časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zprávy

|

číslo 5/2002

Zprávy

Veletrh strojírenských technologií Mach 2002

Ve dnech 14. až 16. května 2002 se v Pražském veletržním areálu v Letňanech uskuteční 1. veletrh strojírenských technologií Mach 2002. Přípravy na tuto akci jsou v plném proudu nejen v pořádající organizaci Terinvest, ale i ve všech přihlášených firmách, jejichž počet neustále roste. O této nové veletržní akci, která chce navázat na tradici pražských veletrhů, se v poslední době hodně hovoří. Obrátili jsme se proto s otázkou, co nového přinese tento veletrh firmám i našemu strojírenství, na zástupce pořádající organizace a na představitele technické veřejnosti.

Za veletržní správu Terinvest nám k připravovanému veletrhu Mach 2002 řekla několik vět ředitelka akce Ing. Hana Pokorná: „Nepřipravujeme další strojírenský veletrh v naší zemi. V duchu měnících se obdobných zahraničních akcí chceme připravit specializovanou přehlídku technologických novinek a směrů tak velkou, aby se dala návštěvníkem se zájmem o technologie obsáhnout. S takovýmto záměrem máme zkušenosti při pořádání veletrhu elektroniky a elektrotechniky Amper, který si postupně našel svůj cíl i význam na našem trhu. Chceme, aby i strojírenství, a především jeho technologické obory, mělo místo pro prezentaci své vyspělosti a abychom takovéto místo vytvořili právě v Praze. Chceme firmám za dostupných podmínek poskytnout prostor a služby pro jejich prezentaci před tuzemskými i zahraničními návštěvníky. Pro technickou veřejnost připravujeme v rámci doprovodných akcí veletrhu Mach konferenci Progresivní strojírenské technologie a materiály, která představí formou více než dvaceti přednášek předních odborníků nejnovější trendy strojírenských technologií. Zájem firem, organizací i technické veřejnosti nás přesvědčuje, že zaměření veletrhu bylo zvoleno správně.“

Na otázku, v čem lze spatřovat význam této akce, nám odpověděl Ing. Václav Daněk, CSc., tajemník Asociace strojních inženýrů, která je jedním z odborných garantů veletrhu: „Tento nový veletrh si předsevzal představit naše strojírenství a jeho firmy netradičně. Nejen z pohledu finálních výrobků, ale především z hlediska technologické úrovně a možností. Firmám přispěje k získání nových finálních zakázek i k rozšíření možností kooperací a využití stávajících technologií i kapacit. I v našem strojírenství začínají převažovat střední a menší firmy, které se též potřebují prezentovat na veletržních akcích, tedy na místě výjimečného významu pro rozvoj všech firem. Tím, že tato akce je méně časově i finančně náročná než jiné strojírenské veletrhy, stává se dostupnou a nezatěžuje firmy. Všechny zúčastněné firmy budou mít možnost aktivně stát u zrodu nové tradice – konání veletrhu strojírenských technologií Mach v Praze, která svým významem a polohou přímo vybízí k setkávání odborníků a obchodníků z tuzemska i zahraničí.“

(Terinvest)


Upřesnění termínu semináře UNIT

Nové požadavky na kontroly a bezpečnost elektrických zařízení, konaného ve dnech 15. a 16. května 2002 (9,00 – 15,00 hod.)

Místo konání:
Česká Typografie a. s. , vchod z ulice Na Florenci 19, Praha 1

Program 15. května:

  • Požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (Jiří Hlinovský, elektroprojekty)

  • Nejčastěji se vyskytující závady a nedostatky při dozoru (Radomír Kočíb, Inspektorát bezpečnosti práce Ostrava)

  • Dozor nad trhem, volný pohyb zboží a ochrana spotřebitele v oblasti technických zařízení (Ing. Milan Pražák, Ing. Tomáš Langšádl, ČOI, Ústřední inspektorát Praha)

Program 16. května:

  • Bezpečnostní systémy pracovních strojů (Ing. Pavel Hrubý, Systemotronic Brno)

