časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zaučení kvalifikovaní zaměstnanci aneb zpružnění možnosti uplatnění na pracovním trhu

|

číslo 5/2003

Zaučení kvalifikovaní zaměstnanci aneb zpružnění možnosti uplatnění na pracovním trhu
Hospodářská komora ČR nabízí možnosti rekvalifikace nezaměstnaným

Na jaře 2002 bylo v programu Phare pro regiony Moravskoslezsko a Severozápad vyhlášeno projektové výběrové řízení v rámci tzv. Fondu rozvoje lidských zdrojů. Hospodářská komora České republiky již v období před tímto termínem zkoumala možnosti, jak učinit stávající systém rekvalifikací pružnější a transparentnější a jak lépe reagovat na skutečné potřeby trhu práce. Projektovou výzvu přivítala jako příležitost pilotně odzkoušet model vzdělávání pro nízkokvalifikované nezaměstnané. Pro pilotní projekt s názvem „S certifikátem zaučen v oboru snadněji na trh práce„ byl zvolen region Severozápad.

Jak celý projekt probíhá?

Úřady práce a neziskové organizace nejprve kontaktují potenciální frekventanty kurzů, včetně těch, kteří by za normálních okolností kurz navštěvovat nezačali (např. azylanti, lidé se sociálními obtížemi, příslušníci etnických menšin, lidé, kteří byli neúspěšní v dosavadním profesním vzdělávání, dlouhodobě nezaměstnaní apod.).Úkolem výše zmíněných neziskových organizací je frekventanty nejen vytipovat, ale po celou dobu trvání kurzů jim být k dispozici a pomáhat řešit případné složité okolnosti, které se během kurzů vyskytnou, včetně doučování a případného řešení jazykových nedostatků příslušníků menšin.

Odborné školy (centra odborné přípravy) ve spolupráci s živnostenskými společenstvy připravují obsahy kurzů tak, aby profily absolventů odpovídaly skutečným potřebám trhu práce. Modelové uspořádání kurzů umožňuje frekventantům s určitým stupněm příslušného oborového vzdělání flexibilní možnost studia.

Úkolem hospodářských komor je kontakt s firmami, monitoring potřebných profesí v regionech a spolupráci s firmami při zajišťování praxe frekventantů a jejich následné uplatnění.

Certifikační zkouška

Přidanou hodnotou pilotního projektu je tzv. certifikační zkouška, která je podmínkou pro získání výstupního osvědčení. Zkouška je organizována na základě doporučení Evropské komise ČSN EN 45 013, která ověření výsledků procesu vzdělávání staví na odděleném a nezávislém ověřování získaných znalostí a dovedností. Následně třetí, nezávislá strana posuzuje skutečný profil absolventa, což dává takto dosaženému certifikátu větší váhu. Na základě certifikační zkoušky vystavuje Hospodářská komora České republiky certifikát Zaučen v oboru. Protože certifikát splňuje evropská kritéria, lze předpokládat jeho snadnější uznávání i po vstupu do Evropské unie.

V současné době jsou v regionu Severozápad v běhu čtyři pilotní obory:

  • kuchař-číšník (SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí nad Labem),
  • montér suchých staveb a instalatér (ISŠ technická – COP Most),
  • zaučená švadlena (ISŠ zemědělsko-manažerská, OU a U Cheb),
  • dělník v elektrotechnice (ISŠ energetická Chomutov).

Historicky první certifikační zkoušky absolventů těchto kurzů jsou naplánovány na letošní poslední květnový týden. Poté bude možno absolventy využít na nová pracovní místa.

Souběžně s pilotním ověřováním se ukázalo, že jednotlivé obory jsou v regionech žádané a ve spolupráci s úřady práce se připravuje zařazení těchto kurzů do jejich stálé nabídky. Spolupráce všech výše zmíněných organizací tak bude pokračovat a certifikační zkouška v souladu s ČSN EN 45 013, která garantuje kvalitu vzdělávání a výstupu, zůstane nedílnou součástí dalších kurzů a vzdělávacích aktivit.

Přínos celého systému pro zaměstnavatele?

Jaká je odpověď na takto položenou otázku? Je projekt rekvalifikací skutečně možností nebo přínosem pro zaměstnavatele? Podle koncepce HK rozhodně ano. Prostřednictvím příslušných živnostenských společenstev Hospodářské komory ČR mohou zaměstnavatelé trvale ovlivňovat obsahovou náplň kurzů a tedy to, jaké zaměstnance na trhu práce následně mohou získat. Kromě toho mohou ve spolupráci s okresními či krajskými hospodářskými komorami ovlivňovat budoucnost a obsahové zaměření dalších profesních kurzů.

A jak to všechno udělat? Buďto se obrátit přímo na příslušné živnostenské společenstvo, popřípadě okresní/krajskou hospodářskou komoru a nebo budou další informace, kontakty a otázky zodpovězeny na Odboru vzdělávání Hospodářské komory České republiky. Co se oboru Dělník v elektrotechnice týče, přineseme v dalším čísle podrobnější popis profilu absolventa, studijních dokumentů, pracovních pozic atd.

Hospodářská komora ČR
tel.: 224 096 672
e-mail: cermakova@komora.cz
http://www.komora.cz