časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Značka kvality ESČ

číslo 2/2006

Značka kvality ESČ
Značka ESČ – kvalitní, bezpečná a ekologická montáž

Jeden ze základních cílů Hospodářské komory České republiky je vytváření prostředí pro uspokojování nutných potřeb podnikatelů. To samozřejmě platí i pro dynamicky se rozvíjející oblast elektrotechniky. Kromě mnoha dalších úkolů to znamená vytváření jednotné odborné profesní platformy podnikatelů a dalších osob působících v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektroenergetiky. Také proto byla již v září 2003 ustavena Unie elektrotechniků České republiky – profesní, samostatný právní subjekt s krajským členěním, které sdružuje členy HK ČR, společenstev a svazů elektrotechnické profese, občanská sdružení, členy profesních komor a asociací.

Činnost členských stran UE ČR a stran, jejichž vztah je upraven smlouvou o členství nebo registraci, je založena na snaze:

 • nové a efektivní řešení vzájemných vztahů v oboru elektrotechniky,

 • spolupráci a realizaci společných zájmů vycházejících z elektrotechnické profese,

 • zvyšování součinnosti a dosažení optimálního fungování v podmínkách začleňování se do EU,

 • optimalizaci využití možností jednotlivých subjektů a jejich vzájemnou informovanost,

 • slaďování zájmů v rámci jednotné reprezentace elektrotechnické profese v ČR s orgány státní správy, samospráv, zákonodárných sborů, s dalšími profesními subjekty se zájmem o spolupráci a dále s národními a mezinárodními organizacemi tak, aby zmíněných snah a cílů bylo co nejdříve a efektivně dosaženo.

Licenční známka ESČ

Na konci loňského roku byl učiněn jeden z velmi významných kroků v naplňování již uvedených snah. Unie elektrotechniků ČR ve spolupráci s Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha (EZÚ), akreditovaným orgánem pro certifikaci výrobků a systémů řízení, připravila podklady pro licenční známku ESČ Kvalitní, bezpečná a ekologická montáž (obr. 1; další informace o značce uvedeny též v článku na str. 17 – pozn. redakce).

Obr. 1.

Obr. 1. Značka kvality ESČ Kvalitní, bezpečná a ekologická montáž

Známka byla Radou ČR pro jakost EZÚ schválena a registrována. Tři úvodní audity se uskutečnily ve firmách v Liberci. První licence pro značku ESČ Kvalitní, bezpečná a ekologická montáž byla předsedou Senátu ČR MUDr. Přemyslem Sobotkou předána 9. listopadu 2005 na slavnostním večeru s Českou kvalitou firmě RELEKT (obr. 2). Druhá licence byla předána na slavnostním večeru Společnosti pro jakost firmě Říha a Bureš Liberec 24. listopadu 2005.

Co licence obsahuje?

Tato licence má být, řečeno s trochou nadsázky, tzv. výučním listem podnikatele. S ohledem na profilující se tržní mechanismy a na stupňující se požadavky na kvalitu produktů a služeb udělení licence zaručuje tyto atributy:

 • systém bezpečnosti,
 • systém kvality,
 • kvalifikaci osob,
 • koncepci vzdělávání.

Systém BOZP a PO

 • vstupní školení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (BOZP) a požární ochrany (PO);

 • opakovaná školení podle §133 e) ZP, kde zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP; sem patří i bezpečnost práce ve výškách, v silniční dopravě, používání ochranných pomůcek, první pomoc při úrazech (nejen elektrickým proudem);

 • PO na stavbách a montážních pracovištích;

 • způsob seznámení s BOZP a PO v konkrétním objektu montáže;

 • obsluha strojů, přístrojů a elektrického nářadí, způsob a evidence jejich kontroly bezpečnosti;

 • hygiena práce; sociální zázemí na pracovišti;

Obr. 1.

Obr. 2. Předávání první licencované značky kvality ESČ firmě RELEKT předsedou Senátu ČR MUDr. Přemyslem Sobotkou (uprostřed) na slavnostním večeru s Českou kvalitou

Systém kvality
a) Průnikové činnosti

 • doklady o technické způsobilosti personálu (stále platí vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb. atd.); organizační schéma, včetně stanovení míry odpovědnosti za kvalitu díla v jeho průběhu;

 • vedoucí projektu, vedoucí práce, vedoucí pracovních skupin, pracovní skupiny – montéři (průkaz odborné kvalifikace);

 • školení a vzdělávání osob, udržování kvalifikace – koncepce vzdělávání osob, průkazy odborné kvalifikace, protokoly a osvědčení;

 • kvalifikace dodavatele elektroinstalace – specifikace činností;

