časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Zprávy

|

číslo 1/2003

Zprávy

Obr. 1.

Informácia pre záujemcov o vysokoškolské štúdium

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline ponúka možnosť štúdia akreditovaného študijného odboru biomedicínske inžinierstvo.

Na odbornom zabezpečení interdisciplinárneho inžinierskeho štúdia sa podieľa Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine.

Bližšie informácie o študijnom odbore môžete získať na telefónnom čísle: 00421 415 132 100, popr. na adrese: www.fel.utc.sk


INFOSYSTEM – veletrh elektroniky

8. až 11. dubna 2003, Poznaň – Polsko
Mezinárodní poznaňské veletrhy zvou na jediný veletrh elektroniky v Polsku – INFOSYSTEM 2003.

Nomenklatura veletrhu obsahu je všechny základní oblasti oboru průmyslové elektroniky – prvky a segmenty, výroba elektrických systémů, povrchová montáž, technologická zařízení, měřicí a laboratorní aparatury, automatika atd.

Na veletrhu bude rovněž možnost odborných kontaktů, mimooborových setkání a v neposlední řadě i předání prestižních cen nejlepším firmám v oblasti elektroniky.

infosystem 2003
tel.: 0048 618 692 599
fax: 0048 618 692 956
e-mail: infosystem@mtp.com.pl
www.infosystem.pl


Trutnovské ZPA CZ investuje do lidí

Dalších třicet nových zaměstnanců, vesměs dělnických profesí, přijala v posledním čtvrtletí letošního roku trutnovská společnost ZPA CZ. Tato firma je odborné veřejnosti známa především výrobou špičkové měřicí a regulační techniky.

ZPA CZ na příští rok připravuje výrobu elektroměru nové generace, a proto posiluje vývojové oddělení. Firma navázala spolupráci s ČVUT a případným zájemcům o zaměstnání z řad absolventů nabízí nadstandardní podmínky, včetně možností ubytování v podnikových malobytech. Pro tento účel vedení společnosti rozhodlo o přestavbě bývalého penzionu. Celková investice do podnikových bytů přesáhne tři miliony korun.

Společnost ZPA CZ si udržuje přední místo na českém trhu v oblasti výroby elektroměrů a přijímačů HDO (hromadné dálkové ovládání odběru elektrické energie). Po letošních povodních ihned zareagovala a poskytla slevu na výměnu zatopených elektroměrů v Praze ve výši 1,750 milionů korun, samotní zaměstnanci mezi sebou vybrali 90 tisíc korun a dalších 30 tisíc přidala společnost. Takto vybraných 120 tisíc směrovalo do náhodně vybrané obce, kterou je Roudná u Českých Budějovic.

Podnik za prvních deset měsíců loňského roku dosáhl tržby převyšující 266 milionů korun, což je meziroční pokles zhruba o čtyři miliony.

Podle ekonomických ukazatelů výroba v kusech stoupá, ale vzhledem k tomu, že téměř všechny trhy pociťují dopad silného kursu koruny, pociťuje i společnost ZPA CZ tento negativní dopad na své tržby.

Vlastní kapitál společnosti přesahuje 120 milionů korun, vlastníkem firmy je osm fyzických osob české národnosti. K říjnu loňského roku podnik zaměstnával 370 lidí.
[Tisková zpráva, agentura IN PRINT Hradec Králové.]


Systém pro řízení jezů, zdymadel a pohyblivých mostů

Rijkwaterstaat, který je součástí nizozemského ministerstva dopravy, veřejných prací a vodního hospodářství, je úřad zodpovědný za ochranu proti povodním, za vodní hospodářství a správu pozemních komunikací i vodních cest. K podpoře jeho činnosti nyní slouží nový řídicí systém, založený na softwaru Axeda DRM System.

Axeda DRM System (DRM znamená Device Relationship Management) umožňuje prostřednictvím internetu na dálku monitorovat a řídit inteligentní zařízení. Klíčová komponenta s názvem Axeda Supervisor Suite přináší uživateli výhody dálkového supervizního řízení, plánování, mnohočetné možnosti dálkového přístupu, bezpečnou komunikaci (Firewall-Friendly™), rychlý vývoj aplikací a široké možnosti připojení na ekonomické systémy řízení, databáze a aplikace.

