časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Vzpomínka na Ing. Zdeňka Ledra, DrSc.

V sobotu 2. února t. r. dotlouklo srdce Ing. Zdeňka Ledra, DrSc., nestora českých elektropohonářů. Dožil se krásných 94 let, tří měsíců a devatenácti dní.
 
Ing. Zdeněk Ledr se narodil 13. října 1913 v Ratajích nad Sázavou. Po absolvování reálky v Kutné Hoře vystudoval s vyznamenáním ČVUT, obor elektrické inženýrství.
 
Do zaměstnání nastoupil v roce 1937, kdy začal pracovat jako projektant elektrických zařízení v ČKD Kolbenka. Po práci v několika odděleních se stal výpočtářem elektrických strojů a ve výpočtové kanceláři ČKD Elektrotechnika pracoval až do svého odchodu do důchodu. Dlouhá léta byl vedoucím této kanceláře. Po odchodu do důchodu pracoval ještě několik let jako projektant v ČKD Dodavatelský závod.
 
Navrhoval elektrické stejnosměrné stroje a jeho podpis je na mnoha tzv. předpisech vinutí, tj. technických specifikacích s rozměry aktivních částí a elektromagnetickými údaji stejnosměrných strojů pro trakci, pro těžní stroje i pro další aplikace, které sám navrhl a, jak se v odborné hantýrce říkalo, „dal do práce“.
 
S příchodem polovodičových prvků se odborné úsilí Z. Ledra zaměřilo na jejich použití v budicích soustavách elektrických strojů a v elektrických regulovaných pohonech. Jeho řešení se vyznačovala technickou originalitou a snahou dosáhnout požadovaných vlastností pokud možno co nejjednodušším využitím základních fyzikálních vlastností. Jeho návrhy na mnohostranné využití tzv. Boucherotova obvodu v technických projektech a zakázkách a patenty těchto způsobů použití byly mezi odborníky dobře známy. Zmínit lze např. řešení rozběhu stejnosměrných regulovaných pohonů čerpadel pro dopravu vody z vodárny Želivka do Prahy nebo řešení rozběhu pohonů pásových dopravníků asynchronními motory v povrchových dolech. Mezi projektanty pohonů jsou tato jeho originální řešení rozběhu velkých elektrických motorů bez klasického spouštěče označována jako „ledrostroje“. Více než sto jeho řešení bylo patentováno a mnohá z nich našla uplatnění v praxi při plnění zakázek ČKD.
 
Ing. Zdeněk Ledr, DrSc., je znám také jako autor přibližně dvou set odborných článků a referátů. Ve svých šedesáti pěti letech podal a v roce 1981 obhájil svoji kandidátskou práci a získal vědeckou hodnost kandidáta věd. V roce 1982 podal svoji doktorskou práci, již obhajoval až v roce 1991; poté získal vědeckou hodnost DrSc.
 
Ani po odchodu do důchodu Z. Ledr nepřestal technicky pracovat a spolu s dalšími spoluautory připravil k vydání knihu o malých vodních elektrárnách.
 
Své technické znalosti a zkušenosti předával také studentům na Vysoké škole dopravní před jejím přemístěním do Žiliny.
 
Zdeněk Ledr se velmi zajímal o vše nové v technice a mezi odbornou veřejností je znám jako nestor a přední odborník v oblasti elektrických pohonů. Byl účastníkem mnoha plzeňských konferencí o elektrických pohonech, na kterých přednášel o svých nových teoretických poznatcích i zkušenostech z praxe.
 
Ing. Zdeněk Ledr, DrSc., byl nositelem několika vyznamenání a ocenění, z nichž jmenujme alespoň Zasloužilý vynálezce a zlepšovatel a ocenění České elektrotechnické společnosti. Toto ocenění mu bylo předáno při příležitosti jeho 94. narozenin v říjnu 2007 (obr. 1).
 
Ing. Zdeňka Ledra, DrSc., jeho spolupracovníci znali nejenom jako nadaného elektroinženýra, ale také jako vynikajícího znalce Haškova Švejka. Byl schopen zpaměti přednášet celé kapitoly z této knihy. Jeho mimořádná paměť byla ve výpočtové kanceláři ČKD Elektrotechnika všeobecně známa. Znal zpaměti čísla specifikací strojů, které se vyráběly třeba i před dvaceti lety.
 
Považoval jsem za svoji povinnost napsat toto stručné připomenutí běhu života mého nejen prvního šéfa v ČKD, ale také pozdějšího kamaráda a přítele, po kterém zbyla nikoliv jenom vzpomínka, ale také řada dodnes provozovaných technických děl. Čest jeho památce
 
prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.,
ČVUT Praha
 
Redakce Elektro byla v posledních letech místem několika milých setkání s panem Zdeňkem Ledrem. Například v roce 2005 mu zde byla při příležitosti jeho dvaadevadesátých narozenin předána Cena společnosti Siemens – viz Elektro č. 12/05. Ještě předtím, v Elektro č. 7 téhož roku, jsme uveřejnili autorský článek pana Z. Ledra ke 138. výročí objevu dynamoelektrického principu Wernerem Siemensem (roku 1867). Ani v tomto článku nezapřel pan Zdeněk Ledr hlubokou znalost a troufám si říct i lásku k pohonářské problematice.
 
Nedávno, v říjnu 2007, při příležitosti jeho 94. narozenin, byla panu Z. Ledrovi udělena cena České elektrotechnické společnosti s plaketou nazvanou Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji elektrických pohonů (obr. 1). Po jejím udělení se na Katedře elektrických pohonů a trakce ČVUT Praha konalo slavnostní, ale zejména přátelské setkání kolegů a spolupracovníků s jubilantem (obr. 1 a obr. 2).
 
Přestože jsem o osobnosti pana Zdeňka Ledra slyšel již dříve, osobně jsem se s ním setkal až v jeho pokročilém věku. Z krásně modrých očí tohoto člověka a odborníka, který svou erudici plně a významně položil na oltář české elektrotechniky, vždy vyzařovalo jakési milé šibalství, za kterým se vedle hlubokých znalostí skrývalo i neobyčejné lidství.
Ing. Jiří Kohutka, redakce Elektro
 
Obr. 1. Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji elektrických pohonů předává předseda České elektrotechnické společnosti (ČES) doc. Jan Macháč (vzadu zleva doc. J. Lettl, Ing. J. Winkler)
Obr. 2. S cenou ČES vnuk pana Z. Ledra pan P. Peša (stojící), vlevo sedící prof. J. Pavelka