časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Zaučen v oboru elektro – dělník v elektrotechnice

číslo 7/2003

výměna zkušeností

Zaučen v oboru elektro – dělník v elektrotechnice

Mgr. Jan Mareš,
Integrovaná střední škola energetická, Chomutov

Rekvalifikační kurs S certifikátem zaučen v oboru elektro pro pracovní pozici dělník v elektrotechnice je součástí pilotních (ověřovacích) kursů v projektu S certifikátem zaučen v oboru snadněji na trh práce. Projekt je podporován Evropskou unií a Českou republikou v rámci programu Phare 2000.

Účastníky do uvedeného kursu vybral Úřad práce v Chomutově ve spolupráci s Integrovanou střední školou energetickou Chomutov a Okresní hospodářskou komorou Chomutov. Tento model by měl být zachován i do budoucna. Po ukončení pilotního ověřování a po závěrečném vyhodnocení budou zkušenosti z kursu nabídnuty k využití do dalších regionů ČR. Znamená to tedy, že další konkrétní informace o pokračování kursů, včetně informací o zařazení stupně vzdělávání Zaučen v oboru do kvalifikačních struktur, bude možné poskytovat po ukončení celého projektu.

Obr. 1.

Současná podpora rekvalifikačního kursu z programu Phare 2000 umožňuje poskytnout účastníkům – mimo plné materiální a personální zajištění – také příspěvek na dopravu, stravování a ubytování (tyto položky však pravděpodobně nebude možné hradit i v budoucnu, kdy úhrada kursu přejde na standardní položkové krytí rekvalifikačních kursů). Účastníkům tedy v budoucnosti bude zdarma poskytováno materiální a personální zajištění a příspěvek na dopravu podle pravidel úřadů práce. Vymezení úhrady je předmětem dohody uzavírané mezi účastníkem kursu a příslušným úřadem práce.

Uplatnění, které absolventi mohou nalézt v širokém spektru elektrotechnických a energetický firem a společností, závisí především na ochotě těchto subjektů uzavřít s absolventy pracovní smlouvu.

Vzdělávací program

Účastníci rekvalifikačního kursu Zaučen v oboru elektro se připravují formou vzdělávacího programu na pracovní pozici dělník v elektrotechnice.

Vlastní kurs, pilotní ověřování učebních dokumentů garantovaných Českým elektrotechnickým svazem, se koná v prostorách a provozních pracovištích Integrované střední školy energetické Chomutov, Na Průhoně 4800. Kurs, kterého se účastní deset nezaměstnaných uchazečů o práci bez kvalifikace, popř. s nízkou kvalifikací, trvá pět měsíců a byl zahájen 6. ledna 2003. Obr. 2. Závěrečné zkoušky absolventi složili v posledním květnovém týdnu t. r. Účastníci kursu museli projít výběrem, jemuž předcházelo oslovení potenciálních uchazečů a informační schůzky, kde jim byly předány vstupní informace. Na základě aktivního zájmu bylo pro kurs v konečné fázi vybráno deset účastníků a deset náhradníků, kterým bude kurs nabídnut po uzavření pilotního ověřování.

Vlastní koncepce rekvalifikačního kursu Zaučen v oboru elektro – dělník v elektrotechnice je postavena na modulovém uspořádání jednotlivých odborností (dovedností). Tato koncepce vychází z předpokladu, že uchazečům s různým stupněm vzdělání a znalostí je umožněno procházet kursem na základě započítání některých modulů ve vazbě na dosažené předchozí studium. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní ověřování, absolvují účastníci současný kurs v rozsahu všech výukových modulů. Pro informaci dále uvádíme charakteristiku vzdělávacího kursu a jeho modulové uspořádání.

Charakteristika kursu

Kurs je určen pro uchazeče se základním a vyšším vzděláním jako rekvalifikační forma studia. Délka přípravy je pět měsíců, ukončen je závěrečnou certifikační zkouškou u Certifikačního orgánu, absolventi obdrží certifikát Zaučen v oboru, pracovní pozice – dělník v elektrotechnice. Tým lektorů je složen z pracovníků ISŠ-E Chomutov, kteří jsou na tuto činnost plně kvalifikováni a mají dlouhodobou praxi v oblasti vzdělávání dospělých.

