Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Za zpětný odběr osvětlovacích zařízení firmy nemusí platit

Ing. Radoslav Chmela, Ekolamp, s. r. o.
 
Partnerství s Ekolampem je výhodné pro každého, ať jde o průmyslový podnik, ob­chodní řetězec, nemocnici, školu či správ­ce nemovitostí.
 
Kolektivní systém Ekolamp, zabývající se zpětným odběrem a recyklací osvětlova­cích zařízení, letos vstoupil již do šestého roku své existence. Firmám či organizacím, které se ze zákona musí postarat o vyslouži­lá osvětlovací zařízení, má co nabídnout. Pro své partnery tato nezisková organizace zajiš­ťuje ve shodě s platnou legislativou komplet­ní služby v oblasti zpětného odběru, svozu a recyklace vysloužilých svítidel a světelných zdrojů. Na své náklady se navíc postará o veš­kerou logistiku a administrativu s tím spoje­nou. Nyní přichází i s velkokapacitními kon­tejnery nové generace. Zapojit se do Ekolampu může skutečně kterákoliv firma či organizace, ať již je to průmyslový podnik, obchodní ře­tězec, správce nemovitostí, nemocnice nebo škola. I v nelehké ekonomické situaci jsou plány společnosti ambiciózní. Končící eko­nomická krize poskytuje příležitosti novému nárůstu zpětného odběru vysloužilých elek­trozařízení. „V nadcházejícím období chceme klást důraz zejména na služby našim smluv­ním partnerům, promyšlené rozšiřování sběrné sítě a také další vzdělávání široké veřejnosti,“ shrnuje priority systému Ekolamp jeho jed­natel Alexandr Hanousek. Systém zpětného odběru se v Česku poměrně dobře ujal. Daří se plnit evropské kvóty, i když zatím ještě ne­dosahujeme výsledků vyspělých severských států, jež jsou schopny vybrat třeba až deví­tinásobek stanoveného limitu. Skandinávské země jsou tak pro svůj důraz na životní pro­středí pro ČR velkou inspirací. V loňském roce se Ekolamp soustředil na budování nové, uni­kátní sběrné sítě, čítající k dnešnímu dni již více než 1 200 malých sběrných nádob. Ty jsou určeny ke sběru nefunkčních úspor­ných a lineárních zářivek a jsou na­vrhnuty zejména pro umístění do prostor přístupných veřejnosti, jako jsou obchody, úřady, školy či firmy.
 

Nové kontejnery lépe odolají zhoršeným klimatickým podmínkám

 
Ekolamp se rozhodl v letošním roce v rámci vylepšování svých služeb poskytnout velkokapacit­ní kontejnery nové generace, kte­ré nesou název CZ2 (obr. 1) a CZ1 (obr. 2). Určeny jsou pro sběrná místa s větším výskytem použi­tých světelných zdrojů předáva­ných ke zpětnému odběru. Jejich vzhled odpovídá nové koncepci designu, v níž byla již před rokem představena i malá sběrná nádoba pro svě­telné zdroje z domácností. Díky svým kon­strukčním a technickým vlastnostem jsou nové kontejnery určeny pro umístění ve ven­kovních prostorech, neboť při zhoršených kli­matických podmínkách do kontejnerů nezaté­ká. Elektrozařízení tak není dále poškozová­no po dobu uskladnění na sběrných místech. „To ocení jejich uživatelé a provozovatelé zejména v zimních měsících, kdy elektroza­řízení vlivem průniku vlhkosti často zamr­zala, a tím vznikaly problémy při následném zpracování,“ uvedl Eduard Hruška, manažer provozu společnosti Ekolamp. Kontejnery rovněž splňují provozní potřeby sběrných míst, přepravních společností i recyklačních firem. Kontejnery bude Ekolamp vyměňovat postupně prostřednictvím svých smluvních přepravců, kteří budou nové typy kontejneru na sběrná místa distribuovat v rámci plnění objednávek či plánovaných výměn. Ti part­neři, pro něž velkokapacitní kontejner není vhodný např. z důvodu nedostatku místa, mo­hou nadále pro sběr vysloužilých světelných zdrojů využívat osvěd­čené kartonové krabice (obr. 3).
 
Uplynulý rok v Česku nepřine­sl mnoho dobrých ekonomických zpráv a zpětný odběr nebyl v tom­to ohledu výjimkou. „Krize ovliv­nila zejména rozsah investic do ob­měny osvětlovacích zařízení, a to pro Ekolamp znamenalo menší pří­sun materiálu pro sběr a recykla­ci,“ bilancuje výsledky roku 2010 Alexandr Hanousek. Ekolamp pře­sto při sběru a recyklaci svítidel docílil velmi slušných výsledků. V roce 2010 sebral 721,9 t světelných zdrojů, a co se týče materiálového využití, bylo dosaženo skvě­lých 96,2 %. Svítidel bylo sebráno 276,9 t a materiálové využití zde dosáh­lo úrovně 79,5 %. Hanousek věří, že letos se Ekolamp posune zase o viditelný kus do­předu na cestě za pomyslnou skandinávskou metou.
Ekolamp, s. r. o.
 
I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
 
Obr. 1. Kontejner na úsporné zářivky
Obr. 2. Kontejner na lineární zářivky
Obr. 3. Kartony do míst, kam nelze instalovat kontejner