Ve zmíněné aplikaci se řídí 25 zařízení – jezů, zdymadel a pohyblivých mostů. Monitoruje se jejich stav, bezpečnost, činnost zvukových výstražných sirén apod. Na jednom z vodních děl, zdymadle Krammer v oblasti Zeeland, se monitoruje i pronikání slané mořské vody do říční sítě, aby nedošlo k jejímu vstupu do zavlažovacího systému.

Axeda DRM System se v této aplikaci osvědčil jako vysoce výkonný systém, jenž dovoluje sledovat a operativně řídit kritické aplikace pomocí internetu.

(ed)


Měřicí technika pro kontrolu jakosti
Mezinárodní seminář České metrologické společnosti 11. a 12. března 2003, Plzeň

Již dvanáctý ročník semináře o měřicí technice a zkušebnictví se koná 11. a 12. března 2003 v Plzni, v domě kultury INWEST-K.

Účastnit semináře se bude přes 150 posluchačů z více než padesáti firem z patnácti zemí světa. Jeho cílem semináře je seznámit účastníky s moderními měřicími přístroji a metodami používanými ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii, výrobě a průmyslu.

Akce je doprovázena výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky pro měření geometrických i negeometrických a navazujících veličin, pro zkoušky materiálu, systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů, jakosti, metrologii a pro kalibraci měřidel.

Seminář je určen pro pracovníky útvarů řízení jakosti, technické kontroly a metalurgie, zkušební techniky, technology, konstruktéry a vývojové pracovníky, ale např. i pro odborné pedagogy.

Bližší informaci poskytne:
Česká metrologická společnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
sekretariát ČMS (paní Ivana Vidímová)
tel.: 221 082 254
e-mail: cms-zk@csvts.cz
www.csvts.cz/cms


Aqua-therm na Slovensku již popáté

Mezinárodní odbor­ný veletrh vytápění, větrání, klimatizační, sanitární a ekologické techniky Aqua-therm International pořádá společnost Reed Messe Wien v jedenácti evropských městech. Na Slovensku se uskuteční již jeho pátý ročník jako Aquatherm Nitra 2003. Bude se konat ve dnech 11. až 14. února na výstavišti Agrokomplex.

Nejlepší výrobky získají Zlaté medaile a čestná uznání. Doprovodné akce budou zaměřeny na přípravu a distribuci teplé užitkové vody, klimatizaci, využití sluneční energie, malé vodní elektrárny, výrobu tepla z biomasy, minimalizaci dopadů spotřeby energie na životní prostředí a maximální úsporu energie.

Nomenklatura veletrhu Aqua-therm Nitra 2003 je rozdělena do deseti hlavních oborových skupin. Vystavovány a předváděny budou zdroje tepla a zařízení pro odvod spalin, rozvody, armatury, automatizace a regulace, měření a služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky vytápění, potrubní rozvody, prostředky regulace a měření v budovách, čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory, klimatizační zařízení, zařízení k větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu, chladicí technika, zdravotní technika a zařizovací předměty, izolace, nářadí a příslušenství. Veletrh bude věnován i montážním, servisním a provozním službám, bezpečnosti práce, ekologickému, ekonomickému a úspornému využití energie, informatice, poradenství a odborné literatuře pro danou oblast.

Podrobnější informace lze získat u pořadatele na adrese:
Progres Partners Advertising s. r. o.
Opletalova 55
111 21 Praha 1
tel.: 224 234 274
fax: 224 235 033
e-mail: aqua@ppa.cz
www.ppa.cz


Odborný seminář UNIT Pardubice
Technické zabezpečení budov

28. - 29. ledna 2002, VŠE Praha
Základním cílem letošního aktivu je přiblížení změn praxi v oboru bezpečnosti provozu elektrických zařízení s ohledem na blížící se vstup České republiky do EU.