Obr. 3.

Kurs se skládá ze sedmi modulů, které mají svou logickou návaznost a zaručují splnění vzdělávacího cíle projektu S certifikátem zaučen v oboru snadněji na trh práce. Modulové uspořádání umožňuje uchazečům v návaznosti na dosažený stupeň vzdělání diferencované studium, např. lze vynechat modul „0„ u absolventů , kteří jsou vyučeni v příbuzném oboru nebo předchozím studiem získali základy z tohoto modulu (např. zámečník apod.).

Osnova kursu vychází z učebních dokumentů MŠMT ČR učební obor 26-51-H Elektrikář, 26-51-H/003 Elektrikář – silnoproud, 26-51-H/004 Elektrotechnická výroba a 26-51-E/001 Elektrotechnické a strojně montážní práce.

Dosažený stupeň vzdělání s certifikátem Zaučen v oboru elektro nenahrazuje vzdělání získané studiem některého z elektrotechnických učebních nebo studijních oborů podle vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, v platném znění.

Přehled modulového uspořádání:

 • modul 0 – základní modul (požaduje se pouze základní vzdělání),
 • modul 1 – instalační modul „A„ základní elektromontážní práce (obr. 1),
 • modul 2 – instalační modul „B„ průmyslová elektroinstalace,
 • modul 3 – instalační modul „C„ elektroinstalace v dutých stěnách (obr. 2),
 • modul 4 – zapojení spotřebičů (obr. 3),
 • modul 5 – měření elektrických veličin (obr. 4),
 • modul 6 – závěrečná zkouška (souhrnné opakování).

Kvalifikace absolventů kursu

Úspěšní absolventi rekvalifikačního kursu jsou seznámeni se základními bezpečnostními předpisy pro práci na elektrických zařízeních. Vzhledem k tomu, že nemají řádně ukončeno elektrotechnické odborné vzdělávání, mohou na základě prokázaných znalostí získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Rozšíření této odborné způsobilosti (např. § 5 a další) je možné na základě dalších doplňujících zkoušek a splnění podmínky řádně ukončeného elektrotechnického vzdělávání (SOU, ÚSO, VŠ).

Obr. 4.

Odbornou způsobilost pro výkon podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, v uvedených pracovních činnostech upřesňuje (prohlubuje) uplatnění ČSN 34 3100. Pracovníci poučení mohou:

 • samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí
 • pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem; na částech pod napětím pracovat nesmějí;
 • pracovat na vypnutých zařízeních vn a vvn s dohledem; v blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem, na částech pod napětím pracovat nesmějí,
 • měřit zkoušecím zařízením např. při informativních zkouškách výrobků, elektrického nářadí apod.

Absolventi mají předpoklady vykonávat práce spojené se základními elektrotechnickými činnostmi:

 • jednoduché práce podle návodu a pod vedením při výrobě elektrických součástek, přístrojů, strojů nebo elektrorozvodných zařízení a jejich částí,
 • jednoduché práce podle návodů a pod vedením řídících pracovníků, při osazování a manipulaci se součástkami a při montáži elektrických přístrojů a zařízení.

Reálné příklady prací:

 • pomocné práce při zapojování rozváděčů,
 • šablonování svazků vodičů např. pro automobilový průmysl,
 • výroba vodičových svazků pro široké spektrum použití,
 • pomocné práce při zřizování elektroinstalací,
 • práce spojené s osazováním tištěných spojů apod.,
 • revize elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 – příloha A.1,
 • revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610 – příloha D.

Za velmi významnou přidanou hodnotu rekvalifikačního kursu, resp. celého projektu, považujeme vykonání závěrečné zkoušky v souladu s ČSN EN 45013 pro certifikaci personálu. V případě vzdělávacího programu Zaučen v oboru elektro – dělník v elektrotechnice byla Hospodářskou komorou ČR pro certifikaci závěrečné zkoušky vybrána společnost UNO Praha s. r. o., akreditovaný certifikační orgán č. 3035.

Bližší informace o projektu lze získat na adrese:
Integrovaná střední škola energetická
Chomutov
Na Průhoně 4800
Josef Lancoš, vrchní mistr elektrotechnických oborů
tel: 474 652 188,
e-mail: lancos@issecv.cz