časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Za zpětný odběr osvětlovacích zařízení firmy nemusí platit

|

Ing. Radoslav Chmela, Ekolamp, s. r. o.
 
Partnerství s Ekolampem je výhodné pro každého, ať jde o průmyslový podnik, ob­chodní řetězec, nemocnici, školu či správ­ce nemovitostí.
 
Kolektivní systém Ekolamp, zabývající se zpětným odběrem a recyklací osvětlova­cích zařízení, letos vstoupil již do šestého roku své existence. Firmám či organizacím, které se ze zákona musí postarat o vyslouži­lá osvětlovací zařízení, má co nabídnout. Pro své partnery tato nezisková organizace zajiš­ťuje ve shodě s platnou legislativou komplet­ní služby v oblasti zpětného odběru, svozu a recyklace vysloužilých svítidel a světelných zdrojů. Na své náklady se navíc postará o veš­kerou logistiku a administrativu s tím spoje­nou. Nyní přichází i s velkokapacitními kon­tejnery nové generace. Zapojit se do Ekolampu může skutečně kterákoliv firma či organizace, ať již je to průmyslový podnik, obchodní ře­tězec, správce nemovitostí, nemocnice nebo škola. I v nelehké ekonomické situaci jsou plány společnosti ambiciózní. Končící eko­nomická krize poskytuje příležitosti novému nárůstu zpětného odběru vysloužilých elek­trozařízení. „V nadcházejícím období chceme klást důraz zejména na služby našim smluv­ním partnerům, promyšlené rozšiřování sběrné sítě a také další vzdělávání široké veřejnosti,“ shrnuje priority systému Ekolamp jeho jed­natel Alexandr Hanousek. Systém zpětného odběru se v Česku poměrně dobře ujal. Daří se plnit evropské kvóty, i když zatím ještě ne­dosahujeme výsledků vyspělých severských států, jež jsou schopny vybrat třeba až deví­tinásobek stanoveného limitu. Skandinávské země jsou tak pro svůj důraz na životní pro­středí pro ČR velkou inspirací. V loňském roce se Ekolamp soustředil na budování nové, uni­kátní sběrné sítě, čítající k dnešnímu dni již více než 1 200 malých sběrných nádob. Ty jsou určeny ke sběru nefunkčních úspor­ných a lineárních zářivek a jsou na­vrhnuty zejména pro umístění do prostor přístupných veřejnosti, jako jsou obchody, úřady, školy či firmy.
 

Nové kontejnery lépe odolají zhoršeným klimatickým podmínkám

 
Ekolamp se rozhodl v letošním roce v rámci vylepšování svých služeb poskytnout velkokapacit­ní kontejnery nové generace, kte­ré nesou název CZ2 (obr. 1) a CZ1 (obr. 2). Určeny jsou pro sběrná místa s větším výskytem použi­tých světelných zdrojů předáva­ných ke zpětnému odběru. Jejich vzhled odpovídá nové koncepci designu, v níž byla již před rokem představena i malá sběrná nádoba pro svě­telné zdroje z domácností. Díky svým kon­strukčním a technickým vlastnostem jsou nové kontejnery určeny pro umístění ve ven­kovních prostorech, neboť při zhoršených kli­matických podmínkách do kontejnerů nezaté­ká. Elektrozařízení tak není dále poškozová­no po dobu uskladnění na sběrných místech. „To ocení jejich uživatelé a provozovatelé zejména v zimních měsících, kdy elektroza­řízení vlivem průniku vlhkosti často zamr­zala, a tím vznikaly problémy při následném zpracování,“ uvedl Eduard Hruška, manažer provozu společnosti Ekolamp. Kontejnery rovněž splňují provozní potřeby sběrných míst, přepravních společností i recyklačních firem. Kontejnery bude Ekolamp vyměňovat postupně prostřednictvím svých smluvních přepravců, kteří budou nové typy kontejneru na sběrná místa distribuovat v rámci plnění objednávek či plánovaných výměn. Ti part­neři, pro něž velkokapacitní kontejner není vhodný např. z důvodu nedostatku místa, mo­hou nadále pro sběr vysloužilých světelných zdrojů využívat osvěd­čené kartonové krabice (obr. 3).
 
Uplynulý rok v Česku nepřine­sl mnoho dobrých ekonomických zpráv a zpětný odběr nebyl v tom­to ohledu výjimkou. „Krize ovliv­nila zejména rozsah investic do ob­měny osvětlovacích zařízení, a to pro Ekolamp znamenalo menší pří­sun materiálu pro sběr a recykla­ci,“ bilancuje výsledky roku 2010 Alexandr Hanousek. Ekolamp pře­sto při sběru a recyklaci svítidel docílil velmi slušných výsledků. V roce 2010 sebral 721,9 t světelných zdrojů, a co se týče materiálového využití, bylo dosaženo skvě­lých 96,2 %. Svítidel bylo sebráno 276,9 t a materiálové využití zde dosáh­lo úrovně 79,5 %. Hanousek věří, že letos se Ekolamp posune zase o viditelný kus do­předu na cestě za pomyslnou skandinávskou metou.
Ekolamp, s. r. o.
 
I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
 
Obr. 1. Kontejner na úsporné zářivky
Obr. 2. Kontejner na lineární zářivky
Obr. 3. Kartony do míst, kam nelze instalovat kontejner