyri roky riadny 28. kongres CIE privíta anglické mesto Manchester.

Zo Sun City v Južnej Afrike
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.,
a ostatní členovia česko-slovenskej delegácie
14. júla 2011


Obr. 1. Ann Webbová – nová prezidentka CIE
Obr. 2. Česko-slovenská delegácia
Obr. 3. Valné zhromaždenie CIE