28. ledna 2002

Elektrické instalace ve výškových budovách a v prostorách pro shromažďování

 • Využívání elektrotechnických předpisových norem v praxi v návaznosti na technické předpisy
  Ing. Vincent Csirik, ČSNI Praha

 • Požáry a elektrická instalace zařízení protipožárního zabezpečení staveb
  pplk. Václav Hladík, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

 • Požadavky elektrotechnických norem na bezpečnost elektrických instalací – ochrana před úrazem elektrickým proudem, ochrana před požárem, zajištění provozu
  Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha

 • Požární ochrana elektroinstalací na hranicích požárních úseků a předcházení chybám v aplikacích
  Mgr. Vladimír Háp, Promat Praha

 • Zajištění zachování funkčnosti vyjmenovaných elektrických zařízení při požáru
  Ing. Lumír Brabec, OBO Bettermann Praha

 • Použití a vzhled bezpečnostních fotoluminiscenčních značek (podle nařízení vlády č. 11/2002)
  Grafiko Uherské Hradiště

 • Požadavky na elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory a ve výškových budovách
  Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha

29. ledna 2002

Přístrojová technika pro administrativní a průmyslové objekty

 • Elektroinstalační úložný materiál
  Pavel Heřmanský, KOPOS Kolín
 • Instalace v parapetních kanálech
  Ing. Jiří Hakl, Hager Electro Praha

Jisticí a ochranné přístroje z hlediska ochrany před nadproudy a úrazem elektrickým proudem

 • Selektivita jištění a dimenzování
  Ing. Bohumil Mikota, OEZ Letohrad
 • Přepěťové ochrany OBO Bettermann pro silové a datové sítě, pro systémy MaR
  Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann Praha
 • Nové přístroje pro systémovou elektrickou instalaci s Evropskou instalační sběrnicí EIB
  Ing. Josef Kunc, ABB s. r. o. Elektro-Praga

UNIT spol. s r. o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel.: 466 304 952
fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
www.unit.cz


Vybrané mezinárodní odborné veletrhy v 1. pololetí 2003

Stručný přehled obsahuje výběr nejvýznamnějších elektrotechnických a s elektrotechnikou souvisejících veletrhů v ČR i v za-hraničí. Na kontaktních adresách (podle čísel uvedených v závorkách) je možné si vyžádat podrobnější informace, které jsou o jednotlivých akcích k dispozici také na internetu. U některých veletrhů pořádaných v Německu je možné zakoupit si zlevně-né vstupenky a katalog (v Kč), přihlásit se k připravovaným zájezdům nebo si objednat ubytování. Před odjezdem jednotlivců je vhodné si ověřit, zda v termínech nenastala změna nebo nedošlo k náhodným chybám v tisku. O některých veletrzích budou v dalších číslech časopisu ELEKTRO uvedeny podrobnější informace.

