časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2021 vyšlo
tiskem 4. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Pohony a výkonová elektronika

Hlavní článek
Elektromobilita 2021

Zistenie odporu vodičov pri revízií

Ing. Igor Maas, revízny technik elektrických zariadení |

V časopise Elektro č. 7/2020 vyšiel autorov príspevok: Pripomienky k norme STN 33 2000-6.

V príspevku bola okrem iného vážne spochybnená možnosť zistiť spojitosť ochranného vodiča spôsobom, ktorý vyplýva z čl. 6.4.3.2 STN 33 2000-6.

Pri tomto spôsobe je o.i. potrebné poznať dĺžku ochranného vodiča a jeho odpor. Treba ešte spresniť, že norma nepoužíva správny termín, lebo hovorí o spojitosti ochranného vodiča t.j. o jeho neprerušenosti a na zistenie toho, že je vodič neprerušený nie je potrebné poznať žiadne údaje o vedení (odpor, dĺžka, prierez, ...), čiže v danom prípade ide zrejme skôr o neporušenosť (nepoškodenosť) ochranného vodiča – bližšie pozri citovaný príspevok.

Podobné hodnotenie sa vzťahuje aj na ustanovenie čl. 6.4.3.1 normy, podľa ktorého sa pri revízii zisťuje spojitosť vodičov, a postup je rovnaký ako v prípade čl. 6.4.3.2.

V praxi sa síce zriedkavo, ale predsa len môžu vyskytnúť situácie, keď je potrebné poznať odpor nielen ochranného vodiča, ale aj iných vodičov v obvode, ibaže nie kvôli posúdeniu toho či sú nepoškodené (pozri napr. čl. D.6.4.3.7.3 v norme). Pozoruhodné je, že napriek tejto skutočnosti norma metodiku zisťovania odporu vodičov neuvádza.

V nasledovnej časti je ukázané, že pokiaľ sú súčasťou obvodu resp. kábla aspoň tri vodiče, tak existuje spôsob, ako sa dá pomerne jednoducho a bez osobitného (pomocného) vodiča zistiť odpor všetkých troch. Kvôli jednoduchosti a názornosti je celý postup ukázaný na príklade jednofázového obvodu s tromi vodičmi L; N a PE.

Pred meraním sa vodiče na jednej strane spoja do uzla a následne sa odmerajú odpory nasledovných slučiek:
(1)
RL + RPE = RLPE 
RN + RPE = RNPE  
RN + RL = RNL 
kde:
RPE; RL; RN sú odpory jednotlivých vodičov PE; L; N v Ω
RLPE; RNPE; RNL sú odpory slučiek vytvorených vodičmi PE; L; N podľa rovníc (1) v Ω

Rovnice (1) predstavujú sústavu troch lineárnych rovníc s tromi neznámymi a jej riešením dostaneme pre odpor jednotlivých vodičov:
(2)

Vzťahy (2) sú jednoduché a ich všeobecnú podobu možno vyjadriť slovne: odpor „vyšetrovaného“ vodiča zistíme tak, že sčítame hodnoty odporov oboch slučiek, ktorých časťou je „vyšetrovaný“ vodič, od tohto súčtu odpočítame odpor zvyšnej slučky a následne tento čiastkový výsledok vydelíme dvomi.

Benefitom tohto postupu by – okrem jednoduchej realizácie – mohlo byť: 
− k meraniu nie je potrebný pomocný vodič, čo v určitých prípadoch môže zvýšiť presnosť merania,
− ak sú dĺžky, menovité prierezy a teploty všetkých troch vodičov rovnaké (čo je s veľkou pravdepodobnosťou najmä pri káblových vedeniach splnené) tak pre zistenie nepoškodenosti PE vodiča by mohlo postačiť porovnanie odporov všetkých troch vodičov medzi sebou. Ak tieto podmienky však splnené nebudú napr. preto, že PE vodič nie je vedený spoločne s krajnými vodičmi (môže mať rozdielnu nielen dĺžku, ale aj teplotu), tak takéto porovnanie možné nebude.
Je samozrejmé, že naznačený spôsob sa dá použiť aj v trojfázových vedeniach a pokiaľ má v týchto vedeniach vodič PEN menší menovitý prierez a teda aj väčší odpor (Ω/m) ako krajné vodiče, tak pre vzájomné porovnanie odporu vodičov treba jeho odpor prepočítať podľa vzťahu:

kde: RPENK je skorigovaná hodnota odporu vodiča PEN v Ω, ktorá sa použije pre porovnanie so zistenými hodnotami odporov krajných vodičov,
RPEN je nameraná hodnota odporu PEN vodiča v Ω,
SPEN je menovitý prierez PEN vodiča v mm2
SL je menovitý prierez krajného vodiča (L) v mm2 .

Poznámky k meraniu:

1. Pri meraní musia byť dodržané všetky bezpečnostné opatrenia – pozri čl. 6.4.1.4 normy

2. Merací prístroj sa volí v súlade s čl. 6.4.3.1 normy.

3. Osobitnú pozornosť treba venovať meraniu na vedeniach, ktoré boli alebo sú zapojené: 
− pri meraní odporu slučiek (1), ktorých súčasťou je aj ochranný vodič musí byť zaistené, aby ochranný vodič nemal náhodné spojenia s časťami, ktoré by k nemu tvorili paralelnú vodivú cestu, 
− pri meraní slučky tvorenej L a N vodičom nesmú byť medzi týmito vodičmi zapojené žiadne elektrické zariadenia alebo ich časti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky merania.

Čiže je nevyhnutné, aby pri každom meraní bol meraný len a len odpor meraných slučiek a obvod sa uzatváral výhradne a len cez merané vodiče.