časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Ing. Jiří Sajner

znalec z oboru bezpečnosti, se zvláštní specializací pro elektrická zařízení 

V průběhu uveřejňování komentáře k vyhlášce jsem postupně obdržel mnoho dotazů, které  se mj. zaměřily také na posuzování odborného vzdělání uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky  č. 50/1978 Sb. z hlediska aktuálního stavu. Proto jsem po dohodě s redakcí časopisu požádal  o oficiální stanovisko k obsahu přílohy č. 2 příslušné instituce. Dále čtenáře seznámím  s plným zněním dotazu, který jsem odeslal na tři rozhodující instituce.

Text dotazu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Státní úřad inspekce práce
Horní náměstí 103/2
746 01 Opava

Věc: Vyjádření k vyhlášce č. 50/1978S., o odborné  způsobilosti v elektrotechnice

Prosím o předání příslušnému odboru ke stanovisku.

Dobrý den.

V odborných časopisech zaměřených na  elektrotechnickou problematiku byl uveřejněn  na pokračování komentář k Vyhlášce  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého  báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné  způsobilosti v elektrotechnice. Tento komentář  má odborné veřejnosti připomenout především  ta ustanovení vyhlášky, která jsou, z hlediska  zajištění bezpečnosti při činnostech na  elektrických zařízeních, zásadní.  Která odborná vzdělání se pro účely vyhlášky  považují za odborná vzdělání, bylo při  zpracování vyhlášky a jejím schvalování projednáno  s tehdy kompetentními institucemi.  Pro úplnost uvádím text přílohy k vyhlášce:  Příloha 2 k vyhlášce č. 50/1978 Sb.

Odborné vzdělání

Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje:

a) vyučení v oborech

číselný znak, název učebního oboru

21-68-2 důlní elektromontér
26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení
26-82-2 provozní elektromontér
26-83-2 elektromechanik
26-85-2 montér spojových zařízení
26-86-2 mechanik elektronických zařízení
26-87-2 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
26-88-2 spojový montér
26-89-2 spojový mechanik
26-90-2 mechanik dálkových spojů
26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-20-2 montér výtahů

číselný znak, experimentální čtyřleté učební obory

26-87-4,2: 01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
24-53-4,2: 04 mechanik letadlových přístrojů
26-92-4,2: 04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-41-4,2: 03 mechanik programově řízených strojů
26-83-4,2: 02 elektromechanik
26-86-4,2: 03 mechanik elektronických zařízení
42-75-4,2: 02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
26-89-2: 08 spojový mechanik (mechanička)
26-88-2: 09 spojový mechanik pro spojovací sítě
21-68-4,2: 02 důlní elektromontér

číselný znak, experimentální tříleté učební obory bez maturity

26-89-2: 07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
26-89-2: 06 montér sdělovacích sítí

b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky

c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika

Již v době vydání vyhlášky se předpokládalo, že v dalším období může dojít k rozšíření  či k případným úpravám výčtu uvedených  příkladů odborných vzdělání. Mimo jiné  i z tohoto důvodu byl do vyhlášky zapracován

§ 18. Uvádím jeho citaci:

„Výjimky z požadavků na odborné vzdělání  a praxi uvedených v této vyhlášce může povolit  ve zvlášť odůvodněných případech příslušný  orgán dozoru, a to na žádost organizace,  popř. na žádost příslušného ústředního  úřadu nebo orgánu.“

Takto byly a jsou v praxi řešeny ty případy,  kdy vznikly nové učební obory nebo směry  odborných či vysokých škol.

Vzhledem k mnoha dotazům odborné veřejnosti  jsem byl požádán redakcí časopisu,  abych se obrátil na kompetentní instituce se  žádostí o vyjádření, jak postupovat v současné  době při posuzování aktuálního stavu.  Prosím proto o vaše stanovisko, abych  mohl pro redakci časopisu váš názor zařadit  jako následné doplnění již uveřejněného komentáře  k vyhlášce. Jde především o informaci,  zda uvedený výčet odborných vzdělání  byl pozměněn či doplněn.

Odborná veřejnost to zcela jistě uvítá. 

Děkuji vám za vaši odpověď. 


Přepis odpovědi Ministerstva práce a sociálních  věcí ČR:

Vážený pane inženýre,

k Vaší žádosti o informaci sděluji, že příloha  č. 2 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (dále jen  „vyhláška“) nebyla dosud změněna.

Co se týče výjimky z požadavků na odborné  vzdělání a praxi (§ 18 vyhlášky), tyto  vyřizuje organizace státního odborného dozoru,  tj. Technická inspekce České republiky  (dále jen „TIČR“). Nutné však zdůraznit,  že výjimky z požadavků na dosažení odborného  vzdělání TIČR zásadně neuděluje,  neboť by tak suplovala vzdělávací systém.  Pouze ve sporných případech, kdy nelze postupovat  doslovně podle přílohy č. 2, posuzuje  TIČR ve spolupráci zejména s Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy,  zda konkrétní dosažené vzdělání lze považovat  za odborné vzdělání ve smyslu § 5,  popř. § 9 vyhlášky.

S pozdravem

JUDr. Jiří Vaňásek, v. r.

ředitel odboru služeb trhu práce

Přepis odpovědi Státního úřadu inspekce práce:

Věc: Odpověď dotazu

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu  se zákonem č. 251/ 2005 Sb., o inspekci  práce, ve znění pozdějších předpisů, není  SÚIP oprávněn vydávat závazná stanoviska  k právním předpisům.

Orgány inspekce práce poskytují podle § 4  odst. 2 písm. d) a § 5 odst. 1 písm. k) zákona  č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění  pozdějších předpisů, zaměstnavatelům a zaměstnancům  bezúplatně základní informace  a poradenství týkající se ochrany pracovních  vztahů a pracovních podmínek.

K Vašemu dotazu uvádíme toto:

Státní úřad inspekce práce není oprávněn  rozhodovat nebo určovat, zda jde o elektrotechnický  obor, toto určení elektrotechnického  oboru přísluší ministerstvu školství,  mládeže a tělovýchovy. MŠMT vydalo nařízení  vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů  vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. V příloze č. 1 k tomuto  nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání  v základním, středním a vyšším odborném  vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání,  v nichž lze dosáhnout základního vzdělání,  středního vzdělání, středního vzdělání s výučním  listem a středního vzdělání s maturitní  zkouškou, vyš