časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Záznam událostí multimetrem Fluke 189 (část 2)

|

číslo 11/2005

Záznam událostí multimetrem Fluke 189 (část 2)

Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s. r. o.

Jednou z hlavních vlastností multimetru Fluke 189 je jeho schopnost záznamu do paměti. V tomto seriálu článků budou blíže vysvětleny možné způsoby záznamu událostí do paměti, jejich další využití a vlastnosti programu FlukeView® Forms.

Minimální doba trvání události

Při rychlé změně může být doba setrvání signálu mimo okno ±4 % velmi krátká a jeho opětovný návrat do okna velmi rychlý. Existuje minimální doba, po kterou musí signál být mimo pásmo ±4 % před tím, než takovou událost přístroj Fluke 189 zachytí a zaznamená.

Záznam v intervalu

Přístroj je vybaven také funkcí nastavení intervalu záznamu. Časový rozsah je nastavitelný od 0:00 do 99:59 (hodiny:minuty). Z výroby je nastavena hodnota 15 min. Velikost intervalu záznamu je velmi podobná vzorkovací periodě záznamníků dat. Na rozdíl od tradičního sběru dat, kde je na jedno čtení uložena jedna hodnota, je při záznamu událostí ukládána minimální, maximální a průměrná hodnota „viděná“ během nastaveného časového intervalu. Je-li použit interval záznamu, bude uvnitř intervalu viditelná směsice dat. Některá data budou generována zachycením události a některá zachycením v definovaném intervalu. Zachycování v intervalu je volitelná možnost přístroje. Nastavení intervalu na 00:00 znamená, že intervalový záznam nebude použit a přístroj bude pracovat v čistém režimu záznamu událostí. Tato vlastnost je dobře využitelná při zobrazování naměřených údajů v programu FlukeView® Forms. Přístroj v tomto režimu na vlastním displeji zobrazuje pouze průměrnou hodnotu daného intervalu. Nastavení zachycovacího času na 00:00 tedy znamená, že na displeji přístroje nebudou zobrazeny žádné zaznamenávané údaje.

Obr. 1.

Obr. 1. Multimetr Fluke 189

Při nastavení intervalu záznamu na 15 min bude přístroj zachycovat minimální, maximální a průměrné hodnoty založené na všech hodnotách naměřených během každých 15 min a rezervovat 288 z 995 paměťových míst pro výsledky z těchto intervalů. Zbývá tedy 707 míst pro uložení dat ze zachycení událostí. Je-li třeba více než 288 míst paměti pro intervalová data, přístroj k tomu využije kteroukoliv volnou pozici ze zmíněných 707. Po zaplnění všech 995 pozic se intervalový záznam zastaví.

Určení intervalu záznamu

Přestože se záznam v intervalu chová stejně jako vzorkovací rychlost u běžného záznamu, je třeba se na něj dívat poněkud odlišně, přičemž se doporučuje tento interval z důvodů, které objasňuje následující příklad, nastavit delší.

Má být monitorováno 72 h s cílem ověřit (ne)stabilitu signálu během této doby. Potřebný interval, který toto zabezpečí, se vypočítá takto: délka testu / 288 = minimální interval záznamu.

Pro 72 h, resp. 4 320 min, platí: 4320 / 288 = 15 min.

Z výsledku plyne, že interval 15 min a delší spolehlivě zaručí dostatek paměti pro celých 72 h záznamu.

Tabulka některých typických minimálních vzdáleností pro různé vstupní funkce přístroje

Vstupní funkce

Minimální detekovatelná událost

V AC, mV AC, V DC, mV DC, odpor, spojitost, test diod, A AC, mA AC, mA AC, A DC, mA DC, mA DC

50 ms

výjimky: 50 mV DC, 500 W, 5 A DC, 50 mA DC, 500 mA DC

100 ms

V AC/DC, mV AC/DC, A AC/DC, mA AC/DC, mA AC/DC

1,5 s

výjimka: 5 V AC/DC

3 s

vodivost

250 ms

kapacita (1 mF je 6,7 vzorků/s)

300 ms

teplota

500 ms

frekvence, V AC, mV AC, V DC, mV DC, odpor, spojitost, test diod, A AC, mA AC, mA AC, A DC, mA DC, a mA DC

50 ms

frekvence, 50 mV DC, 500 W, 5 A DC, 50 mA DC, 500 mA DC

100 ms

Je-li očekáván převážně stabilní signál jen s několika zaznamenávanými událostmi, je možné nastavit kratší interval. Některé ze 707 míst paměti, která jsou přednostně vyhrazena pro události, totiž nebudou využita, a mohou být proto dána k dispozici pro intervalový záznam. Tento „trik„ zkrácení intervalu záznamu funguje pouze tehdy, nevyplní-li záznam událostí oněch 707 míst paměti. Obecně však platí, že Fluke 189 zachytí pouze s delším intervalem záznamu každou událost v měřené době, která znamená změnu signálu mimo pásmo ±4 % stability. Je třeba připomenout, že každé automatické přepnutí rozsahu přístroje zabere dvě paměťová místa v části pro intervalový záznam. Několik málo přepnutí rozsahu asi nebude vadit. Nicméně při častém přepínání záznamu je vhodné přístroj předem nastavit do režimu ručního přepínání rozsahu a ten volit vhodně k velikosti měřené veličiny.

Použití kratších intervalů záznamu

Pro většinu případů postačí použít pro interval záznamu hodnotu 15 min, přednastavenou výrobcem, bez ohledu na to, co se stane s prostorem pro záznam událostí. Kratší interval je vhodné použít např.:

  • je-li třeba stanovit minimální, maximální a průměrné hodnoty na „papír„ pro intervaly kratší než 15 min,

  • pro pomalu se měnící signál a větší detaily změn okna stability ±4 %,

  • při pořizování nepříliš dlouhého záznamu a je-li známo, že přístroj zachytí všechny požadované údaje v daném intervalu,

  • není-li k dispozici program FlukeView® Forms (v takovém případě nebude možné prohlížet data událostí na displeji přístroje – na přístroji je možné prohlížet pouze data odpovídající průměrné hodnotě a data v konečném čase každého intervalu).

Použití delších intervalů

Někdy je vhodnější použít interval zachycování delší než 15 min, a to např.:

  • při požadavku na stanovené minimální, maximální a průměrné hodnoty na papíře v nastavených intervalech delších než 15 min,

  • při požadavku na minimální rozpětí mezi kterýmkoliv údajem pořízeným z událostí a údajem z intervalu a bez vypnutí intervalového zachycování nastavením na 00:00,

  • při požadavku na zachycení údajů pro případ zpětné vazby, ale především pro zachycení přechodových jevů ze zaznamenaných událostí.

Další podrobnosti o tomto přístroji, jakož i o dalších měřicích přístrojích značky Fluke mohou zájemci získat na adrese zástupce značky Fluke pro ČR:

Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5, fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
internet: www.blue-panther.cz

(pokračování)