  • Informace o výrobním programu fy Dold se zaměřením na bezpečnostní moduly (Ing. Jaromír Stránský, OS-KOM Praha)

  • Měření na elektrických strojích v návaznosti na zajištění bezpečnosti práce (Jan Holeček, Vladimír Beránek, revizní technici)

  • Měření na pracovních strojích (Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther Praha, Ing. Leoš Koupý, ILLKO Blansko)

  • Úrazy a pracovní stroje (JUDr. Zbyněk Urban, Praha)

Součástí semináře je výstavka firem k tématu. Účastníci obdrží sborník přednášek

Pořadatel:
UNIT spol. s r. o. – vzdělávací agentura
tel. 040/63 03 032, 0602/33 77 80
e-mail: unitpce@volny.cz
www.unit.cz


Recenze
Drury, B.: The Control Techniques Drives and Controls Handbook
IEE London, 2001, 374 stran, 441 obrázků, 99 tabulek, orientační cena 97,5 EUR

Příručka pohonné a řídicí techniky je rozdělena do 12 kapitol a 5 příloh.

V kapitole Průmyslové motory jsou stručně popsány principy činnosti nejpoužívanějších motorů, jejich konstrukce, charakteristiky a vliv napájení z polovodičových měničů. Kapitola Výkonová elektronika obsahuje vzájemné porovnání vlastností výkonových polovodičových součástek a jejich využití ve výkonových obvodech měničů. V další kapitole jsou popsány Systémy rychlostní a polohové zpětné vazby pro stejnosměrné a střídavé tachogenerátory, rezolvery a enkodéry, jejich volba pro daný pohon a mechanické limity. Kapitola Řízení pohonů analyzuje různé typy regulačních algoritmů pro střídavé pohony s otevřenou a uzavřenou zpětnovazební smyčkou a schéma regulace stejnosměrných pohonů. V kapitole Pohony se spínanými reluktančními a krokovými motory jsou stručně uvedena hlediska principu činnosti, popis různých typů napáječů a konstrukce motorů. Na příkladech produkce firmy Control Techniques jsou v kapitole Praktické pohony uvedena typická řešení softwaru pro stejnosměrné i střídavé pohony. Předmětem další kapitoly jsou Řídicí systémy polohy a pohybu. Jsou uvedeny základní pohybové profily a polohování. V kapitole Systémy komunikace autor popisuje některé typy sběrnicových systémů – Profibus DP, Interbus-S, CAN, DeviceNet, CANopen, CTNet. Vliv pohonů na harmonické v napájecí síti je přehledně nastíněn pro různé typy stejnosměrných i střídavých pohonů v kapitole další. Následuje kapitola věnovaná Elektromagnetické kompatibilitě, kde kromě teoretických základů a pravidel pro instalaci pohonu jsou uvedeny i relevantní normy. Nejobsáhlejší kapitolou je Systémový návrh, kde jsou rozebírány specifické vlastnosti jednotlivých pohonů a jejich vhodnost pro dané aplikace, způsoby brzdění motorů, ochrana pojistkami, ochrana motorů proti přehřátí, vliv přívodních kabelů a napájecí sítě na vlastnosti střídavých pohonů, tepelný návrh rozváděče, instalace a údržba standardních motorů a elektronických zařízení, konfigurace střídavých pohonů se společným mezilehlým obvodem, mechanické vibrace a kritické otáčky. Poslední kapitolou jsou Aplikace. Různým typům charakteristik zátěže jsou přiřazovány vhodné typy pohonů, jsou popsány i způsoby regulace u typických aplikací, jako například elektrický ohřev, číslicová polohová regulace, sdílení zátěže, vysokootáčkové pohony, navíječky atd.

V Přílohách jsou uvedeny seznamy mezinárodních (IEC, CENELEC) a národních (britských, amerických ap.) norem týkající se pohonů, symboly a vzorce, převodní tabulky měr a jednotek, nomogramy, popis napájecích sítí v různých zemích světa a doporučená literatura.

