časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

25 rokov spoločnosti Belux

Ing. Bernard Hollý, Miro Nemec | BELUX s. r. o. | www.elektroinstalaciebelux.sk

1996 až 2021

V tomto roku 2021 si pripomíname 25 rokov pôsobenia firmy Belux s. r. o. v oblasti obnovy verejného osvetlenia v Bratislave. Aktivity firmy sa tiež orientovali na prácu v odborných organizáciách svetelnej techniky: Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti SSTS – SVTS, Združení organizácií verejnoprospešných služieb ZOVP, sekcia verejného osvetlenia, pri Združení miest a obcí Slovenska ZMOS, a ďalších odborných spoločnostiach, ako je Spoločnosť pre rozvoj verejného osvetlenia SRVO, a podujatiach i konferenciách zameraných na svetelnú techniku, najmä na jej prevádzkovanie, výstavbu a systémovú obnovu.

Pre vznik spoločnosti Belux s. r. o. boli priamo výzvou nové podmienky podnikania na začiatku 90. rokov minulého storočia. Boli to nové rozvojové plány v oblasti trhového hospodárstva, ambiciózne plány v oblasti komunálnej politiky a komunálneho hospodárenia, ale tiež hľadanie nových foriem podnikania a uplatnenia sa kvalifikovaných svetelných odborníkov. Tieto pohyby v spoločnosti predznamenali výrazný rozvoj systémov modernizácie, rekonštrukcie, prevádzkovania zariadení verejného osvetlenia v mestách a obciach na Slovensku. Nosným cieľom bola racionalizácia prevádzkovania systémov verejného osvetlenia, zvyšovania kvality, bezpečnosti, spoľahlivosti zariadenia a funkčnosti i hľadania prevádzkových úspor – úspor elektrickej energie a nákladov servisu.

Obr. 1. Most SNP cez Dunaj – rekonštrukcia osvetlenia vozoviek, estakád, chodníkov, 1998 až 2000, nahradenie systému madlového osvetlenia vozoviek za osovú stožiarovú sústavu, zmenšenie výšky výškových stožiarov osvetlenia ľavobrežného predmostia, realizácia: Siemens, Belux  Obr. 2. Starý most cez Dunaj – osvetlenie električkového telesa, chodníkov, estakád, iluminácia zvislého a horizontálneho zavetrenia, komplet LED svietidlá Siteco (projekt: 2014, autori: Ing. arch. Maťaštik, Ing. M. Bútorová, realizácia: Siemens, Belux, 2015)
Obr. 1. Most SNP cez Dunaj – rekonštrukcia osvetlenia vozoviek, estakád, chodníkov, 1998 až 2000, nahradenie systému madlového osvetlenia vozoviek za osovú stožiarovú sústavu, zmenšenie výšky výškových stožiarov osvetlenia ľavobrežného predmostia, realizácia: Siemens, Belux
Obr. 2. Starý most cez Dunaj – osvetlenie električkového telesa, chodníkov, estakád, iluminácia zvislého a horizontálneho zavetrenia, komplet LED svietidlá Siteco (projekt: 2014, autori: Ing. arch. Maťaštik, Ing. M. Bútorová, realizácia: Siemens, Belux, 2015)

Firma Belux s. r. o. v období konca 20. storočia a v prvých dvoch dekádach 21. storočia, ako výkonná firma pre servis, výstavbu, rekonštrukcie, modernizáciu zariadení verejného osvetlenia, nadviazala na činnosť podnikov, firiem, spoločností, ktoré v Bratislave v priebehu 120 rokov, od začiatku 20. storočia, t. j. systémového nástupu elektrického verejného osvetlenia v Bratislave, vykonávali tieto práce pre Bratislavčanov – Bratislavu.

Predchodcovia Mestské plynárne, Bratislavská vodáreň, Mestská elektráreň, Západoslovenská energetika, Technické služby mesta Bratislavy, Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy, Dopravný podnik mesta Bratislavy, Osvetlenie š. p., Osvetlenie s. r. o., každý vo svojom časovom období, zabezpečovali servis verejného osvetlenia v Bratislave v rámci samostatných organizačných jednotiek, uvedených podnikov, firiem a spoločností.

Obr. 3. Iluminácia Dómu sv. Martina v Bratislave (svetelnotechnický projekt: 2002, autori: prof. A. Smola, Ing. F. Krasňan, Ing. arch.B.Polomová, projekt elektro: 2002, autor: Ing.J.Marko, realizácia: Siemens, Belux, 2002)
Obr. 3. Iluminácia Dómu sv. Martina v Bratislave (svetelnotechnický projekt: 2002, autori: prof. A. Smola, Ing. F. Krasňan, Ing. arch.B.Polomová, projekt elektro: 2002, autor: Ing.J.Marko, realizácia: Siemens, Belux, 2002)

Obr. 4. Iluminácia synagogy v Trenčíne (autori projektu: prof. A. Smola, Ing. F. Krasňan, Ing. arch. B. Polomová, realizácia: Siemens, Belux, 2006)
Obr. 4. Iluminácia synagogy v  Trenčíne (autori projektu: prof. A. Smola, Ing. F. Krasňan, Ing. arch. B. Polomová, realizácia: Siemens, Belux, 2006)

Potrebné je zdôrazniť významný podiel Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti – SSTS, založenej pred 30 rokmi – v roku 1991, na výraznom rozvoji v oblasti vývoja, projektovania, výroby, použitia, prevádzkovania svetelnej techniky a nadväzujúcich disciplín. Daný bol priestor na otvorenú odbornú diskusiu, hľadanie nových foriem a riešení, na modernizáciu, racionalizáciu a úspornú prevádzku zariadení verejného osvetlenia. Technickoprevádzkové ukazovatele zariadení verejného osvetlenia v Bratislave, t. j. veľká poruchovosť zariadenia, nespoľahlivosť prevádzky, vysoké náklady na spotrebu elektrickej energie, boli hlavné impulzy pre realizáciu racionalizačných štúdií, generelu, súhrnných komplexných riešení vedúcich k výraznému zlepšeniu parametrov verejného osvetlenia v Bratislave.