 • technologická způsobilost firmy: používané technologie a potřebná vybavenost k nim (ČSN EN – technické minimum, měřicí přístroje a další ), dokumentace k technologiím (osobní certifikáty k systémům, montážní postupy, schémata atd.);

b) Předvýrobní etapa
Evidence a zpracování nabídek; Evidence zakázek, kniha zakázek; Montážní deníky; Smlouvy, jejich obsah a forma, evidence smluv; Příprava díla: dokumentace a projektová příprava, nákup případně skladování a doprava materiálů, sociální zázemí na stavbě, hygiena a bezpečnost práce;

c) Výrobní etapa
Montážní deník, mezioperační kontroly kvality a měření, záznamy v montážním deníku, záznamy o vadách a nedodělcích, způsob jejich odstranění, záznamy o změnách v projektu nebo vícepráce, záznamy o drobných úrazech, doklady o bezpečnosti a kvalitě zabudovaných komponent, jejich evidence, doklady k vyráběným rozváděčům, certifikát o typové zkoušce, protokol a kusové zkoušce, záznamy o měření a zkouškách při opravách a malých zakázkách;

d) Povýrobní etapa
Zpráva o výchozí revizi, předávací protokol, poučení obsluhy, místní provozní předpisy; Fakturace a evidence faktur, záruky a reklamace, evidence reklamací a nedodělků a způsob jejich vypořádání; Záznamy změn v dokumentaci, doklady a evidence a smlouvy o likvidaci nebezpečných odpadů;

Kvalifikace osob
Při dalších jednáních o kvalifikaci osob UE ČR doporučuje:

 • zachovat princip stávající vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. s tříletým přezkušováním,

 • stanovit nově systém přezkušování a ustanovení zkušebních komisí,

 • vypustit předmětové ČSN EN,

 • klást důraz na ochranu před úrazem elektrickým proudem a poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem,

 • vycházet v terminologii z ČSN EN 50 110-1, tj. laik, osoba seznámená (§3), poučená (§4), znalá (§5 a 6 elektrotechnik, §9 revizní technik, § 10 projektant), vedoucí práce (§ 7 a 8 vedoucí elektrotechnik), osoba odpovědná za elektrické zařízení (elektrotechnická kvalifikace není podmínkou),

 • zpracovat manuál osoby odpovědné za elektrotechnická zařízení (práva a povinnosti),

 • zaměřit se při zpracování návrhu na bezpečnost práce na elektrickém zařízení bez ohledu na to, kde je umístěno a na bezpečnost elektrických zařízení pro jejich užití, zejména užití laickou veřejností.

Koncepce vzdělávání
Koncepce odborného vzdělávání je podle UE ČR rozdělena do čtyř základních částí:
A. bezpečnost – BOZP a PO,
B. podnikatelská legislativa,
C. technická legislativa,
D. technologie, materiály, systémy, přístroje a zařízení.

Bezpečnost
Bezpečnost práce všeobecně, bezpečnost práce ve výškách, bezpečnost v silniční dopravě, používání ochranných pomůcek, první pomoc, požární ochrana na stavbách;

Podnikatelská legislativa
UE ČR pracuje na stanovení standardů jako např. „podnikatelské minimum„, které musí obsahovat zejména §§ nařízení vlády (NV) a zákonů, které určují odpovědnost podnikatele za vady, škody, reklamace, promlčecí lhůty, popřípadě náplně smluv;

Technická legislativa
UE ČR považuje rovněž za nezbytné stanovit základní standardy v jednotlivých specifikacích – činnostech jako technické a technologické minimum. Základní standard obsahují příslušné ČSN EN, NV a zákony, jejichž část musí podnikatel přímo vlastnit, k ostatním standardům musí prokázat možnost přístupu (vlastnit je může někdo jiný, kdo mu přístup umožní při dostatečném počtu zájemců to má být především místní odborný cech).

Dále - zachovat třídění podle napětí, tj. kategorie 1 a 2 a podle výbuchu, tj. A a B. Ve vztahu ke vzdělávání rozdělit 1A na občanskou a bytovou výstavbu, na průmysl (tam specifikovat „oheň a vodu„). Nadstavbou jsou ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, všechny ČSN 33 2000-7-7…, ČSN 34 1090, ČSN 34 1390 podle zaměření a potřeb profesionála a další.

Technologie, materiály, systémy, přístroje a zařízení
Do této oblasti patří systémy ochrany před atmosférickým a síťovým přepětím, použití proudových chráničů, protipožární systémy, bezpečnostní systémy, kamerové systémy, výroba rozváděčů do 63 A, které jsou určeny do míst s laickou obsluhou a další. Zde není nutné, aby bylo zřejmé úporné studium jednotlivých katalogů, ale dostatečnou orientaci profesionála při vyhledávání konkrétních kritérií produktu.