Příručka obsahuje množství technických informací pro elektroinženýry a pohonáře. Je rovněž užitečná pro pracovníky zabývající se regulací, systémovým návrhem a výrobou. Sloh je stručný a výstižný, snadno srozumitelný i čtenáři ne zcela dobře ovládajícímu anglický jazyk. V knižní produkci našich vydavatelů již více než 15 let chybí titul, který by se touto vysoce aktuální a pro praxi potřebnou problematikou souborně zabýval. Případný překlad tohoto díla by tuto mezeru velmi vhodně vyplnil.

Ing. Zdeněk Dostál, CSc.


Odborné semináře L.P. Elektro
21. až 22. května 2002, Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, přednáškový sál, 4. patro

Program 21. 5.:

František Kosmák, odborný konzultant v oblasti elektro
náležitosti projektové dokumentace,
povinné části projektů.

JUDr. Zbyněk Urban
předpisy a normy pro projektování a bezpečný provoz el. zařízení.

Program 22. 5.:

Josef Honzík, Instalace Praha
elektrické instalace a požární bezpečnost staveb.

Ing. Karel Dvořáček, STE-E, a. s. Praha
návrh rekonstrukce el. rozvodů a přestaveb objektů z hlediska požární bezpečnosti.

pplk. Jiří Sláma, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
elektrická zařízení z hlediska požární ochrany.

Bližší informace:
L. P. Elektro s. r. o., Vodařská 17, 619 00 Brno
tel./zázn./fax: 05/ 45 23 46 68
mobil: 0777/ 07 28 80


Odborná příručka „Odpadové hospodářství“
Praktická příručka „Pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných“

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, zákon 477/2001 Sb., o obalech

Příručka Odpadové hospodářství (svazek formátu A5, 760 stran + CD-ROM v ceně příručky 2 970 Kč, záruka aktualizace) nabízí podrobně zpracovanou problematiku zákonů o odpadech a obalech (včetně praktického komentáře). Zákon o odpadech nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2002. V souvislosti s ním se vyskytly dotazy kompetentních firem a pracovníků. Příručka proto přináší odpovědi na nejčastější dotazy k novému zákonu 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcím předpisům.

Rovněž obsahuje úplné znění zákona 477/2001 Sb., o obalech a obalových odpadech (včetně komentáře) – balení a označování nebezpečných odpadů, bezpečnost při nakládání s odpady, vlastnosti odpadů, plány odpadového hospodářství, povinnosti při sběru odpadů atd.

S využitím formulářů a vzorů z přiloženého CD-ROM lze snadno a podle vlastních kritérií vyplnit a vytisknout hlášení o produkci odpadů, o pohybu odpadů přes hranice států, o plnění povinností zpětného odběru, evidenční list pro přepravu kalů, údaje o shromažďování odpadů atd.

Praktická příručka Pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných (dva svazky formátu A5, 3 000 stran + + CD-ROM v ceně příručky 2 970 Kč, záruka aktualizace) komentuje a pro praxi vykládá příslušnou aktuální legislativu. Příručka obsahuje vyhledávací program Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek podle NV 258/2001 Sb. Umožňuje přesně klasifikovat, registrovat a znát vlastnosti chemických látek používaných v průmyslové i laboratorní praxi. Příručka informuje o nakládání s chemickými látkami a přípravky, o jejich uvádění na trh, o dovozu a vývozu a o výkonu státní správy v této oblasti.

Na CD-ROM lze využít: NV 258/2001, o stanovení postupu hodnocení nebezpečných chemických látek, program Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek, úplné znění zákona 157/1998 Sb., o chemických látkách, úplné znění zákona 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, seznam držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, formuláře a vzory hlášení s možností vytisknout je.

Příručky jsou zasílány na dobírku. Odběratelé jsou automaticky zahrnuti do aktualizačního servisu nakladatelství a aktualizace jsou posílány poštou se zálohovou fakturou.

Verlag Dashöfer s. r. o.
Odborné nakladatelství technické literatury
Na Příkopě 18
P. O. Box 756
111 21 Praha 1
tel.: 02/24 19 73 33
fax: 02/24 19 75 55
e-mail: info@dashofer.cz
www.dashofer.cz