časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Záskokové automaty od OEZ

OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Společnost OEZ dodává řešení pro záskoky zdrojů již více než 15 let. Realizované akce s těmito záskoky lze počítat v řádech stovek. Záskokové automaty se používají k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb a průmyslu. Záskokový automat zajistí automatické a především bezpečné řízení dvou zdrojů do zátěže tak, aby byla Obr. 1. Skříň záskokového automatu-MODI- -ZB_P1420282zaručena dodávka energie bez dlouhodobých výpadků. Je jistě obecně známé, že záskokové automaty lze kombinovat s jističi Modeion (BC, BD, BH, BL), jističi Arion a od letošního jara také s novými kompaktními jističi 3VA2, tedy od 16 do 6 300 A.

Záskokový automat je konstruován podle přísných požadavků normy ČSN EN 60947- 6-1 a také tuto normu plně splňuje. Jedním z hlavních požadavků normy je bezpečnost s ohledem na řízení dvou zdrojů bez možnosti paralelního chodu. Záskokový automat musí být tedy konstruovaný tak, aby zaručil bezpečné přepnutí zdrojů bez možnosti sepnutí obou zdrojů do jedné zátěže. S ohledem na tuto funkci musí být zaručena i vzájemná blokace jističů, které záskokový automat ovládá, a zároveň tyto jističe připínají daný zdroj k zátěži. Aby bylo možné takový požadavek splnit, používá se, s ohledem na bezpečnost, blokování pomocí podpěťových spouští, kde je tato bezpečnost zaručena s ohledem na samotnou funkci spouští. Norma klade také další požadavky na celou sestavu záskoku, nikoliv pouze na řízení, které slouží pro ovládání. Jednou věcí jsou také požadavky na specifické parametry jističe, jako např. kategorie užití, které jsou v kombinaci se záskoky zdrojů odlišné od těch uváděných v normách pro samotné jističe. Proto pokud se má jednat o řízení dvou zdrojů, je potřeba dodržet tuto normu a s tím spojené požadavky. Nelze tedy vzít jakékoli zařízení, které umožní naprogramování, a k tomu jakýkoliv jistič či jiné zařízení, ale je potřeba ověření celé této sestavy podle ČSN EN 60947-6-1.

Samotný záskokový automat lze vyrobit ve dvou provedeních, a to pro ovládání dvou zdrojů nebo ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou. V případě ovládání dvou zdrojů se jedná o přepínání mezi dvěma zdroji: transformátorem/generátorem nebo transformátorem/transformátorem. Pokud dojde k výpadku na hlavním zdroji, dojde automaticky k přepnutí na záložní zdroj. Samozřejmě musejí být splněny všechny požadavky bezpečnosti. Pokud je zvolena možnost ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou, tak se jedná ve většině případů o systém dvou zdrojů a dvou zátěží s tím, že pomocí podélné spojky dochází k připínání jedné nebo obou zátěží k jednomu ze zdrojů.

Obr. 1. Skříň záskokového automatu-MODI-ZB_P1420282

U napájení samotného záskokového automatu jsou na výběr dvě možnosti. Může být napájený z aktivního zdroje, tedy ze zdroje, který napájí zátěž. V tomto případě jsou k dispozici i svorky pro záložní napájení DC 24 V. Další možností je trvalé napájení z externího zdroje AC 110 až 230 V / DC 110 až 220 V. Externí napájení je vhodné použít, když je např. nutné zaručit nepřetržitý chod záskokového automatu i v případě výpadku všech zdrojů, případně je dána kombinace transformátoru a generátoru, kdy se většinou čeká na rozběh generátoru a v tuto dobu bez napájení ZA nejsou některé z funkcí aktivní (časování přepnutí na záložní zdroj).


Obr. 2. Základní blokové schéma záskokových automatů, vlevo pro ovládání dvou zdrojů, vpravo pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou

Obr. 3. Automatika záskokového automatu
Obr. 3. Automatika záskokového automatu

Samotná funkce záskokového automatu je předurčena pro automatický režim. Režim, kdy uživatel nastaví základní parametry, jako je např. priorita zdrojů a případně časy přepnutí, ale o všechno ostatní se postará automatika záskokového automatu. Nicméně občas je potřeba manuální režim, který se volí pomocí otočného přepínače. Ten je spolu s displejem umístěn na dveřích rozváděče.

Jednou z funkcí, která je odlišná od samotného záskoku, je „režim revize“. Už několik let je tato funkce v základním provedení záskokových automatů. Funkce vznikla z důvodu možnosti revize na jističích. Pokud se přepne záskokový automat do tohoto režimu, tak se automatika záskokového automatu odpojí a za stav jističů je plně odpovědná obsluha. Tedy obsluha si musí dát pozor na paralelní chod zdrojů (pokud není povolený) a také není aktivní blokování jističů. Platí i to, že před návratem z režimu revize musí být jističe ve stejném stavu jako před revizí, jinak to záskokový automat vyhodnotí jako chybový stav. U nového provedení záskokového automatu pro jističe 3VA byla tato funkce rozšířena a upravena. V případě přepnutí do revize je podobná funkce jako doposud, jen už není potřeba mít jističe ve stejném stavu jako před revizí. Tedy zjednodušeně řečeno je v rámci revize možné provést bezvýpadkový přechod z jednoho na druhý zdroj, za předpokladu, že to zdroje umožňují a je nastaven režim „rovnocenné zdroje“. Pořád platí stejná pravidla, tedy, že ovládání jističů v rámci revize je čistě na obsluze a obsluha přebírá plnou odpovědnost za manipulaci s jističi.

Obr. 4. Schéma zapojení záskokových automatů pro 3VA2
Obr. 4. Schéma zapojení záskokových automatů pro 3VA2

Jak již bylo zmíněno, záskokový automat je zařízení, které ovládá jističe, které připínají nebo odpínají zátěž od zdroje. Záskokový automat je plně odzkoušené zařízení podle platných norem a splňuje i přísné požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Záskokový automat se propojí pomocí ovládacích obvodů s jističi a připojí se monitorování jednotlivých zdrojů. Z důvodu monitorování a ovládání jednotlivých jističů je potřeba jističe vybavit určitým příslušenstvím, jako jsou pomocné spínače, podpěťové spouště a motorové pohony. Všechny potřebné technické parametry, schémata zapojení, přesné typy příslušenství je možné nalézt v katalogu Záskokové automaty.