časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

zprávy

číslo 7/2003

zprávy

Rekonstrukce osvětlení mateřské školky s podporou PRE

Stávající osvětlení ve školách (a školních zařízeních) mnohdy neodpovídá současným normám a v krajním případě může i ohrozit bezpečnost dětí. Rekonstrukce těchto objektů však vyžadují investice, které nemusí být vždy lehce dostupné. Pražská energetika se proto rozhodla financovat rekonstrukci osvětlení mateřské školky v Poznaňské ulici v Praze 8 – Bohnicích, které je nevyhovující: intenzita osvětlení je přibližně tři až pětkrát nižší, než je pro tento typ objektů doporučován normou. Výsledky rekonstrukce bude PRE nabízet i dalším případným zájemcům a jako dodavatel elektrické energie hodlá zprostředkovávat instalaci kvalitních světelných zdrojů, přinášejících zároveň i úsporu energie

Mateřská školka v Poznaňské ulici na sídlišti v Bohnicích patří mezi objekty, které jsou osvětleny svítidly osazenými klasickými žárovkami, tzn. vysoce energeticky náročnými zdroji světla. Zvýšením intenzity osvětlení na doporučenou úroveň by při použití těchto zdrojů vzrostla spotřeba elektrické energie více než pětinásobně. Projekt rekonstrukce osvětlení proto počítá s využitím moderních zdrojů světla, jako jsou lineární zářivky s elektronickými předřadníky, a technologií stmívání. Ta umožňuje regulaci světelného toku v závislosti na intenzitě vnějšího (venkovního) osvětlení.

Vlastní rekonstrukce bude realizována v průběhu letošních hlavních školních prázdnin. Od začátku příštího školního roku si tak děti budou moci hrát při kvalitním osvětlení, které však pro provozovatele objektu nebude znamenat žádné navýšení spotřeby elektrické energie za svícení.

Projekt modernizace osvětlení byl umožněn díky sponzorskému příspěvku Pražské energetiky. Na celé akci se v rámci mezinárodního projektu „Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlení“ podílí i SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. Návrh projektu i jeho realizaci uskuteční firma Beghelli s využitím světelných zdrojů značky Osram.

V případě zájmu o další informace se mohou zájemci obrátit na zástupce zúčastněných partnerů:

Petr Holubec
vedoucí vnějších vztahů
Pražská energetika, a. s.
tel. č.: 267 051 102, fax: 267 051 105,
mobil: 602 265 790

Juraj Krivošík
SEVEn, o. p. s.
tel. č.: 224 252 115
e-mail: juraj.krivosik@svn.cz


Mezinárodní vědecká konference Diagnostika ’03

Termín: 22. až 24. září 2003
Místo: zámek Nečtiny, školicí středisko Západočeské univerzity v Plzni

Potřeba bezporuchové funkce elektrických zařízení klade velké nároky na vyhodnocování a signalizaci hodnot ve sledovaných systémech. Konference bude prezentovat výsledky výzkumu vlastností elektrických prvků a systémů v mnoha oborech elektrotechniky.

V pořadí již šestá konference s aktuální tematikou z oblasti diagnostiky elektrických zařízení, která je oddělením elektrotechnologie ZČU pořádána s dvouletou periodicitou.

Program konference:

  • metody stejnosměrných a střídavých měření,
  • metody pro studium výbojové činnosti,
  • provozní zkoušky elektrických zařízení,
  • sledování struktury a vlastností materiálů a elektrotechnických prvků.

Ubytování účastníků: školicí středisko Západočeské univerzity v Plzni – zámek Nečtiny.

Poplatek za ubytování: 180 Kč za noc pro účastníky z ČR i ze zahraničí. Cena za stravu po celou dobu konference činí 460 Kč.

Vložné: 1 080 Kč (v jeho výši je pro všechny účastníky zahrnuta cena sborníku a nejnutnější režijní náklady).

Přeprava účastníků z Plzně do Nečtin před zahájením konference a po jejím ukončení zpět je zajištěna.

Informace a přihlášky:
prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.
garant konference Diagnostika ’03
KET, FEL, ZČU
sady Pětatřicátníků 14
306 14 Plzeň
tel.: 377 634 513
fax: 377 634 502
e-mail: mentlik@ket.zcu.cz


První technická norma v Čechách

Historický důkaz o vzniku první technické normy v Čechách obsahuje švabachem tištěná „Kronika země České“ z roku 1680. Uvádí se v ní text předpisu, který vydal již král Přemysl Otakar II. (okolo roku 1233 až 1278), za jehož pětadvacetiletého panování vyvrcholily zásadní společenské proměny českého státu, který se přetvořil ve vrcholně středověkou centralizovanou monarchii.

Podrobný královský předpis obsahoval:

  • druhy, velikost a názvy jednotek pro měření délek, ploch a objemů (měrných nádob na obilí a kapaliny), jednotek pro zjišťování hmotnosti (závaží) i jednotek pro určování velikosti vojenských družin a útvarů;
  • pověření vyměřovat polnosti pouze úředníkům pod přísahou;
  • postup cejchování dutých měr na obilí;
  • určení trestních sankcí za používání děravých měr, případně i závaží menších, než je předepsáno.

Technická normalizace a zkušebnictví jsou tedy již od pradávna nezbytnou součástí každého prosperujícího hospodářství a na jejich signifikantní vliv by se nemělo zapomínat ani v současné době.

(tes)