Cieľom programu komplexnej obnovy dožitého, morálne a technicky opotrebovaného zariadenia bola výrazná obnova nosného systému, rozvodného, napájacieho, ovládacieho systému, osvetľovacieho systému, ale tiež systému spätného hlásenia prevádzkových stavov či systémového riadenia výkonu servisu a údržby.

Významným obchodným partnerom na realizáciu programu obnovy verejného osvetlenia v Bratislave sa od roku 1996 stala firma Belux s. r. o.

Obr. 5. Mosty cez Dunaj, dunajské nábrežie v Bratislave, dominantný pohľad z hradu
Obr. 5. Mosty cez Dunaj, dunajské nábrežie v Bratislave, dominantný pohľad z hradu

Obr. 6. Štandardné osvetlenie, použitie technických osvetľovacích prvkov, komunikácie vybranej komunikačnej siete MK I a MK II v Bratislave, použité LED svietidlá (projekt: 2017, autor: Ing. O. Riečičiar, realizácia: Siemens, Belux, 2017)
Obr. 6. Štandardné osvetlenie, použitie technických osvetľovacích prvkov, komunikácie vybranej komunikačnej siete MK I a MK II v Bratislave, použité LED svietidlá (projekt: 2017, autor: Ing. O. Riečičiar, realizácia: Siemens, Belux, 2017)

Spoločnosť Belux s. r. o. mala od založenia jednoznačné zameranie: spolupracovať a podieľať sa na komplexnej obnove zariadenia verejného osvetlenia v Bratislave. Rozhodujúcou úlohou pre naplnenie tohoto cieľa bolo spracovanie kompletného auditu prevádzkovaného zariadenia verejného osvetlenia v Bratislave, najmä z verejne dostupných podkladov, vykonaných publikovaných prezentácií na odborných seminároch SSTS, ZOVP, SRVO, resp. vykonaného komplexného prieskumu v teréne pracovníkmi Beluxu. Na základe tohto auditu bolo spracované komplexné zhodnotenie technickoprevádzkového stavu, nosného systému, rozvodného systému, napájacieho systému, systému ovládania a spätného hlásenia prevádzkových stavov, osvetľovacieho systému, zariadení verejného osvetlenia na vybranej a doplnkovej komunikačnej sieti, inžinierskych objektoch, inštalácií slávnostného osvetlenia, čiže podklady nevyhnutné k spracovaniu súhrnných riešení plánovanej obnovy, modernizácie a rekonštrukcie zariadenia verejného osvetlenia v Bratislave, vrátane následného prevádzkovania.

Táto práca, pravidelné zhodnocovanie technickoprevádzkového stavu zariadenia verejného osvetlenia v Bratislave, hľadanie nových riešení, plánovanie, modernizácia, uplatňovanie zásad smart riešení, racionalizácia, spolupráca v oblasti rozvoja mesta, dopravy boli v uplynulých 25 rokoch a naďalej sú trvalými činnosťami spoločnosti Belux. Bola a stále to je tímová spolupráca vysokoškolských pedagógov, projektantov, elektrošpecialistov, svetelných technikov, dopravných inžinierov, zástupcov výroby, architektov. Rozhodujúca bola spolupráca s odbornými útvarmi mesta, správou verejného osvetlenia, dopravným podnikom, výrobcami a dodávateľmi svetelnej techniky, nosných systémov, partnermi distribúcie elektrickej energie aj ďalšími spolupôsobiacimi firmami na území mesta a hlavným obchodným partnerom, firmou Siemens. Táto spolupráca je trvalá.

Cieľom prestavby a obnovy celého systému verejného osvetlenia bol a aj v súčasnosti je nový večerný obraz mesta, bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovaného zariadenia, spokojnosť obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov.

Obr. 7. Hlavné námestie v Bratislave, v popredí osvetlenie – iluminácia budov na námestí, v pozadí pylón Mostu SNP a Dóm sv. Martina (autori: prof. A. Smola, Ing. P. Lesňák, Ing. F. Krasňan, Ing. Urban, realizácia: Siemens, Belux, 2005)
Obr. 7. Hlavné námestie v Bratislave, v popredí osvetlenie – iluminácia budov na námestí, v pozadí pylón Mostu SNP a Dóm sv. Martina (autori: prof. A. Smola, Ing. P. Lesňák, Ing. F. Krasňan, Ing. Urban, realizácia: Siemens, Belux, 2005)

Záverom tohto príspevku k 25. výročiu založenia a pôsobenia firmy Belux v oblasti rozvoja, obnovy a prevádzkovania verejného a slávnostného osvetlenia v Bratislave je potrebné vysloviť naše poďakovanie všetkým spolupracovníkom, hlavne pracovníkom mestskej samosprávy, zamestnancom firmy, subdodávateľom, obchodným partnerom, všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na rozvoji verejného osvetlenia Bratislavy.

Kontakt:
Ing. Bernard Hollý, konateľ
tel.: 0903 559 908, e-mail: bholly@centrum.sk

Miro Nemec, dokumentarista, archivár
tel.: 0903 767 653 e-mail: mnbelux@gmail.com

BELUX s. r. o., Kopčianska 72, 851 01 Bratislava