Termín Místo Název, základní nomenklatura; internetová adresa
27.–30. 1. Düsseldorf (1) Online – evropský veletrh informačních a telekomunikačních technologií s kongresem; www.messe-duesseldorf.de
6.–8. 2. Praha – PVA Letňany (2) Ecocity – 9. veletrh životního prostředí a úspor energie; www.ecocity.cz
11. – 13. 2. Olomouc – výstaviště Flora (3) Elektra – 20. veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky; www.omnis.cz/elektra
11.– 4. 2. Nitra – výstaviště Agrokomplex (4) Aqua-therm Nitra – 5. mezinárodní veletrh vytápění, větrání, měřicí, sanitární a ekologické techniky; www.ppa.cz
13.–16. 2. Vídeň (4) Bauen & Energie –veletrh výstavby domů a bytů, renovací a úspor energie; www.messe.at
26. 2.–1. 3. Moskva – Expocentr Krasnaja Presnja (4) Aqua-therm Moskva – 7. mezinárodní veletrh vytápění, větrání, měřicí, sanitární a ekologické techniky (v licenci Reed Messe Wien); www.msi-fairs.com
11.–14. 3. Lipsko (5) Terra TEC – mezinárodní odborný veletrh ekologické techniky a služeb; www.leipziger-messe.de
12.–19. 3. Hannover (6) CeBIT – mezinárodní veletrh kancelářské, informační a telekomunikační techniky; www.cebit.de
13.–19. 3. Mnichov (7) I.H.M. 2003 – 55. mezinárodní veletrh řemesel; www.ihm-online.de
25.–27. 3. Praha – Výstaviště Holešovice (9) PRAGOREGULA + ELEXPO 2003 – měření, regulace, automatizace a elektrotechnika; www.incheba.cz/pragoregula
25.–29. 3. Frankfurt (10) ISH – mezinárodní veletrh tepelné, klimatizační a sanitární techniky; www.ish.messefrankfurt.de
26.–27. 3. Stuttgart (11) Messtechnik – odborný veletrh měřicí techniky ve výrobě, elektronice, laboratořích, komunikační technice, životním prostředí a senzorice; www.messe-stuttgart.de
1.–4. 4. Praha – PVA Letňany (12) AMPER 2003 – 11. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky; www.terinvest.com
7.–12. 4. Hannover (6) Hannover Messe – světový veletrh průmyslu, automatizace a inovací; www.messe.de
13.–17. 4. Brno (8) IBF – 8. mezinárodní stavební veletrh; www.ibf.cz
SHK BRNO 2003 – 4. mezinárodní veletrh technických zařízení budov (ve spolupráci s Messe Düsseldorf); www.bvv.cz/shk
23.–26. 4. Budapešť (7) MACH-TECH – mezinárodní veletrh strojů a výrobních technologií; www.machtech.hu
26.–29. 4. Frankfurt (10) LIGHTSTYLE – mezinárodní veletrh bytových svítidel; www.lightstyle.messefrankfurt.com
28.–30. 4. Brno (8) IDET – 7. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů; www.bvv.cz
6.–8. 5. Norimberk (11) SMT/HYBRID/PACKAGING – systémové integrace a mikroelektronika (pořadatel MESAGO Stuttgart); www.mesago.de
7.–10. 5. Stuttgart (11) IT-PLUS – veletrh pro informační technologie a internet; www.messe-stuttgart.de
8.–11. 5. Berlín (11) SOLARENERGIE – světový veletrh obnovitelných zdrojů energie; www.messe-berlin.de
13.–15. 5. Praha – PVA Letňany (12) MACH – 2. veletrh strojírenských technologií
FINET – 2. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky
METAL – 11. veletrh metalurgie; www.terinvest.com
13.–16. 5. Kijev – Palác sportu (4) Aqua-therm Kiev – 5. mezinárodní veletrh vytápění, větrání, měřicí, sanitární a ekologické techniky se seminářem a kongresem INSTALKIEV (v licenci Reed Messe Wien); www.aqua-therm.kiev.ua
14.–15. 5. Pardubice – Výstavní centrum IDEON (3) ELEKTROFEST – 1. ročník veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky; www.omnis.cz
20.–23. 5. Stuttgart (11) Automation – veletrh automatizační techniky; www.messe-stuttgart.de/automation
26.–29. 5. Moskva – Expocentr Krasnaja Presnja (8) SHK Moskva 2003 – 7. mezinárodní veletrh technických zařízení budov (ve spolupráci s Messe Düsseldorf); www.shk-online.com
27.–30. 5. Budapešť (7) INDUSTRIA – mezinárodní průmyslový veletrh; www.industria.hu
27.–30. 5. Nitra – výstaviště Agrokomplex (13) Mezinárodní strojírenský veletrh; ww.agrokomplex.sk
18.–20. 6. Ostrava – hlavní nádraží (14) CZECH RAILDAYS 2003 – 4. mezinárodní výstava železniční, řídicí, automatizační, zabezpečovací, komunikační techniky a elektrotechniky; www.czechraildays.cz
25.–27. 6. Norimberk (11) ELTEC 2003 – 25. mezinárodní odborný elektrotechnický veletrh; www.eltec.infoweb.de

Kontaktní adresy veletržních správ a zahraničních zástupců:

 1. Veletrhy Brno, a. s., odbor zahraničních zastoupení, Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 541 152 533, fax: 541 153 051, e-mail: mhorakov@bvv.cz

 2. ABF a. s., Václavské nám. 31, 111 21 Praha 1, tel.: 222 891 111, fax: 222 891 199, email: veletrhy@abf.cz

 3. Omnis Olomouc, a. s., Mgr. Petr Nasadil, Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc, tel.: 587 433 150, fax: 585 232 097, e-mail: nasadil@omnis.cz

 4. Progres Partners Advertising, s. r. o., Opletalova 55, 111 21 Praha 1, tel.: 224 218 403, 224 234 274, fax: 224 218 312, e-mail: info@ppa.cz