UE ČR vyvíjí snahu o spolupráci s oborovými institucemi a vytváří podmínky pro systémovou spolupráci.

Úkoly UE ohledně udílení značky ESČ

V UE ČR jsou stanoveny následující úkoly, které se zpracovávají a budou použity při licenci značky:

 1. Stanovit specializaci elektrotechnických činností a montáží podle ČSN 33 2000- 3 pro potřeby vzdělávání.

 2. Stanovit podnikatelskou legislativu jako podnikatelské minimum (smlouvy, odpovědnost za vady, za škody, reklamace atd.). Toto rozdělit pro zaměstnance (ZP §133 e) a zaměstnavatele.

 3. Stanovit technické a technologické minimum podnikatele a zaměstnance (které ČSN EN, zákony, NV a vyhlášky atd.).

 4. Kvalifikace osob podle vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. a ČSN 50110-1; Školení a přezkušování.

 5. Koncepce vzdělávání ve vztahu ke specializacím. Stanovit standardy a nadstavbu technické legislativy.

 6. Certifikát na výrobu rozváděčů do 63 A určené pro laickou obsluhu a Značka ESČ Kvalitní, bezpečná a ekologická montáž, kterou po auditu uděluje EZÚ Praha. U stávajících zajistit prodloužení platnosti, u nových zájemců zajistit vystavení nových certifikátů.

 7. U značky ESČ dokončit pilotní audity.

Možnosti přístupu k licenci značky ESČ

UE ČR ve vztahu k jednotlivým systémům zavádí novou možnost účasti profesionála, tj. registraci do systému:

a) Zájemce se za úhradu a podle své vlastní úvahy přihlásí do licenčního systému pod body 1. až 4. buď jen do 1. Systém BOZP a PO, nebo jen do 2. Systém kvality a nebo jen do 3. Koncepce vzdělávání. Jestliže se přihlásí do všech systémů, má blíže k licenci Značky ESČ – kvalitní, bezpečná a ekologická montáž, která tyto systémy zastřešuje.

b) Přihlášení však není povinné - zájemce o licenci může požádat i bez těchto účastí, jestliže potřeby licence již naplňuje jinak či svépomocí. Valnou část uvedených náležitostí však podnikatel musí znát, jelikož „neznalost zákona neomlouvá“.

UE ČR touto cestou podnikajícímu profesionálovi nabízí možnost získat „výuční list pro podnikatele„.

Ceny získání licence

Pro rok 2006 je při dvou přípravných kontrolách UE ČR a jednom auditu EZÚ Praha stanovena cena pro získání licence 15 000 Kč + 19 % DPH, tj. 17 850 Kč, plus cestovné. Každá další návštěva i roční audit je za 5 000 Kč + 19 % DPH, tj. 5 950 Kč, plus cestovné. Zde je třeba říci, že tento finanční obnos je stanoven pro celou firmu s počtem tři až pět osob (celkem do 30 osob včetně majitele či jednatelů). Registrace je určena jednotlivým profesionálům, kdy zaměstnanec může být přihlášen (může se však přihlásit i sám), např. jen do BOZP a PO. Pro rok 2006 se předpokládá registrace do BOZP a PO za 500 Kč za osobu a do všech systémů 1 000 Kč/osoba a rok. Registrační poplatek je odečitatelnou položkou z daní.

Závěr

V tomto licenčním systému platí, že čím více registrovaných, tím více služeb. Neleží zde „zboží“ na pultě, kde si je „zákazník„ buď koupí, nebo ne. Svou registrací si registrovaný objednává „zboží“, které je v UE ČR k dispozici; záleží na iniciativě samotného objednavatele, zda si pro „zboží“ dojde.

Celý komplex opatření je ve vývoji, je nutné o něm i nadále diskutovat a odstraňovat případné překážky. UE ČR hledá to, co elektrotechniky spojuje, a to je především společná profesionalita, odbornost elektrotechniky a elektrotechniků a umění orientovat se v záludnostech současného podnikatelského prostředí.

UE ČR sídlí na adrese:
Barvířská ul. 12,
460 01 Liberec III
tel.: 606 634 066, 482 710 039

Předseda představenstva UE ČR:
Julius Růžička,
cechmistr Elektrotechnického cechu Liberec
(julius.ruzicka@volny.cz)

(redakce ELEKTRO, zpracováno a redakčně upraveno ve spolupráci s UE ČR)