 5. SEPP International s. r. o., Ruská 44, 101 00 Praha 10, tel.: 271 723 132, fax: 271 732 255, e-mail: info@seppint.cz

 6. Deutsche Messe AG, Hannover, zastoupení Ing. Eva Václavíková, Myslbekova 7, 169 00 Praha 6, tel.: 220 510 057, 220 517 837, fax: 220 516 218, email: hannover@deutschemesse.cz

 7. EXPO-Consult + Service s. r. o., Příkop 4, 604 45 Brno, tel.: 545 176 158, fax: 545 176 159, e-mail: info@expocs.cz, a CBT s. r. o., Staroměstské nám. 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 224 646, fax: 224 224 724, e-mail: cermakova@cbttravel.cz

 8. Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 541 151 111, fax: 541 153 079, e-mail: info@bvv.cz

 9. Incheba Praha spol. s r. o., areál Výstaviště Praha-Holešovice, Ing. Marie Pragrová, 170 90 Praha 7, tel.: 220 103 482, fax: 233 378 225, e-mail: m.pragrova@incheba.cz

 10. K + M EXPO s. r. o., Václavské nám. 1, 111 21 Praha 1, tel.: 224 230 104, fax: 224 234 395, email: messefrankfurt@mbox.vol.cz

 11. Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1, Berlín a Norimberk, Ilona Čeplová, tel.: 221 490 305, fax: 224 222 200, email: messe@dtihk.cz

 12. Stuttgart, Hana Kratochvílová, tel.: 221 490 319, fax: 224 222 200, email: messestuttgart@dtihk.cz

 13. Terinvest s. r. o., Legerova 15, 120 00 Praha 2, tel.: 221 992 133, fax: 221 992 139, email: amper@terinvest.com, mach@terinvest.com

 14. Agrokomplex-výstavníctvo, Výstavná 4, SK-949 01 Nitra, tel.: 00421/376 572 201, e-mail: msv@agrokomplex.sk

 15. Sdružení CZECH RAILDAYS, Ing. Zdeněk Pavlas, Marianskohorská 38, 702 20 Ostrava, tel./fax: 596 617 130, e-mail: railway@centrum.cz

(vc)


MACH, FINET, METAL 2003

Obr. 2.

Veletržní správa Terinvest se již plně věnuje přípravám druhého ročníku veletrhu strojírenských technologií MACH 2003, který se uskuteční 13. až 15. května 2003 opět v Pražském veletržním areálu Letňany. Tyto výstavní prostory, které svým vybavením vyhovují technickým i estetickým požadavkům, kladeným především ze stran vystavovatelů, na pořádání veletrhů, se tak do budoucna stávají místem konání průmyslových veletrhů v Praze. Společným cílem všech, kteří tyto odborné akce připravují a svojí účastí podporují, je vytvořit tradici a prostor pro poznání a rozvoj strojírenských technologií s vazbou na materiály a možnosti jejich zpracování.

Souběžně se v Pražském veletržním areálu Letňany uskuteční druhý ročník veletrhu povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky FINET a jedenáctý veletrh metalurgie METAL. Tyto dva odborné veletrhy budou nadále, podle požadavku většiny vystavovatelů a odborných garantů, pořádány ve dvouletých cyklech.

Obr. 3.

Konání všech tří veletrhů podporuje velké množství odborných organizací a firem. Záštitu nad veletrhy převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Nedílnou součástí bude řada doprovodných vzdělávacích akcí, seminářů a prezentací firem.

Věříme, že se pořádání těchto technických veletrhů ve stejném termínu a místě stane zajímavou a přínosnou akcí pro vystavovatele i návštěvníky a široká technická veřejnost tak bude mít možnost seznámit se s novinkami, úrovní a možnostmi technologií těchto úzce spolu souvisejících oblastí. Předpokládaná účast je přibližně 400 vystavovatelů. Veletržní správa Terinvest bude o přípravách veletrhů informovat na svých stránkách http://www.terinvest.com

Terinvest, s. r. o.
Legerova 15, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 992 110, 150
fax: +420 221 992 119, 145
e-mail: mach@terinvest.com
http://www.terinvest.com